Zakon

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању Соколског дома у Обреновцу за споменик културе

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

1. Соколски дом у Обреновцу утврђује се за споменик културе.

2. Соколски дом у Обреновцу (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Обреновац, у Обреновцу, Улица војводе Мишића број 226, у државној својини, на катастарској парцели број 111/2, КО Обреновац, у државној својини.

Споменик културе саграђен је 1929. године, према пројекту архитекте Момира Коруновића, као спомен дом палим ратницима у ратовима 1912–1918. године. То је објекат разноврсне намене у коме су били смештени занатско-трговинска школа, соколско друштво и обреновачка просветна удружења.

Састоји се од две засебне грађевине, повезане кратким ходником. У првој, репрезентативној згради, налази се спомен дом са великом соколском двораном и позорницом на источној страни, предворјем, помоћним просторијама и канцеларијама. Дворана има и галерије за гледаоце. Другу нижу грађевину чине учионице трговачке школе повезане дугачким ходником. Спољашњост споменика културе је живописна, романтичарски конципирана, са бифорама и трифорама. Присутни су и уобичајени симболи соколског покрета. Две степенишне куле на главном прочељу умањују монотони хоризонтализам фасаде. Они пробијају завршни венац и укидају стереотипност двоводног крова. Куле повећавају динамику просторне композиције грађевине, дајући јој препознатљив коруновићевски изглед. Отвори на фасади су полукружног облика, док су они на учионицама правоугаоног.

Споменик културе поседује значајну културно-историјску и архитектонску вредност, пре свега, као значајно ауторско дело у опусу истакнутог архитекте Момира Коруновића. Архитектонска вредност огледа се у композиционој разуђености архитектонских маса са нагласком на монументалним торњевима. И поред чињенице да је релативно малих димензија, 45x15 m, доживљава се као снажно, монументално архитектонско дело.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 111/2, КО Обреновац, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) санирање оштећења на споменику културе, уз очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација на споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) инсталирање уређаја за заштиту од пожара;

6) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине споменика културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићене парцеле; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

6) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и редовно одржавање простора заштићене околине споменика културе у функцији споменика културе.

6. Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-3848/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р