Zakon

На основу члана 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12 и 42/13 – УС) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

1. Приступа се изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” („Службени гласник РС”, број 119/12 – у даљем тексту: Просторни план).

2. Прелиминарна граница измена и допуна Просторног плана обухвата делове подручја градова: Зајечара, Смедерева, Панчева, Београда – Палилула, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице, Шапца, Лознице и делове општина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Жабари, Ковин, Опово, Тител, Жабаљ, Темерин, Србобран, Врбас, Кула, Стара Пазова, Инђија, Рума, Богатић, Бачка Паланка и Бач.

На територији града Зајечара обухвата следеће КО: Прлита, Грљан и Грлиште.

На територији града Смедерево обухвата следеће КО: Осипаоница, Скобаљ, Мала Крсна, Враново, Липе I, Смедерево, Лугавчина и Шалинац.

На територији града Панчево обухвата следеће КО: Панчево, Долово и Старчево.

На територији града Београда – Палилула обухвата КО: Бесни Фок.

На територији града Зрењанина обухвата КО: Книћанин.

На територији града Сомбора обухвата следеће КО: Сомбор 2, Стапар, Кљајићево и Бачки Брег.

На територији града Сремска Митровица обухвата КО: Јарак.

На територији града Шабац обухвата следеће КО: Дреновац, Мачвански Причиновић, Табановић, Штитар, Змињак, Рибари и Прњавор.

На територији града Лозница обухвата КО: Ново Село.

На територији општине Бољевац обухвата следеће КО: Криви Вир и Бачевица.

На територији општине Параћин обухвата следеће КО: Доња Мутница, Давидовац, Бошњане и Клачевица.

На територији општине Ћуприја обухвата КО: Ћуприја.

На територија општине Деспотовац обухвата КО: Брестово.

На територији општине Свилајнац обухвата КО: Кушиљево.

На територији општине Жабари обухвата КО: Породин.

На територији општине Ковин обухвата КО: Ковин.

На територији општине Опово обухвата КО: Опово.

На територији општине Тител обухвата КО: Шајкаш.

На територији општине Жабаљ обухвата следеће КО: Жабаљ и Госпођинци.

На територији општине Темерин обухвата КО: Сириг.

На територији општине Србобран обухвата КО: Турија.

На територији општине Врбас обухвата следеће КО: Бачко Добро Поље, Врбас, Куцура, Савино Село и Равно Село.

На територији општине Кула обухвата следеће КО: Кула, Црвенка и Сивац.

На територији општине Стара Пазова обухвата следеће КО: Сурдук, Белегиш, Стара Пазова и Голубинци.

На територији општине Инђија обухвата следеће КО: Нови Карловци и Љуково.

На територији општине Рума обухвата следеће КО: Путинци, Доњи Петровци, Добринци, Краљевци, Рума и Хртковци.

На територији општине Богатић обухвата следеће КО: Белотић, Дубље, Клење, Очаге и Бадовинци.

На територији општине Бачка Паланка обухвата следеће КО: Деспотово, Пивнице, Силбаш, Параге, Гајдобра, Товаришево и Младеново.

На територији општине Бач обухвата следеће КО: Бач и Бачко Ново Село.

У фази израде Нацрта измене и допуне Просторног плана дефинисаће се коначна граница измена и допуна Просторног плана.

Прелиминарно подручје измена и допуна Просторног плана дато је на графичком приказу, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Измене и допуне Просторног плана биће засноване на планској, студијској, техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих истраживања важећим документима у Републици Србији, као и на досадашњем спровођењу Просторног плана. Саставни део измена и допуна Просторног плана чини и Стратешка процена утицаја на животну средину.

Допуне Просторног плана односе се на детаљну разраду одвојака према Републици Српској и Републици Хрватској, којим би се омогућило директно спровођење измена и допуна Просторног плана. Допуне подразумевају детаљну разраду приступних путева ка надземним објектима и мреже за електроенергетско снабдевање истих објеката на траси гасовода. Измене и допуне у коридору основне трасе транснационалног гасовода „Јужни ток” извршиће се у складу са објективним разлозима насталим услед детаљних теренских истраживања, промене бројева катастарских парцела, пристиглих мишљења и услова, као и у складу са променама пројектне документације.

4. Израдом измена и допуна Просторног плана, створиће се одговарајући плански основ на целокупном коридору транснационалног гасовода на територији Републике Србије у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом.

5. Одлука о изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” на животну средину („Службени гласник РС”, број 30/13), је саставни део ове одлуке.

6. У току израде измена и допуна Просторног плана неће се приступити изради концепта плана, у складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању и изградњи.

7. Носилац израде измена и допуна Просторног плана је Републичка агенција за просторно планирање, а стручни обрађивачи су Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда и ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Носилац израде измена и допуна Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да осигура сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.

8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове који су од значаја за измене и допуне Просторног плана, доставиће без накнаде у року од 30 дана, све расположиве податке и документацију из делокруга свог рада носиоцу израде измена и допуна Просторног плана.

Надлежни орган, односно организација уступа постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, носиоцу израде измена и допуна Просторног плана, без накнаде у року од 30 дана.

9. Рок за израду и доношење измена и допуна Просторног плана је три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

10. Средства за израду измена и допуна Просторног плана обезбедиће Привредно друштво „SOUTH STREAM”, друштво са ограниченом одговорношћу из Новог Сада.

11. Предлог акта којим се утврђују измене и допуне Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у зградама скупштина јединица локалних самоуправа које су у обухвату измена и допуна Просторног плана.

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 350-3862/2013-1

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.

 

prostorni-plan.tiff

 

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода

„Јужни ток” обухватају делове подручја:

ГРАД СОМБОР

ОПШТИНА ТИТЕЛ

50. КО Дубље

73. КО Давидовац

1. КО Бачки Брег

26. КО Шајкаш

51. КО Клење

74. КО Бошњане

2. КО Стапар

ГРАД ЗРЕЊАНИН

52. КО Очаге

75. КО Клачевица

3. КО Кљајићево

27. КО Книћанин

53. КО Бадовинци

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

4. КО Сомбор 2

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ГРАД БЕОГРАД – ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

76. КО Криви Вир

ОПШТИНА КУЛА

28. КО Сурдук

54. КО Бесни Фок

77. КО Бачевица

5. КО Кула

29. КО Белегиш

ОПШТИНА ОПОВО

ГРАД ЗАЈЕЧАР

6. КО Црвенка

30. КО Стара Пазова

55. КО Опово

78. КО Прлита

7. КО Сивац

31. КО Голубинци

ГРАД ПАНЧЕВО

79. КО Грљан

ОПШТИНА ВРБАС

ОПШТИНА ИНЂИЈА

56. КО Панчево

80. КО Грлиште

8. КО Бачко Добро Поље

32. КО Нови Карловци

57. КО Долово

9. КО Врбас

33. КО Љуково

58. КО Старчево

10. КО Куцура

ОПШТИНА РУМА

ОПШТИНА КОВИН

11. КО Савино Село

34. КО Путинци

59. КО Ковин

12. КО Равно Село

35. КО Доњи Петровци

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ОПШТИНА СРБОБРАН

36. КО Добринци

60. КО Осипаоница

13. КО Турија

37. КО Краљевци

61. КО Скобаљ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

38. КО Рума

62. КО Мала Крсна

14. КО Сириг

39. КО Хртковци

63. КО Враново

OПШTИНA БAЧКA ПAЛAНКA

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

64. КО Липе I

15. КО Деспотово

40. КО Јарак

65. КО Смедерево

16. КО Пивнице

ГРАД ШАБАЦ

66. КО Лугавчина

17. КО Силбаш

41. КО Дреновац

67. КО Шалинац

18. КО Параге

42. КО Мачвански Причиновић

ОПШТИНА ЖАБАРИ

19. КО Гајдобра

43. КО Табановић

68. КО Породин

20. КО Товаришево

44. КО Штитар

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

21. КО Младеново

45. КО Змињак

69. КО Кушиљево

ОПШТИНА БАЧ

46. КО Рибари

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

22. КО Бач

47. КО Прњавор

70. КО Брестово

23. КО Бачко Ново Село

ГРАД ЛОЗНИЦА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОПШТИНА ЖАБАЉ

48. КО Ново Село

71. КО Ћуприја

24. КО Жабаљ

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ОПШТИНА ПАРАЋИН

25. КО Госпођинци

49. КО Белотић

72. КО Доња Мутница