Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08) и члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о Националном савету за децентрализацију Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 21 од 27. марта 2009, 46 од 24. маја 2013, 92 од 22. октобра 2013.

 

 

1. Овом одлуком оснива се Национални савет за децентрализацију Републике Србије (у даљем тексту: Савет), уређује његов делокруг, састав, начин рада и друга питања од значаја за Савет.

 

2. Савет је тело Републике Србије које има задатак да координира рад у припреми и разматрању нацрта Стратегије децентрализације Републике Србије у сарадњи са министарством надлежним за регионални развој и локалну самоуправу, које је доставља Влади на доношење.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

3. Савет обавља следеће послове:*

– координира и усмерава рад у припреми и разматрању нацрта Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Републици Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације;*

– координира активности у поступку израде и примене Стратегије децентрализације Републике Србије, тако што даје мишљења, доноси препоруке, прати њихово спровођење и иницира оснивање радних група за поједина поглавља Стратегије децентрализације Републике Србије.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

4. Састав Савета, Стручна радна група Савета и секретар Савета.*

Чланови Савета су:**

– Игор Мировић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе (председавајући);**

– Бранко Ружић, министар без портфеља задужен за европске интеграције;**

– Лазар Крстић, министар финансија;**

– Саша Радуловић, министар привреде;**

– Славица Ђукић Дејановић, министар здравља;**

– Томислав Јовановић, министар просвете, науке и технолошког развоја;**

– Никола Селаковић, министар правде и државне управе;**

– Сулејман Угљанин, министар без портфеља задужен за одрживи развој недовољно развијених подручја;**

– представник Владе АП Војводине;**

– четири представника Сталне конференција градова и општина – Савез градова и општина.**

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

**Службени гласник РС, број 92/2013

 

5. Начин рада Савета.*

Рад Савета се одвија на седницама Савета. Седницу Савета сазива* председавајући** Савета. Предлог дневног реда седнице утврђује председавајућа Савета.*

Мишљења, препоруке и друге акте Савета потписује* председавајући** Савета.*

Седнице Савета одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.*

Секретар Савета може, на иницијативу чланова Савета, позвати на седнице Савета руководиоце других државних органа и институција и друга лица која нису чланови Савета.*

Савет доноси Пословник о раду.*

Пословником Савета уређује се начин на који се обављају административни и технички послови за Савет.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

**Службени гласник РС, број 92/2013

 

6. Стручне и административне послове за потребе Савета врши министарство надлежно за регионални развој и локалну самоуправу, а нарочито:*

– послове у вези са сазивањем и припремом седница Савета;*

– стручне послове у вези са праћењем примене предлога, мишљења и других аката Савета;*

– чување и стављање на увид члановима Савета и Стручне радне групе Савета мишљења, препорука и других аката Савета.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

7. Савет може, ради проучавања појединих сложених питања која се односе на децентрализацију Републике Србије, ангажовати стручне образовне институције и истакнуте стручњаке који нису чланови Стручне радне групе Савета.

 

8. Савет у свом раду може користити стручну помоћ која му се пружа у виду међународних пројеката.

 

9. Надлежни државни органи, у складу са својим уставним и законским положајем, сарађују са Саветом  у пословима о којима се стара Савет, а пре свега у имплементацији мишљења и* препорука Савета.

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

10. Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Републике Србије.

 

11. Представник Владе АП Војводине именоваће се у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.*

Представници Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина именоваће се у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013 

 

12. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 02-1824/2009

У Београду, 26. марта 2009. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.