Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), а у вези са чланом 28. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09),

Влада доноси 

 

ОДЛУКУ

o отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

„Службени гласник РС“, бр. 36 од 28. маја 2010, 83 од 24. августа 2012, 46 од 24. маја 2013, 14 од 7. фебруара 2022 - др. закон

 

 

1. Отвара се Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Буџетски фонд) као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру раздела министарства надлежног за послове запошљавања*.

*Службени гласник РС, број 83/2012

 

 2. Буџетски фонд отвара се у сврху подстицања запошљавања и професионалне рехабилитације незапослених особа са инвалидитетом, субвенција зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, побољшања услова рада, унапређења производних програма, увођења стандарда, побољшања квалитета производа и пружених услуга, прилагођавања радних места и у друге сврхе, у складу са законом.*

*Службени гласник РС, број 46/2013

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи тачка 2. Одлуке у делу који се односи на социјалнo предузећe и организацију даном ступања на снагу Закона о социјалном предузетништву, односно 15. фебруара 2022. године (види члан 22. Закона - 14/2022-47).

 

3. Приход Буџетског фонда чине средства апропријације у оквиру буџета Републике Србије.*

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

4. Изузетно, у 2010. години средства из буџета Републике Србије намењена за рефундацију зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за побољшање услова рада особа са инвалидитетом обезбеђена су и извршавају се у оквиру раздела 17 – Министарство економије и регионалног развоја, функција 412 − општи послови по питању рада, економска класификација 451 − субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

 

5. Уплата средстава из тачке 3. ове одлуке врши се на рачун за уплату јавних прихода Републике Србије на уплатни рачун буџета Републике Србије број 840-745126843-22.*

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

6. Буџетски фонд се отвара на неодређено време.

 

7. Буџетским фондом управља министарство надлежно за послове запошљавања*.

*Службени гласник РС, број 83/2012

 

8. Стручне и административно-техничке послове за Буџетски фонд обављаће министарство надлежно за послове запошљавања*.

*Службени гласник РС, број 83/2012

 

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 400-3546/2010

У Београду, 13. маја 2010. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.