Редакцијски пречишћен текст

  

 

На основу чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 43. став 1. Закона о Влади  („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о оснивању Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”

„Службени гласник РС“, бр. 28 од 30. априла 2010, 35 oд 20. априла 2012, 46 од 24. маја 2013.

 

 

Члан. 1.

Ради стварања материјалних и других услова за остваривање права ученика и студената на образовање и информисање оснива се Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”.

 

Члан 2.

Назив установе је Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” (у даљем тексту: АМРЕС).

 

Члан. 3.

Седиште АМРЕС-а је у Београду.

 

Члан 4.

АМРЕС има својство правног лица.

 

Члан 5.*

АМРЕС се оснива ради изградње, развоја, унапређења и управљања образовном и научноистраживачком рачунарском мрежом Републике Србије, која је информатичка и интернет инфраструктура, односно рачунарска мрежа којом се обезбеђује корисницима услуга АМРЕС-а, образовним и научноистраживачким организацијама и другим корисницима у Републици Србији приступ и коришћење интернета и информационо–комуникационих сервиса у земљи, везе са националним и интернационалним мрежама тог типа, као и ради координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 6.

АМРЕС обавља послове који се односе на телекомуникације које су свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, коришћењем жичних, радио, оптичких или других електромагнетских система.

АМРЕС посебно обавља следеће послове:

– пројектовање, развој, изградња, одржавање и унапређење рачунарске и комуникационе инфраструктуре и сервиса која повезује образовне и научноистраживачке институције у Републици Србији у јединствену рачунарску мрежу,

– управљање образовном и научноистраживачком рачунарском мрежом Републике Србије,

– повезивање и сарадња са националним и интернационалним образовним и научноистраживачким рачунарским мрежама,

– координација рада сервисних центара,** мрежних чворишта и рачунских центара у оквиру универзитета и других организационих јединица при факултетима и институтима,

– стручна помоћ и едукација корисника услуга образовне и научноистраживачке рачунарске мреже;

– образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто, и

– АМРЕС обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Одлуку о промени делатности доноси оснивач на предлог Управног одбора АМРЕС-а.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

**Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 7.*

АМРЕС у обављању делатности утврђених овом одлуком омогућава корисницима својих услуга приступ комуникационој мрежи и припадајућим сервисима.*

Корисници услуга које пружа АМРЕС могу бити установе основане и акредитоване у складу са прописима којима је уређена област основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, град и општина, друго правно или физичко лице, без обзира на начин на који су обезбеђена средства за обављање делатности, акредитоване научно-истраживачке организације које су основане у складу са прописима којима је уређена област научноистраживачке делатности, библиотеке, студентски и ученички домови, Српска академија наука и уметности, Матица српска, наставне базе за образовање у медицини, истраживачко-развојне јединице у саставу предузећа чији је оснивач Република Србија, друга правна лица која су од посебног интереса за област образовања, науке и културе, органи државне управе када је то у интересу развоја АМРЕС-а, као и физичка лица уколико имају статус запослених, ученика, студената или иностраних истраживача у организацијама корисника (у даљем тексту: корисник услуга).*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 8.

Средства којима се оснива АМРЕС су средства у државној својини, и то:

– новчана средства у износу од 157.324,01 евро у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, и

– ствари чија је вредност 234.025,89 евра, односно 21.748.915,55 динара по средњем курсу Народне Банке Србије на дан 1. септембра 2009. године.

Средства из става 1. овог члана утврђена су у Списку средстава којима се оснива Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” са вредностима на дан 1. септембар 2009. године, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

Члан 9.

Средства којима се оснива и послује АМРЕС у државној су својини.

 

Члан 10.

Средства за рад и пословање АМРЕС-а обезбеђују се:

– из буџета Републике Србије;

– из прихода које оствари пружањем услуга;

– из донација, поклона, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица и

– из других прихода у складу са законом.

 

Члан 11.

Органи АМРЕС су Управни одбор, Надзорни одбор и директор.

Органе АМРЕС-а из става 1. овог члана именује и разрешава Влада.

 

Члан 12.

Управни одбор има председника и осам* чланова.

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 13.

Председника и једног члана Управног одбора предлаже министар надлежан за послове телекомуникација и информационог друштва.

Једног члана Управног одбора предлаже министар надлежан за послове просвете и науке.*

Четири** члана Управног одбора предлаже Конференција универзитета Србије (КОНУС).*

Два члана* Управног одбора предлаже се из реда запослених у АМРЕС-у * .

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

**Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 14.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године. Исто лице може бити поново именовано за председника или члана Управног одбора * .

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 15.

Мандат члана Управног одбора може престати:

1) истеком времена на које је изабран;

2) подношењем оставке Влади у писаној форми;

3) разрешењем из разлога предвиђених овом одлуком;

4) смрћу.

 

Члан 16.

Влада може разрешити члана Управни одбора:

1) ако се утврди да је, при утврђивању предлога за избор у Управном одбору, кандидат изнео о себи неистините податке или пропустио да изнесе податке о околностима битним за утврђивање предлога;

2) ако се утврди да је у току трајања мандата повредио правила о сукобу интереса и неспојивости функција предвиђена законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;

3) ако је због болести или другог разлога неспособан за обављање дужности дуже од шест месеци непрекидно;

4) ако без основаног разлога одбије или пропусти да обавља дужност члана Управног одбора најмање три месеца непрекидно, односно најмање шест месеци са прекидима током годину дана;

5) ако несавесним или неправилним радом отежа или онемогући рад АМРЕС-а проузрокује већу штету АМРЕС-у, или занемарује или несавесно извршава своје обавезе тако да настану или могу настати веће сметње у раду АМРЕС-а;

6) ако му је одузета пословна способност;

7) ако је правноснажно осуђен на казну затвора у трајању дужем од шест месеци или ако је осуђен за кривична дела против службене дужности, преваре, крађе, фалсификовања исправе или друго слично кривично дело које га чини недостојним за обављање функције.

 

Члан 17.

Управни одбор:

1) доноси статут;

2) утврђује пословну и развојну политику;

3) доноси план рада и развоја за период од 4 године;

4) доноси годишњи програм пословања са финансијским планом;*

5) брисана је (види члан 7. Одлуке - 35/2012-19)

6) усваја извештај о раду и финансијски извештај;*

7) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;

8) доноси одлуку о ценама за пружање услуга корисницима и утврђује висину партиципације у трошковима услуга од стране корисника образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије;

9) доноси годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја мреже;*

10) одлучује о повезивању образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије са другим иностраним националним и интернационалним образовним и научноистраживачким рачунарским мрежама;

11) доноси одлуку о именовању председника и чланова Стручног савета;

12) доноси Правилник о раду АМРЕС-а; *

13) одлучује о другим питањима у складу са законом и статутом;*

14) доноси акт о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС-а;*

15) доноси остале опште акте у складу са законом и статутом*;**

16) доноси одлуку о висини накнаде за председнике и чланове Управног и Надзорног одбора у складу са годишњим програмом пословања са финансијским планом.**

На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 8), 9), 12) и 14) овог члана сагласност даје Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

**Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 18.*

Управни одбор подноси Влади годишњи извештај (укључујући и финансијски извештај) о својим активностима у складу са прописима којима је уређена област рачуноводства и ревизије.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 19.

Надзорни одбор има председника и четири члана.

 

Члан 20.

Председника и једног члана Надзорног одбора предлаже министар надлежан за послове телекомуникација и информационог друштва, а једног члана предлаже министар надлежан за послове просвете и науке*.

Два члана Надзорног одбора именују се из реда запослених у АМРЕС-у.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 21.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. Исто лице може бити поново именовано за председника или члана Надзорног одбора *.

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 22.

  Надзорни одбор:

1) прегледа годишњи извештај и завршни рачун, и

2) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

Члан 23.

О резултатима извршеног надзора, Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај Влади.

 

Члан 24.

Директора предлаже министар надлежан за послове телекомуникација и информационог друштва.

Лице које се именује за директора мора испуњавати следеће услове:*

– висока стручна спрема из области информатике, рачунарско комуникационих технологија или математичких наука;*

– радно искуство од најмање седам година на руководећим пословима у оквиру истих или сличних области пословања;*

– знање енглеског језика.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 25.

Директор се именује на период од четири године.

 

Члан 26.

Директор:

1) заступа АМРЕС, без ограничења овлашћења;

2) организује и руководи радом АМРЕС,

3) припрема и предлаже акте које доноси Управни одбор;

4) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином АМРЕС;

6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у АМРЕС-у;*

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 27.

Мандат директора престаје:*

1) истеком времена на које је изабран;*

2) отказом уговора у раду, у складу са законом којим се уређују радни односи;*

3) оставком;*

4) разрешењем из разлога предвиђеним овом одлуком;*

5) смрћу.*

Оставка се подноси у писменој форми и производи дејство од дана пријема у Влади, с тим што се копија акта о оставци са потврдом о пријему доставља ради информисања Управном одбору АМРЕС-а.*

Престанак мандата директора утврђује се решењем.*

Решење којим се утврђује престанак мандата директора садржи и разлог престанка мандата и дан када је престао мандат директора.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 28.

Влада може разрешити директора АМРЕС-а пре истека мандата:

1) ако се утврди да је у току трајања мандата повредио правила о сукобу интереса и неспојивости функција предвиђена законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;

2) ако је због болести или другог разлога неспособан за обављање дужности дуже од шест месеци непрекидно;

3) ако не поднесе благовремено извештај о раду Управном одбору, у складу са овом одлуком;

4) ако располаже средствима АМРЕС-а супротно донетом финансијском плану;

5) ако несавесним или неправилним радом отежа или онемогући рад АМРЕС-а, проузрокује већу штету АМРЕС-у, поступа противно овој одлуци или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да настану или могу настати веће сметње у раду АМРЕС-а;

6) ако му је одузета пословна способност;

7) ако је правноснажно осуђен на казну затвора у трајању дужем од шест месеци или ако је осуђен за кривична дела против службене дужности, преваре, крађе, фалсификовања исправе или друго слично кривично дело које га чини недостојним за обављање функције.

 

Управљање установом у случају престанка мандата директора*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 28а*

У случају престанка мандата директора, заменик директора има сва права, обавезе и овлашћења директора – до именовања новог директора*

 

*Службени гласник РС, број 46/2013

 

Члан 29.

  АМРЕС има Стручни савет.

 

Члан 30.

  Стручни савет се образује као саветодавно и консултативно тело.

 

Члан 31.

  Стручни савет има девет чланова који се бирају из реда стручних лица за област рачунарске технике и информатике, запослених у рачунским центрима универзитета и института у Републици Србији.

 

Члан 32.*

Стручни савет:*

1) разматра и даје мишљење Управном одбору на четворогодишњи програм рада и развоја образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије;*

2) прати квалитет сервиса и услуга образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије;*

3) разматра и даје мишљење у погледу повезивања и сарадње са националним и интернационалним образовним и научноистраживачким рачунарским мрежама;*

4) разматра и друга питања од значаја за изградњу, развој и одржавање рачунарске и комуникационе инфраструктуре и унапређење рада образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије;*

5) даје мишљење Управном одбору и директору АМРЕС-а, на њихов захтев, о релевантним питањима из области развоја, изградње и функционисања образовне и научноистраживачке рачунарске мреже Републике Србије;*

6) доноси пословник о свом раду;*

7) разматра и даје мишљење у погледу основних циљева и праваца у вези са пројектовањем, изградњом, одржавањем и унапређењем рачунарске и комуникационе инфраструктуре и сервиса;*

8) разматра и даје мишљење у погледу других питања од значаја за рад и функционисање мреже.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2012

 

Члан 33.

  За обављање појединих стручних послова АМРЕС може ангажовати друга правна и физичка домаћа или страна лица, у складу са статутом.

 

Члан 34.

  АМРЕС почиње са радом даном уписа у судски регистар.

 

Члан 35.

До именовања директора АМРЕС, његове послове обављаће и вршити његова овлашћења Павле Вулетић, Маршала Бирјузова 49, Београд, са ЈМБГ 2611972710055, који се овом одлуком именује за вршиоца дужности директора.

 

Члан 36.

Председника и чланове Управног одбора, директора и председника и чланове Надзорног одбора именоваће Влада у року од 60 од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

Члан 37.

Даном почетка рада АМРЕС преузима права и обавезе, део средстава и опрему који се односе, односно који служе за обављање послова за које је основан, а које је до сада користио Рачунски центар Универзитета у Београду.

 

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

   

  05 број 02-2974/2010

  У Београду, 22. априла 2010. године

  Влада

Први потпредседник Владе –

  заменик председника Владе,

  Ивица Дачић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС: "Службени гласник РС" број 35/2012-19

 

Члан 14.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати чланове Управног и Надзорног одбора у складу са овом одлуком.

До именовања директора и чланова Управног и Надзорног одбора у складу са овом одлуком, лица именована у органе АМРЕС-а према ранијим прописима настављају рад према прописима у складу са којима су именована.

 

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС: "Службени гласник РС" број 46/2013-159

 

Члан 7.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати чланове Управног одбора у складу са овом одлуком.

До именовања чланова Управног одбора АМРЕС-а, Управни одбор наставља са радом у складу са Одлуком о оснивању Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” („Службени гласник PC”, бр. 28/10 и 35/12).

 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

СПИСАК СРЕДСТАВА КОЈИМА СЕ ОСНИВА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА УСТАНОВА „АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АМРЕС” СА ВРЕДНОСТИМА НА ДАН 1. СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

 

Назив опреме

Модел

Датум набавке

Количина

Процењена садашња вредност (динара)

Средства АМРЕС

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C550-12G

31.12.04

3

205,851.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

2

137,234.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

2

66,440.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Сервер

AS535-2E1-60-AC

31.12.04

1

113,106.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Свич

WS-C950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Свич

WS-C950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Свич

WS-C950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-24 PWR-EMI

31.12.04

1

38,870.00

Рутер

C6509

31.12.04

1

632,704.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

2

443,234.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

3

664,851.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Свич

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

4

886,468.00

Свич

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

5

789,430.00

Свич

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

8

1,263,088.00

Свич

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

1

157,886.00

Свич

WS-C960-48TC-L

21.05.07

6

853,344.00

Свич

WS-C960-24TC-L

21.05.07

1

78,942.00

Свич

WS-C960-24TC-L

21.05.07

2

157,884.00

Свич

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Свич

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Свич

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Свич

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Свич

WS-C3560G-24TS-E1U

21.05.07

1

278,120.00

Сервер

3725MBundle-30DM-B

21.05.07

1

393,813.00

Рутер

C6509

21.05.07

1

3,945,227.00

Међузбир 1:

16,257,335.00

Средства АМРЕС која се воде у Министарству за науку и технолошки развој

Сервер

HP DL360G5 5110 1G

29.11.06

14

1,451,876.00

Рек орман

HP Universal Rack 10642 G2 (42U)

29.11.06

1

180,944.37

Рек орман

ROS-42-65/90

29.11.06

3

208,221.06

Рек орман

ROS-42-65/90

29.11.06

1

69,407.02

Рек орман

ROF-42-60/60

29.11.06

1

44,182.83

Рек орман

ROF-42-60/60

29.11.06

1

44,182.83

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Рек орман

ROF-21-60/60

29.11.06

21

657,881.31

УПС

SU5000I

29.11.06

4

462,353.37

УПС

SU5000I

29.11.06

1

115,588.34

УПС

SU5000I

29.11.06

1

115,588.34

УПС

SUA2200I

29.11.06

26

974,614.98

УПС

SUA3000I

29.11.06

4

244,355.92

УПС

SURT5000RMXLI

29.11.06

1

143,945.30

УПС

SURT192XLBP

29.11.06

3

140,974.57

УПС

SU5000R5IBX120

29.11.06

3

396,025.11

Међузбир 2:

5,491,580.55

УКУПНО:

21,748,915.55