Zakon

 

На основу чл. 11. и 141. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, Београд

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштвено предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, Београд, Бродарска 3, организује се као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: Друштво) и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 2.

Решењем Скупштинe града Београда број 10-04-839/1 од 27. јуна 1968. године („Службени лист града Београда”, број 13/68) основана је Дирекције за уређење обала и приобалног подручја Саве и Дунава у Београду.

Решењем о изменама и допунама Решења о оснивању Дирекције за уређење обала и приобалног подручја Саве и Дунава у Београду Скупштине града Београда број 011-1132/72-10-04 од 13. јула 1972. године („Службени лист града Београда”, број 13/72), Дирекција за уређење обала и приобалног подручја Саве и Дунава у Београду мења назив у Дирекција за обале, приобаље и речне сливове Београда.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број УС-183/68 од 16. септембра 1968. године уписана је Дирекција за уређење обала и приобалног подручја Саве и Дунава у Београду у регистар установа за град Београд.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број УС-320/69 од 9. децембра 1969. године уписано је пресељење Дирекције за уређење обала и приобалног подручја Саве и Дунава у Београду у регистар установа за град Београд.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број УС-183/72 од 24. октобра 1972. године уписана је Дирекција за обале приобаље и речне сливове Београда у регистар установа за град Београд.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број УC-10/73 од 8. марта 1973. године уписано је конституисање Дирекције за обале, приобаље и речне сливове Београда у регистар установа за град Београд.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-5019/73 од 27. децембра 1973. године уписано је конституисање радне организације Дирекције за обале, приобаље и речне сливове Београд у судски регистар.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-8777/78 од 6. фебруара 1979. године уписано је у судски регистар регистарског суда и суда уписа да је „Хидрозавод” Радна организација за обале, приобаље и речне сливове Београд, са потпуном одговорношћу, Београд усагласила податке од значаја за правни промет, који се уписују у судски регистар, са одредбама Закона о удруженом раду.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-1749/82 од 11. јуна 1982. године уписано је лице овлашћено за заступање Радне организације за обале, приобаље и речне сливове Београда, са потпуном одговорношћу „Хидрозавод” – Београд у судски регистар регистарског суда и суда уписа.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-2404/86 од 24. фебруара 1987. године уписано је лице овлашћено за заступање Радне организације за обале, приобаља и речне сливове „Хидрозавод” Београд, са потпуном одговорношћу, Београд у судски регистар регистарског суда и суда уписа.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-447/89 од 9. Марта 1989. године уписана је промена седишта Радне организације за обале, приобаља и речне сливове Београда „Хидрозавод” у судски регистар регистарског суда и суда уписа.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-269/90 од 29. децембра 1989. године усклађена су самоуправна општа акта са одредбама Закона о предузећима, извршена промена фирме, проширење делатности и промена лица и уписано друштвено предузеће: Предузеће за заступање и хидро-грађевински инжењеринг „Хидрозавод” – Београд, са потпуном одговорношћу, Нови Београд у судски регистар регистарског суда.

Решењем Окружног привредног суда у Београду број ФИ-15962/90 од 28. децембра 1990. године уписано је лице овлашћено за заступање Предузећа за заступање и хидро-грађевински инжењеринг „Хидрозавод” – Београд, са п.о., Нови Београд у судски регистар регистарског суда.

Решењем Привредног суда у Београду број ФИ-4804/94 од 15. априла 1994. године о уписано је лице овлашћено за заступање Предузећа за заступање и хидро-грађевински инжењеринг „Хидрозавод” Београд са потпуном одговорношћу, Нови Београд у судски регистар суда.

Решењем Привредног суда у Београду број II ФИ-10776/94 од 16. септембра 1994. године уписано је лице овлашћено за заступање Предузећа за заступање и хидро-грађевински инжењеринг „Хидрозавод” Београд, са потпуном одговорношћу, Нови Београд у судски регистар регистарског суда.

Решењем Привредног суда у Београду број ФИ-13020/94 од 12. децембра 1994. године уписано је лице овлашћено за заступање Предузећа за заступање и хидро-грађевински инжењеринг „Хидрозавод” – Београд, са потпуном одговорношћу, Нови Београд у судски регистар суда.

Решењем Привредног суда у Београду број И ФИ-3678/95 од 17. августа 1995. године о уписано је проширење делатности у унутрашњем промету, право вршења послова спољнотрговинског промета и лице овлашћено за заступање у спољнотрговинском промету Предузећа за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” Нови Београд у судски регистар суда.

Решењем Привредног суда у Београду број И ФИ-9011/98 од 16. фебруара 1999. године извршено је усклађивање са Законом о предузећима и Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања и уписано Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” – Београд, д.п. у судски регистар.

Решењем Привредног суда у Београду број ФИ-16253/00 од 17. децембра 2001. године уписано је проширење делатности Предузећа за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, д.п. Београд у судски регистар.

Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. Београд, Бродарска 3 уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД. 55807/2005 од 20.09.2005. године, матични број: 07037791, ПИБ: 100394550.

На основу Закључка Владе 05 Број: 46-2763/2010 од 22. априла 2010. године, којим је утврђен удео државне својине од 100% у средствима која користи Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. из Београда, Републичка дирекција за имовину Републике Србије и Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. из Београда закључили су Споразум о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. из Београда, број 46-776/08 од 2. јула 2010. године.

Члан 3.

Друштво послује средствима у државној својини.

Друштво има својство правног лица.

Друштво у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.

Друштво послује под следећим пословним именом: Привредно друштво за водну делатност „Хидрозавод”, д.о.о. Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: „Хидрозавод”, д.о.о. Београд.

Члан 5.

Седиште Друштва је у Београду, улица Бродарска 3.

III. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 32 mm, на коме је исписано пословно име и седиште Друштва на српском језику, ћириличким писмом.

Излазни штамбиљ је правоугаоног облика, димензије 55x28 mm, на коме је исписано пословно име и седиште Друштва на српском језику, ћириличким писмом.

Улазни штамбиљ је правоугаоног облика, димензије 62x30 mm, на коме је исписано пословно име и седиште Друштва на српском језику, ћириличким писмом.

Директор Друштва доноси одлуку којом се утврђује начин употребе и чувања печата и штамбиља Друштва.

IV. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 7.

Оснивач друштва је Република Србија за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11 (у даљем тексту: Оснивач).

V. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

42.91 Изградња хидротехничких објеката

Поред делатности из става 1. овог члана Друштво обавља и друге делатности и то:

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

02.20 Сеча дрвећа

03.22 Слатководне аквакултуре

08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца

35.11 Производња електричне енергије

35.14 Трговина електричном енергијом

36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

38.11 Скупљање отпада који није опасан

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

41.10 Разрада грађевинских пројеката

42.13 Изградња мостова и тунела

42.21 Изградња цевовода

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина

43.12 Припремна градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

46 Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

49.50 Цевоводни транспорт

50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима

50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима

52.10 Складиштење

52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају

52.24 Манипулација теретом

58.19 Остала издавачка делатност

62.01 Рачунарско програмирање

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије

62.03 Управљање рачунарском опремом

62.09 Остале услуге информационе технологије

63.11 Обрада података, хостинг и сл.

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

71.11 Архитектонска делатност

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

71.20 Техничко испитивање и анализе

72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

77.34 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт

77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара

79.11 Делатност путничких агенција

81.10 Услуге одржавања објеката

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

82.30 Организовање састанака и сајмова

82.92 Услуге паковања

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући делатност спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговинском промету из оквира своје делатности, у складу са законом и овом одлуком.

VI. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 9.

Оснoвни капитал Друштва према књиговодственој вредности на дан 31. децембра 2009. године износи 42.819.000,00 динара.

Средства која користи Друштво чини право коришћења на моторном броду „Авала”, у неопредељеном делу, који брод је уписан у уложак број 764 главне књиге уписника бродова унутрашње пловидбе Лучке капетаније Београд.

Средства из става 2. овог члана чине и друге непокретности, покретне ствари (посебно опрема), новчана средства и хартије од вредности, као и права и обавезе, која Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. из Београда има на дан закључења Споразума о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод” д.п. из Београда.

VII. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 10.

Добит Друштва, утврђена у складу са законом, распоређује се у складу са законом.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 11.

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина Друштва и Директор Друштва.

IX. СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 12.

Овлашћење Скупштине Друштва врши Оснивач, преко овлашћених представника.

Одлуку о одређивању и разрешењу председника и чланова Скупштине доноси Оснивач.

Члан 13.

Скупштина Друштва:

1) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

2) усваја годишњи програм рада и пословања Друштва;

3) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва;

5) одлучује о промени делатности;

6) именује и разрешава Директора Друштва и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;

7) одлучује о статусним променама и промени правне форме и престанку Друштва;

8) одлучује о промени пословног имена и седишта Друштва;

9) даје сагласност на правне послове директора и других лица повезаних са Друштвом;

10) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;

11) доноси измене оснивачког акта;

12) одлучује о образовању огранка Друштва и давању пословног пуномоћја огранцима;

13) даје сагласност на организацију и систематизацију послова Друштва;

14) врши друге послове и одлучује о другим питањима из делокруга Скупштине, у складу са законом и овом одлуком.

Акте из става 1. тач. 2), 4), 7) и 11) овог члана Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

X. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 14.

Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа директор Друштва без ограничења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења дати, другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва.

XI. ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Члан 15.

Директора Друштва бира и разрешава Скупштина Друштва.

Директор Друштва бира се на период од четири године.

Директор Друштва је у радном односу у Друштву са пуним радним временом.

Члан 16.

Директор Друштва:

1) заступа Друштво;

2) организује и води пословање Друштва, у складу са законом и овом одлуком;

3) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;

4) предлаже доношење одлука из делокруга Скупштине Друштва;

5) спроводи одлуке Скупштине Друштва;

6) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Друштву, у складу са законом којим се уређују радни односи;

7) доноси акт о организацији послова и друге опште акте Друштва;

8) обавља друге послове у складу са законом и овом одлуком који нису у делокругу Скупштине Друштва.

XII. УНУТРАШЊИ РЕВИЗОР

Члан 17.

Унутрашњи ревизор:

1) контролише веродостојност и комплетност финансијских извештаја Друштва;

2) контролише усклађеност пословања Друштва са законом, годишњим програмом рада и пословања Друштва;

3) обавља и друге послове у складу са законом.

Члан 18.

Унутрашњи ревизор извештава Скупштину Друштва о:

1) веродостојности и потпуности финансијских извештаја Друштва;

2) основаности предлога за расподелу добити;

3) другим питањима од значаја за оцену законитости и целисходности поступања у спровођењу пословне политике и пословању Друштва.

Унутрашњи ревизор подноси извештај по питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње приликом разматрања годишњег финансијског извештаја, а по потреби и у току године када то затражи Скупштина Друштва или Оснивач.

XIII. АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 19.

Акти Друштва су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне правилника и одлука врше се на начин и по поступку који су одређени за њихово доношење.

Члан 20.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене исправе и финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 21.

Друштво је дужно да држи и чува све акте и документе Друштва у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

XIV. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 22.

Друштво је, при обављању делатности, дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

XV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 23.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних Друштава;

2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај;

3) статусне промене која има за последицу престанак Друштва.

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Запослени у Друштвеном предузећу за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, Београд, Бродарска 3, настављају да раде у Друштву, а своја права и обавезе остварују у складу са законом и општим актима Друштва.

Члан 25.

До избора директора Друштва, дужност директора обављаће у својству вршиоца дужности директора Друштва Славољуб Милићевић, ЈМБГ 0208956730023, који ће извршити и судску оверу ове одлуке, у складу са законом.

Члан 26.

Друштво ће опште акте ускладити са овом одлуком у року од три месеца од дана регистрације друштва у Регистар привредних субјеката.

Члан 27.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 023-1052/2013-1

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.