Zakon

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању зграде Водне заједнице у Земуну за споменик културе

"Службени гласник РС", број 51 од 12. јуна 2013.

 

1. Зграда Водне заједнице у Земуну утврђује се за споменик културе.

2. Зграда Водне заједнице у Земуну (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Земун, у граду Београду, Авијатичарски трг (Трг ЈНА) број 10, у државној својини, на катастарској парцели број 1156, КО Земун, у државној својини.

Споменик културе саграђен је 1908. године као прва зграда подигнута на проширеном градском терену добијеном после уклањања спољних одбрамбених шанчева. Зграду је подигла „Задруга за исушење југоисточног Срема” тј. Водна заједница која је и данас у њој смештена под називом „Галовица”. Радове су изводили грађевинари Фрања Јенч и Јосип Катинчић. Обликована је у стилу сецесије, са наглашеним масама у општој архитектонској композицији која изражава управни садржај зграде. Има подрум, приземље и спрат, а 1928. године поткровље је реконструисано и адаптирано тако да су поштоване аутентичне архитектонске и стилске одлике. Згради је задржана аутентична стамбено-пословна намена.

Споменик културе поседује архитектонско-стилске и културно-историјске вредности као део историјског грађевинског фонда Земуна из времена привредног и друштвеног успона. Спада међу значајније репрезентативне грађевине Старог језгра Земуна. Својим садржајем представља једну од важних установа, која се осамосталила после дуге традиције хидротехничке струке Земуна. Вреднована је и као објекат посебне намене значајан за развој привреде и хидротехнике почетком прошлог века у југоисточном Срему.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 1156, КО Земун, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе;

7) уређење дворишта и предбаште, неговање и редовно одржавање декоративне флоре.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине споменика културе;

3) дозвољава се реконструкција постојећих помоћних дворишних објеката на парцели;

4) забрана ненаменског коришћења унутрашњег дворишта;

5) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

6) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

7) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

8) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе.

6. Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-4149/2013

У Београду, 4. јуна 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.