Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 65. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство

"Службени гласник РС", бр. 13 од 24. фебруара 2012, 108 од 13. новембра 2012, 44 од 21. маја 2013, 64 од 24. јула 2013, 104 од 27. новембра 2013, 115 од 26. децембра 2013, 20 од 21. фебруара 2014, 15 од 6. фебруара 2015, 80 од 30. септембра 2016, 5 од 19. јануара 2018, 17 од 28. фебруара 2020, 81 од 5. јуна 2020, 48 од 13. маја 2021.

1. Ради пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија, образује се Комисија за јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: Комисија).

2. У Комисију се именују:

1) за председника:

– Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде.

2) за заменика председника:

– Андријана Јовановић, Министарство финансија.

3) за чланове:

– Милана Ракић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– Јованка Атанацковић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике;

– Александра Дамњановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– Александар Дујановић, државни секретар у Министарству заштите животне средине;

– Александар Софић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

– Исидора Бурић, град Београд;

– Ивана Јаначковић, Министарство привреде.

*Службени гласник РС, број 15/2015

**Службени гласник РС, број 80/2016

***Службени гласник РС, број 17/2020

****Службени гласник РС, број 48/2021

3. Начин рада Комисије уређује се Пословником о раду, који Комисија доноси у року од 45 дана од дана објављивања ове одлуке.

4. За спровођење сваког пројекта јавно-приватног партнерства неопходно је прибавити позитивно мишљење Комисије, а такво мишљење мора бити дато уз позитиван глас члана Комисије који представља Министарство финансија.

5. Председник, заменик председника и чланови Комисије примају накнаду за рад у Комисији, коју утврђује Влада.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-412/2012

У Београду, 9. фебруара 2012. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.