Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 40. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Академије за националну безбедност

"Службени гласник РС", бр. 39 од 30. априла 2013, 70 од 7. августа 2013.

 

1. Овом одлуком оснива се Академија за националну безбедност (у даљем тексту: Академија), као самостална високошколска установа, од посебног интереса за безбедност Републике Србије.

2. Седиште Академије је у Београду, Улица краљице Ане бб.

Академија је установа са својством правног лица.

3. Академија се оснива за обављање делатности високог образовања и развој научно-истраживачког и стручног рада у области националне безбедности, у оквиру интердисциплинарних образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука у складу са Законом о високом образовању.

На Академији се изучавају мултидисциплинарне области и стичу специфична знања за обављање безбедносних послова.

4. Средства за оснивање и почетак рада Академије обезбеђена су у буџету Републике Србије, у оквиру средстава опредељених Безбедносно-информативној агенцији за потребе образовања.

5. Академија има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент.

6. Орган управљања Академије је Савет Академије.

До конституисања Савета Академије, његове послове обављаће Привремени савет Академије у саставу:

1) проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу;

2) проф. др Велимир Сотировић, емеритус Универзитета у Новом Саду;

3) проф. др Дејан Ђурђевић, Правни факултет Универзитета у Београду;

4) проф. др Горан Милошевић, декан Криминалистичко-полицијске академије у Београду;

5) проф. др Милан Јовановић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду.

Привремени савет Академије:

1) донеће статут Академије и друге опште акте неопходне за упис у судски регистар и почетак рада Академије;

2) донеће годишњи програм рада Академије;

3) обављаће и друге послове из надлежности Савета Академије, утврђене законом.

7. Орган пословођења Академије је директор Академије.

До избора директора Академије у складу са Законом о високом образовању, његове послове обављаће вршилац дужности директора.

За вршиоца дужности директора Академије именује се проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду.

8. Статутом Академије ће се уредити организација, начин рада, управљање и руковођење који обезбеђују јединствену и усклађену делатност високошколске установе, студије и студијски програм, као и друга питања од значаја за обављање делатности и рад Академије.

9. Савет Академије, директор и стручни органи Академије конституисаће се у складу са Законом о високом образовању, * .

Студентски парламент Академије конституисаће се по одржаним изборима за чланове студентског парламента, у складу са Законом о високом образовању.

*Службени гласник РС, број 70/2013

10. Академија ће донети опште акте у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

11. Академија почиње са радом почев од школске 2013/14. године.

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-3871/2013

У Београду, 30. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.