Zakon

 

Нa основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник PC”, број 97/08) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о уласку носилаца свих врста путних исправа Уједињених Арапских Емирата у Републику Србију без визе

"Службени гласник РС", број 71 од 9. августа 2013.

 

1. У Републику Србију могу да улазе без визе и бораве до 90 дана у периоду од шест месеци носиоци свих важећих путних исправа Уједињених Арапских Емирата.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 27-6823/2013

У Београду, 9. августа 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.