Zakon

 

На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), а у вези са чланом 59. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о отварању Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије

"Службени гласник РС", број 92 од 22. октобра 2013.

 

1. Отвара се Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора и то у оквиру Раздела Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

2. Фонд се отвара ради евидентирања средстава намењених финансирању пројеката, програма и активности које се односе на унапређење енергетске ефикасности, и то:

1) примену техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије;

2) подстицање развоја система енергетског менаџмента за субјекте који нису обвезници тог система;

3) промовисање и спровођење енергетских прегледа објеката, производних процеса и услуга;

4) изградњу система за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије ако су испуњени захтеви у погледу енергетске ефикасности постројења, прописани у складу са законом којим се уређује област енергетике, а инвеститор топлотну и електричну енергију користи искључиво за сопствене потребе;

5) подстицање развоја енергетских услуга на тржишту Републике Србије;

6) подстицање употребе обновљивих извора енергије за производњу електричне и топлотне енергије за сопствене потребе;

7) друге намене у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије.

3. Фонд се финансира из:

1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита.

4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше се до нивоа средстава одобрених Фонду.

5. Фонд се отвара на неодређено време.

6. Фондом управља Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, а по укидању Фонда, права и обавезе преузима то министарство.

7. Стручне и административно техничке послове за Фонд обавља Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

8. О реализацији ове одлуке стара се Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

 

05 број 400-8776/2013

У Београду, 21. октобра 2013. године

Влада

Председник,

Иваца Дачић, с.р.