Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12) и члана 25. ст. 1. и 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08 и 98/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за вођење преговора и предлагање мера за унапређење производње и дистрибуције имунолошких лекова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”

"Службени гласник РС", бр. 124 од 29. децембра 2012, 97 од 6. новембра 2013.

 

1. Овом одлуком образује се Координационо телo за вођење преговора и предлагање мера за унапређење производње и дистрибуције имунолошких лекова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” (у даљем тексту: Координационо тело).

 

2. Задаци Координационог тела јесу:

– вођење преговора са заинтересованим иностраним произвођачима имунолошких лекова за сарадњу са Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” (у даљем тексту: Институт „Торлак”), у поступку производње и дистрибуције имунолошких лекова;

– предлагање најповољнијих решења којима би се унапредила производња и дистрибуција имунолошких лекова од стране Института „Торлак” уз учешће заинтересованих иностраних произвођача имунолошких лекова;

– предлагање најповољнијег стратешког партнерства за Институт „Торлак”, као и других одговарајућих решења за сарадњу између иностраних произвођача имунолошких лекова и Института „Торлак”.

 

3. У Координационо тело именују се:

1) проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар здравља, председник;

2) проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, члан;

3) Ненад Мијаиловић, помоћник министра финансија, члан;*

4) Саша Радуловић, министар привреде, члан.*

 

*Службени гласник РС, број 97/2013

 

4. Координационо тело подноси Влади извештај о вођењу преговора са предлогом одговарајућих мера.

 

5. Стручну и административно-техничку потпору Координационом телу пружа Министарство здравља.

 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-9628/2012-1

У Београду, 29. децембра 2012. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.