Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 4. став 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за психоактивне контролисане супстанце

"Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2011, 97 од 6. новембра 2013.

 

1. Образује се Комисија за психоактивне контролисане супстанце (у даљем тексту: Комисија).

2. Задаци Комисије су:

1) усклађивање стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци,

2) давање стручних мишљења у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама,

3) предлагање списка психоактивних контролисаних супстанци,

4) давање мишљења, на захтев министра здравља, у поступку издавања дозволе за обављање делатности овлашћене лабораторије за обављање послова физичко-хемијске идентификације психоактивних контролисаних супстанци,

5) давање мишљења, на захтев министра здравља, у поступку издавања дозволе за обављање делатности референтне лабораторије за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци,

6) давање стручног мишљења ради усклађивања стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци у поступку увођења нових здравствених технологија,

7) праћење усклађивања и спровођења програмских активности у области психоактивних контролисаних супстанци,

8) сарадња са комисијама јединица локалне самоуправе.

3. Комисију чине представници министарстава надлежних за здравље, просвету, унутрашње послове, рад и социјалну политику, одбрану, омладину и спорт, културу, правду, пољопривреду и ветерину, локалну самоуправу, као и истакнути стручњаци у области психоактивних контролисаних супстанци.*

Председника и чланове Комисије именује и разрешава Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 97/2013

 

4. Комисија подноси извештај о раду Влади најмање сваких 90 дана.

5. Стручну и административно техничку потпору Комисији пружа Министарство здравља.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-7982/2011

У Београду, 3. новембра 2011. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.