Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 105. став 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци

"Службени гласник РС", бр. 19 од 13. марта 2012, 97 од 6. новембра 2013.

 

1. Образује се Комисија за контролу поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци одузетих на основу одлуке надлежног органа у складу са законом (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је контрола поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци, које су током обављања својих законом утврђених дужности одузели инспектори министарстава надлежних за: послове здравља, унутрашње послове и финансије – надлежни царински орган.

3. Комисију чине представници министарстава надлежних за: здравље, унутрашње послове, животну средину и финансије – надлежни царински орган.*

Председника и чланове Комисије именује и разрешава Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 97/2013

 

4. У раду Комисије учествује и представник органа који је изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци.

5. Комисија једном годишње доставља Влади извештај о уништеним психоактивним контролисаним супстанцама.

6. Комисија обавештава Министарство здравља о уништавању психоактивних контролисаних супстанци у року од 15 дана од дана уништавања психоактивних контролисаних супстанци, а примерак обавештења доставља се органу који је изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци и Министарству унутрашњих послова.

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-1546/2012-1

У Београду, 9. марта 2012. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.