Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању локалитета Црквине у Стублинама за археолошко налазиште

"Службени гласник РС", број 103 од 25. септембра 2014.

 

1. Локалитет Црквине у Стублинама утврђује се за археолошко налазиште.

2. Локалитет Црквине у Стублинама (у даљем тексту археолошко налазиште), налази се на територији општине Обреновац, на катастарској парцели брoj 2375 КО Стублине, у државној својини, и на катастарским парцелама број: 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2410/2, 2419, 2420, 2423, 2424, 2425, 2426/1, 2426/2, 2429, 2430, 2433/1, 2433/2, 2433/3, 2434, 2435, 2437, 2438, 2441, 2442, 2445, 2447/1, 2447/2, 2448, 2449, 2485, 2486 и 2487 КО Стублине, у приватној својини.

Граница археолошког налазишта пружа се спољним ивицама катастарске парцеле брoj 2375 КО Стублине у државној својини и катастарских парцела број: 2410/2, 2411, 2413, 2419, 2420, 2424, 2425, 2426/1, 2426/2, 2429, 2430, 2433/1, 2434, 2435, 2487, 2486, 2485, 2449, 2447/1, 2445, 2442, 2441, 2438, 2423 и 2416 КО Стублине, у приватној својини.

Археолошко налазиште налази се на територији општине Обреновац, у атару села Стублине, око 14 km удаљено од Обреновца и око 50 km југозападно од Београда на површини од 16 ha. Налазиште представља насеље из периода млађег неолита – Винчанска култура (фазa Д–2). На основу одлика керамичких налаза живот у насељу хронолошки је опредељен у време између 5250. и 4600. године пре н.е.

Први писмени подаци о налазишту потичу из прве половине XX века када је забележено да се на овом месту налазила стара црква. Aрхеолошка ископавања мањег обима обављена су 1967. године. У периоду од 2007. до 2011. године обављенo je геомагнетнo мапирањe и геоелектричнo скенирањe налазишта. Систематска археолошка ископавања и истраживања изводе се од 2008. године. Насеље винчанске културе пружило је до сада значајне податке о организацији живота његових становника и изгледу објеката грађених применом технике масивне дрвене конструкције, плетара и лепа. У целини су истражени остаци две куће правоугаоног облика подељене на две просторије, у којима су се налазиле пећи за припрему хране и за грејање, одељци за складиштење, жртвеник, жрвњеви, сточићи од глине, архитектонски украси од глине – букраниони и посуде за припрему хране. Изузетан налаз представљају четрдесет три фигурине од глине и њима припадајућих једанаест минијатурних алатки од глине које су откривене поред једне од пећи.

Налазиште је изванредан простор који на основу истражених објеката и електричним методама идентификованих десетина кућа представља насеље које омогућава јединствено проучавање архитектуре и урбанизма винчанске културне групе. На основу географског положаја, величине, остатака стамбене архитектуре и бројних откривених предмета изванредних уметничких и занатских карактеристика, археолошко налазиште представља до сада незабележен и јединствен тип насеља винчанске културе на међуречју Саве, Тамнаве и Колубаре у неолиту југоисточне Европе.

3. Заштићена околина археолошког налазишта обухвата катастарске парцеле број: 2436, 2376 и 2757 КО Стублине, у државној својини и катастарске парцеле број: 2409/2, 2409/1, 2417, 2418, 2421, 2422, 2427/1, 2427/2, 2428, 2431, 2432, 2439, 2440, 2443, 2444, 2446, 2450, 2451, 2452, 2484, 2483, 2482, 2488, 2492/2, 2497, 2498, 2373, 2367, 2410/1 и 2407 КО Стублине, у приватној својини.

Граница заштићене околине археолошког налазишта пружа се спољним ивицама катастарских парцела број: 2757 и 2376 КО Стублине, у државној својини и катастарских парцела број: 2451, 2452, 2483, 2482, 2488, 2492/2, 2497, 2498, 2373, 2367, 2410/1, 2407 и 2409/2 КО Стублине, у приватној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите археолошког налазишта:

1) забрана изградње инфраструктуре преко археолошког налазишта као и изградње индустријских објеката и постројења без утврђених услова и сагласности надлежне установе заштите;

2) забрана изградње стамбених и помоћних објеката на простору археолошког налазишта;

3) забрана раскопавања, рушења, преправљања и других радова који могу нарушити својство археолошког налазишта без утврђених услова и сагласности надлежне установе заштите;

4) забрана обраде земљишта дубоким орањем, риголовање земљишта за винограде и воћњаке до дубине веће од 0,30 m;

5) забрана вађења песка, шљунка, камена или земље за прављење цигле и копање канала за наводњавање;

6) сађење високе вегетације и пошумљавање простора дозвољава се само на простору који је у потпуности археолошки истражен и на основу услова и сагласности надлежне установе заштите;

7) забрана просипања, одлагања, привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних;

8) забрана неовлашћеног ископавања и прикупљања покретних археолошких налаза.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине археолошког налазишта:

1) изградња инфраструктурних објеката, индустријских, јавних објеката и постројења, дозвољава се само на основу услова и сагласности надлежне установе заштите уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;

2) изградња стамбених и помоћних објеката; извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољава се само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и одговарајућу презентацију налаза;

3) забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора осим на простору који је у потпуности археолошки истражен и на основу утврђених услова и сагласности надлежне установе заштите;

4) забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних или штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних;

5) забрана регулације водотокова, осим у циљу заштите и презентације археолошког налазишта;

6) промена облика и нивелација терена, вађења песка, шљунка, камена или земље дозвољава се само на простору који је у потпуности археолошки истражен;

7) забрана неовлашћеног ископавања и прикупљања покретних археолошких налаза.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-10630/2014

У Београду, 20. септембра 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.