Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 33. став 3. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13), члана 8. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за верску наставу у школи

"Службени гласник РС", бр. 9 од 30. јануара 2014, 10 од 14. фебруара 2017, 31 од 3. априла 2017, 73 од 28. јула 2017.

1. Образује се Комисија за верску наставу у школи (у даљем тексту: Комисија) која прати организовање и остваривање верске наставе у школи, на време од шест година.

2. За чланове Комисије именују се:

1) епископ бачки Г. Иринеј, Српска Православна Црква;

2) мр Јосип Пекановић, Римокатоличка црква;

3) Кристина Новаков, Словачка Евангеличка Црква а.в. у Србији;

4) епископ Халас Бела, Реформатска Хришћанска Црква у Србији;

5) заменик бискупа Габор Долински, Евангеличка Хришћанска Црква а.в. у Србији;

6) рабин Исак Асиел, Савез јеврејских општина Србије;

7) реису-л-улема Сеад еф. Насуфовић, Исламска заједница Србије;

8) др Марко Николић, Министарство правде, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама;

9) др Милета Радојевић, Министарство правде, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама;

10) Владимир Тодић, Министарство правде, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама;

11) Милош Благојевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

12) Александар Марковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

13) Славица Ракић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Председника и заменика председника Комисије бирају чланови Комисије на првој седници, већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

*Службени гласник РС, број 10/2017

**Службени гласник РС, број 73/2017

 

3. Комисија обавља послове који се, нарочито, односе на:

1) усаглашавање предлога програма верске наставе;

2) уџбенике и друга наставна средства, у складу са законом којим се уређују питања везана за уџбенике и друга наставна средства;

3) давање мишљења о листама наставника верске наставе;

4) друга питања везана за праћење организовања и остваривања програма верске наставе.

4. Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије уређују се пословником о раду Комисије.

5. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за верску наставу у основним и средњим школама („Службени гласник РС”, број 123/04).

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-849/2014

У Београду, 29. јануара 2014. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.