Zakon
Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу

"Службени гласник РС", бр. 28 од 20. марта 2015, 57 од 29. јуна 2015, 113 од 30. децембра 2015, 60 од 30. јуна 2016, 80 од 30. септембра 2016, 108 од 29. децембра 2016, 115 од 22. децембра 2017, 104 од 28. децембра 2018.

1. Овом одлуком прописују се услови за смањење царинских дажбина на увоз живих говеда из тарифне ознаке 0102 29 49 00 Царинске тарифе, живих свиња из тарифне ознаке 0103 91 10 00 Царинске тарифе и маслаца из тарифне ознаке 0405 10 19 00 Царинске тарифе – ех у амбалажи нето масе 20 kg или више, али не преко 25 kg, за кондиторску индустрију и производњу сладоледа, пореклом из земаља чланица Европске уније.

*Службени гласник РС, број 108/2016

**Службени гласник РС, број 115/2017

***Службени гласник РС, број 104/2018

2. Царинске дажбине на робу из тарифне ознаке 0102 29 49 00 износе 0%, на робу из тарифне ознаке 0103 91 10 00 износе 5%, а на робу из тарифне ознаке ех 0405 10 19 00 износе 0% у периоду до 31. децембра 2019. године.

*Службени гласник РС, број 104/2018

3. За робу из тачке 1. ове одлуке намењену за кондиторску индустрију и производњу сладоледа, поред доказа о пореклу, увозник подноси царинском органу и изјаву да се роба увози за потребе кондиторске индустрије и производњу сладоледа.

*Службени гласник РС, број 104/2018

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 023-3138/2015

У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 57/2015-3

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2015. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 113/2015-34

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 60/2016-28

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2016. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 80/2016-14

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2016. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 108/2016-31

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 115/2017-18

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС“, број 104/2018-37

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.