Zakon

 

На основу члана 16. став 1. тачка 2), а у вези са чланом 147. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, број 83/14), члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама”

"Службени гласник РС", број 53 од 19. јуна 2015.

 

1. Оснива се Установа за новинско-издавачку делатност „Панорама”.

2. Назив установе је: Установа за новинско-издавачку делатност „Панорама”, (у даљем тексту: „Панорама”).

Седиште „Панорамe” је у Београду, Крунска 44.

3. „Панорама” је установа са својством правног лица.

4. Делатност „Панораме” је остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем издавања, на српском језику, недељних новина „Јединство” и часописа „Стремљења”, за потребе информисања становништва на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија.

5. Средства за оснивање и рад „Панораме” чине средства, имовина, права и обавезе Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”, основаног Законом о оснивању Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама” („Службени гласник РС”, број 80/92), са билансом стања на дан 31. децембра 2014. године.

6. Средства за оснивање и рад „Панораме” у државној су својини.

7. „Панорама” почиње са радом даном уписа у судски регистар.

8. Средства за финансирање обављања делатности „Панораме” обезбеђују се:

1) из буџета Републике Србије;

2) из комерцијалних прихода;

3) из других прихода које оствари, у складу са законом.

9. Органи „Панораме” су: директор и Управни одбор.

10. Директора „Панораме” именује Управни одбор на основу спроведеног јавног конкурса.

Кандидати за директора, приликом подношења пријаве на конкурс, дужни су да, поред доказа о испуњавању услова, доставе и програм рада и управљања установом за период на који се директор именује.

Директор се именује на период од четири године.

11. Директор „Панораме”:

1) заступа и представља „Панораму”;

2) организује и управља процесом рада и води пословање установе;

3) обезбеђује законитост рада установе;

4) извршава одлуке Управног одбора и подноси извештај Управном одбору о раду и пословању;

5) доноси акт о организацији и систематизацији радних места на који сагласност даје Управни одбор;

6) обавља друге послове утврђене законом и статутом.

12. Управни одбор „Панораме” има пет чланова које именује Влада, и то: председника и два члана на предлог министарства надлежног за послове информисања, а два члана из реда запослених у „Панорами”.

За члана Управног одбора може бити предложено лице које најмање три године пре именовања није било функционер у смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса приликом вршења јавне функције.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

13. Управни одбор:

1) доноси статут на који сагласност даје Влада;

2) доноси опште акте предвиђене законом и статутом;

3) одлучује о пословању установе и доноси годишњи програм пословања на који сагласност даје Влада;

4) усваја извештај о пословању и годишњи финансијски извештај;

5) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;

6) утврђује уређивачку концепцију листа „Јединство” и часописа „Стремљења”;

7) одлучује о висини цене пружања комерцијалних услуга;

8) даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних места;

9) именује и разрешава директора „Панораме” на основу спроведеног јавног конкурса;

10) именује и разрешава одговорног уредника листа „Јединство” и часописа „Стремљења” на основу спроведеног јавног конкурса,

11) одлучује о другим питањима утврђеним актом о оснивању и статутом.

14. За обављање делатности из тачке 4. ове одлуке Управни одбор „Панораме” доноси годишњи програм пословања, до 1. јула текуће године за наредну годину.

Управни одбор „Панораме” усваја извештај о пословању и годишњи финансијски извештај до 1. марта текуће године за претходну годину.

15. Статутом „Панораме” ближе се уређује унутрашња организација, начин рада, доношење општих аката, овлашћења у располагању средствима којима послује, поступак за спровођење јавног конкурса за именовање директора и одговорног уредника, и друга питања од значаја за делатност „Панораме”.

16. Одговорног уредника „Панораме” именује Управни одбор нa основу спроведеног јавног конкурса.

Одговорни уредник се именује на период од четири године.

17. Органи Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”, основаног Законом о оснивању Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама” („Службени гласник РС”, број 80/92), обављаће послове до именовања органа управљања „Панораме” основане овом одлуком.

Органи из става 1. ове тачке донеће статут и друге опште акте неопходне за упис у судски регистар и почетак рада „Панораме” у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

18. Председника и чланове Управног одбора именоваће Влада у року од 30 дана од дана уписа „Панораме” у судски регистар.

19. Конкурс за директора и одговорног уредника „Панораме” расписаће се у року од 30 дана од дана доношења статута.

20. Права, обавезе, средства за рад, архивску грађу и запослене у Јавном предузећу за новинско-издавачку делатност „Панорама” основаном Законом о оснивању Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама” („Службени гласник РС”, број 80/92), преузима „Панорама”, даном уписа у судски регистар.

21. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 022-6578/2015

У Београду, 18. јуна 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.