Zakon

 

На основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о укидању виза за улазак у Републику Србију

"Службени гласник РС", број 54 од 22. јуна 2015.

 

1. Држављани Катара, Кувајта, Омана и Бахреина, носиоци свих врста путних исправа, осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу без визе у Републику Србију, уколико не постоје остале сметње из члана 11. Закона о странцима.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 27-6445/2015

У Београду, 18. јуна 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.