Zakon

 

На основу члана 146. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о правним последицама престанка Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг

"Службени гласник РС", бр. 91 од 5. новембра 2015, 102 од 11. децембра 2015.

 

1. Овом одлуком уређују се правне последице престанка Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг, које је основано Законом о Јавном предузећу Новинска агенција Танјуг („Службени лист СРЈ”, број 11/95) – (у даљем тексту: Танјуг).

Танјуг је престао са радом 31. октобра 2015. године, у складу са чланом 146. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15).

2. Имовину Танјуга коју чини право својине на непокретностима и покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска права, преузима Републичка дирекција за имовину Републике Србије, по брисању Танјуга из Регистра привредних субјеката.

3. Документацију насталу у раду Танјуга, а која представља архивску грађу, преузима Архив Југославије.

4. Танјуг ће исплатити све неисплаћене зараде и друга примања која су запослени остварили по основу рада у Танјугу до дана престанка радног односа.

Запосленима у Танјугу, исплатиће се отпремнина по Програму за решавање вишка запослених који доноси орган управљања у том предузећу, у висини и на начин утврђен Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину („Службени гласник РС”, бр. 9/15 и 84/15), независно од престанка својства субјекта приватизације тог предузећа, у укупном износу од 56.058.400,00 динара за 152 запослена. Средства за реализацију наведеног програма обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14), Раздео 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, функција 412 – Општи послови по питању рада, програмска активност 0003 – Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.*

*Службени гласник РС, број 102/2015

 

5. Директор Танјуга, по исплати зарада, отпремнина и других примања из тачке 4. ове одлуке и других обавеза, поднеће Агенцији за привредне регистре пријаву ради брисања Танјуга из Регистра привредних субјеката.

Ради обављања послова у вези са престанком Танјуга директор Танјуга ангажоваће по уговору потребан број извршилаца.

6. По брисању Танјуга из Регистра привредних субјеката, Регистратор медија ће по службеној дужности избрисати медиј чији је Танјуг издавач из Регистра медија.

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 023-11691/2015-1

У Београду, 3. новембра 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.