Zakon

На основу члана 23. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа

"Службени гласник РС", број 102 од 20. децембра 2016.

1. Овом одлуком одређују се критеријуми и мерила за утврђивање висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавног предузећа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и представника оснивача у скупштини друштава капитала из члана 3. став 2. тач. 1) и 2) Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: јавно предузеће).

2. Износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа (у даљем тексту: накнада), не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из става 1. ове тачке, увећаног за 20%.

3. У оквиру критеријума из тачке 2. ове одлуке, мерила за одређивање накнаде су:

1) испуњеност задатака и послова надзорног одбора/скупштине, у складу са законом и другим актима;

2) финансијско стање јавног предузећа.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 121-11800/2016

У Београду, 15. децембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.