Zakon

На основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

   

ОДЛУКУ

о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Малезије

"Службени гласник РС", број 81 од 5. октобра 2016.

 

1. Држављани Малезије, носиоци свих врста путних исправа, осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама могу, од 1. децембра 2016. године до 31. децембра 2017. године, да уђу, транзитирају и бораве без визе на територији Републике Србије, најдуже 30 дана, уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 27-9273/2016

У Београду, 29. септембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.