Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – УС) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси 

ОДЛУКУ

о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину

"Службени гласник РС", бр. 61 од 23. јуна 2017, 82 од 8. септембра 217, 92 од 13. октобра 2017, 111 од 11. децембра 2017, 14 од 23. фебруара 2018, 45 од 13. јуна 2018, 78 од 19. октобра 2018, 89 од 16. новембра 2018, 102 од 21. децембра 2018, 30 од 25. априла 2019, 42 од 14. јуна 2019, 59 од 23. августа 2019, 79 од 7. новембра 2019, 84 од 29. новембра 2019, 88 од 13. децембра 2019.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлука је донета на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 81/16 – УС и 95/18) који је престао да се примењује 31. децембра 2019. године.

 

1. Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за календарску 2017. годину.

2. Максималан број запослених на неодређено време, у систему државних органа и систему јавних служби, је у: 

1) министарствима, јавним службама и другим организационим облицима у њиховом делокругу, јесте – у:

1. ДЕЛОКРУГ ФИНАНСИЈА

укупно

11.724

1.1. Министарству финансија

628

1.2. Управи царина

2.506

1.3. Пореској управи

6.375

1.4. Управи за трезор

1.038

1.5. Управи за дуван

20

1.6. Управи за спречавање прања новца

42

1.7. Управи за слободне зоне

14

1.8. Управи за јавни дуг

33

1.8а Управи за игре на срећу

30

1.9. Централном регистру обавезног социјалног осигурања

29

1.10. Републичком заводу за статистику

455

1.11. Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије

114

1.12. Државној лутрији Србије

200

1.13. Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита

44

1.14. Агенцији за реституцију

159

1.15. Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности а.д.

37

2. ДЕЛОКРУГ ПРИВРЕДЕ

укупно:

1.185

2.1. Министарству привреде

207

2.2. Дирекцији за мере и драгоцене метале

103

2.3. Агенцији за привредне регистре

404

2.4. Развојној агенцији Србије

89

2.5. Акредитационом телу Србије

39

2.6. Институту за стандардизацију Србије

61

2.7. Агенцији за лиценцирање стечајних управника

130

2.8. Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије

64

2.9. Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације

20

2.10. Фонду за развој

68

3. ДЕЛОКРУГ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

укупно:

3.000

3.1. Министарству пољопривреде и заштите животне средине

464

3.2. Управи за ветерину

354

3.3. Управи за заштиту биља

143

3.4. Републичкој дирекцији за воде

45

3.5. Управи за шуме

58

3.6. Управи за аграрна плаћања

170

3.7. Управи за пољопривредно земљиште

18

3.8. Дирекцији за националне референтне лабораторије 

21

3.9. Агенцији за заштиту животне средине

71

3.10. Републичком хидрометеролошком заводу

530

3.11. Републичком сеизмолошком заводу

15

3.12.Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

48

3.13. Институти, центри и остале установе – Табеларни приказ број 1.

1.063

4. ДЕЛОКРУГ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

укупно:

3.153

4.1. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

316

4.2. Републичком геодетском заводу

2.650

4.3. Агенцији за управљање лукама

12

4.4. Дирекцији за железнице

23

4.5. Агенцији за безбедност саобраћаја

55

4.6. Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу

29

4.7. Дирекцији за водне путеве

68

5. ДЕЛОКРУГ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

укупно:

163

5.1. Министарству рударства и енергетике

153

5.2. Управи за резерве енергената

10

6. ДЕЛОКРУГ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

укупно:

817

6.1. Министарству трговине, туризма и телекомуникација

746

6.2. Туристичкој организацији Србије

41

6.3. Академској мрежи Републике Србије – АМРЕС

30

7. ДЕЛОКРУГ ПРАВДЕ

укупно:

15.747

7.1. Министарству правде

157

7.2. Дирекцији за управљање одузетом имовином

26

7.3. Управи за сарадњу с црквама и верским заједницама

17

7.4. Управи за извршење кривичних санкција

80

7.5. Врховном касационом суду

216

7.6. Управном суду

174

7.7. Прекршајном апелационом суду

174

7.8. Републичком јавном тужилаштву

24

7.9. Привредном апелационом суду

69

7.10. Тужилаштву за ратне злочине

36

7.11. Државном правобранилаштву

175

7.12. Тужилаштву за организовани криминал

50

7.13. Апелационим судовима – Табеларни приказ број 2.

515

7.14. Вишим судовима – Табеларни приказ број 3.

1.463

7.15. Основним судовима – Табеларни приказ број 4.

4.748

7.16. Прекршајним судовима – Табеларни приказ број 5.

1.661

7.17. Привредним судовима – Табеларни приказ број 6.

593

7.18. Апелационим јавним тужилаштвима – Табеларни приказ број 7.

79

7.19. Вишим јавним тужилаштвима – Табеларни приказ број 8.

402

7.20. Основним јавним тужилаштвима – Табеларни приказ број 9.

786

7.21. Казнено поправним установама – Табеларни приказ број 10.

4. 257

7.22. Правосудној академији

45

8. ДЕЛОКРУГ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

укупно:

444

8.1. Министарству државне управе и локалне самоуправе

127

8.2. брисан је (види тачку 1. Одлуке - 82/2017-28)

8.3. Управном инспекторату

32

8.3а Националној академији за јавну управу

55

8.4. Стручним службама управних округа – Табеларни приказ број 11.

230

9. ДЕЛОКРУГ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

укупно:

964

9.1. Министарству спољних послова

945

9.2. Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

19

10. ДЕЛОКРУГ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

укупно:

128.311,6

10.1. Министарству просвете, науке и технолошког развоја

423

10.2. Заводу за унапређење васпитања и образовања

85

10.3. Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

40

10.4. Заводу за интелектуалну својину

88

10. 5. Републичком центру за таленте

2

10.5a Агенцији за квалификације

51

10.6. Основно образовање – Табеларни приказ број 12.

66.643,53

10.7. Средње образовање – Табеларни приказ број 13.

30.894,1

10.8. Високо образовање – Табеларни приказ број 14.

21.971

10.9. Студентски стандард – Табеларни приказ број 15.

2.310

10.10. Домовима ученика – Табеларни приказ број 16.

1.464

10.11. Наука – Табеларни приказ број 17.

4.340

11. ДЕЛОКРУГ ЗДРАВЉА

укупно:

108.937

11.1. Министарству здравља

337

11.2. Републичком фонду за здравствено осигурање

2.043

11.3. Агенцији за акредитацију здравствених установа

13

11.4. Агенцији за лекове и медицинска средства

187

11.5. Здравственим установама – План мреже здравствених установа – Табеларни приказ број 18.

106.357

12. ДЕЛОКРУГ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, БОРАЧКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА

укупно:

14.487

12.1. Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

207

12.2. Инспекторату за рад

282

12.3. Управи за безбедност и здравље на раду

9

12.4. Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање

3.069

12.5. Националној служби за запошљавање

1.653

12.6. Заводу за социјално осигурање

10

12.7. Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

9

12.8. Фонду солидарности

19

12.9. Социјално-економском савету Републике Србије

3

12.10. Установама социјалне заштите – Табеларни приказ број 19.

9.226

13. ДЕЛОКРУГ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

укупно: 223

13.1. Министарству омладине и спорта

67

13.2. Заводу за спорт и медицину спорта

149

13.3. Антидопинг агенцији

7

14. ДЕЛОКРУГ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

укупно:

2.321

14.1. Министарству културе и информисања

76

14.2. Установама и другим организационим облицима у области културе – Табеларни приказ број 20

укупно:

2.245

15. ДЕЛОКРУГ ОДБРАНЕ

укупно:

1.656

15.1. Министарству одбране

112

15.2. Војној установи „Тара”

171

15.3. Војнограђевинској установи „Београд”

181

15.4. Војној установи за одржавање зграда и станова – Београд 2

194

15.5. Војној установи „Дедиње”

467

15.6. Техничком ремонтном заводу „Ђурђе Димитријевић-Ђура”

400

15.7. Војној установи „Моровић”

131

15. ДЕЛОКРУГ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

184

16.1. Министарство за европске интеграције

184

*Службени гласник РС, број 82/2017

**Службени гласник РС, број 92/2017

***Службени гласник РС, број 14/2018

****Службени гласник РС, број 45/2018

*****Службени гласник РС, број 78/2018

*6Службени гласник РС, број 89/2018

*7Службени гласник РС, број 102/2018

*8Службени гласник РС, број 30/2019

*9Службени гласник РС, број 42/2019

*10Службени гласник РС, број 79/2019

*11Службени гласник РС, број 84/2019

 

2) посебним организацијама које нису обухваћене подтачком 1),

јесте – у:

480

(1) Републичком секретаријату за законодавство

51

(2) Центру за разминирање

8

(3) Управи за јавне набавке

36

(4) Комесаријату за избеглице и миграције

80

(5) Републичкој дирекцији за робне резерве

86

(6) Републичком секретаријату за јавне политике

55

(7) Геолошком заводу Србије

164

*Службени гласник РС, број 30/2019  

 

3) службама Владе, јесте–у:

укупно: 1.511

(1) Генералном секретаријату Владе

130

(2) Канцеларији за сарадњу с медијима

25

(3) брисан је (види тачку 2. Одлуке - 82/2017-28)

(4) Служби за управљање кадровима

45

(5) Авио-служби Владе

22

(6) Управи за заједничке послове републичких органа

905

(7) Служби координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

20

(8) Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

25

(9) Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом

15

(10) Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније

33

(11) Канцеларији за људска и мањинска права

30

(12) Канцеларији за Косово и Метохију

82

(13) Канцеларији за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини

16

(14) Канцеларији Савета за сарадњу са Руском Федерацијом и Народном републиком Кином

30

(15) Канцеларији за борбу против дрога

8

(16) Канцеларији за управљање јавним улагањима

11

(17) Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

99

*Службени гласник РС, број 82/2017

**Службени гласник РС, број 111/2017

***Службени гласник РС, број 30/2019

****Службени гласник РС, број 42/2019

3. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке код којих постоји обавеза рационализације су они организациони облици код којих је број запослених на неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2. ове одлуке.

4. Табеларни прикази бр. 1–20 из тачке 2. ове одлуке одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни део.

5. Максималан број запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине јесте 4.474.

*Службени гласник РС, број 89/2018

 

6. Ако у систему Аутономне покрајине Војводине има већи број запослених на неодређено време од броја наведеног у тачки 5. ове одлуке, Аутономна покрајина Војводине дужна је да спроведе рационализацију најмање до наведеног броја запослених.

7. Максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе јесте:

 

Јединице локалне самоуправе до 50.000 становника

1.

Црна Трава

50

2.

Трговиште

100

3.

Медвеђа

165

4.

Лапово

93

5.

Босилеград

160

6.

Голубац

80

7.

Гаџин Хан

85

8.

Сремски Карловци

84

9.

Ражањ

87

10.

Ћићевац

129

11.

Димитровград

250

12.

Нова Црња

95

13.

Опово

85

14.

Ириг

111

15.

Рековац

119

16.

Бојник

126

17.

Нови Кнежевац

125

18.

Пландиште

121

19.

Жабари

76

20.

Чока

132

21.

Мало Црниће

95

22.

Рача

90

23.

Блаце

148

24.

Баточина

112

25.

Мали Иђош

108

26.

Косјерић

117

27.

Бела Паланка

221

28.

Бабушница

129

29.

Мали Зворник

140

30.

Осечина

119

31.

Жагубица

117

32.

Љиг

127

33.

Бољевац

135

34.

Коцељева

95

35.

Сечањ

142

36.

Бачки Петровац

141

37.

Мерошина

133

38.

Кнић

100

39.

Сврљиг

130

40.

Мионица

206

41.

Бач

165

42.

Љубовија

132

43.

Чајетина

350

44.

Лајковац

225

45.

Кучево

175

46.

Беочин

222

47.

Тител

125

48.

Сокобања

174

49.

Брус

183

50.

Србобран

160

51.

Житорађа

158

52.

Нова Варош

167

53.

Житиште

190

54.

Ада

175

55.

Крупањ

157

56.

Бела Црква

214

57.

Владимирци

145

58.

Велико Градиште

171

59.

Варварин

171

60.

Дољевац

161

61.

Мајданпек

324

62.

Ариље

245

63.

Куршумлија

252

64.

Пећинци

188

65.

Алибунар

207

66.

Сурдулица

250

67.

Кладово

331

68.

Владичин Хан

225

69.

Лучани

174

70.

Лебане

219

71.

Топола

215

72.

Деспотовац

276

73.

Сента

344

74.

Свилајнац

307

75.

Нови Бечеј

215

76.

Рашка

391

77.

Ковачица

241

78.

Кањижа

254

79.

Бајина Башта

280

80.

Жабаљ

241

81.

Сјеница

260

82.

Александровац

312

83.

Прибој

270

84.

Прешево

301

85.

Врњачка Бања

538

86.

Темерин

338

87.

Богатић

207

88.

Апатин

283

89.

Уб

318

90.

Пожега

330

91.

Власотинце

355

92.

Оџаци

305

93.

Ћуприја

442

94.

Тутин

298

95.

Петровац на Млави

314

96.

Књажевац

370

97.

Ивањица

315

98.

Бачка Топола

319

99.

Ковин

370

100.

Шид

449

101.

Неготин

460

102.

Пријепоље

338

103.

Бечеј

455

104.

Бујановац

467

105.

Велика Плана

385

106.

Врбас

742

107.

Трстеник

564

108.

Кула

437

109.

Горњи Милановац

491

110.

Прокупље

735

 

Међугрупа јединица локалне самоуправе од

45.000 до 55.000 становника

111.

Аранђеловац

641

112.

Инђија

579

113.

Бор

1.057

 

Јединице локалне самоуправе од 50.000 до

100.000 становника

114.

Смедеревска Паланка

676

115.

Алексинац

566

116.

Вршац

900

117.

Параћин

500

118.

Рума

693

119.

Бачка Паланка

586

120.

Пирот

705

121.

Кикинда

861

122.

Зајечар

824

123.

Стара Пазова

761

124.

Јагодина

1.184

125.

Пожаревац

1.095

126.

Ужице

1.293

127.

Лозница

870

128.

Сремска Митровица

986

129.

Врање

1.199

130.

Сомбор

1.071

 

Међугрупа јединица локалне самоуправе од

90.000 до 110.000 становника

131.

Ваљево

1.305

 

Јединице локалне самоуправе од 100.000 до

150.000 становника

132.

Нови Пазар

1.288

133.

Смедерево

1.459

134.

Чачак

1.481

135.

Шабац

1.422

136.

Зрењанин

1.875

137.

Панчево

2.280

138.

Краљево

1.765

139.

Крушевац

2.002

140.

Суботица

2.158

141.

Лесковац

2.203

 

Посебне јединице локалне самоуправе

142.

Крагујевац

3.156

143.

Ниш

5.585

144.

Нови Сад

7.898

 

Главни град

145.

Београд

31.834

*Службени гласник РС, број 82/2017

**Службени гласник РС, број 111/2017

***Службени гласник РС, број 59/2019

****Службени гласник РС, број 84/2019

8. Јединица локалне самоуправе која има већи број запослених на неодређено време од броја наведеног у тачки 7. ове одлуке, дужна је да спроведе рационализацију најмање до наведеног броја запослених.

9. У оквиру максималног броја запослених одређеног у тач. 2,5. и 7. ове одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број 112-5721/2017

У Београду,19. јуна 2017. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. године ("Службени гласник РС", број 92/2017) измењен је Табеларни приказ број 17. (види тачку 2. Одлуке - 92/2017-44)

Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. године ("Службени гласник РС", број 111/2017) Табеларни приказ број 18. замењен је новим Табеларним приказом број 18. (види тачку 1. Одлуке - 111/2017-10).

Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. године ("Службени гласник РС", број 45/2018) Табеларни приказ број 18. замењен је новим Табеларним приказом број 18. (види тачку 1. Одлуке - 45/2018-13).

 

Табеларни приказ број 1.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

Институти и центри и остале установе

1.063

Завод за заштиту природе Србије

62

Научни институт за ветеринарство Србије

70

Научни институт за ветеринарство Нови Сад

74

Ветеринарско специјалистички институт Суботица

27

Ветеринарко специјалистички институт Ниш

37

Ветеринарко специјалистички институт Сомбор

20

Ветеринарко специјалистички институт Панчево

16

Ветеринарко специјалистички институт Зрењанин

19

Ветеринарко специјалистички институт Шабац

19

Ветеринарко специјалистички институт Краљево

37

Ветеринарко специјалистички институт Пожаревац

17

Ветеринарско специјалистички институт Јагодина

11

Ветеринарко специјалистички институт Зајечар

14

Сточарско ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењавање Велика Плана

23

Научни институт за репродукцију и вештачко осемењавање Темерин

10

Сточарско ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењавање Крњача

14

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Напредак” Ћуприја

33

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка” Сомбор

39

Пољопривредна стручна служба Јагодина

13

Пољопривредна стручна служба Краљево

12

Пољопривредна стручна служба Ниш

13

Пољопривредна стручна служба Шабац

13

Пољопривредна стручна служба Ужице

12

Пољопривредна стручна служба Неготин

12

Пољопривредна стручна служба Лесковац

13

Пољопривредна стручна служба Чачак

13

Пољопривредна стручна служба Пирот

14

Пољопривредна стручна служба Врање

11

Пољопривредна стручна служба Младеновац

9

Пољопривредна стручна служба Косовска Митровица

4

Пољопривредна стручна служба Прокупље

11

Пољопривредна стручна служба Ваљево

13

Пољопривредна стручна служба Крагујевац

13

Пољопривредна стручна служба Крушевац

18

Пољопривредна стручна служба Нови Пазар

7

Пољопривредна стручна служба Смедерево

14

Пољопривредна стручна служба Пожаревац

13

Пољопривредна стручна служба Врбас

20

Пољопривредна стручна служба Суботица

15

Пољопривредна стручна служба Зрењанин

27

Пољопривредна стручна служба Кикинда

15

Пољопривредна стручна служба Нови Сад

29

Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица

26

Пољопривредна стручна служба Институт „Тамиш” Панчево

26

Пољопривредна стручна служба Бачка Топола

17

Пољопривредна стручна служба Рума

18

Пољопривредна стручна служба Сента

15

Пољопривредна стручна служба Вршац

21

Пољопривредна стручна служба Сомбор

20

Компензациони фонд

4

Енолошка станица Вршац

40

  

Табеларни приказ број 2.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ

515

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

184

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ

100

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

98

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

133

  

Табеларни приказ број 3.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

ВИШИ СУДОВИ

1.463

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

456

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ

38

ВИШИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

33

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ

28

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

33

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

38

ВИШИ СУД У ШАПЦУ

44

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

43

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ

103

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

44

ВИШИ СУД У СОМБОРУ

35

ВИШИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

55

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

38

ВИШИ СУД У ВРАЊУ

34

ВИШИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

2

ВИШИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

36

ВИШИ СУД У НИШУ

83

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ

30

ВИШИ СУД У ПИРОТУ

26

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

45

ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

42

ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ

32

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ

51

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

32

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

29

ВИШИ СУД У УЖИЦУ

33

*Службени гласник РС, број 30/2019  

 

Табеларни приказ број 4.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

ОСНОВНИ СУДОВИ

4.748

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

500

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

169

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

192

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ

47

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ

46

ОСНОВНИ СУД У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

32

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ

26

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

46

ОСНОВНИ СУД У БРУСУ

26

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

54

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

99

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

60

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

22

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ

82

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ

54

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

68

ОСНОВНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

24

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ

39

ОСНОВНИ СУД У ДИМИТРОВГРАДУ

13

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

73

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

87

ОСНОВНИ СУД У ИВАЊИЦИ

28

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

71

ОСНОВНИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

2

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ

60

ОСНОВНИ СУД У КЊАЖЕВЦУ

25

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

156

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ

95

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

79

ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ

27

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

31

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ

24

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

127

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

79

ОСНОВНИ СУД У МАЈДАНПЕКУ

18

ОСНОВНИ СУД У МИОНИЦИ

23

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ

50

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

63

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

330

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

44

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

204

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

35

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

121

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ

69

ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

33

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

40

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

106

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

52

ОСНОВНИ СУД У ПРИБОЈУ

15

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ

39

ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ

51

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ

19

ОСНОВНИ СУД У РУМИ

43

ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

37

ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ

30

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ

19

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

93

ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

92

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

61

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

104

ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ

51

ОСНОВНИ СУД У ТРСТЕНИКУ

24

ОСНОВНИ СУД У УБУ

28

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ

74

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

69

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

127

ОСНОВНИ СУД У ШИДУ

21

*Службени гласник РС, број 30/2019


Табеларни приказ број 5.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

1.661

ПРЕКРШАЈНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ

18

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

19

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ

303

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕЧЕЈУ

29

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ

61

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРАЊУ

34

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ

20

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

16

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

39

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

50

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЈАГОДИНИ

32

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КИКИНДИ

17

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

2

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

52

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРАЉЕВУ

35

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРУШЕВЦУ

46

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

18

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

41

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

31

ПРЕКРШАЈНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ

19

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ

19

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НИШУ

77

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

38

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ

81

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

19

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ

46

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАРАЋИНУ

12

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПИРОТУ

15

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

45

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПОЖЕГИ

32

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРЕШЕВУ

16

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ

26

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРОКУПЉУ

21

ПРЕКРШАЈНИ СУД У РАШКИ

12

ПРЕКРШАЈНИ СУД У РУМИ

42

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СЕНТИ

17

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СЈЕНИЦИ

12

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

40

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ

31

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

21

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ

28

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ТРСТЕНИКУ

14

ПРЕКРШАЈНИ СУД У УЖИЦУ

26

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЧАЧКУ

37

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ШАПЦУ

52

*Службени гласник РС, број 30/2019


Табеларни приказ број 6.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ

593

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

165

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

37

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

21

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

24

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

38

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

30

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

29

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

51

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

39

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

23

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

23

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

22

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

25

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

21

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

23

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

22

Табеларни приказ број 7.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

АПЕЛАЦИОНА ТУЖИЛАШТВА

79

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

17

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

26

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

17

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

19


Табеларни приказ број 8.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА

402

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

96

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

9

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

10

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

1

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

12

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

22

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

11

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ

8

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

8

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

29

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

10

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

37

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

12

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

8

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

11

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

7

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

12

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

8

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

15

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

13

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

10

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

8

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

14

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

10

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

12

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

9

*Службени гласник РС, број 30/2019


Табеларни приказ број 9.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

ОСНОВНА ТУЖИЛАШТВА

786

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

86

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

43

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

40

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АЛЕКСИНЦУ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У АРАНЂЕЛОВЦУ

7

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕЧЕЈУ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БОРУ

8

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БРУСУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ

17

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

18

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРБАСУ

8

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРШЦУ

10

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДЕСПОТОВЦУ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗАЈЕЧАРУ

16

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ

14

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ

14

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КИКИНДИ

10

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

1

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

26

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ

18

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ

15

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КУРШУМЛИЈИ

4

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛАЗАРЕВЦУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕБАНУ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ

15

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛОЗНИЦИ

13

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МИОНИЦИ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У МЛАДЕНОВЦУ

8

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ

8

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

22

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ

15

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

45

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ

10

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

16

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАРАЋИНУ

10

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ

7

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ

14

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖЕГИ

10

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРИЈЕПОЉУ

8

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ

11

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РАШКОЈ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У РУМИ

7

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СЕНТИ

6

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

16

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ

15

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

16

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

12

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ

16

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРСТЕНИКУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УБУ

5

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ

13

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ

13

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

18

*Службени гласник РС, број 30/2019


Табеларни приказ број 10.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

КАЗНЕНО ПОПРАВНЕ УСТАНОВЕ

4.257

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

608

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ПОЖАРЕВЦУ – ЗАБЕЛА

448

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У НИШУ

422

СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА У БЕОГРАДУ

296

ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУШЕВЦУ

221

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

163

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ САДУ

168

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА ЖЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ

62

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ – ПАДИНСКА СКЕЛА

76

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ЋУПРИЈИ

85

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ ПАЗАРУ

76

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРУШЕВЦУ

61

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СОМБОРУ

65

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЗАЈЕЧАРУ

56

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПРОКУПЉУ

64

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ШАПЦУ

61

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЗРЕЊАНИНУ

55

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАГУЈЕВЦУ

64

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ

45

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЧАЧКУ

44

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАЉЕВУ

46

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ВРАЊУ

39

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СМЕДЕРЕВУ

44

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У УЖИЦУ

37

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НЕГОТИНУ

26

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

13

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

353

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ

82

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПАНЧЕВУ

69

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ

208

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ПАНЧЕВУ

200


Табеларни приказ број 11.

Максималан бр. запослених за 2017. на
неодређено

Стручне службе управних округа

230

Северно-Бачки

6

Западно-Бачки

7

Јужно-Бачки

15

Северно-Банатски

7

Средње-Банатски

8

Јужно-Банатски

8

Сремски

8

Мачвански

8

Колубарски

9

Златиборски

14

Моравички

7

Рашки

12

Браничевски

8

Подунавски

7

Шумадијски

12

Поморавски

8

Борски

6

Зајечарски

7

Нишавски

16

Расински

8

Топлички

6

Јабланички

7

Пиротски

6

Пчињски

6

Пећки

1

Призренски

3

Косовоско-Mитровачки

7

Косовски

7

Косовско-Поморавски

6

*Службени гласник РС, број 30/2019


Табеларни приказ број 12.

Максимални број запослених за 2017. годину

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

66.643,53

Основна школа Павле Поповић, Београд–Барајево

55,3

Основна школа Кнез Сима Марковић, Београд–Барајево

147,34

Основна школа Бора Станковић, Београд–Вождовац

75,76

Основна школа Змај Јова Јовановић, Београд–Вождовац

79,56

Основна школа Ђура Даничић, Београд–Вождовац

56,24

Основна школа Карађорђе, Београд–Вождовац

62,04

Основна школа Милан Ђ. Милићевић, Београд–Вождовац

105,88

Основна школа Јанко Веселиновић, Београд–Вождовац

75,48

Основна школа Доситеј Обрадовић, Београд–Вождовац

49,31

Основна школа Веселин Маслеша, Београд–Вождовац

71,85

Основна школа Филип Филиповић, Београд–Вождовац

60,26

Основна школа Бранислав Нушић, Београд–Вождовац

70,86

Основна школа Војвода Степа, Београд–Вождовац

63,78

Основна школа Јајинци, Београд–Вождовац

47,64

Основна школа Вук Караџић, Београд–Вождовац

55,02

Основна школа Војвода Путник, Београд–Вождовац

36,59

Основна школа Васа Чарапић, Београд–Вождовац

81,76

Основна школа Свети Сава, Београд–Врачар

61,66

Основна школа Јован Миодраговић, Београд–Врачар

82,14

Основна школа Краљ Петар II Карађорђевић, Београд–Врачар

44,89

Основна школа НХ Синиша Николајевић, Београд–Врачар

47,05

Основна школа Светозар Марковић, Београд–Врачар

59,57

Основна школа Владислав Рибникар, Београд–Врачар

102,25

Основна школа Алекса Шантић, Београд–Гроцка

104,17

Основна школа Никола Тесла, Београд–Гроцка

174,84

Основна школа Илија Гарашанин, Београд–Гроцка

86,19

Основна школа Свети Сава, Београд–Гроцка

58,54

Основна школа Мића Стојковић, Београд–Гроцка

62,56

Основна школа Иво Лола Рибар, Београд–Гроцка

29,15

Основна школа Десанка Максимовић, Београд–Звездара

67,09

Основна школа Вељко Дугошевић, Београд–Звездара

67,69

Основна школа Владислав Петковић ДИС, Београд– Звездара

51,16

Основна школа Драгојло Дудић, Београд–Звездара

56,94

Основна школа Иван Горан Ковачић, Београд–Звездара

67,22

Основна школа Јелена Ћетковић, Београд–Звездара

79,49

Основна школа Марија Бурсаћ, Београд–Звездара

54,06

Основна школа Деспот Стефан Лазаревић, Београд–Звездара

113,2

Основна школа Стеван Синђелић, Београд–Звездара

67,16

Основна школа Ћирило и Методије, Београд–Звездара

78,84

Основна школа 1300 каплара, Београд–Звездара

43,09

Основна школа Павле Савић, Београд–Звездара

126,28

Основна школа Мајка Југовића, Београд–Земун

59,39

Основна школа Светозар Милетић, Београд–Земун

75,14

Основна школа Лазар Саватић, Београд–Земун

73,92

Основна школа Раде Кончар, Београд–Земун

61,58

Основна школа Сутјеска, Београд–Земун

39,39

Основна школа Петар Кочић, Београд–Земун

57,46

Основна школа Гаврило Принцип, Београд–Земун

73,34

Основна школа Соња Маринковић, Београд–Земун

61,47

Основна школа Горња Варош, Београд–Земун

54,85

Основна школа Сава Јовановић Сирогојно, Београд–Земун

59,73

Основна школа Илија Бирчанин, Београд–Земун

99,99

Основна школа Бошко Палковљевић Пинки, Београд–Земун

57,72

Основна школа Бранко Радичевић, Београд–Земун

98,36

Основна школа Светислав Голубовић Митраљета, Београд–Земун

66,2

Основна школа Вук Караџић, Београд–Сурчин

57,47

Основна школа 22. октобар, Београд–Сурчин

67,45

Основна школа Стеван Сремац, Београд–Сурчин

55,36

Основна школа Станко Марић, Београд–Земун

47,44

Основна школа Вожд Карађорђе, Београд–Сурчин

53,51

Основна школа Бранко Радичевић, Београд–Сурчин

52,03

Основна школа Душан Вукасовић Диоген, Београд– Сурчин

43,81

Основна школа Кнез Лазар, Београд–Лазаревац

77,52

Основна школа Свети Сава, Београд–Лазаревац

40,63

Основна школа Слободан Пенезић Крцун, Београд–Лазаревац

28,55

Основна школа Вук Караџић, Београд, Лазаревац

45,58

Основна школа Рудовци, Београд– Лазаревац

40,54

Основна школа Дуле Караклајић, Београд–Лазаревац

118,89

Основна школа Михаило Младеновић Сеља, Београд–Лазаревац

41,73

Основна школа Диша Ђурђевић, Београд–Лазаревац

30,08

Основна школа Војислав Вока Савић, Београд–Лазаревац

71,17

Основна школа Милорад Лабудовић Лабуд, Београд–Лазаревац

31,96

Основна школа Бора Лазић, Београд–Младеновац

24,68

Основна школа Биса Симић, Београд–Младеновац

24,26

Основна школа Живомир Савковић, Београд–Младеновац

35,69

Основна школа Милица Милошевић, Београд–Младеновац

29,13

Основна школа Момчило Живојиновић, Београд–Младеновац

125,5

Основна школа Свети Сава, Београд–Младеновац

72,36

Основна школа Коста Ђукић, Београд–Младеновац

84,41

Основна школа Надежда Петровић, Београд – Нови Београд

45,48

Основна школа Марко Орешковић, Београд – Нови Београд

49,61

Основна школа Краљ Александар I, Београд – Нови Београд

66,36

Основна школа Борислав Пекић, Београд – Нови Београд

89,21

Основна школа Душко Радовић, Београд– Нови Београд

69,01

Основна школа Ратко Митровић, Београд – Нови Београд

40,63

Основна школа Ђуро Стругар, Београд – Нови Београд

40,71

Основна школа Иван Гундулић, Београд – Нови Београд

45,47

Основна школа Лаза Костић, Београд – Нови Београд

93

Основна школа Јован Дучић, Београд – Нови Београд

62,8

Основна школа Радоје Домановић, Београд – Нови Београд

69,24

Основна школа Влада Обрадовић Камени, Београд – Нови Београд

34,54

Основна школа Јован Стерија Поповић, Београд – Нови Београд

83,47

Основна школа Милан Ракић, Београд – Нови Београд

57,32

Основна школа Кнегиња Милица, Београд – Нови Београд

77,34

Основна школа Младост, Београд – Нови Београд

83,39

Основна школа Бранко Радичевић, Београд – Нови Београд

104,97

Основна школа Драган Лукић, Београд – Нови Београд

89,82

Основна школа 20. октобар, Београд – Нови Београд

105,37

Основна школа Јован Јовановић Змај, Београд–Обреновац

116,45

Основна школа Посавски партизани, Београд–Обреновац

59,37

Основна школа Прва обреновачка основна школа, Београд–Обреновац

59,18

Основна школа Никола Тесла, Београд–Обреновац

32,27

Основна школа ОШ Грабовац, Београд–Обреновац

64,38

Основна школа Дражевац, Београд–Обреновац

42,64

Основна школа Живојин Перић, Београд–Обреновац

58,12

Основна школа 14. октобар, Београд–Обреновац

65,6

Основна школа Ослободиоци Београда, Београд–Палилула

50,37

Основна школа Влада Аксентијевић, Београд–Палилула

48,66

Основна школа Старина Новак, Београд–Палилула

60,39

Основна школа Јован Цвијић, Београд–Палилула

30,97

Основна школа др Арчибалд Рајс, Београд–Палилула

54,94

Основна школа Јован Поповић, Београд–Палилула

64,66

Основна школа Стеван Дукић, Београд–Палилула

63,99

Основна школа Филип Вишњић, Београд–Палилула

64,19

Основна школа Зага Маливук, Београд–Палилула

56,91

Основна школа Стеван Сремац, Београд–Палилула

86,11

Основна школа Раде Драинац, Београд–Палилула

107,12

Основна школа Васа Пелагић, Београд–Палилула

101,82

Основна школа Олга Петров, Београд–Палилула

86,43

Основна школа Иван Милутиновић, Београд–Палилула

54,08

Основна школа Никола Тесла, Београд–Раковица

93,06

Основна школа Ђура Јакшић, Београд–Раковица

49,15

Основна школа Коста Абрашевић, Београд–Раковица

92,66

Основна школа Владимир Роловић, Београд–Раковица

68,61

Основна школа Бранко Ћопић, Београд–Раковица

106,02

Основна школа 14. октобар, Београд–Раковица

88,89

Основна школа Франце Прешерн, Београд–Раковица

56,49

Основна школа Иво Андрић, Београд–Раковица

89,57

Основна школа Стефан Немања, Београд – Савски венац

44,26

Основна школа Петар Петровић Његош, Београд – Савски венац

40,39

Основна школа Исидора Секулић, Београд – Савски венац

39,28

Основна школа Радојка Лакић, Београд – Савски венац

38,72

Основна школа Војвода Мишић, Београд – Савски венац

38,7

Основна школа Војвода Радомир Путник, Београд – Савски венац

57

Основна школа Јелица Миловановић, Београд–Сопот

71,44

Основна школа Цана Марјановић, Београд–Сопот

49,19

Основна школа Милорад Мића Марковић, Београд–Сопот

37,28

Основна школа Јанко Катић, Београд–Сопот

27,34

Основна школа Вук Караџић, Београд – Стари град

66,07

Основна школа Михаило Петровић Алас, Београд – Стари град

60,1

Основна школа Стари град, Београд – Стари град

29,17

Основна школа Краљ Петар I, Београд – Стари град

59,13

Основна школа Браћа Барух, Београд – Стари град

46,82

Основна школа Скадарлија, Београд – Стари град

48,32

Основна школа Дринка Павловић, Београд – Стари град

74,79

Основна школа Јосиф Панчић, Београд–Чукарица

102,21

Основна школа Бановић Страхиња, Београд–Чукарица

79,79

Основна школа Филип Кљајић Фића, Београд–Чукарица

73,38

Основна школа Мирослав Антић, Београд–Чукарица

86

Основна школа Ђорђе Крстић, Београд–Чукарица

104,05

Основна школа Љуба Ненадовић, Београд–Чукарица

86,13

Основна школа Милош Црњански, Београд–Чукарица

46,74

Основна школа Уједињене нације, Београд–Чукарица

111,12

Основна школа Стефан Дечански, Београд–Чукарица

60,75

Основна школа Браћа Јерковић, Београд–Чукарица

73,88

Основна школа Доситеј Обрадовић, Београд–Чукарица

38,92

Основна школа Карађорђе, Београд–Чукарица

30,85

Основна школа Вук Караџић, Београд–Чукарица

81,3

Основна школа Душко Радовић, Београд–Чукарица

62,99

Основна школа Аца Милосављевић, Београд–Чукарица

35,24

Основна школа Бранко Радичевић, Београд–Чукарица

26,39

Основна школа Миодраг Матић, Београд–Вождовац

29,34

Школа за основно и средње образовање Вожд, Вождовац

29,3

Основна школа Душан Дугалић, Врачар

36,29

Основна школа Бошко Буха, Звездара

69,04

Основна школа Сава Шумановић, Београд–Земун

68,76

Основна школа Радивој Поповић, Земун

54,27

Основна школа Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић, Земун

78,79

Основна школа Нови Београд, Нови Београд

46,95

Основна школа Антон Скала, Савски венац

38,33

Основна школа Школа за оштећене слухом – наглуве Стефан Дечански, Савски венац

79,99

Основна школа Др Драган Херцог, Савски венац

82,37

Основна школа Драган Ковачевић, Стари град

56,66

Основна школа Милоје Павловић, Чукарица

66,49

Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава, Чукарица

66,69

Основна школа Милоје Васић, Београд–Гроцка

67,41

Основна школа Михајло Пупин, Београд–Земун

73,93

Основна школа Чех Карољ, Ада

99,09

Основна школа Сечењи Иштван, Суботица – град

123,08

Основна школа Јован Јовановић Змај, Суботица – град

66,37

Основна школа Јован Микић, Суботица – град

59,31

Основна школа Кизур Иштван, Суботица – град

66,39

Основна школа Матко Вуковић, Суботица град

71,95

Основна школа Соња Маринковић, Суботица – град

71,78

Основна школа 10. октобар, Суботица – град

35,64

Основна школа Мајшански пут, Суботица – град

74,55

Основна школа Свети Сава, Суботица – град

57,57

Основна школа Петефи Шандор, Суботица – град

40,09

Основна школа Пионир, Суботица – град

21,52

Основна школа Хуњади Јанош, Суботица – град

69,18

Основна школа Матија Губец, Суботица – град

51,39

Основна школа Жарко Зрењанин, Апатин

119,13

Основна школа Јожеф Атила, Апатин

25,71

Основна школа Младост, Апатин

34,06

Основна школа Иван Горан Ковачић, Апатин

38,58

Основна школа Киш Ференц, Апатин

21,14

Основна школа Иса Бајић, Кула

70,82

Основна школа Петефи бригада, Кула

75,03

Основна школа Вук Караџић, Кула

66,67

Основна школа Вељко Влаховић, Кула

19,2

Основна школа Никола Тесла, Кула

17,55

Основна школа 20. октобар, Кула

58,31

Основна школа Бранко Радичевић, Оџаци

39,48

Основна школа Мирослав Антић, Оџаци

43,93

Основна школа Бора Станковић, Оџаци

34,04

Основна школа Ратко Павловић Ћићко, Оџаци

30,45

Основна школа Коста Стаменковић, Оџаци

27,75

Основна школа Никола Тесла, Оџаци

24,14

Основна школа Марко Орешковић, Оџаци

20,35

Основна школа Јожеф Атила, Оџаци

32,29

Основна школа Петар Лековић, Пожега

124,18

Основна школа Бранко Радичевић, Прибој

46,95

Основна школа Вук Караџић, Прибој

50,84

Основна школа 9. мај, Прибој

33,71

Основна школа Десанка Максимовић, Прибој

46,66

Основна школа Никола Тесла, Прибој

22,23

Основна школа Благоје Полић, Прибој

15,79

Основна школа Бошко Буха, Пријепоље

27,19

Основна школа Владимир Перић Валтер, Пријепоље

80,51

Основна школа 10. октобар, Пријепоље

10,69

Основна школа Новак Радоњић, Ада

55,9

Основна школа Каролина Карас, Кањижа

84,98

Основна школа Јован Јовановић Змај, Кањижа

145,83

Основна школа Братство-јединство, Кикинда

13,31

Основна школа Васа Стајић, Кикинда

49,98

Основна школа Вук Караџић, Кикинда

33,15

Основна школа Глигорије Попов, Кикинда

41,04

Основна школа Ђура Јакшић, Кикинда

46,35

Основна школа Жарко Зрењанин, Кикинда

54,69

Основна школа Јован Поповић, Кикинда

36,99

Основна школа Иво Лола Рибар, Кикинда

19,07

Основна школа Миливој Оморац, Кикинда

21,87

Основна школа Мора Карољ, Кикинда

15,91

Основна школа Свети Сава, Кикинда

70,71

Основна школа Петар Кочић, Кикинда

17,62

Основна школа 1. октобар, Кикинда

35

Основна школа Славко Родић, Кикинда

22,38

Основна школа Фејеш Клара, Кикинда

36,86

Основна школа Јован Јовановић Змај, Нови Кнежевац

113,94

Основна школа Стеван Сремац, Сента

234,31

Основна школа Др. Тихомир Остојић, Чока

46,16

Основна школа Јован Поповић, Чока

57,01

Основна школа Серво Михаљ, Чока

30,35

Основна школа Свети Сава, Житиште

92,14

Основна школа Милош Црњански, Житиште

60,48

Основна школа Никола Тесла, Житиште

54,57

Основна школа Бранко Радичевић, Зрењанин – град

25,84

Основна школа Братство, Зрењанин – град

37,4

Основна школа Братство јединство, Зрењанин – град

21,51

Основна школа Вук Караџић, Зрењанин – град

35,24

Основна школа Доситеј Обрадовић, Зрењанин – град

44,98

Основна школа Јован Дучић, Зрењанин – град

21,3

Основна школа Др Јован Цвијић, Зрењанин – град

54,3

Основна школа Др Александар Сабовљев, Зрењанин – град

40,34

Основна школа Др Бошко Вребалов, Зрењанин – град

48,63

Основна школа 2. октобар, Зрењанин – град

53,99

Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин – град

53,31

Основна школа Ђура Јакшић, Перлез, Зрењанин

33,31

Основна школа Жарко Зрењанин, Зрењанин – град

71,51

Основна школа Јован Јовановић Змај, Зрењанин – град

34,14

Основна школа Петар Петровић Његош, Зрењанин – град

97,56

Основна школа Петар Кочић, Зрењанин – град

15,76

Основна школа Соња Маринковић, Зрењанин – град

58,37

Основна школа Серво Михаљ, Зрењанин – град

91,64

Основна школа Светозар Марковић Тоза, Зрењанин – град

53,59

Основна школа Славко Родић, Зрењанин – град

22,31

Основна школа Урош Предић, Зрењанин – град

20,06

Основна школа Свети Сава, Зрењанин – град

19,09

Основна школа Стеван Книћанин, Зрењанин – град

18,66

Основна школа Доситеј Обрадовић, Фаркаждин, Зрењанин

17,88

Основна школа Бранко Ћопић, Зрењанин – град

19,66

Основна школа Младост, Зрењанин – град

20,72

Основна школа Бранко Радичевић, Нова Црња

20,51

Основна школа Ђура Јакшић, Нова Црња

38,98

Основна школа Петефи Шандор, Нова Црња

30,7

Основна школа Станко Крстин, Нова Црња

18,24

Основна школа 4. октобар, Нова Црња

17,66

Основна школа Јосиф Маринковић, Нови Бечеј

50,89

Основна школа Милан Станчић Уча, Нови Бечеј

30,22

Основна школа Милоје Чиплић, Нови Бечеј

58,77

Основна школа Др Ђорђе Јоановић, Нови Бечеј

55,67

Основна школа Доситеј Обрадовић, Нови Бечеј

17,06

Основна школа Алекса Шантић, Сечањ

21,59

Основна школа Вељко Ђуричин, Сечањ

22,51

Основна школа Жарко Зрењанин, Сечањ

18,34

Основна школа Стеван Алексић, Сечањ

21,76

Основна школа Славко Родић, Сечањ

22,66

Основна школа Иво Лола Рибар, Сечањ

18,12

Основна школа Браћа Стефановић, Сечањ

22,6

Основна школа Вук Караџић, Сечањ

18,23

Основна школа Љубомир Аћимовић, Обреновац

29,44

Основна школа Братство јединство, Алибунар

49,23

Основна школа Душан Јерковић, Алибунар

37,52

Основна школа 2. октобар, Алибунар

18,56

Основна школа Милош Црњански, Алибунар

23,3

Основна школа 1. мај, Алибунар

51,37

Основна школа Сава Вељковић, Алибунар

17,06

Основна школа Томаш Гариг Масарик, Алибунар

16,32

Основна школа 3. октобар, Алибунар

18,29

Основна школа Доситеј Обрадовић, Бела Црква

35,41

Основна школа Жарко Зрењанин, Бела Црква

37,24

Основна школа Ђорђе Малетић, Бела Црква

35,99

Основна школа Мара Јанковић, Бела Црква

17,29

Основна школа Марко Стојановић, Бела Црква

36,27

Основна школа Михаил Садовеану, Бела Црква

18,26

Основна школа Сава Мунћан, Бела Црква

15,59

Основна школа Бранко Радичевић, Уљма, Вршац

57,07

Основна школа Бранко Радичевић, Велико средиште, Вршац

20,16

Основна школа Вук Караџић, Вршац

50,45

Основна школа Јован Стерија Поповић, Вршац

64,18

Основна школа Олга Петров Радишић, Вршац

58,6

Основна школа Паја Јовановић, Вршац

44,26

Основна школа Кориолан Добан, Вршац

18,62

Основна школа Ђура Јакшић, Вршац

20,98

Основна школа Моша Пијаде, Вршац

19,66

Основна школа Жарко Зрењанин, Вршац

38,35

Основна школа Младост, Вршац

49,26

Основна школа Лукреција Анкуцић, Ковачица

17,56

Основна школа Маршал Тито, Ковачица

55,79

Основна школа Михајло Пупин, Ковачица

17,15

Основна школа Млада поколења, Ковачица

58,32

Основна школа Моша Пијаде, Ковачица

49,32

Основна школа Свети Георгије, Ковачица

35,29

Основна школа Сава Жебељан, Ковачица

37,84

Основна школа Бора Радић, Ковин

48,46

Основна школа Ђура Јакшић, Ковин

45,42

Основна школа Жарко Зрењанин, Ковин

20,37

Основна школа Јован Јовановић Змај, Ковин

34,08

Основна школа Миша Стојковић, Ковин

32,54

Основна школа Паја Маргановић, Ковин

29,61

Основна школа Сава Максимовић, Ковин

23,47

Основна школа Предраг Кожић, Ковин

18,06

Основна школа Ђура Филиповић, Ковин

21,06

Основна школа Доситеј Обрадовић, Опово

93,53

Основна школа Аксентије Максимовић, Панчево – град

52,65

Основна школа Борисав Петров Браца, Панчево – град

27,36

Основна школа Бранко Радичевић, Панчево – град

58,51

Основна школа Братство јединство, Панчево – град

37,99

Основна школа Васа Живковић, Панчево – град

58,27

Основна школа Вук Стефановић Караџић, Панчево – град

53,2

Основна школа Гоце Делчев, Панчево – град

53,94

Основна школа Доситеј Обрадовић, Панчево – град

53,56

Основна школа Ђура Јакшић, Панчево – град

35,23

Основна школа Жарко Зрењанин, Качарево, Панчево

54,66

Основна школа Исидора Секулић, Панчево – град

47,05

Основна школа Јован Јовановић Змај, Панчево – град

54,85

Основна школа Мирослав Антић Мика, Панчево – град

77,8

Основна школа Моша Пијаде, Панчево – град

19,86

Основна школа Олга Петров, Панчево – град

28,46

Основна школа Свети Сава, Панчево – град

72,31

Основна школа Стевица Јовановић, Панчево – град

57,25

Основна школа 4. октобар, Панчево – град

29,1

Основна школа Доситеј Обрадовић, Пландиште

84,07

Основна школа Јован Стерија Поповић, Пландиште

21,01

Основна школа Јован Јовановић Змај, Пландиште

25,36

Основна школа Братство јединство, Бачка Топола

31,65

Основна школа Дожа Ђерђ, Бачка Топола

21,14

Основна школа Чаки Лајош, Бачка Топола

74,48

Основна школа Моша Пијаде, Бачка Топола

34,2

Основна школа Никола Тесла, Бачка Топола

67,91

Основна школа Стари Ковач Ђула, Бачка Топола

43,08

Основна школа Вук Караџић, Бачка Топола

28,23

Основна школа 18. октобар, Бачка Топола

19,89

Основна школа Ади Ендре, Мали Иђош

56,6

Основна школа Никола Ђурковић, Мали Иђош

43,81

Основна школа Вук Караџић, Мали Иђош

25,27

Основна школа Боса Милићевић, Суботица – град

23,63

Основна школа Владимир Назор, Суботица – град

26,21

Основна школа Мирослав Антић, Суботица – град

68,04

Основна школа Милош Црњански, Суботица – град

37,48

Основна школа Вук Караџић, Суботица – град

71,16

Основна школа Ђуро Салај, Суботица – град

49,19

Основна школа Иван Милутиновић, Суботица – град

64,82

Основна школа Иван Горан Ковачић, Суботица – град

48,27

Основна школа Вук Караџић, Оџаци

27,04

Основна школа Нестор Жучни, Оџаци

20,59

Основна школа Аврам Мразовић, Сомбор – град

69,47

Основна школа Никола Вукићевић, Сомбор – град

67,03

Основна школа Доситеј Обрадовић, Сомбор – град

65,28

Основна школа Иво Лола Рибар, Сомбор – град

69,43

Основна школа Братство јединство, Сомбор – град

60,02

Основна школа Братство јединство, Светозар Милетић, Сомбор

31,94

Основна школа Бранко Радичевић, Сомбор – град

43,01

Основна школа Киш Ференц, Сомбор – град

24,8

Основна школа 22. октобар, Сомбор – град

34,14

Основна школа Огњена Прице, Сомбор – град

16,42

Основна школа Лаза Костић, Сомбор – град

24,01

Основна школа Никола Тесла, Сомбор – град

37,78

Основна школа Мирослав Антић, Сомбор – град

28,63

Основна школа Алекса Шантић, Сомбор – град

20,49

Основна школа Петар Кочић, Сомбор – град

22,4

Основна школа Иван Горан Ковачић, Сомбор – град

30,6

Основна школа Братство јединство, Бездан, Сомбор

36,33

Основна школа Петефи Шандор, Сомбор – град

32,56

Основна школа Моша Пијаде, Сомбор – град

17,89

Основна школа Вук Караџић, Бач

45,19

Основна школа Моша Пијаде, Бач

17,69

Основна школа Алекса Шантић, Бач

39,34

Основна школа Иво Лола Рибар, Бач

19,91

Основна школа Јан Колар, Бач

37,32

Основна школа Алекса Шантић, Бачка Паланка

37,66

Основна школа 15. октобар, Бачка Паланка

41,92

Основна школа Браћа Новаков, Бачка Паланка

59,81

Основна школа Здравко Челар, Бачка Паланка

43,11

Основна школа Вук Караџић, Бачка Паланка

92,18

Основна школа Десанка Максимовић, Бачка Паланка

47,58

Основна школа Свети Сава, Бачка Паланка

59,46

Основна школа Милета Протић, Бачка Паланка

32,43

Основна школа Бранко Ћопић, Бачка Паланка

25,66

Основна школа Жарко Зрењанин, Бачка Паланка

30,38

Основна школа Јан Чајак, Бачки Петровац

73,91

Основна школа Јан Амос Коменски, Бачки Петровац

34,86

Основна школа Јожеф Марчок Драгутин, Бачки Петровац

24,61

Основна школа Жарко Зрењанин, Бачки Петровац

25,28

Основна школа Јован Грчић Миленко, Беочин

97,96

Основна школа Јован Поповић, Беочин

25,21

Основна школа Шаму Михаљ, Бечеј

56,51

Основна школа Петефи Шандор, Бечеј

49,61

Основна школа Север Ђуркић, Бечеј

55,29

Основна школа Здравко Гложански, Бечеј

81,12

Основна школа Светозар Марковић, Бечеј

46,87

Основна школа Шаму Михаљ, Бачко Петрово Село, Бечеј

54,89

Основна школа Светозар Милетић, Врбас

67,9

Основна школа Петар Петровић Његош, Врбас

50,61

Основна школа Братство јединство, Врбас

36,91

Основна школа 20. октобар, Врбас

48,06

Основна школа Вук Караџић, Врбас

37,59

Основна школа Јован Јовановић Змај, Врбас

35,71

Основна школа Бранко Радичевић, Равно Село, Врбас

35,66

Основна школа Бранко Радичевић, Савино Село, Врбас

29,75

Основна школа Братство јединство, Куцура, Врбас

47,92

Основна школа Милош Црњански, Жабаљ

75,25

Основна школа Ђура Јакшић, Жабаљ

78,19

Основна школа Јован Јовановић Змај, Жабаљ

57,61

Основна школа Жарко Зрењанин, Жабаљ

33,06

Основна школа Никола Тесла, Нови Сад

83,16

Основна школа Прва војвођанска бригада, Нови Сад

112,39

Основна школа Светозар Марковић Тоза, Нови Сад

124,94

Основна школа Ђорђе Натошевић, Нови Сад

87,26

Основна школа Јован Поповић, Нови Сад

76,53

Основна школа Коста Трифковић, Нови Сад

99,67

Основна школа Вук Караџић, Нови Сад

37,75

Основна школа Милош Црњански, Нови Сад

85,59

Основна школа Бранко Радичевић, Нови Сад

42,06

Основна школа Петефи Шандор, Нови Сад

111,5

Основна школа Жарко Зрењанин, Нови Сад

117,46

Основна школа Душан Радовић, Нови Сад

136,87

Основна школа Васа Стајић, Нови Сад

57,04

Основна школа Соња Маринковић, Нови Сад

77,2

Основна школа Ђура Даничић, Нови Сад

50,84

Основна школа Јожеф Атила, Нови Сад

114

Основна школа Доситеј Обрадовић, Нови Сад

76,23

Основна школа Иво Лола Рибар, Нови Сад

72,4

Основна школа Иван Гундулић, Нови Сад

56,76

Основна школа Вељко Влаховић, Нови Сад

18,09

Основна школа Јован Дучић, Петроварадин

73,98

Основна школа Јован Јовановић Змај, Петроварадин

95,38

Основна школа Вељко Петровић, Нови Сад

29,27

Основна школа Михајло Пупин, Нови Сад

71,25

Основна школа Лаза Костић, Нови Сад

42,99

Основна школа Десанка Максимовић, Нови Сад

60,33

Основна школа Мирослав Антић, Нови Сад

76,04

Основна школа Иво Андрић, Нови Сад

44,57

Основна школа Свети Сава, Нови Сад

60,23

Основна школа Алекса Шантић, Нови Сад

24,03

Основна школа Ђура Јакшић, Нови Сад

79,45

Основна школа 22. август, Петроварадин

33,48

Основна школа Људовит Штур, Нови Сад

54,26

Основна школа Вук Караџић, Србобран

45,68

Основна школа Јован Јовановић Змај, Србобран

61,25

Основна школа Петар Драпшин, Србобран

20,16

Основна школа Жарко Зрењанин Уча, Србобран

18,27

Основна школа 23. октобар, Сремски Карловци

48,76

Основна школа Кокаи Имре, Темерин

52,41

Основна школа Славко Родић, Темерин

45,07

Основна школа Петар Кочић, Темерин

103,44

Основна школа Данило Зеленовић, Темерин

25,71

Основна школа Светозар Милетић, Тител

84,19

Основна школа Исидора Секулић, Тител

55,6

Основна школа Бранко Радичевић, Инђија

21,53

Основна школа Браћа Груловић, Инђија

36,19

Основна школа Др Ђорђе Натошевић, Инђија

26,54

Основна школа Душан Јерковић, Инђија

74,98

Основна школа Јован Поповић, Инђија

37,23

Основна школа 22. јули Инђија

22,47

Основна школа Петар Кочић, Инђија

74,1

Основна школа Ружа Ђорђевић Црна, Инђија

18,86

Основна школа Слободан Бајић Паја, Инђија

27,54

Основна школа Доситеј Обрадовић, Ириг

51,81

Основна школа Милица Стојадиновић Српкиња, Ириг

27,38

Основна школа Душан Јерковић Уча, Пећинци

62,96

Основна школа Душан Вукасовић Диоген, Пећинци

51,19

Основна школа Слободан Бајић Паја, Пећинци

87,67

Основна школа Бранко Радичевић, Рума

17,16

Основна школа Вељко Дугошевић, Рума

66,45

Основна школа Милош Црњански, Рума

23,31

Основна школа Душан Јерковић, Рума

65,74

Основна школа Доситеј Обрадовић, Рума

32,63

Основна школа Змај Јова Јовановић, Рума

66,71

Основна школа Иво Лола Рибар, Рума

49,13

Основна школа Миливоје Петровић Фећко, Рума

32,18

Основна школа Небојша Јерковић, Рума

30,76

Основна школа 23. октобар, Рума

24,94

Основна школа ВИ ударне војвођанске бригаде, Рума

16

Основна школа Бошко Палковљевић Пинки, Сремска Митровица – град

58,93

Основна школа Бранко Радичевић, Сремска Митровица – град

47,36

Основна школа Свети Сава, Сремска Митровица – град

87,87

Основна школа Добросав Радосављевић Народ, Сремска Митровица – град

94,87

Основна школа Јован Јовановић Змај, Мартинци, Сремска Митровица

24,22

Основна школа Јован Јовановић Змај, Сремска Митровица – град

101,56

Основна школа Јован Поповић, Сремска Митровица – град

75,44

Основна школа Слободан Бајић Паја, Сремска Митровица – град

60,27

Основна школа Трива Витасовић Лебарник, Сремска Митровица – град

66,39

Основна школа Бошко Палковљевић Пинки, Стара Пазова

56,89

Основна школа Вера Мишчевић, Стара Пазова

41,72

Основна школа Милан Хаџић, Стара Пазова

45,37

Основна школа Растко Немањић – Свети Сава, Стара Пазова

106,37

Основна школа Никола Тесла, Стара Пазова

61,52

Основна школа 23. октобар, Стара Пазова

36,4

Основна школа Слободан Савковић, Стара Пазова

47,81

Основна школа Херој Јанко Чмелик, Стара Пазова

31,66

Основна школа Филип Вишњић, Шид

44,96

Основна школа Бранко Радичевић, Шид

98,41

Основна школа Сава Шумановић, Шид

40,57

Основна школа Сремски фронт, Шид

69

Основна школа Вук Караџић, Шид

45,76

Основна школа Мика Митровић, Богатић

72,61

Основна школа Вук Караџић, Богатић

30,84

Основна школа Цветин Бркић, Богатић

34,26

Основна школа Никола Тесла, Богатић

21,86

Основна школа Лаза К. Лазаревић, Богатић

35,88

Основна школа Јанко Веселиновић, Богатић

27,59

Основна школа Јован Цвијић, Владимирци

63,32

Основна школа Жика Поповић, Владимирци

84,57

Основна школа Мића Станојловић, Коцељева

131,72

Основна школа Боривоје Ж. Милојевић, Крупањ

120,44

Основна школа Жикица Јовановић Шпанац, Крупањ

50,44

Основна школа Петар Тасић, Лозница – град

63,56

Основна школа 14. октобар, Лозница – град

41,57

Основна школа Мика Митровић, Лозница – град

37,55

Основна школа Вукова спомен школа, Лозница – град

19,43

Основна школа Доситеј Обрадовић, Лозница – град

41,2

Основна школа Вера Благојевић, Лозница – град

60,22

Основна школа Вук Караџић, Лозница – град

61,06

Основна школа Кадињача, Лозница – град

82,22

Основна школа Анта Богићевић, Лозница – град

64,25

Основна школа Јован Цвијић, Лозница – град

57,07

Основна школа Свети Сава, Лозница – град

43,5

Основна школа Краљ Александар I Карађорђевић, Лозница – град

40,76

Основна школа Степа Степановић, Лозница – град

42,62

Основна школа Вук Караџић, Липница, Лозница

24,58

Основна школа Петар Враголић, Љубовија

128,74

Основна школа Бранко Радичевић, Мали Зворник

34,01

Основна школа Браћа Рибар, Мали Зворник

25,07

Основна школа Никола Тесла, Мали Зворник

16,51

Основна школа Стеван Филиповић, Мали Зворник

21,06

Основна школа Милош Гајић, Мали Зворник

17,94

Основна школа Јанко Веселиновић, Шабац – град

79,32

Основна школа Јеврем Обреновић, Шабац – град

96,68

Основна школа Стојан Новаковић, Шабац – град

106,28

Основна школа Николај Велимировић, Шабац – град

86,14

Основна школа Лаза К. Лазаревић, Шабац – град

111,79

Основна школа Ната Јеличић, Шабац – град

66,15

Основна школа Вук Караџић, Шабац – град

74,6

Основна школа Мајур, Шабац – град

62,79

Основна школа Војвода Степа, Шабац – град

43,6

Основна школа Јован Цвијић, Шабац – град

33,49

Основна школа Краљ Александар Карађорђевић, Шабац – град

57,34

Основна школа Доситеј Обрадовић, Шабац – град

77,38

Основна школа Прва основна школа, Ваљево – град

87,75

Основна школа Владика Николај Велимировић, Ваљево – град

61,48

Основна школа Андра Савчић, Ваљево – град

79,01

Основна школа Нада Пурић, Ваљево – град

59,06

Основна школа Сестре Илић, Ваљево – град

67,75

Основна школа Милован Глишић, Ваљево – град

62,69

Основна школа Стеван Филиповић, Ваљево – град

25,24

Основна школа Прота Матеја Ненадовић, Ваљево – град

38,06

Основна школа Милован Глишић, Ваљевска Каменица, Ваљево

33,02

Основна школа Илија Бирчанин, Ваљево – град

34,25

Основна школа Милош Марковић, Ваљево – град

25,96

Основна школа Здравко Јовновић, Ваљево – град

20,24

Основна школа Драгољуб Илић, Ваљево – град

28,23

Основна школа Миле Дубљевић, Лајковац

106,42

Основна школа Димитрије Туцовић, Лајковац

34,4

Основна школа Сава Керковић, Љиг

97,34

Основна школа Сестре Павловић, Љиг

27,63

Основна школа Милан Ракић, Мионица

101,54

Основна школа Војвода Живојин Мишић, Мионица

41,79

Основна школа Браћа Недић, Осечина

74,74

Основна школа Војвода Мишић, Осечина

35,84

Основна школа Рајко Михајловић, Уб

58,74

Основна школа Милан Муњас, Уб

120,69

Основна школа Свети Сава, Уб

33,44

Основна школа Душан Даниловић, Уб

38,11

Основна школа Надежда Петровић, Велика Плана

33,86

Основна школа Вук Караџић, Велика Плана

32,43

Основна школа Карађорђе, Велика Плана

75,69

Основна школа Свети Сава, Велика Плана

73,79

Основна школа II шумадијски одред, Велика Плана

48,78

Основна школа Академик Радомир Лукић, Велика Плана

46,62

Основна школа Радица Ранковић, Велика Плана

40,34

Основна школа Димитрије Давидовић, Смедерево – град

96,84

Основна школа Др Јован Цвијић, Смедерево – град

82,47

Основна школа Јован Јовановић Змај, Смедерево – град

66,53

Основна школа Бранислав Нушић, Смедерево – град

82,94

Основна школа Доситеј Обрадовић, Смедерево – град

66,58

Основна школа Бранко Радичевић, Смедерево – град

64,16

Основна школа Вук Караџић, Смедерево – град

30,24

Основна школа Иво Андрић, Смедерево – град

67,38

Основна школа Доситеј Обрадовић, Враново, Смедерево

29,9

Основна школа Ђура Јакшић, Смедерево – град

15,74

Основна школа Иво Лола Рибар, Смедерево – град

16,07

Основна школа Херој Срба, Смедерево – град

30,31

Основна школа Бранко Радичевић, Лугавчина, Смедерево

31,54

Основна школа Херој Света Младеновић, Смедерево – град

21,97

Основна школа Сава Ковачевић, Смедерево – град

30,15

Основна школа Илија М. Коларац, Смедерево – град

32,79

Основна школа Светитељ Сава, Смедерево – град

29,74

Основна школа Вожд Карађорђе, Смедерево – град

22,5

Основна школа Радомир Лазић, Смедеревска Паланка

33,62

Основна школа Ђорђе Јовановић, Смедеревска Паланка

36,91

Основна школа Брана Јевтић, Смедеревска Паланка

41,87

Основна школа Вук Караџић, Смедеревска Паланка

41,1

Основна школа Херој Радмила Шишковић, Смедеревска Паланка

61,68

Основна школа Олга Милошевић, Смедеревска Паланка

45,07

Основна школа Херој Иван Мукер, Смедеревска Паланка

93,45

Основна школа Милија Ракић, Смедеревска Паланка

21,41

Основна школа Станоје Главаш, Смедеревска Паланка

16,26

Основна школа Никола Тесла, Смедеревска Паланка

15,71

Основна школа Лазар Станојевић, Смедеревска Паланка

19,22

Основна школа Миша Живановић, Велико Градиште

45,49

Основна школа Вук Караџић, Велико Градиште

22,86

Основна школа Иво Лола Рибар, Велико Градиште

88,19

Основна школа Бранко Радичевић, Голубац

59,54

Основна школа Вељко Дугошевић, Голубац

28,72

Основна школа Дуде Јовић, Жабари

77,5

Основна школа Херој Роса Трифуновић, Жабари

48,24

Основна школа Моша Пијаде, Жагубица

56,24

Основна школа Јован Шербановић, Крепољан, Жагубица

41,81

Основна школа Јован Шербановић, Лазница, Жагубица

16,89

Основна школа Угрин Бранковић, Кучево

81,24

Основна школа Слободан Јовић, Кучево

45,92

Основна школа Милутин Миланковић, Кучево

45,75

Основна школа Вељко Дугошевић, Кучево

24,28

Основна школа Милисав Николић, Мало Црниће

38,59

Основна школа Моша Пијаде, Мало Црниће

28,42

Основна школа Ђура Јакшић, Мало Црниће

22,04

Основна школа Дража Марковић Рођа, Мало Црниће

22,59

Основна школа Света Михајловић, Петровац на Млави

22,61

Основна школа Жарко Зрењанин, Петровац на Млави

27,92

Основна школа Бранко Радичевић, Петровац на Млави

29,83

Основна школа Ђура Јакшић, Петровац на Млави

19,47

Основна школа Бата Булић, Петровац на Млави

84,34

Основна школа Јован Шербановић, Петровац на Млави

28,07

Основна школа Проф. Брана Пауновић, Петровац на Млави

32,03

Основна школа Мирослав Букумировић Букум, Петровац на Млави

28,93

Основна школа Доситеј Обрадовић, Пожаревац

66,59

Основна школа Краљ Александар I, Пожаревац

63,29

Основна школа Вук Караџић, Пожаревац

89,49

Основна школа Свети Сава, Пожаревац

59,48

Основна школа Десанка Максимовић, Пожаревац

48,92

Основна школа Јован Цвијић, Костолац

100,34

Основна школа Божидар Димитријевић Козица, Пожаревац

73,74

Основна школа Милош Савић, Пожаревац

39,14

Основна школа Милан Илић Чича, Аранђеловац

77,44

Основна школа Милош Обреновић, Аранђеловац

45,42

Основна школа Свети Сава, Аранђеловац

53,24

Основна школа Светолик Ранковић, Аранђеловац

55,19

Основна школа Илија Гарашанин, Аранђеловац

50,67

Основна школа Славко Поповић, Аранђеловац

21,03

Основна школа Први српски устанак, Аранђеловац

19,94

Основна школа Душан Радоњић, Аранђеловац

24,26

Основна школа Веља Герасимовић, Аранђеловац

21,64

Основна школа Љубомир Љуба Ненадовић, Аранђеловац

19,42

Основна школа Вук Караџић, Аранђеловац

16,34

Основна школа Свети Сава, Баточина

93,59

Основна школа Рада Шубакић, Кнић

44,04

Основна школа Вук Караџић, Кнић

43,25

Основна школа Свети Сава, Кнић

58,32

Основна школа Драгиша Луковић Шпанац, Крагујевац – град

52,3

Основна школа Наталија Нана Недељковић, Крагујевац – град

55,81

Основна школа Сретен Младеновић, Крагујевац – град

64,23

Основна школа Милоје Симовић, Крагујевац – град

38,47

Основна школа Доситеј Обрадовић, Крагујевац – град

30,44

Основна школа Радоје Домановић, Крагујевац – град

72,25

Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац – град

82,38

Основна школа Станислав Сремчевић, Крагујевац – град

86,77

Основна школа Ђура Јакшић, Крагујевац – град

41,68

Основна школа Светозар Марковић, Крагујевац – град

93,34

Основна школа 21. октобар, Крагујевац – град

67,43

Основна школа Јован Поповић, Крагујевац – град

57,18

Основна школа Мома Станојловић, Крагујевац – град

61,41

Основна школа Трећи крагујевачки батаљон, Крагујевац – град

58,58

Основна школа Вук Стефановић Караџић, Крагујевац – град

85,69

Основна школа Мирко Јовановић, Крагујевац – град

96,91

Основна школа Свети Сава, Крагујевац – град

56,05

Основна школа 19. октобар, Крагујевац – град

40,11

Основна школа Живадинка Дивац, Крагујевац – град

41,06

Основна школа Драгиша Михајловић, Крагујевац – град

54,47

Основна школа Јулијана Ћатић, Крагујевац – град

30,41

Основна школа Прота Стеван Поповић, Крагујевац – град

19,33

Основна школа Светозар Марковић, Лапово

54,22

Основна школа Карађорђе, Рача

109,6

Основна школа Сестре Радовић, Топола

23,19

Основна школа Милутин Јеленић, Топола

24,34

Основна школа Живко Томић, Топола

39,1

Основна школа Милан Благојевић, Топола

27,64

Основна школа Карађорђе, Топола

82,44

Основна школа Стеван Синђелић, Деспотовац

38,8

Основна школа Деспот Стефан Високи, Деспотовац

84,41

Основна школа Ђура Јакшић, Деспотовац

20,44

Основна школа Вук Караџић, Деспотовац

23,28

Основна школа Стеван Немања, Деспотовац

43,31

Основна школа Јоца Милосављевић, Јагодина – град

41,35

Основна школа Бранко Радичевић, Јагодина – град

39,56

Основна школа Вук Караџић, Јагодина – град

36,14

Основна школа Рада Миљковић, Јагодина – град

87,67

Основна школа Бошко Ђуричић, Јагодина – град

62,64

Основна школа 17. октобар, Јагодина – град

64,59

Основна школа Горан Остојић, Јагодина – град

62,35

Основна школа Милан Мијалковић, Јагодина – град

56,3

Основна школа Радислав Никчевић, Јагодина – град

38,34

Основна школа Љубиша Урошевић, Јагодина – град

76,26

Основна школа Бранко Крсмановић, Доња Мутница, Параћин

39,17

Основна школа Радоје Домановић, Параћин

73,03

Основна школа Момчило Поповић Озрен, Параћин

71,32

Основна школа Стеван Јаковљевић, Параћин

58,45

Основна школа Ђура Јакшић, Параћин

50,59

Основна школа Бранко Радичевић, Параћин

59,99

Основна школа Вук Караџић, Параћин

48

Основна школа Бранко Крсмановић, Сикирица, Параћин

54,49

Основна школа Душан Поповић, Рековац

80,98

Основна школа Светозар Марковић, Рековац

66,66

Основна школа Јован Јовановић Змај, Свилајнац

127,8

Основна школа Ђура Јакшић, Ћуприја

67,71

Основна школа 13. октобар, Ћуприја

83,25

Основна школа Вук Караџић, Ћуприја

71,87

Основна школа Ђура Јакшић, Бор

28,36

Основна школа 3. октобар, Бор

70,39

Основна школа Душан Радовић, Бор

59,93

Основна школа Бранко Радичевић, Бор

57,2

Основна школа Свети Сава, Бор

46,28

Основна школа Вук Караџић, Бор

50,28

Основна школа Станоје Миљковић, Бор

56,96

Основна школа Петар Радовановић, Бор

39,7

Основна школа Вук Караџић, Кладово

92,81

Основна школа Стефанија Михајловић, Кладово

31,65

Основна школа Хајдук Вељко, Кладово

21,87

Основна школа Љубица Јовановић Радосављевић, Кладово

17,61

Основна школа Светозар Радић, Кладово

18,22

Основна школа Вук Караџић, Мајданпек

57,86

Основна школа Велимир Маркићевић, Мајданпек

42,91

Основна школа 12. септембар, Мајданпек

18,86

Основна школа Бранко Перић, Мајданпек

31,19

Основна школа Миладин Бучановић, Мајданпек

19,42

Основна школа Момчило Ранковић, Неготин

23,23

Основна школа Стеван Мокрањац, Неготин

21,88

Основна школа Хајдук Вељко, Неготин

28,3

Основна школа Јован Јовановић Змај, Неготин

23,16

Основна школа Бранислав Нушић, Неготин

15,45

Основна школа Павле Илић Вељко, Душановац, Неготин

18,06

Основна школа Бранко Радичевић, Неготин

57,9

Основна школа Вук Караџић, Неготин

52,56

Основна школа Вера Радосављевић, Неготин

54,19

Основна школа Павле Илић Вељко, Прахово, Неготин

25,19

Основна школа Ђура Јакшић, Бољевац

30,43

Основна школа 9. српска бригада, Бољевац

64,51

Основна школа Ђорђе Симеоновић, Бољевац

27,55

Основна школа Вук Караџић, Зајечар – град

26,9

Основна школа Ђура Јакшић, Зајечар – град

63,24

Основна школа Љуба Нешић, Зајечар – град

55,68

Основна школа Хајдук Вељко, Зајечар – град

69,12

Основна школа 15. мај, Зајечар – град

17,46

Основна школа Јеремија Илић Јегор, Зајечар – град

18,27

Основна школа Владислав Петковић Дис, Зајечар – град

35,08

Основна школа Љубица Радосављевић Нада, Зајечар – град

54,62

Основна школа Десанка Максимовић, Зајечар – град

41,75

Основна школа Доситеј Обрадовић, Зајечар – град

23,07

Основна школа Јован Јовановић Змај, Зајечар – град

39,78

Основна школа Дубрава, Књажевац

69,92

Основна школа Вук Караџић, Књажевац

53,33

Основна школа Димитрије Тодоровић Каплар, Књажевац

93,68

Основна школа Младост, Књажевац

17,45

Основна школа Митрополит Михаило, Сокобања

139,29

Основна школа Јездимир Трипковић, Ариље

36,55

Основна школа Ратко Јовановић, Ариље

31,13

Основна школа Светолик Лазаревић Лазо, Ариље

26,68

Основна школа Стеван Чоловић, Ариље

85,92

Основна школа Душан Јерковић, Бајина Башта

28,07

Основна школа Рајак Павићевић, Бајина Башта

80,07

Основна школа Свети Сава, Бајина Башта

73,12

Основна школа Стеван Јоксимовић, Бајина Башта

46,26

Основна школа Јордан Ђукановић, Косјерић

18,51

Основна школа Мито Игумановић, Косјерић

91,14

Основна школа Вук Караџић, Нова Варош

18,41

Основна школа Гојко Друловић, Нова Варош

31,25

Основна школа Кнезова Рашковића, Нова Варош

16,65

Основна школа Добросав Добрица Рајић, Нова Варош

13,01

Основна школа Живко Љујић, Нова Варош

62,7

Основна школа Момир Пуцаревић, Нова Варош

16,81

Основна школа Емилија Остојић, Пожега

108,5

Основна школа Душан Томашевић Ћирко, Пријепоље

22,33

Основна школа Милосав Стиковић, Пријепоље

62,41

Основна школа Михајло Баковић, Пријепоље

27,58

Основна школа Свети Сава, Пријепоље

50,53

Основна школа Светозар Марковић, Пријепоље

71,82

Основна школа Бранко Радичевић, Сјеница

18,32

Основна школа Братство јединство, Сјеница

44,85

Основна школа Вук Караџић, Сјеница

20,45

Основна школа Свети Сава, Сјеница

22,42

Основна школа 12. децембар, Сјеница

97,04

Основна школа Јован Јовановић Змај, Сјеница

26,03

Основна школа Рифат Бурџевић Тршо, Сјеница

50,76

Основна школа Светозар Марковић, Сјеница

70,5

Основна школа Алекса Дејовић, Ужице – град

65,42

Основна школа Прва основна школа краља Петра II, Ужице – град

99,79

Основна школа Стари Град, Ужице – град

80,96

Основна школа Душан Јерковић, Ужице – град

84,99

Основна школа Нада Матић, Ужице – град

76,07

Основна школа Слободан Секулић, Ужице – град

60,2

Основна школа Миодраг Миловановић Луне, Ужице – град

43,85

Основна школа Богосав Јанковић, Ужице – град

38,5

Основна школа Ђура Јакшић, Ужице – град

33,49

Основна школа Димитрије Туцовић, Чајетина

78,11

Основна школа Миливоје Боровић, Чајетина

43,28

Основна школа Сава Јовановић Сирогојно, Чајетина

33,53

Основна школа Арсеније Лома, Горњи Милановац

38,73

Основна школа Десанка Максимовић, Горњи Милановац

75,33

Основна школа Иво Андрић, Горњи Милановац

53,4

Основна школа Момчило Настасијевић, Горњи Милановац

53,16

Основна школа Свети Сава, Горњи Милановац

49,93

Основна школа Краљ Александар I, Горњи Милановац

97,07

Основна школа Таковски устанак, Горњи Милановац

50,08

Основна школа Вучић Величковић, Ивањица

17,13

Основна школа Милинко Кушић, Ивањица

108,71

Основна школа Проф. др. Недељко Кошанин, Ивањица

31,66

Основна школа Сретен Лазаревић, Ивањица

31,03

Основна школа Кирило Савић, Ивањица

71,99

Основна школа Мићо Матовић, Ивањица

36,5

Основна школа Милан Вучићевић Зверац, Ивањица

11,68

Основна школа Светозар Марковић, Ивањица

10,29

Основна школа Мајор Илић, Ивањица

18,83

Основна школа Академик Миленко Шушић, Лучани

48,67

Основна школа Горачићи, Лучани

21,01

Основна школа Марко Пајић, Лучани

16,58

Основна школа Вук Караџић, Лучани

15,66

Основна школа Котража, Лучани

21,65

Основна школа Милан Благојевић, Лучани

61,44

Основна школа Вук Караџић, Чачак – град

75,62

Основна школа Владислав Петковић Дис, Чачак – град

41,01

Основна школа Драгиша Мишовић, Чачак – град

90,71

Основна школа Татомир Анђелић, Чачак – град

61,26

Основна школа Свети ђакон Авакум, Чачак – град

22,7

Основна школа Милица Павловић, Чачак – град

98,06

Основна школа Ратко Митровић, Чачак – град

52,71

Основна школа Краљ Петар Први, Ниш–Палилула

86,53

Основна школа Лела Поповић, Ниш–Црвени Крст

30,79

Основна школа Први мај, Ниш–Црвени Крст

27,75

Основна школа Бранко Радичевић, Ниш–Палилула

20,71

Основна школа Коле Рашић, Ниш–Палилула

49,11

Основна школа Свети Сава, Ниш–Медијана

81,73

Основна школа Стеван Синђелић, Ниш–Пантелеј

20,22

Основна школа Душан Тасковић Срећко, Нишка Бања

35,65

Основна школа Синиша Јанић, Власотинце

66,28

Основна школа Браћа Миленковић, Власотинце

22,78

Основна школа Доситеј Обрадовић, Власотинце

17,32

Основна школа 8. октобар, Власотинце

68,97

Основна школа Карађорђе Петровић, Власотинце

20,32

Основна школа Вук Караџић, Власотинце

17,97

Основна школа Божидар Миљковић, Власотинце

13,8

Основна школа Свети Сава, Власотинце

35,16

Основна школа Ћеле кула, Ниш-Медијана

34,91

Основна школа Учитељ Таса, Ниш-Медијана

82,25

Основна школа Душан Радовић, Ниш-Медијана

98,76

Основна школа Чегар, Ниш-Пантелеј

80

Основна школа Мирослав Антић, Ниш-Пантелеј

81,37

Основна школа Јован Јовановић Змај, Ниш-Пантелеј

22,52

Основна школа Добрила Стамболић, Сврљиг

98,58

Основна школа Вук Караџић, Ражањ

40,69

Основна школа Иван Вушовић, Ражањ

37,21

Основна школа Стојан Новаковић, Блаце

123,27

Основна школа Топлички хероји, Житорађа

157,98

Основна школа Милоје Закић, Куршумлија

71,21

Основна школа Дринка Павловић, Куршумлија

96,57

Основна школа Девети октобар, Прокупље

83,58

Основна школа Вук Караџић, Прокупље

23,21

Основна школа Светислав Мирковић Ненад, Прокупље

56,81

Основна школа Милић Ракић Мирко, Прокупље

53,21

Основна школа Ратко Павловић Ћићко, Прокупље

76,19

Основна школа Никодије Стојановић Татко, Прокупље

81,92

Основна школа Добринка Богдановић, Бабушница

14,75

Основна школа Братство, Бабушница

18,05

Основна школа Светозар Марковић, Бабушница

15,41

Основна школа Младост, Бабушница

14,35

Основна школа Деспот Стефан Лазаревић, Бабушница

61,33

Основна школа Јован Аранђеловић, Бела Паланка

25,79

Основна школа Љупче Шпанац, Бела Паланка

66,75

Основна школа Христо Ботев, Димитровград

73,84

Основна школа Вук Караџић, Пирот

115,66

Основна школа Душан Радовић, Пирот

79,18

Основна школа 8. септембар, Пирот

96,06

Основна школа Свети Сава, Пирот

89,58

Основна школа Станимир Вељковић Зеле, Бојник

78,88

Основна школа Стојан Љубић, Бојник

51,86

Основна школа 25. мај, Власотинце

12,27

Основна школа Свети Сава, Владичин Хан

65,7

Основна школа 20. октобар, Врање

30,83

Основна школа Бранислав Нушић, Врање

52,51

Основна школа Краљ Петар И Ослободилац, Врањска Бања

30,57

Основна школа Предраг Девеџић, Врањска Бања

72,11

Основна школа Радоје Домановић, Врање

67,53

Основна школа Јован Јовановић Змај, Врање

61,58

Основна школа Вук Караџић, Врање

91,88

Основна школа Светозар Марковић, Врање

72,28

Основна школа Свети Сава, Чачак – град

72,45

Основна школа Степа Степановић, Чачак – град

26,11

Основна школа Танаско Рајић, Чачак – град

94,46

Основна школа Филип Филиповић, Чачак – град

60,37

Основна школа Прељина, Чачак – град

46,9

Основна школа Бранислав Петровић, Чачак – град

41,1

Основна школа Ђенерал Марко Ђ. Катанић, Чачак – град

17,34

Основна школа 22. децембар, Чачак – град

21,27

Основна школа Божо Томић, Чачак – град

27,58

Основна школа Аца Алексић, Александровац

139,39

Основна школа Иво Лола Рибар, Александровац

126,9

Основна школа Вук Караџић, Брус

19,88

Основна школа Јован Јовановић Змај, Брус

125,1

Основна школа Бранко Радичевић, Брус

37,66

Основна школа Први мај, Брус

19,42

Основна школа Свети Сава, Варварин

34,34

Основна школа Јован Курсула, Варварин

44,09

Основна школа Херој Мирко Томић, Варварин

43,55

Основна школа Драги Макић, Варварин

22,57

Основна школа Мирко Томић, Варварин

25,2

Основна школа Брана Павловић, Крушевац – град

41,36

Основна школа Бранко Радичевић, Крушевац – град

52,68

Основна школа Васа Пелагић, Крушевац – град

33,37

Основна школа Велизар Станковић Корчагин, Крушевац – град

82,66

Основна школа Владислав Савић Јан, Крушевац – град

58,09

Основна школа Вук Караџић, Крушевац – град

79,14

Основна школа Доситеј Обрадовић, Крушевац – град

78,9

Основна школа Драгомир Марковић, Крушевац – град

98,88

Основна школа Станислав Бинички, Крушевац – град

52,71

Основна школа Јован Јовановић Змај, Крушевац – град

65,89

Основна школа Јован Поповић, Крушевац – град

66,37

Основна школа Кнез Лазар, Крушевац – град

35,34

Основна школа Нада Поповић, Крушевац – град

94,07

Основна школа Деспот Стефан, Крушевац – град

40,98

Основна школа Свети Сава, Крушевац – град

57,06

Основна школа Страхиња Поповић, Крушевац – град

28,54

Основна школа Жабаре, Крушевац – град

40,6

Основна школа Живадин Апостоловић, Трстеник

57,09

Основна школа Јован Јовановић Змај, Трстеник

49,48

Основна школа Миодраг Чајетинац Чајка, Трстеник

71,76

Основна школа Добрица Ћосић, Трстеник

33,83

Основна школа Раде Додић, Трстеник

50,5

Основна школа Свети Сава, Трстеник

47,04

Основна школа Кнегиња Милица, Трстеник

43,4

Основна школа Љубивоје Бајић, Трстеник

32,63

Основна школа Доситеј Обрадовић, Ћићевац

53,89

Основна школа Војвода Пријезда, Ћићевац

24,96

Основна школа Бранко Радичевић, Врњачка Бања

58,54

Основна школа Бане Миленковић, Врњачка Бања

34,32

Основна школа Попински борци, Врњачка Бања

100,8

Основна школа Младост, Врњачка Бања

28,41

Основна школа Браћа Вилотијевић, Краљево – град

70,71

Основна школа Вук Караџић, Краљево – град

92,72

Основна школа Свети Сава, Краљево – град

50,97

Основна школа Милунка Савић, Краљево – град

38,42

Основна школа Димитрије Туцовић, Краљево – град

62,61

Основна школа Драган Ђоковић Уча, Краљево – град

42,3

Основна школа Ђура Јакшић, Краљево – град

61,66

Основна школа Живан Маричић, Краљево – град

36,01

Основна школа Јово Курсула, Краљево – град

47,87

Основна школа Милун Ивановић, Краљево – град

49,7

Основна школа Олга Милутиновић, Краљево – град

23,53

Основна школа Петар Николић, Краљево – град

43,56

Основна школа Јован Дучић, Краљево – град

21,07

Основна школа Светозар Марковић, Краљево – град

61,23

Основна школа Стефан Немања, Краљево – град

21,9

Основна школа IV краљевачки батаљон, Краљево – град

84,82

Основна школа Доситеј Обрадовић, Краљево – град

48,72

Основна школа Чибуковачки партизани, Краљево – град

50,63

Основна школа Бранко Радичевић, Краљево – град

22,16

Основна школа Јован Цвијић, Краљево – град

26,53

Основна школа Драган Маринковић, Краљево – град

20,93

Основна школа Доситеј Обрадовић, Нови Пазар – град

43,36

Основна школа Растко Немањић, Нови Пазар – град

61,47

Основна школа Братство, Нови Пазар – град

96,11

Основна школа Вук Караџић, Нови Пазар – град

110,23

Основна школа Десанка Максимовић, Нови Пазар – град

83,48

Основна школа Јован Јовановић Змај, Нови Пазар – град

51,67

Основна школа Јошаница, Нови Пазар – град

51,9

Основна школа Ђура Јакшић, Нови Пазар – град

37,4

Основна школа Халифа бин Заид ал Нахјан, Нови Пазар – град

95,94

Основна школа Рифат Бурџовић-Тршо, Нови Пазар – град

78,29

Основна школа Стефан Немања, Нови Пазар – град

85,94

Основна школа Рашка, Рашка

81,05

Основна школа Јосиф Панчић, Рашка

56,73

Основна школа Сутјеска, Рашка

58,26

Основна школа Јошаничка бања, Рашка

21,76

Основна школа Алекса Ђилас Бећо, Тутин

41,46

Основна школа Алекса Шантић, Тутин

37,5

Основна школа Рифат Бурџовић Тршо, Тутин

109,67

Основна школа 25. мај, Тутин

78,91

Основна школа Меша Селимовић, Тутин

51,74

Основна школа Др. Ибрахим Бакић, Тутин

64,54

Основна школа Вук Караџић, Тутин

88,02

Основна школа Јован Јовановић Змај, Алексинац

51,25

Основна школа Десанка Максимовић, Алексинац

47,1

Основна школа Стојан Живковић Столе, Алексинац

63,1

Основна школа Вук Караџић, Алексинац

75,74

Основна школа Вожд Карађорђе, Алексинац

64,92

Основна школа Љупче Николић, Алексинац

81,33

Основна школа Свети Сава, Алексинац

29,18

Основна школа Аца Синадиновић, Алексинац

64,14

Основна школа Витко и Света, Гаџин Хан

90,67

Основна школа Вук Караџић, Дољевац

167,28

Основна школа Јастребачки партизани, Мерошина

139,65

Основна школа Иво Андрић, Ниш–Црвени Крст

83,19

Основна школа Милан Ракић, Ниш–Црвени Крст

46,94

Основна школа Бубањски хероји, Ниш–Палилула

63,95

Основна школа Ратко Вукићевић, Ниш–Медијана

71,45

Основна школа Десанка Максимовић, Ниш–Палилула

93,81

Основна школа Цар Константин, Ниш–Медијана

80,86

Основна школа Радоје Домановић, Ниш–Медијана

70,76

Основна школа Војислав Илић Млађи, Ниш–Црвени Крст

27,72

Основна школа Стефан Немања, Ниш–Пантелеј

79,04

Основна школа Вожд Карађорђе, Ниш–Медијана

50,14

Основна школа Вук Караџић, Ниш–Црвени Крст

38,6

Основна школа Карађорђе, Ниш–Пантелеј

35,53

Основна школа Иван Горан Ковачић, Нишка Бања

60,51

Основна школа Бранко Миљковић, Ниш–Палилула

80,81

Основна школа Сретен Младеновић Мика, Ниш–Палилула

34,13

Основна школа Бранислав Нушић, Ниш–Црвени Крст

40,01

Основна школа Његош, Ниш–Пантелеј

47,63

Основна школа Доситеј Обрадовић, Ниш–Медијана

38,94

Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић, Сомбор

79,73

Основна школа Александар Стојановић, Црна Трава

21,83

Основна школа Жарко Зрењанин, Ново Село, Панчево

55,52

Основна школа Али Бекташи, Бујановац

40,39

Основна школа Стеван Синђелић, Свилајнац

22,16

Основна школа Бранко Радичевић, Свилајнац

45,1

Основна школа Вожд Карађорђе, Свилајнац

20,62

Основна школа Радоје Домановић, Лебане

54,41

Основна школа Вук Караџић, Лебане

75,81

Основна школа Радован Ковачевић Максим, Лебане

80,7

Основна школа Бранко Радичевић, Лесковац – град

63,23

Основна школа Никола Скобаљић, Лесковац – град

39,19

Основна школа Вук Караџић, Печењевце, Лесковац

59,38

Основна школа Радоје Домановић, Лесковац – град

82,67

Основна школа Славко Златановић, Лесковац – град

37,22

Основна школа Вожд Карађорђе, Лесковац – град

61

Основна школа Вук Караџић, Велика Грабовица, Лесковац

29,38

Основна школа Вук Караџић, Лесковац – град

66,41

Основна школа Јосиф Костић, Лесковац – град

69,61

Основна школа Светозар Марковић, Лесковац – град

63,65

Основна школа Васа Пелагић, Лесковац – град

56,86

Основна школа Десанка Максимовић, Лесковац – град

70,35

Основна школа Аца Синадиновић, Лесковац – град

20,37

Основна школа Трајко Стаменковић, Лесковац – град

59,98

Основна школа Коста Стаменковић, Лесковац – град

51,35

Основна школа Бора Станковић, Богојевце, Лесковац

31,09

Основна школа Бора Станковић, Вучје, Лесковац

67,47

Основна школа Бора Станковић, Губеревац, Лесковац

32,91

Основна школа Петар Тасић, Лесковац – град

48,45

Основна школа Ђура Јакшић, Лесковац – град

49,56

Основна школа Јосиф Панчић, Лесковац – град

23,98

Основна школа Сијаринска Бања, Медвеђа

35,99

Основна школа Зенељ Хајдини, Медвеђа

17,59

Основна школа Владимир Букилић, Медвеђа

15,49

Основна школа Радован Ковачевић, Медвеђа

19,05

Основна школа Партизански дом, Медвеђа

14,28

Основна школа Горња Јабланица, Медвеђа

41,13

Основна школа Георги Димитров, Босилеград

129,45

Основна школа Сами Фрашери, Бујановац

48

Основна школа Наим Фрашери, Бујановац

38,56

Основна школа Муарем Кадрију, Бујановац

73,52

Основна школа Миђени, Бујановац

32,31

Основна школа Бранко Радичевић, Бујановац

110,34

Основна школа Бора Станковић, Бујановац

36,95

Основна школа Драгомир Трајковић, Бујановац

22,22

Основна школа Десанка Максимовић, Бујановац

43,35

Основна школа Вук Стефановић Караџић, Бујановац

22,16

Основна школа Бранко Радичевић, Владичин Хан

66,26

Основна школа Војвода Радомир Путник, Владичин Хан

32,71

Основна школа Вук Караџић, Владичин Хан

41,7

Основна школа Доситеј Обрадовић, Врање

88,5

Основна школа 1. мај, Врање

43,93

Основна школа Бранко Радичевић, Врање

49,59

Основна школа Бора Станковић, Врање

59,49

Основна школа Дитурија, Прешево

39,49

Основна школа 9. мај, Прешево

72,22

Основна школа Вук Караџић, Прешево

26,58

Основна школа Абдулах Крашница, Прешево

26,05

Основна школа Миђени, Прешево

25,78

Основна школа Професор Ибрахим Кељменди, Прешево

154,86

Основна школа Зенељ Хајдини, Прешево

26,77

Основна школа Селами Халичи, Прешево

46,1

Основна школа Јован Јовановић Змај, Сурдулица

51,71

Основна школа Вук Караџић, Сурдулица

76,67

Основна школа Пера Мачкатовац, Сурдулица

35,14

Основна школа Академик Ђорђе Лазаревић, Сурдулица

10,79

Основна школа Иво Лола Рибар, Сурдулица

9,81

Основна школа Бора Станковић, Сурдулица

19,79

Основна школа Свети Сава, Сурдулица

10,46

Основна школа Жарко Зрењанин Уча, Трговиште

18,45

Основна школа Бранко Радичевић, Трговиште

40,94

Основна школа Вук Караџић, Трговиште

17,34

Основна школа Бора Станковић, Трговиште

21,47

Школа за основно и средње образовање Видовдан, Бор

36,69

Школа за лако ментално ометену децу 12. септембар, Неготин

22,52

Основна школа Херој Пинки, Бачка Паланка

28,69

Школа за основно и средње образовање Братство, Бечеј

44,72

Основна школа Десанка Максимовић, Ковин

29,25

Школа за основно и средње образовање Мара Мандић, Панчево

63,37

Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки, Вршац

32,54

Основна школа Милутин Смиљковић, Лесковац – град

35,15

Школа за основно и средње образовање 11.октобар, Лесковац

64,26

Основна школа Десанка Максимовић, Ваљево – град

52,6

Основна школа Свети Сава, Ваљево – град

22,98

Школа за основно и средње образовање 1. новембар, Чачак

31,59

Школа за основно и средње образовање 14. октобар, Палилула

55,9

Школа за основно и средње образовање Младост, Пирот

41,75

Основна школа Свети Сава, Прокупље

13,59

Основна школа Др Зоран Ђинђић, Ниш-Медијана

33

Основна школа Ђура Јакшић, Нишка Бања

40,58

Специјална школа са домом ученика Бубањ, Палилула

78,79

Основна школа Смех и суза, Алексинац

21,69

Школа за основно и средње образовање Вуле Антић, Врање

50,44

Основна школа Краљ Милутин, Приштина – град

70,5

Основна школа Миладин Митић, Приштина – град

53,25

Основна школа Димитрије Прица, Приштина – град

20,51

Основна школа Свети Сава, Приштина – град

31,19

Основна школа Кнез Лазар, Липљан

86,49

Основна школа Браћа Аксић, Липљан

67,76

Основна школа Вук Караџић, Липљан

32,94

Основна школа Владимир Назор, Липљан

20,11

Основна школа Угљаре, Косово Поље

24,07

Основна школа Аца Маровић, Косово Поље

31,78

Основна школа Бранко Радичевић, Обилић

16,18

Основна школа Свети Сава, Обилић

40,4

Основна школа Милан Ракић, Обилић

23,3

Основна школа Стаја Марковић, Штрпце

76,36

Основна школа Шарски одред, Штрпце

65,69

Основна школа Рајко Урошевић, Штрпце

27,87

Основна школа Доситеј Обрадовић, Обилић

21,67

Основна школа Бора Станковић, Гњилане

38,04

Основна школа Бранко Радичевић, Гњилане

11,54

Основна школа Миладин Поповић, Гњилане

34,71

Основна школа Доситеј Обрадовић, Гњилане

42,3

Основна школа Петар Петровић Његош, Гњилане

51,42

Основна школа Вук Караџић, Гњилане

76,74

Основна школа Свети Сава, Гњилане

33,01

Основна школа Доситеј Обрадовић, Ново Брдо

26,49

Основна школа Миладин Поповић, Ново Брдо

18,06

Основна школа Свети Сава, Ново Брдо

18,05

Основна школа Десанка Максимовић, Косовска Каменица

84,58

Основна школа Коста Војиновић, Подујево

18,07

Музичка школа Јосиф Маринковић, Врачар

63,79

Музичка школа Милоје Милојевић, Гроцка

46,44

Музичка школа Владимир Ђорђевић, Звездара

49,24

Музичка школа Марко Тајчевић, Лазаревац

54,14

Музичка школа Стеван Христић, Младеновац

22,93

Музичка школа Даворин Јенко, Раковица

104,04

Музичка школа Станислав Бинички, Савски венац

76,63

Школа за основно образовање одраслих, Београд–Младеновац

15,48

Школа за основно образовање одраслих Обреновац, Београд-Обреновац

21,27

Школа за основно образовање одраслих Ђуро Салај, Београд-Савски Венац

45,83

Основна школа Бранко Пешић, Београд–Земун

38,09

Школа за основно образовање одраслих Браћа Стаменковић, Београд-Палилула

42,24

Школа за основно образовање одраслих, Сомбор – град

28,98

Музичка школа Стеван Христић, Апатин

21,74

Музичка школа Миодраг Васиљевић, Бор

21,39

Основна музичка школа, Кладово

15,49

Музичка школа Ранко Кривић, Мајданпек

16,95

Музичка школа Стеван Мокрањац, Пожаревац

86,98

Музичка школа Стеван Христић, Бачка Паланка

29,68

Музичка школа Петар Коњовић, Бечеј

32,89

Основна музичка школа Јосип Славенски, Нови Сад

54,63

Школа за основно образовање одраслих Свети Сава, Нови Сад

21,11

Основна музичка школа, Врбас

21,01

ШООО Доситеј Обрадовић, Лесковац – град

32,54

Музичка школа Петар Стојановић, Уб

16,09

Музичка школа Вук Караџић, Лозница

32,23

Школа за основно образовање одраслих Тихомир Станковић, Прокупље

15,62

Музичка школа Корнелије Станковић, Прокупље

33,69

Школа за основно музичка образовање, Бујановац

11,61

Школа за основно образовање одраслих, Врање

8,36

Основна школа Свети Сава, Смедерево – град

53,11

Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај, Јагодина

47,47

Школа за основно и средње образовање Веселин Николић, Крушевац

76,73

Школа за основно и средње образовање Иво Лола Рибар, Краљево

34,94

Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић, Суботица

69,64

Основна и средња школа Жарко Зрењанин, Суботица

70,48

Основна школа Арањ Јанош, Кањижа

55,13

Основна школа 6. октобар, Кикинда

31,55

Основна школа 1. октобар, Зрењанин – град

20,21

Основна школа Основна и средња школа 9. мај, Зрењанин

124,12

Основна школа Јован Јовановић Змај, Шид

10,79

Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић, Сремска Митровица

70,79

Школа за основно и средње образовање Антон Скала, Стара Пазова

34,49

Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Крагујевац

55,98

Основна школа за слушно оштећену децу Миодраг Матић, Ужице

36,09

Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић, Зајечар

34,32

Основна школа Јефимија, Београд-Обреновац

78,03

Основна школа Селаковац, Нови Пазар – град

62,29

Основна школа Симеон Араницки, Стара Пазова

49,16

Основна школа Јован Ристић, Београд–Палилула

83,95

Основна школа Марија Трандафил, Нови Сад

45,62

Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић, Крагујевац

42,84

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић, Нови Сад

304,93

Основна школа Краљица Марија, Београд–Палилула

37,56

Основна школа Данило Киш, Београд–Вождовац

62,24

Основна школа Милена Павловић Барили, Београд–Палилула

78,14

Основна школа Мур, Нови Пазар – град

50,52

Основна школа Ћамил Сијарић, Нови Пазар – град

61,64

Основна школа Меша Селимовић, Нови Пазар – град

51,29

Основна школа Свети Сава, Шабац

22,09

Основна школа Вељко Дугошевић, Косовска Каменица

44,18

Основна школа Трајко Перић, Косовска Каменица

50,66

Основна школа Братство, Косовска Каменица

19,11

Основна школа 9. мај, Косовска Каменица

14,51

Основна школа Младен Марковић, Витина

23,18

Основна школа Свети Сава, Витина

18

Основна школа Марко Рајковић, Витина

33,18

Основна школа Бранко Радичевић, Косовска Митровица

60,2

Основна школа Свети Сава, Косовска Митровица

78,32

Основна школа Доситеј Обрадовић, Косовска Митровица

15,76

Основна школа Десанка Максимовић, Косовска Митровица

5,01

Основна школа Предраг и Миодраг Михајловић, Косовска Митровица

7,4

Основна школа Вељко Банашевић, Косовска Митровица

4,37

Основна школа Владо Ћетковић, Косовска Митровица

8,19

Основна школа Лепосавић, Лепосавић

79,11

Основна школа Вук Караџић, Лепосавић

45,07

Основна школа Стана Бачанин, Лепосавић

77,2

Основна школа Вук Караџић, Звечан

65,36

Основна школа Свети Сава, Звечан

22,64

Основна школа Бановић Страхиња, Звечан

20,93

Основна школа Јован Цвијић, Зубин Поток

74,16

Основна школа Благоје Радић, Зубин Поток

21,75

Основна школа Петар Кочић, Зубин Поток

53,21

Основна школа Милун Јакшић, Србица

25,62

Основна школа Вук С. Караџић, Вучитрн

33,25

Основна школа Свети Сава, Вучитрн

23,71

Основна школа 21. Новембар, Вучитрн

22,77

Основна школа Радош Тошић, Исток

44,65

Основна школа Јединство, Исток

9,76

Основна школа Јанко Јовићевић, Пећ

29,11

Школа за основно и средње образовање Косовски божур, Косовска Митровица

37,5

Основна школа Светозар Марковић, Ораховац

18,07

Основна школа Доситеј Обрадовић, Ораховац

18,43

Основна школа Небојша Јерковић, Гора

27,37

Основна школа 25. мај, Гора

16,99

Основна школа 9. мај, Гора

19,87

Основна школа 22. децембар, Гора

36,05

Основна школа 5. октобар, Гора

17,62

Основна школа Зенуни, Гора

21,68

Музичка школа Стеван Мокрањац, Врање

32,45

Музичка школа Коста Манојловић, Смедерево

68,73

Музичка школа Божидар Трудић, Смедеревска Паланка

35,79

Музичка школа Душан Сковран, Ћуприја

19,29

Музичка школа Владимир Ђорђевић, Јагодина

29,94

Музичка школа Миленко Живковић, Параћин

25,04

Музичка школа Стеван Мокрањац, Нови Пазар

38,34

Музичка школа, Нови Кнежевац

19,14

Музичка школа Барток Бела, Ада

22,25

Основна музичка школа Теодор Тоша Андрејевић, Рума

31,49

Музичка школа Филип Вишњић, Шид

17,49

Музичка школа Петар Кранчевић, Сремска Митровица

68,33

Музичка школа Петар Илић, Аранђеловац

30,34

Основна музичка школа, Пријепоље

12,54

Музичка школа Предраг Милошевић, Књажевац

20,39

Музичка школа Стеван Мокрањац, Зајечар

26,39

Школа за основно музичко образовање, Кула

20,43

Основна школа за образовање одраслих Чачак, Чачак – град

11,93

Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика, Кула

78,87

Музичка школа Михаило Вукдраговић, Шабац

71,71

Балетска школа Лујо Давичо, Стари Град

99,19

Музичка школа Коста Манојловић, Земун

132,46

Музичка школа Стеван Христић, Крушевац

88,22

Музичка школа Стеван Мокрањац, Краљево

81,93

Музичка школа Стеван Мокрањац, Приштина

18,43

Музичка школа Миодраг Васиљевић, Косовска Митровица

34,12

Музичка школа Др Војислав Вучковић, Чачак

57,45

Балетска школа Димитрије Парлић, Панчево

42,86

Музичка школа Војислав – Лале Стефановић, Ужице

56,48

Музичка школа Јосиф Маринковић, Вршац

61,28

Музичка школа Петар Коњовић, Сомбор

67,26

Музичка школа, Гњилане

73,5

ШООО Раднички универзитет, Штрпце

15,49

Основна школа Основна музичка школа, Кањижа

24,96

Основна школа Слободан Малбашки, Кикинда

37,34

Музичка школа Стеван Мокрањац, Сента

30,95

Музичка школа Владимир Ђорђевић, Алексинац

36,54

Музичка школа Др Драгутин Гостушки, Пирот

18,76

Музичка школа Петар Коњовић, Вождовац

88,79

Музичка школа Ватрослав Лисински, Чукарица

106,19

Музичка школа Корнелије Станковић, Трстеник

39,71

Школа за Основно музичко Образовање, Бачка Топола

30,82

Стручна служба Основних школа Здружена школа, Бачка Топола

8,64

Удружена школа Михајло Пупин, Панчево

11,64

Стручна служба Основних школа општине Кикинда, Кикинда

5,64

Табеларни приказ број 13.

Максимални број запослених за 2017. годину

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

30.894,10

Средња занатска школа, Раковица

67,14

Музичка школа Јосип Славенски, Врачар

99,3

Музичка школа Станковић, Врачар

126,3

Музичка школа Др Војислав Вучковић, Стари Град

81,99

Музичка школа Мокрањац, Стари Град

119,38

Музичка школа Стеван Мокрањац, Неготин

52,31

Музичка школа, Сомбор

106,64

Музичка школа др Милоје Милојевић, Крагујевац

146,55

Пољопривредна школа, Бачка Топола

109,64

Средња техничка школа Шинковић Јожеф, Бачка Топола

44,75

Гимназија Светозар Марковић, Суботица – град

88,52

Економска средња школа Боса Милићевић, Суботица – град

80,23

Средња медицинска школа, Суботица – град

69,25

Политехничка школа, Суботица – град

106,54

Хемијско-технолошка школа, Суботица – град

113,26

Техничка школа Иван Сарић, Суботица – град

156,64

Гимназија Никола Тесла, Апатин

20,4

Техничка школа, Ада

65,14

Гимназија Душан Васиљев, Кикинда

38,07

Економско-трговинска школа, Кикинда

51,01

Средња стручна школа Милош Црњански, Кикинда

53,59

Техничка школа, Кикинда

94,37

Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф, Кањижа

72,27

Гимназија, Нови Кнежевац

11,76

Средња школа Доситеј Обрадовић, Нови Кнежевац

38,04

Сенћанска гимназија, Сента

42,51

Економско-трговинска школа Сента, Сента

41,7

Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока

31,38

Зрењанинска гимназија, Зрењанин – град

95,05

Економско-трговинска школа Јован Трајковић, Зрењанин – град

81,78

Медицинска школа, Зрењанин – град

87,85

Пољопривредна школа, Зрењанин – град

69,41

Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић, Зрењанин – град

76,56

Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла, Зрењанин – град

88,74

Техничка школа, Зрењанин – град

73,5

Музичка школа Јосиф Маринковић, Зрењанин

91,12

Средња школа Ђурa Јакшић, Нова Црња

25,07

Средња школа, Нови Бечеј

42,91

Средња школа Вук Караџић, Сечањ

24,95

Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић, Алибунар

41,62

Белоцркванска гимназија и економска школа, Бела Црква

18,77

Техничка школа Сава Мунћан, Бела Црква

48,45

Гимназија Борислав Петров Браца, Вршац

51,95

Пољопривредна школа Вршац, Вршац

55,64

Хемијско-медицинска школа, Вршац

83,56

Школски центар Никола Тесла, Вршац

64,97

Гимназија Михајло Пупин, Ковачица

26,22

Гимназија и економска школа Бранко Радичевић, Ковин

31,08

Средња стручна школа Васа Пелагић, Ковин

51,5

Гимназија Урош Предић, Панчево – град

69,45

Економско-трговинска школа Паја Маргановић, Панчево – град

70,54

Медицинска школа Стевица Јовановић, Панчево – град

63,97

Пољопривредна школа Јосиф Панчић, Панчево – град

51,15

Машинска школа Панчево, Панчево – град

97,9

Електротехничка школа Никола Тесла, Панчево – град

74,04

Техничка школа 23. мај, Панчево – град

93,76

Музичка школа Јован Бандур, Витина

76,41

Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић, Бачка Топола

42,85

Техничка школа са домом ученика, Апатин

54,72

Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа, Апатин

19,8

Економско-трговинска школа, Кула

62,8

Средња техничка школа Михајло Пупин, Кула

58,3

Средња стручна школа, Кула

35,64

Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај, Оџаци

31,83

Техничка школа, Оџаци

44,57

Гимназија Вељко Петровић, Сомбор – град

57,62

Средња економска школа, Сомбор – град

74,37

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор – град

61,67

Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор – град

68,28

Средња школа Свети Сава, Сомбор – град

60,45

Средња техничка школа, Сомбор – град

107,07

Пољопривредна школа, Бач

27,14

Гимназија 20. октобар, Бачка Паланка

39,21

Средња стручна школа Радивој Увалић, Бачка Паланка

58,95

Техничка школа 9. мај, Бачка Паланка

63,41

Гимназија Јан Колар са домом ученика, Бачки Петровац

48,11

Гимназија, Бечеј

38,37

Економско-трговинска школа, Бечеј

74,37

Техничка школа, Бечеј

58,04

Гимназија Жарко Зрењанин, Врбас

55,43

Средња стручна школа 4. јули, Врбас

104,62

Средња школа 22. октобар, Жабаљ

65,07

Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад

104,69

Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад

82,64

Гимназија Исидора Секулић, Нови Сад

59,04

Гимназија Лаза Костић, Нови Сад

63

Средња школа Светозар Милетић, Нови Сад

164,64

Медицинска школа 7. aприл, Нови Сад

168,47

Пољопривредна школа са домом ученика – Футог, Нови Сад

172,51

Средња машинска школа, Нови Сад

81,61

Електротехничка школа Михајло Пупин, Нови Сад

194,99

Техничка школа Павле Савић, Нови Сад

123,8

Техничка школа Милева Марић Ајнштајн, Нови Сад

206,73

Саобраћајна школа Пинки, Нови Сад

140,84

Музичка школа Исидор Бајић, Нови Сад

146,88

Балетска школа, Нови Сад

61,64

Школа за дизајн Богдан Шупут, Нови Сад

70,07

Гимназија и економска школа Светозар Милетић, Србобран

19,35

Карловачка гимназија, Сремски Карловци

95,56

Средња школа Лукијан Мушицки, Темерин

45,57

Средња техничка школа Милева Марић, Тител

42,56

Гимназија, Инђија

36,26

Техничка школа Михајло Пупин, Инђија

63,91

Средња школа Др Ђорђе Натошевић, Инђија

59,44

Техничка школа Миленко Веркић – Неша, Пећинци

40,51

Гимназија Стеван Пузић, Рума

37,35

Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић – Бриле, Рума

42,19

Средња техничка школа Миленко Брзак – Уча, Рума

52,77

Средња стручна школа Бранко Радичевић, Рума

59,78

Митровачка гимназија, Сремска Митровица – град

67,09

Средња школа Свети Сава, Лозница – град

77,99

Средња школа, Крупањ

38,86

Средња школа Вук Караџић, Љубовија

38,26

Шабачка гимназија, Шабац – град

71,46

Економско-трговинска школа, Шабац – град

99,12

Медицинска школа Др Андра Јовановић, Шабац – град

91

Техничка школа, Шабац – град

90,19

Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац – град

47,64

Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац, Шабац – град

95,95

Школа примењених уметности, Шабац – град

50,37

Мачванска средња школа – Богатић, Богатић

62,96

Средња школа, Коцељева

50,08

Посавотамнавска средња школа, Владимирци

61,26

Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник

35,26

Средња школа Свети Трифун, Александровац

96,35

Гимназија, Крушевац – град

95,37

Економско-трговинска школа, Крушевац – град

88,25

Медицинска школа, Крушевац – град

65,64

Политехничка школа Милутин Миланковић, Крушевац – град

78,6

Економска школа 9. мај, Сремска Митровица – град

78,43

Медицинска школа Драгиња Никшић, Сремска Митровица – град

90,72

Прехрамбено-шумарска и хемијска школа, Сремска Митровица – град

76,31

Средња техничка школа Никола Тесла, Сремска Митровица – град

77,6

Гимназија Бранко Радичевић, Стара Пазова

37,81

Економско-трговинска школа Вук Караџић, Стара Пазова

45,02

Техничка школа, Стара Пазова

52,85

Гимназија Сава Шумановић, Шид

34,85

Техничка школа Никола Тесла, Шид

48,59

Прва београдска гимназија, Београд–Стари град

79,61

Математичка гимназија, Београд–Стари град

75,36

Прва економска школа, Београд–Стари град

72,87

Трговачка школа, Београд–Стари град

101,03

Правно-пословна школа Београд, Београд–Стари град

77,89

Ваздухопловна академија, Београд–Стари град

105,78

Електротехничка школа Никола Тесла, Београд–Стари град

180,61

Техничка школа ДРВО АРТ, Београд–Стари град

76,64

Електротехничка школа Стари град, Београд–Стари град

65,04

Филолошка гимназија, Београд–Савски венац

106,64

Гимназија Свети Сава, Београд–Савски венац

65,64

Четврта београдска гимназија, Београд–Савски венац

57,86

Медицинска школа Београд, Београд–Савски венац

172,98

Зуботехничка школа, Београд–Звездара

96,83

Угоститељско-туристичка школа, Београд–Савски венац

118,64

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу

47,64

Техничка школа за дизајн коже, Београд–Савски венац

46,3

Школа за дизајн, Београд–Савски венац

67,81

Дванаеста београдска гимназија, Београд–Вождовац

80,23

Осма београдска гимназија, Београд–Вождовац

77,32

Друга економска школа, Београд–Вождовац

118,29

Школа за негу лепоте, Београд–Вождовац

111,1

Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић, Београд–Вождовац

51,03

Школа за дизајн текстила, Београд–Вождовац

79,84

Трећа београдска гимназија, Београд–Врачар

98,27

Четрнаеста београдска гимназија, Београд–Врачар

77,95

Техничка школа ГСП, Београд–Врачар

154,54

Пета београдска гимназија, Београд–Палилула

87,98

Средња техничка ПТТ школа, Београд–Палилула

79,81

Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ, Београд–Палилула

110,52

Железничка техничка школа, Београд–Палилула

70,33

Електротехничка школа Раде Кончар, Београд–Палилула

120,47

Шеста београдска гимназија, Београд–Звездара

91,65

Медицинска школа, Београд–Звездара

159,23

Архитектонска техничка школа, Београд–Врачар

76,54

Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ, Београд–Звездара

54,73

Грађевинска школа, Београд–Звездара

60,87

Техноарт Београд – школа за машинство и уметничке занате, Београд–Звездара

111,53

Гимназија „Патријарх Павле”, Београд–Раковица

75,35

Пета економска школа Раковица, Београд–Раковица

50,93

Машинска школа Радоје Дакић, Београд–Раковица

82,07

Тринаеста београдска гимназија, Београд–Чукарица

84,02

Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд–Чукарица

135,74

Техничка школа, Београд–Чукарица

61,42

Девета гимназија Михаило Петровић Алас, Београд–Нови Београд

77,66

Десета гимназија Михајло Пупин, Београд–Нови Београд

82,54

Политехника – школа за нове технологије, Београд–Нови Београд

85,68

Средња туристичка школа, Београд–Нови Београд

84,33

Техничка школа Нови Београд, Београд–Нови Београд

71,64

Графичка школа, Београд–Нови Београд

87,56

Земунска гимназија, Београд–Земун

101,03

Економска школа Нада Димић, Београд–Земун

52,5

Медицинска школа Надежда Петровић, Београд–Земун

96,76

Електротехничка школа Земун, Београд–Земун

79,86

Техничка школа Змај, Београд–Земун

63,61

Саобраћајно-техничка школа, Београд–Земун

158,3

Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић, Београд–Земун

63,02

Гимназија, Београд–Младеновац

46,84

Техничка школа, Београд–Младеновац

94,58

Средња школа, Београд–Барајево

71,09

Средња школа, Београд–Гроцка

78,76

Гимназија у Обреновцу, Београд–Обреновац

40,63

Техничка школа, Београд–Обреновац

95,06

Пољопривредно-хемијска школа, Београд–Обреновац

74,9

Економско-трговинска школа, Београд–Сопот

62,64

Машинска школа Космај, Београд–Сопот

14,13

Гимназија, Београд–Лазаревац

46,99

Техничка школа Колубара, Београд–Лазаревац

114,8

Гимназија Милош Савковић, Аранђеловац

40,09

Економско-угоститељска школа Слободан Минић, Аранђеловац

66,02

Техничка школа Милета Николић, Аранђеловац

76,75

Средња школа Никола Тесла, Баточина

31,23

Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац – град

108,08

Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац – град

84,64

Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић, Крагујевац – град

87,34

Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић, Крагујевац – град

110,33

Политехничка школа, Крагујевац – град

162,01

Друга техничка школа, Крагујевац – град

40,6

Прва техничка школа, Крагујевац – град

143,64

Средња школа Ђура Јакшић, Рача

32,25

Средња школа, Лапово

17,07

Средња школа Краљ Петар Први, Топола

65,13

Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика, Бела Паланка

22,46

Гимназија Свети Кирило и Методије, Димитровград

45,5

Гимназија Пирот, Пирот

42,16

Економска школа Пирот, Пирот

51,82

Млекарска школа са домом ученика Др, Обрен Пејић, Пирот

50

Техничка школа, Пирот

83,03

Средња стручна школа, Пирот

27,4

Средња школа, Блаце

40,73

Средња школа, Житорађа

37,15

Гимназија, Прокупље

52,21

Техничка школа, Деспотовац

46,94

Гимназија, Параћин

33,44

Економско-трговинска школа, Параћин

60,88

Машинско-електротехничка школа, Параћин

47,48

Технолошка школа, Параћин

57,82

Пољопривредно-ветеринарска школа, Рековац

69,24

Гимназија Светозар Марковић, Јагодина – град

74,19

Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић, Јагодина – град

75,95

Прва техничка школа, Јагодина – град

65,9

Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла, Јагодина – град

95,44

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац, Свилајнац

155,47

Средња школа, Свилајнац

38,64

Гимназија, Ћуприја

29,91

Медицинска школа Данило Димитријевић, Ћуприја

63,86

Техничка школа, Ћуприја

34,1

Школа за музичке таленте, Ћуприја

64,47

Средња школа, Велико Градиште

48,91

Економско-трговинска и машинска школа, Кучево

27,92

Средња школа Младост, Петровац на Млави

53,17

Пожаревачка гимназија, Пожаревац

57,87

Економско-трговинска школа, Пожаревац

71,8

Медицинска школа, Пожаревац

62,07

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић, Пожаревац

103,23

Техничка школа са домом ученика Никола Тесла, Костолац

107,6

Политехничка школа, Пожаревац

50,23

Техничка школа, Жагубица

27,46

Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка

47,59

Машинско-електротехничка школа Гоша, Смедеревска Паланка

60,45

Средња школа Жикица Дамњановић, Смедеревска Паланка

70,2

Гимназија Велика Плана, Велика Плана

31,08

Економско-угоститељска школа Вук Караџић, Велика Плана

50,53

Техничка школа Никола Тесла, Велика Плана

43,83

Гимназија, Смедерево – град

73,89

Економско-трговинска школа, Смедерево – град

117,17

Техничка школа, Смедерево – град

173,41

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ, Смедерево – град

91,24

Средња школа Свети Ахилије, Ариље

61,32

Гимназија Јосиф Панчић, Бајина Башта

30,61

Техничка школа, Бајина Башта

50,95

Техничка школа, Косјерић

22,76

Гимназија Пиво Караматијевић, Нова Варош

20,38

Техничка школа, Нова Варош

28,48

Гимназија Свети Сава, Пожега

39,39

Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић, Пожега

82,74

Техничка школа, Пожега

54,01

Гимназија Прибој, Прибој

29,46

Машинско-електротехничка школа, Прибој

47,83

Пријепољска гимназија, Пријепоље

38,12

Економско-трговинска школа, Пријепоље

46,44

Техничка школа, Пријепоље

51,3

Гимназија Јездимир Ловић, Сјеница

40

Техничко-пољопривредна школа, Сјеница

59,51

Ужичка гимназија, Ужице – град

64,12

Економска школа, Ужице – град

62,53

Медицинска школа, Ужице – град

90,48

Техничка школа Радоје Љубичић, Ужице – град

88,05

Техничка школа, Ужице – град

110,8

Угоститељско-туристичка школа, Чајетина

38,84

Ваљевска гимназија, Ваљево – град

79,35

Економска школа Ваљево, Ваљево – град

102,43

Медицинска школа Др Миша Пантић, Ваљево – град

71,86

Техничка школа, Ваљево – град

103,79

Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево, Ваљево – град

100,53

Музичка школа Живорад Грбић, Ваљево

58,68

Средња школа 17. септембар, Лајковац

53,55

Средња школа 1300 каплара – Љиг, Љиг

36,44

Гимназија Бранислав Петронијевић, Уб

20,7

Гимназија Вук Караџић, Лозница – град

55,64

Средња економска школа, Лозница – град

96,64

Техничка школа, Лозница – град

75,39

Хемијско-технолошка школа, Крушевац – град

121,36

Прва техничка школа, Крушевац – град

119,72

Гимназија Вук Караџић, Трстеник

37,79

Техничка школа, Трстеник

85,53

Средња школа, Варварин

50,68

Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац

38,22

Економско-трговачка школа Књаз Милош, Горњи Милановац

42,68

Техничка школа Јован Жујовић, Горњи Милановац

50,74

Гимназија, Чачак – град

90,58

Економска школа, Чачак – град

79,36

Медицинска школа, Чачак – град

71,62

Техничка школа, Чачак – град

86,59

Машинско-саобраћајна школа, Чачак – град

121,56

Гимназија, Ивањица

42,29

Техничка школа, Ивањица

59,62

Средња школа Драгачево, Лучани

58,02

Гимназија, Краљево – град

90,36

Економско-трговинска школа, Краљево – град

54,21

Медицинска школа, Краљево – град

71,32

Машинска техничка школа 14. октобар, Краљево – град

64,19

Електро-саобраћајна школа Никола Тесла, Краљево – град

75,06

Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић, Краљево – град

91,05

Шумарска школа са домом ученика, Краљево – град

93,35

Гимназија, Врњачка Бања

37,4

Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Врњачка

Бања

99,92

Гимназија, Нови Пазар – град

97,95

Економско-трговинска школа, Нови Пазар – град

111,68

Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар – град

82,66

Техничка школа, Нови Пазар – град

108,77

Гимназија, Рашка

36,56

Машинска школа, Рашка

42,64

Гимназија, Тутин

50,08

Техничка школа, Тутин

77,9

Гимназија Бора Станковић, Бор

26,71

Економско-трговинска школа, Бор

45,25

Техничка школа, Бор

51,34

Машинско-електротехничка школа, Бор

60,53

Гимназија Миле Арсенијевић Бандера, Мајданпек

11,56

Техничка школа, Мајданпек

42,29

Средња школа Свети Сава, Кладово

25,32

Техничка школа, Кладово

27

Неготинска гимназија, Неготин

35,3

Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић, Неготин

83,17

Техничка школа, Неготин

34,44

Гимназија, Зајечар – град

38,75

Економско-трговинска школа, Зајечар – град

73,66

Медицинска школа, Зајечар – град

69,39

Техничка школа, Зајечар – град

78,96

Средња школа Никола Тесла, Бољевац

32,15

Књажевачка гимназија, Књажевац

22,97

Техничка школа, Књажевац

62,64

Средња школа Бранислав Нушић, Сокобања

47,86

Гимназија, Лесковац – град

66,31

Економска школа Ђука Динић, Лесковац – град

56,79

Трговинско-угоститељска школа, Лесковац – град

86,98

Медицинска школа, Лесковац – град

75,31

Техничка школа Раде Металац, Лесковац – град

142,81

Школа за текстил и дизајн, Лесковац – град

70,97

Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац – град

63,73

Пољопривредна школа, Лесковац – град

46,72

Средња школа Светозар Крстић Тоза, Лесковац – град

21,54

Средња школа, Лесковац – град

29,41

Музичка школа Станислав Бинички, Лесковац

97,93

Гимназија Стеван Јаковљевић, Власотинце

40,45

Техничка школа, Власотинце

61,68

Техничка школа Никола Тесла, Медвеђа

40,45

Гимназија, Лебане

31,09

Средња техничка школа Вожд Карађорђе, Лебане

43,15

Техничка школа Бошко Крстић, Бојник

37,06

Техничка школа са домом ученика Милентије Поповић, Црна Трава

35,33

Гимназија Бора Станковић, Врање

61,31

Економско-трговинска школа, Врање

89,55

Медицинска школа Др Изабел Емсли Хатон, Врање

55,53

Техничка школа, Врање

77,76

Хемијско-технолошка школа, Врање

51,9

Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић, Врање

37,1

Стручна школа Свети Сава, Бујановац

57,99

Средња школа Сезаи Сурои, Бујановац

89,57

Гимназија Јован Скерлић, Владичин Хан

23,3

Техничка школа, Владичин Хан

46,27

Гимназија Светозар Марковић, Сурдулица

16,53

Техничка школа Никола Тесла, Сурдулица

52,84

Пољопривредно-шумарска школа Јосиф Панчић, Сурдулица

42,81

Гимназија, Босилеград

30,55

Гимназија Скендербеу, Прешево

79,12

Средња техничка школа Прешево, Прешево

120,33

Средња стручна школа Милутин Бојић, Трговиште

15,57

Гимназија Вук Караџић, Бабушница

18,94

Техничка школа, Бабушница

16,16

Медицинска школа Др. Алекса Савић, Прокупље

54,77

Техничка школа 15. мај, Прокупље

80,26

Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља, Прокупље

66,05

Гимназија, Куршумлија

32,07

Економска школа, Куршумлија

34,82

Алексиначка гимназија, Алексинац

43,09

Техничка школа Прота Стеван Димитријевић, Алексинац

73,62

Пољопривредна школа Шуматовац, Алексинац

40,53

Стручна школа Душан Тривунац Драгош, Сврљиг

30,41

Прва нишка гимназија Стеван Сремац, Ниш–Медијана

63

Гимназија Бора Станковић, Ниш–Медијана

58

Гимназија Светозар Марковић, Ниш–Палилула

92,55

Гимназија Девети мај, Ниш–Медијана

53,83

Економска школа, Ниш–Медијана

106,24

Правно-пословна школа, Ниш–Медијана

67,79

Трговинска школа, Ниш–Медијана

56,68

Угоститељско-туристичка школа, Ниш–Медијана

78,45

Медицинска школа Др Миленко Хаџић, Ниш–Медијана

97,49

Прва техничка школа „Милутин Миланковић”, Ниш–Црвени Крст

32,94

Техничка школа 12. фебруар, Ниш–Црвени Крст

78,83

Машинска школа, Ниш–Палилула

55,63

Електротехничка школа Никола Тесла, Ниш–Црвени Крст

94,97

Електротехничка школа Мија Станимировић, Ниш–Медијана

85,02

Грађевинска техничка школа Неимар, Ниш–Црвени Крст

57,85

Прехрамбено-хемијска школа, Ниш–Медијана

71,19

Школа моде и лепоте, Ниш–Медијана

56,85

Уметничка школа, Ниш–Медијана

56,58

Музичка школа, Медијана

97,06

Гимназија, Приштина – град

20,56

Медицинска школа, Приштина – град

79,72

Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина – град

49,2

Електротехничка школа Миладин Поповић – Сушица, Приштина – град

50,19

Машинска школа – Приштина, Приштина – град

26,44

Техничка школа Никола Тесла, Вучитрн

28,87

Гимназија, Подујево

11,61

Техничка школа Ђуро Ђаковић, Подујево

17,44

Пољопривредна школа, Липљан

18,99

Економско-трговинска школа, Штрпце

111,83

Гимназија, Косовска Митровица

36,76

Економско-трговинска школа, Косовска Митровица

45,9

Медицинска школа, Косовска Митровица

107,52

Техничка школа Михаило Петровић Алас, Косовска Митровица

72,6

Средња школа, Звечан

42,68

Средња школа Никола Тесла, Лепосавић

60,37

Средња школа Григорије Божовић, Зубин Поток

49,61

Гимназија, Гњилане

37,25

Техничка школа Драги Поповић, Гњилане

58,81

Гимназија, Косовска Каменица

33,23

Техничка школа, Косовска Каменица

48,27

Техничка школа, Витина

28,91

Економско-трговинска школа, Гора

31,37

Гимназија Ораховац, Ораховац

14,23

Гимназија, Пећ

27,46

Економска школа, Пећ

5,01

Геодетска техничка школа, Београд–Звездара

61,54

Економска школа, Крагујевац – град

62,07

Техничка школа Уб, Уб

50,25

Уметничка школа, Ужице – град

27,3

Средња медицинска школа, Сента

38,92

Средња школа, Брус

51,64

Медицинска школа, Нови Пазар – град

80,4

Средња школа, Кнић

21,41

Спортска гимназија, Београд–Савски Венац

60,8

Седма београдска гимназија, Београд–Звездара

60,91

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи, Сента

48,06

Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи, Суботица – град

42,34

Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд–Звездара

95,37

Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак – град

73,23

Економско-трговинска школа Приштина, Приштина – град

42,92

Техничка школа, Србица

16,25

Гимназија Вучитрн, Вучитрн

12,38

Техничка школа Вучитрн, Вучитрн

11,91

Пољопривредна школа Приштина, Лепосавић

48,9

Економско-трговинска школа Гњилане, Косовска Каменица

52,14

Медицинска школа, Косовска Каменица

56,85

Уметничка школа у Краљеву, Краљево – град

28,12

Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз, Ириг

21,55

Средња школа Мионица, Мионица

22,81

Угоститељско-туристичка школа, Нови Пазар – град

47,09

Машинско-електротехничка школа, Пећ

0

Табеларни приказ број 14.

Максимални број запослених за 2017. годину

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

21.971

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

185

Универзитет у Београду, Биолошки факултет

225

Универзитет у Београду, Географски факултет

100

Универзитет у Београду, Грађевински факултет

236

Универзитет у Београду, Економски факултет

210

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

363

Универзитет у Београду, Математички факултет

200

Универзитет у Београду, Машински факултет

440

Универзитет у Београду, Медицински факултет

1.040

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

480

Универзитет у Београду, Правни факултет

170

Универзитет у Београду, Православни богословски факултет

85

Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

246

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

220

Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет

419

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору

133

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет

255

Универзитет у Београду, Учитељски факултет

170

Универзитет у Београду, Факултет безбедности

80

Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

250

Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

125

Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију

81

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

290

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

166

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

110

Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

306

Универзитет у Београду, Физички факултет

129

Универзитет у Београду, Филозофски факултет

434

Универзитет у Београду, Филолошки факултет

450

Универзитет у Београду, Хемијски факултет

195

Универзитет у Београду, Шумарски факултет

305

Универзитет у Београду, Ректорат

114

Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека

92

Универзитет у Београду, Завод за физику техничких факултета

23

Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку

63

Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет у Крагујевцу

115

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу

385

Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

74

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

170

Универзитет у Крагујевцу, Природно математички факултет у Крагујевцу

250

Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет у Крагујевцу

90

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

135

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

90

Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу

57

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу

235

Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

50

Универзитет у Крагујевцу, Универзитетска Библиотека

23

Универзитет у Крагујевцу, Ректорат

45

Универзитет у Нишу, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

114

Универзитет у Нишу, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

290

Универзитет у Нишу, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

230

Универзитет у Нишу, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

284

Универзитет у Нишу, ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ

78

Универзитет у Нишу, ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

95

Универзитет у Нишу, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

128

Универзитет у Нишу, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

470

Универзитет у Нишу, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

154

Универзитет у Нишу, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

93

Универзитет у Нишу, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ

97

Универзитет у Нишу, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ

74

Универзитет у Нишу, ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ

148

Универзитет у Нишу, Пољопрвредни факултет у Крушевцу-факултет у оснивању

20

Универзитет у Нишу, УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

25

Универзитет у Нишу, Ректорат

73

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Економски факултет

55

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Факултет за спорт и физичко васпитање

45

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Филозофски факултет

155

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Факултет уметности

97

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Медицински факултет

280

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Пољопривредни факултет

87

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Природно-математички факултет

120

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Правни факултет

55

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Факултет техничких наука

210

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Учитељски факултет

45

Универзитет у Приштини са привременим седишем у КМ, Ректорат

30

Универзитет уметности, Факултет драмских уметности

181

Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности

95

Универзитет уметности, Факултет музичке уметности

246

Универзитет уметности, Факултет примењених уметности

136

Универзитет уметности, Ректорат

20

Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

330

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет

200

Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања

93

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

1.327

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

387

Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет

70

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет

500

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

371

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

615

Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

111

Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин

106

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет

232

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет

126

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику

52

Универзитет у Новом Саду, Ректорат

50

Државни универзитет у Новом Пазару

330

Конференција универзитета Србије-Београд

2

Конференција академија струковних студија Србије-Београд

2

Студентска конференција универзитета Србије-Београд

2

Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане-Бујановац

24

Висока економска школа струковних студија Пећ Лепосавић

63

Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу

29

Висока техничка школа струковних студија Звечан

47

Висока пословна школа струковних студија – Блаце

91

Висока пословна школа струковних студија Лесковац

48

Висока пословна школа струковних студија Ваљево

53

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

120

Висока грађевинско-геодетска школа

59

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија

38

Висока техничка машинска школа струковнох студија Трстеник

41

Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум

53

Висока здравствена школа струковних студија

126

Висока техничка школа струковних студија, Београд

30

Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац

44

ВШСС_Београдска политехника

85

Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу

59

Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац

42

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

53

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја

84

Висока хемијско-технолошка школа струковних студија – Крушевац

37

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

55

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд

49

Висока струковна школа за текстил Лесковац

45

Висока хотелијерска школа струковних студија

29

Висока медицинска и пословно технолошка школа струковних студија Шабац

60

Београдска пословна школа – ВШСС

228

Висока школа техничких струковних студија Чачак

43

Висока техничка школа струковних студија Крагујевац

38

Висока техничка школа струковних студија Ниш

59

Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице

60

Висока школа примењених струковних студија Врање

41

Висока туристичка школа струковних студија

45

Висока железничка школа струковних студија

42

Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац

35

Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац

46

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот

36

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

41

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда

36

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду

47

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица

45

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица

56

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” Вршац

38

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

110

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

91

Висока техничка школа струковних студија Суботица

57

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину

68

Табеларни приказ број 15.

Максимални број запослених за 2017. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

2.310

Студентски центар Београд

799

Студентски центар Ниш

222

Студентски центар Крагујевац

177

Студентски центар Чачак

51

Студентски центар Бор

34

Студентски центар Ужице

37

Студентски центар „Приштина” Косовска Митровица

209

Студентски културни центар Београд

59

Студентски културни центар Ниш

17

Студентски културни центар Крагујевац

23

Дом културе „Студентски град” Београд

57

Установа Студентско одмаралиште Београд

151

Студентски центар Нови Сад

346

Студентски центар Суботица

109

Студентски културни центар Нови Сад

19

Табеларни приказ број 16.

Максимални број запослених за 2017. годину

ДОМОВИ УЧЕНИКА

1.464

Дом ученика средњих школа Београд

218

Дом ученика средње железничке школе Београд

103

Дом ученика средње ПТТ школе Београд

46

Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” Београд

61

Дом ученика средњих школа Ниш

62

Дом ученика средњих школа „Младост” Алексинац

20

Дом ученика средњих школа Прокупље

36

Дом ученика средњих школа Лесковац

68

Дом ученика средњих школа Врање

46

Дом ученика средњих школа Сурдулица

16

Дом ученика средњих школа Босилеград

11

Дом ученика средњих школа Краљево

60

Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” Крушевац

28

Дом ученика средњих школа Чачак

45

Дом ученика средњих школа Трстеник

26

Дом ученика средњих школа Крагујевац

54

Дом ученика средњих школа „Јагодина” Јагодина

61

Дом ученика средњих школа „Срећно” Ћуприја

31

Дом ученика средњих школа Ужице

26

Дом ученика средњих школа Ивањица

16

Дом ученика средњих школа Зајечар

41

Дом ученика средњих школа Књажевац

22

Дом ученика средњих школа” Бранково коло” Нови Сад

44

Средњошколски дом Нови Сад

26

Дом ученика средњих школа „ Ангелина Којић-Гина” Зрењанин

52

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица

29

Дом ученика средњих школа Суботица

59

Дом ученика средњих школа „Никола Војводић” Кикинда

39

Дом ученика средњих школа Вршац

31

Дом ученика средњих школа Сомбор

45

Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице

27

Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” Неготин

7

Дом за децу „Јефимија” Крушевац

8

Табеларни приказ број 17.

Максимални број запослених за 2017. годину

НАУКА

4.340

Археолошки институт у Београду

54

Астрономска опсерваторија у Београду

56

Институт за проучавање лековитог биља ‚Јосиф Панчић‘ у Београду

136

Институт друштвених наука у Београду

52

Институт економских наука у Београду

37

Институт за архитектуру и урбанизам Србије у Београду

33

Институт за биолошка истраживања ‚Синиша Станковић‘ у Београду

313

Институт за европске студије у Београду

16

Институт за економику пољопривреде у Београду

26

Институт за заштиту биља и животну средину у Београду

46

Институт за земљиште у Београду

37

Институт за књижевност и уметност у Београду

38

Институт за медицинска истраживања у Београду

81

Институт за новију историју Србије у Београду

39

Институт за нуклеарне науке ‚Винча‘

756

Институт за педагошка истраживања

28

Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду

83

Институт за проучавање културе Срба

31

Институт за савремену историју у Београду

25

Институт за сточарство у Београду

84

Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина-ИТМНС у Београду

75

Институт за физику у Београду

236

Институт за филозофију и друштвену теорију у Београду

25

Институт за хемију, технологију и металургију у Београду

221

Институт за шумарство у Београду

52

Историјски институт у Београду

50

Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду

579

Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

29

Институт за кукуруз ‚Земун Поље‘ у Београду

313

Институт за међународну политику и привреду у Београду

46

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду

96

Институт за политичке студије у Београду

47

Институ за примену науке у пољопривреди

33

Институт за упоредно право у Београду

30

Институт за хигијену и технологију меса

80

Институт за рударство и металургију у Бору

192

Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду

97

Институт за пестициде и заштиту животне средине у Београду

43

Институт за воћарство у Чачку

53

Центар за промоцију науке

25

Фонд за иновациону делатност

27

Фонд за науку Републике Србије

20

*Службени гласник РС, број 92/2017

**Службени гласник РС, број 30/2019

Табеларни приказ број 18.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

Здравствене установе из Плана мреже здравствених установа – укупно

106.357

Апотека – Суботица

99

Дом здравља – Др Јанош Хаџи – Бачка Топола

208

Дом здравља – Др Мартон Шандор – Мали Иђош

64

Дом здравља – Суботица

550

Општа болница – Суботица

1.213

Апотека – Кикинда

8

Апотека Сента

19

Дом здравља – Ада

82

Дом здравља – Кањижа

139

Дом здравља – Кикинда

219

Дом здравља – Нови Кнежевац

87

Дом здравља Чока

64

Дом здравља Сента

97

Општа болница Кикинда

538

Општа болница Сента

401

Специјална болница за психијатријске болести – Свети Врачеви – Нови Кнежевац

175

Апотека – Зрењанин

79

Дом здравља – Житиште

86

Дом здравља – Сечањ

77

Дом здравља – Српска Црња

60

Дом здравља „Др Бошко Вребалов” Зрењанин

508

Дом здравља Нови Бечеј

140

Општа болница „Ђорђе Јоановић” Зрењанин

1.070

Специјална болница за плућне болести „ Др В.САВИЋ” Зрењанин

107

Апотека – Сомбор

16

Дом здравља – Апатин

159

Дом здравља Каменко Гагрчин – Оџаци

158

Дом здравља – Кула

204

Дом здравља „Ђорђе Лазић” – Сомбор

360

Општа болница „Др. Радивоје Симоновић” – Сомбор

1.149

Апотека – Панчево

6

Апотека Вршац

41

Дом здравља – 1. oктобар – Пландиште

57

Дом здравља Алибунар

111

Дом здравља Бела Црква

94

Дом здравља Ковачица

136

Дом здравља Ковин

172

Дом здравља Опово

68

Дом здравља Панчево

510

Дом здравља Вршац

206

Општа болница Панчево

1.187

Општа болница Вршац

505

Специјална болница за плућне болести – Бела Црква

133

Специјална болница за психијатријске болести – Ковин

445

Специјална болница за психијатријске болести – Вршац

409

Апотека Нови Сад

60

Апотека Врбас

33

Дом здравља – Жабаљ

136

Дом здравља – Бач

68

Дом здравља – Бачки Петровац

66

Дом здравља – Бечеј

209

Дом здравља – Др Ђорђе Бастић – Србобран

86

Дом здравља – Др Душан Савић-Дода – Беочин

80

Дом здравља – Младен Стојановић – Бачка Паланка

308

Дом здравља – Темерин

138

Дом здравља – Тител

75

Дом здравља „Нови Сад”

1.507

Дом здравља „Вељко Влаховић” Врбас

205

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица

588

Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

576

Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица

611

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

785

Клинички центар Војводине, Нови Сад

3.097

Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад

56

Општа болница Врбас

542

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

103

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

258

Завод за здравствену заштиту радника – Нови Сад

35

Завод за здравствену заштиту студената – Нови Сад

68

Апотека – Сремска Митровица

9

Дом здравља – Шид

201

Дом здравља – Драган Фундук – Пећинци

115

Дом здравља – Ириг

56

Дом здравља – Јован Јовановић – Змај – Стара Пазова

344

Дом здравља – Милoрад Мика Павловић – Инђија

273

Дом здравља – Рума

291

Дом здравља – Сремска Митровица

354

Општа болница – Сремска Митровица

948

Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања – Стари Сланкамен

18

Апотека „Београд”

921

Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић” – Лазаревац

355

Дом здравља „Др Милорад Влајковић” – Барајево

144

Дом здравља „Др Милутин Ивковић” – Палилула

729

Дом здравља „Др Симо Милошевић” – Чукарица

682

Дом здравља Гроцка

405

Дом здравља Младеновац

253

Дом здравља Нови Београд

803

Дом здравља Обреновац

383

Дом здравља Раковица

435

Дом здравља Савски венац

215

Дом здравља Сопот

108

Дом здравља Стари град

309

Дом здравља Вождовац

648

Дом здравља Врачар

268

Дом здравља Земун

843

Дом здравља Звездара

624

Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт”

792

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање

302

Градски завод за хитну медицинску помоћ

897

Градски завод за кожне и венеричне болести

66

Градски завод за плућне болести и заштиту од туберкулозе

160

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”

615

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

109

Институт за ментално здравље

235

Институт за неонатологију

313

Институт за онкологију и радиологију Србије

909

Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица”

854

Институт за рехабилитацију Београд

11

Институт за реуматологију

254

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”

944

Клинички центар Србије

7.473

Клиничко болнички центар „Бежанијска коса”

857

Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић” – Дедиње

1.154

Клиничко болнички центар „Земун”

1.268

Клиничко болнички центар „Звездара”

1.594

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

96

Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”

545

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”

350

Специјална болница за болести зависности

130

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

190

Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава”

451

Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац

112

Специјална болница за интерне болести Младеновац

175

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику

184

Универзитетска дечја клиника

734

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић”

92

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а

130

Завод за здравствену заштиту студената Београд

174

Апотека – Шабац

9

Апотека – Лозница

65

Дом здравља – Шабац

487

Дом здравља – Богатић

162

Дом здравља – Коцељева

67

Дом здравља – Крупањ

80

Дом здравља – Љубовија

102

Дом здравља – Лозница

332

Дом здравља – Мали Зворник

62

Дом здравља – Владимирци

82

Општа болница Шабац

1.074

Општа болница Лозница

830

Апотека Ваљево

84

Дом здравља Лајковац

79

Дом здравља Љиг

57

Дом здравља Мионица

68

Дом здравља Осечина

55

Дом здравља Уб

130

Дом здравља Ваљево

348

Општа болница Ваљево

1.247

Апотека Смедерево

62

Апотека Велика Плана

24

Апотека Здравље – Смедеревска Паланка

5

Дом здравља Смедерево

423

Дом здравља Смедеревска Паланка

237

Дом здравља Велика Плана

196

Општа болница – Стефан Високи – Смедеревска Паланка

564

Општа болница Смедерево

774

Апотека Пожаревац

130

Дом здравља Жабари

65

Дом здравља Жагубица

96

Дом здравља Голубац

60

Дом здравља Кучево

92

Дом здравља Мало Црниће

62

Дом здравља Петровац

114

Дом здравља Пожаревац

453

Дом здравља Велико Градиште

98

Општа болница Петровац

270

Општа болница Пожаревац

938

Апотека – Крагујевац

154

Апотека Шумадија – Аранђеловац

6

Дом здравља – Баточина

70

Дом здравља – Крагујевац

607

Дом здравља – Лапово

51

Дом здравља – М. Шуле Хаџић – Рача

61

Дом здравља – Топола

111

Дом здравља – Војислав Дулић – Кнић

69

Клинички центар Крагујевац

2.395

Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка Бања” – Аранђеловац

30

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

158

Завод за стоматологију – Крагујевац

132

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац

180

Здравствени центар – Аранђеловац

492

Апотека Јагодина

40

Апотека Параћин

19

Дом здравља Ћуприја

158

Дом здравља Деспотовац

168

Дом здравља Јагодина

324

Дом здравља Параћин

206

Дом здравља Рековац

78

Дом здравља Свилајнац

174

Општа болница Ћуприја

872

Општа болница Јагодина

597

Општа болница Параћин

358

Апотека – Бор

18

Дом здравља Бор

239

Дом здравља Мајданпек

105

Општа болница Мајданпек

129

Општа болница Бор

616

Здравствени центар – Кладово

371

Здравствени центар – Неготин

521

Апотека – Зајечар

103

Дом здравља – Бољевац

81

Дом здравља – Соко Бања

85

Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања”

146

Специјална болница за плућне болести „Озрен”, Сокобања

148

Специјална болница за рехабилитацију – Гамзиград

14

Здравствени центар – Књажевац

375

Здравствени центар – Зајечар

908

Апотека „Ужице”

175

Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор” Чајетина

16

Здравствени центар – Ужице

3.469

Апотека – Чачак

76

Апотека – Горњи Милановац

4

Дом здравља Чачак

453

Дом здравља Горњи Милановац

200

Дом здравља Ивањица

169

Дом здравља Лучани

126

Општа болница Горњи Милановац

314

Општа болница Чачак

977

Апотека – Краљево

123

Дом здравља – Краљево

476

Дом здравља – Нови Пазар

456

Дом здравља – Рашка

143

Дом здравља – Тутин

204

Дом здравља – Врњачка Бања

149

Општа болница „Студеница” Краљево

1.173

Општа болница Нови Пазар

725

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

89

Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур” Врњачка Бања

33

Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

84

Апотека Крушевац

104

Дом здравља – „Др Сава Станојевић” Трстеник

216

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић” Александровац

130

Дом здравља „Др Властимир Годић” Варварин

77

Дом здравља Брус

95

Дом здравља Ћићевац

52

Дом здравља Крушевац

510

Општа болница Крушевац

1.157

Апотека Ниш

219

Дом здравља – Дољевац

83

Дом здравља – Гаџин Хан

58

Дом здравља – Мерошина

73

Дом здравља – Ниш

1.036

Дом здравља – Ражањ

58

Дом здравља – Сврљиг

81

Дом здравља Алексинац

177

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања” – Ниш

165

Клинички центар – Ниш

3.070

Клиника за стоматологију – Ниш

121

Општа болница Алексинац

270

Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница”, Ниш

487

Завод за хитну медицинску помоћ – Ниш

241

Завод за плућне болести и туберкулозу – Ниш

46

Завод за здравствену заштиту радника – Ниш

189

Завод за здравствену заштиту студената – Ниш

47

Апотека Прокупље

74

Дом здравља – Житорађа

83

Дом здравља – Блаце

90

Дом здравља – Куршумлија

158

Дом здравља – Прокупље

241

Општа болница „ДР АЛЕКСА САВИЋ” Прокупље

649

Апотека Пирот

53

Дом здравља – Бабушница

83

Дом здравља – Бела Паланка

97

Дом здравља – Димитровград

92

Дом здравља – Пирот

257

Општа болница – Пирот

656

Апотека Лесковац

15

Дом здравља Бојник

71

Дом здравља Лебане

134

Дом здравља Лесковац

663

Дом здравља Медвеђа

63

Дом здравља Власотинце

182

Општа болница Лесковац

1.325

Апотека Бујановац

20

Апотека Врање

56

Дом здравља Босилеград

68

Дом здравља Бујановац

238

Дом здравља Прешево

210

Дом здравља Трговиште

58

Дом здравља Владичин Хан

118

Специјална болница за плућне болести – Сурдулица

93

Здравствени центар – Сурдулица

330

Здравствени центар – Врање

1.316

Апотека – Косовска Митровица

79

Дом здравља – Звечан

140

Завод за јавно здравље – Косовска Митровица

120

Здравствени центар – Косовска Митровица

1.418

Апотекарска установа Пећ

1

Дом здравља – Исток

44

Здравствени центар – Ђаковица

1

Здравствени центар – Др Радован Букаловић – Пећ

40

Апотекарска установа Призрен

2

Дом здравља – Драгаш

25

Здравствени центар – Призрен

36

Дом здравља – Штрпце

243

Дом здравља – Доња Гуштерица

371

Дом здравља – Грачаница

531

Дом здравља – Косово Поље

165

Дом здравља – Прилужје

163

Дом здравља Приштина

35

Клиничко болнички центар – Приштина

480

Апотека – Гњилане

27

Здравствени центар – Гњилане

285

Завод за јавно здравље – Суботица

0

Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”

0

Завод за јавно здравље – Кикинда

0

Специјална болница за рехабилитацију – Меленци

0

Завод за јавно здравље Зрењанин

0

Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић” Апатин

0

Завод за јавно Здравље – Сомбор

0

Завод за јавно здравље Панчево

0

Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад

0

Завод за антирабичну заштиту, Нови Сад

0

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

0

Специјална болница за рехабилитацију – ТЕРМАЛ – Врдник

0

Завод за јавно здравље – Сремска Митровица

0

Градски завод за јавно здравље Београд

0

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут”

0

Институт за трансфузију крви Србије

0

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”

0

Завод за биоциде и медицинску екологију

0

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача

0

Завод за јавно здравље – Шабац

0

Завод за јавно здравље Ваљево

0

Завод за јавно здравље Пожаревац

0

Институт за јавно здравље – Крагујевац

0

Завод за јавно здравље Ћуприја

0

Завод за јавно здравље – Зајечар

0

Завод за јавно здравље Ужице

0

Специјална болница за рехабилитацију – Ивањица

0

Завод за јавно здравље Чачак

0

Специјална болница за рехабилитацију „Агенс” – Матарушка Бања

0

Завод за јавно здравље – Краљево

0

Завод за јавно здравље – Нови Пазар

0

Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”

0

Завод за јавно здравље Крушевац

0

Институт за јавно здравље Ниш

0

Завод за судску медицину – Ниш

0

Завод за трансфузију крви – Ниш

0

Завод за јавно здравље – Пирот

0

Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер” Сијаринска Бања, Медвеђа

0

Завод за јавно здравље Лесковац

0

Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања” Врање

0

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац

0

Завод за јавно здравље Врање

0

Специјална болница за плућне болести – Пећ

0

Завод за специјалну рехабилитацију – Исток

0

Апотекарска установа Приштина

0

Завод за трансфузију крви – Приштина

0

*Службени гласник РС, број 88/2019

Табеларни приказ број 19.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

Установе социјалне заштите

9.226

Центар за социјални рада Ада

7

Центар за социјални рад Александровац

8

Центар за социјални рад Алексинац са домским одељењем

31

Центар за социјални рад Алибунар

8

Центарза социјални рад Апатин

12

Центарза социјални рад Аранђеловац (Топола)

21

Центар за социјални рад Ариље

7

Центар за социјални рад Бајина Башта

9

Центар за социјални рад Баточина ( Рача и Лапово)

14

Центар за социјални рад Бач

7

Центар за социјални рад Бачка Паланка

19

Центар за социјални рад Бачки Петровац

7

Центар за социјални рад Бабушница

8

Центар за социјални рад Бачка Топола ( Мали Иђош)

16

Центар за социјални рад Бела Паланка

7

Центар за социјални рад Бела Црква

9

Центар за социјални рад Града Београда

477

Центар за социјални рад Бечеј

12

Центар за социјални рад Блаце са домским одељењем

18

Центар за социјални рад Богатић

10

Центар за социјални рад Бојник

8

Центар за социјални рад Бољевац

7

Центар за социјални рад Бор

17

Центар за социјални рад Босилеград

7

Центар за социјални рад Брус са домским одељењем

27

Центар за социјални рад Бујановац

14

Центар за социјални рад Ваљево

24

Центар за социјални рад Велика Плана

13

Центар за социјални рад Велико Градиште ( Голубац)

11

Центар за социјални рад Владимирци

8

Центар за социјални рад Владичин Хан

10

Центар за социјални рад Власотинце ( Црна Трава)

13

Центар за социјални рад Врање

27

Центар за социјални рад Врбас

15

Центар за социјални рад Врњачка Бања

10

Центар за социјални рад Вршац

17

Центар за социјални рад Вучитрн

7

Центар за социјални рад Гаџин Хан

7

Центар за социјални рад Горњи Милановац

14

Центар за социјални рад Грачаница ( Приштина)

24

Центар за социјални рад Деспотовац са домским одељењем

34

Центар за социјални рад Димитровград

7

Центар за социјални рад Дољевац

8

Центар за социјални рад Жабаљ ( Тител)

13

Центар за социјални рад Жабари

7

Центар за социјални рад Житиште

8

Центар за социјални рад Житорађа

8

Центар за социјални рад Зајечар

21

Центар за социјални рад Зрењанин

35

Центар за социјални рад Зубин Поток

9

Центар за социјални рад Ивањица

11

Центар за социјални рад Инђија

14

Центар за социјални рад Ириг

5

Центар за социјални рад Јагодина

24

Центар за социјални рад Кањижа

9

Центар за социјални рад Кикинда

21

Центар за социјални рад Кладово

9

Центар за социјални рад Кнић

8

Центар за социјални рад Књажевац

13

Центар за социјални рад Ковачица

8

Центар за социјални рад Ковин

13

Центар за социјални рад Косјерић

7

Центар за социјални рад Косовска Каменица ( Ранилуг)

16

Центар за социјални рад Косовска Митровица (Звечан)

30

Центар за социјални рад Коцељева

7

Центар за социјални рад Крагујевац

53

Центар за социјални рад Краљево

38

Центар за социјални рад Крупањ са домским одељењем

27

Центар за социјални рад Крушевац

36

Центар за социјални рад Кула

14

Центар за социјални рад Куршумлија

9

Центар за социјални рад Кучево са домским одељењем

64

Центар за социјални рад Лебане

10

Центар за социјални рад Лепосавић

11

Центар за социјални рад Лесковац

41

Центар за социјални рад Лозница

25

Центар за социјални рад Лучани

9

Центар за социјални рад Љиг ( Лајковац и Мионица)

17

Центар за социјални рад Љубовија са домским одељењем

29

Центар за социјални рад Мајданпек

9

Центар за социјални рад Мали Зворник

7

Центар за социјални рад Мало Црниће

7

Центар за социјални рад Медвеђа

7

Центар за социјални рад Мерошина

7

Центар за социјални рад Неготин

11

Центар за социјални рад Ниш

70

Центар за социјални рад Нова Варош

8

Центар за социјални рад Нова Црња

7

Центар за социјални рад Нови Бечеј

8

Центар за социјални рад Нови Кнежевац са домским одељењем

17

Центар за социјални рад Нови Пазар са домским одељењем

75

Центар за социјални рад Нови Сад ( Беочин, Сремски Карловци)

92

Центар за социјални рад Опово

7

Центар за социјални рад Осечина

7

Центар за социјални рад Оџаци

11

Центар за социјални рад Панчево

31

Центар за социјални рад Параћин

53

Центар за социјални рад Петровац ( Жагубица )

16

Центар за социјални рад Пећинци

8

Центар за социјални рад Пирот

20

Центар за социјални рад Пландиште

7

Центар за социјални рад Пожаревац

23

Центар за социјални рад Пожега са домским одељењем

25

Центар за социјални рад Прешево

11

Центар за социјални рад Прибој

13

Центар за социјални рад Пријепоље

13

Центар за социјални рад Прокупље

15

Центар за социјални рад Ражањ

7

Центар за социјални рад Рашка

9

Центар за социјални рад Рековац

7

Центар за социјални рад Рума

17

Центар за социјални рад Свилајнац

9

Центар за социјални рад Сврљиг

7

Центар за социјални рад Сента

8

Центар за социјални рад Сечањ

7

Центар за социјални рад Сјеница

11

Центар за социјални рад Смедерево

33

Центар за социјални рад Србобран

7

Центар за социјални рад Смедеревска Паланка

18

Центар за социјални рад Сокобања

8

Центар за социјални рад Сомбор

27

Центар за социјални рад Србица

8

Центар за социјални рад Сремска Митровица 

25

Центар за социјални рад Стара Пазова

18

Центар за социјални рад Суботица

43

Центар за социјални рад Сурдулица

8

Центар за социјални рад Темерин

11

Центар за социјални рад Трговиште

7

Центар за социјални рад Трстеник

15

Центар за социјални рад Тутин

11

Центар за социјални рад Ћићевац

13

Центар за социјални рад Ћуприја

13

Центар за социјални рад Уб

10

Центар за социјални рад Ужице са домским одељењем

55

Центар за социјални рад Чајетина

7

Центар за социјални рад Чачак

29

Центар за социјални рад Чока

7

Центар за социјални рад Шабац са домским одељењем

66

Центар за социјални рад Шид

13

Центар за социјани рад Штрпце

10

Центар за заштиту жртава трговине људима Београд

10

Центар за породични смештај Београд

41

Центар за породични смештај Крагујевац

19

Центар за породични смештај Милошевац

13

Центар за породични смештај Ниш

22

Центар за породични смештај Ћуприја

17

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд ОЈ Стационар за аутизам

57

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд

312

Завод за васпитање деце и омладине Београд

38

Завод за вапитање деце и омладине Ниш

26

Завод за васпитање деце и омладине Књажевац

29

Републички завод за социјалну заштиту Београд

27

Геронтолошки центар Алексинац

131

Геронтолошки центар Бачка Паланка

38

Геронтолошки центар Београд

513

Геронтолошки центар Бечеј

71

Геронтолошки центар Врбас

50

Геронтолошки центар Вршац

46

Геронтолошки центар Зрењанин

124

Геронтолошки центар Јагодина

111

Геронтолошки центар Кањижа

26

Геронтолошки центар Кикинда

66

Геронтолошки центар Књажевац

79

Геронтолошки центар Крагујевац

123

Геронтолошки центар Крушевац

89

Геронтолошки центар Лесковац

82

Геронтолошки центар Матарушка бања

93

Геронтолошки центар Младеновац

126

Геронтолошки центар Ниш

108

Геротолошки центар Нови Сад

369

Гронтолошки центар Обреновац

137

Геронтолошки центар Панчево

79

Геронтолошки центар Рума

98

Геронтолошки центар Сомбор

118

Геронтолошки центар Суботица

233

Геронтолошки центар Шабац

97

Дом за пензионере и друга стара лица Сурдулица

31

Дом за смештај и негу старих лица Прокупље

68

Дом за старе и пензионере Апатин

74

Дом за старе и пензионере Димитровград

47

Дом за старе и пензионере Кула

46

Дом за старе и пензионере Мол

76

Дом за старе и пензионере Смедерево

57

Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић” Стамница

193

Дом за душевно оболела лица „1. октобар” Стари Лец, Пландиште

145

Дом за душевно оболела лица Чуруг

55

Дом за лица ментално ометена Тутин

80

Дом за лица ометена у развоју „ОТТХОН” Стара Моравица

118

Дом за лица ометена у развоју „Срце” Јабука

65

Дом за лица метена у развоју Кулина

209

Дом за одрасла нвалидна лица Београд

69

Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац

37

Дом за смештај душевно оболелих лица „Василје Острошки” Нови Бечеј

154

Дом слепих „Збрињавање” Панчево

56

Завод за збрињавање одраслих лица „Мале Пчелице” Крагујевац

274

Дом за смештај одраслих лица Трбуње–Блаце

51

Дом за смештај одраслих лица „Гвозден Јованчићевић” Велики Поповац, Петровац

90

Дом за децу и омладину „Вера Благојевић” Бања Ковиљача

21

Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић” Бела Црква

26

Дом за децу Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица

56

Дом за децу и омладину „Душко Радовић” НИШ

23

Дом за децу „Јефимија” Крушевац

24

Дом за децу „Петар Радовновић” Ужице

28

Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” Неготин

23

Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић” Сомбор

27

Дом за децу и омладину „Споменак” Панчево

24

Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју Ветерник

271

Дом за децу ометену у развоју „Колевка” Суботица

128

Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју Сремчица

118

Табеларни приказ број 20.

Максималан бр. запослених за 2017. на неодређено

Установе културе

2.245

Народни музеј у Београду

137

Историјски музеј Србије

33

Етнографски музеј у Београду

55

Музеј савремене уметности Београд

52

Музеј примењене уметности Београд

31

Музеј позоришне уметности Србије

12

Природњачки музеј

41

Музеј науке и технике

24

Музеј жртава геноцида

6

Музеј историје Југославије

27

Музеј наивне и маргиналне уметности Јагодина

15

Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно

29

Галерија Матице српске Нови Сад

25

Библиотека Матице српске Нови Сад

134

Народна библиотека Србије

228

Југословенска кинотека

71

Републички завод за заштиту споменика културе Београд

57

Архив Србије

76

Архив Југославије

51

Републичка установа „Филмске новости”

22

Централни институт за конзервацију

9

Народно позориште у Београду

675

Београдска филхармонија

107

Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло”

74

Филмски центар Србије

10

Завод за проучавање културног развитка

24

Архив Косова и Метохије у Приштини

10

Архив града Приштине

9

Историјски архив Гњилане

4

Међукомунални архив Пећ

2

Међуопштински историјски архив Призрен

3

Историјски архив Косовска Митровица

7

Покрајински завод за заштиту споменика културе Приштина

16

Музеј у Приштини

11

Галерија уметности у Приштини

2

Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић” у Приштини

47

Народно позориште у Приштини

45

Ансамбл народних песама и игара „Венац” у Приштини

42

Културно-просветна заједница Косова и Метохије

3

Покрајински културни центар Приштина

5

Установа за новинско-издавачку делатност „Панорама”

14