Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 35. ст. 1. и 4. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС”, број 94/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Савета за сузбијање насиља у породици

"Службени гласник РС", бр. 69 од 14. јула 2017, 30 од 26. марта 2021, 69 од 9. јула 2021, 2 од 13. јануара 2023.

1. Образује се Савет за сузбијање насиља у породици (у даљем тексту: Савет), са задатком да прати примену Закона о спречавању насиља у породици и да побољшава координисање надлежних државних органа, установа и других субјеката и делотворност спречавања насиља у породици и заштиту од насиља у породици.

2. Савет чине председник, заменик председника и чланови Савета.

3. У Савет се именују:

– за председника:

Маја Поповић, министар правде;

– за заменика председника:

Саша Митић, пуковник полиције и начелник Одељења за превенцију и сузбијање насиља у породици, Управа криминалистичке полиције, Министарство унутрашњих послова;

– за чланове:

1) Биљана Зекавица, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за социјалну заштиту;

2) Стана Божовић, државни секретар у Министарству за бригу о породици и демографију;

3) проф. др Елма Елфић, вршилац дужности помоћника министра просвете, Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању;

4) др Јелена Јанковић, вршилац дужности помоћника министра здравља, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту;

5) др Биљана Стојковић, виши саветник, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

6) др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца;

7) Гордана Предић, посебни саветник, Координационо тело за родну равноправност;

8) Весна Кантар, виши саветник, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Аутономне покрајине Војводине.

*Службени гласник РС, број 2/2023

4. Председник руководи радом Савета и сазива и води седнице Савета.

5. Заменик председника учествује у раду Савета и замењује председника Савета у случају његове одсутности или спречености.

6. Савет се састаје по потреби, а најмање једном у шест месеци.

7. Савет може, по потреби, укључити у рад и представнике научних и других стручних институција и удружења чија је делатност повезана са заштитом од насиља у породици, који по позиву могу присуствовати седници Савета.

8. Савет може тражити податке, анализе, обавештења и извештаје од надлежних државних органа и установа, у вези са питањима због којих је образован.

9. Савет у свом раду може користити стручну помоћ у виду међународних пројеката.

10. Савет о свом раду подноси извештај Влади најмање једном годишње.

11. Савет доноси препоруке у циљу побољшавања координисања надлежних државних органа, установа и других субјеката ради спречавања насиља у породици и заштите од насиља у породици. Савет одлучује већином гласова свих лица која чине Савет.

12. Председник, заменик председника и чланови Савета немају право на накнаду за рад у Савету.

13. Стручну и административно-техничку потпору Савету пружа Министарство правде.

14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-6539/2017

У Београду, 13. јула 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.