Zakon

На основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индије

"Службени гласник РС", број 79 од 25. августа 2017.

1. Држављани Републике Индије, носиоци обичних пасоша, могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Републике Србије до тридесет (30) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 27-7527/2017-1

У Београду, 22. августа 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.