Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018 57 од 9. августа 2019, 17 од 28. фебруара 2020.

1. Оснива се Секторско веће за сектор здравства и социјалне заштите (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на стоматологију, медицину, фармацију, негу болесника укључујући и здравствену негу старих људи, бригу о здрављу особа са инвалидитетом, пружање неге трудницама за време трудноће, порођаја и постнаталном периоду, као и на традиционалну, односно комплементарну медицину. Област социјалне заштите односи се на бригу о старим и одраслим лицима са инвалидитетом, бригу о деци и младима и услугама социјалног рада и саветовања.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Татјана Милошевић;

(2) Драгана Милутиновић.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Комора социјалне заштите:

– проф. др Мирослав Бркић;

(2) Aсоцијација центара за социјални рад:

– Сандра Перић;

(3) Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије:

– Зоран Милачић;

(4) Лекарска комора Србије:

– Милена Јововић;

(5) Фармацеутска комора Србије:

– Татјана Жунић;

(6) Комора биохемичара Србије:

– Славица Цимбаљевић;

(7) Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије:

– Весна Николић;

(8) Стоматолошка комора Србије – спец. др стом. Чедомир Пантелић.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – мр Биљана Јовановић Главоњић.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Иванка Марковић – КОНУС;

(2) проф. др Марко Војводић, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Снежана Додиг.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Миља Кривокућа;

(2) Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Милена Антић Јанић;

(3) Министарства здравља – Љиљана Јовановић;

(4) Министарства омладине и спорта – Снежана Клашња.

7) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”:

– др Драган Николић;

(2) Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије:

– Зоран Савић;

(3) Синдикат лекара и фармацеута Србије:

– др Милан Максимовић;

(4) Синдикат медицинских сестара и техничара Србије:

– Марина Ђорђевић;

(5) Конфедерација слободних синдиката:

– Зоран Никодијевић.

8) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Биљана Бојанић, Удружење медицинских школа.

9) на предлог:

(1) Завода за унапређивање образовања и васпитања – Љиљана Филиповић;

(2) Републичког завода за социјалну заштиту – Светлана Живанић;

(3) Покрајинског завода за социјалну заштиту – Маја Думнић;

(4) Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” – др Оливера Нинковић и Слађана Барош.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 5), 6), тач. 8), и 9) подтач. (1), учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачке 1), 4) и 7) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 2) и тачка 9) подтач. (2)–(4) ове тачке учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 17/2020

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12710/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.