Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и васпитањa

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 14 од 21. фебруара 2020.

1. Оснива се Секторско веће за сектор образовањa и васпитањa (у даљем тексту: Секторско веће) за области: наукe о образовању које проучавају теорије и процесе учења, методe и техникe преношења знања, односно квалификације које се односе на курикулум, дидактику, образовну евалуацију, истраживање, образовање васпитача у предшколским установама, образовањe наставника разредне наставе (учитеља) укључујући и подучавање деце са посебним потребама, подучавање одраслих основама читања и писања, образовањe наставника предметне наставе у основном и средњем образовању и васпитању, као и наставника у високом образовању.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Јелeна Јаковљевић;

(2) Милорад Јовановић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – доц. др Јован Миљковић.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Јасна Парлић Божовић – КОНУС;

(2) проф. др Светлана Карић, КАССС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Тања Илић.

5) на предлог:

(1) Министарства просвете науке и технолошког развоја – др Александар Пајић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Снежана Богдановић;

(3) Министарства омладине и спорта – Зорица Лабудовић.

6) на предлог заједница стручних школа:

(1) Милан Гајић, Удружења средњих школа за подручјe рада пољопривреда, производња и прерада хране;

(2) Весна Прцовић, Заједница уметничких школа;

(3) Радован Ковачевић, Заједница гимназија.

7) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Синдикат високог образовања Србије:

– др Немања Тасић;

(2) Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”:

– др Весна Војводић Митровић;

(3) Синдикат образовања Србије:

– Борка Вишнић;

(4) Унија синдиката просветних радника Србије:

– Иван Станковић;

(5) Конфедерација слободних синдиката:

– Радмила Додић;

(6) Синдикат радника у просвети Србије – Сњежана Павловић.

8) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Снежана Милошевић.

9) на предлог Друштва андрагога Србије:

– Мирјана Милановић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2), 3), 4), 5), 8) и 9) учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 6) и 7) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 14/2020

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12713/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.