Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.

1. Оснива се Секторско веће за сектор друштвених наука, новинарства и информисања (у даљем тексту: Секторско веће). Област друштвених и бихевиоралних наука односи се на економију (укључујући и макроекономију и јавне финансије), право, политичке науке и грађанско васпитање, психологију, социологију и културолошке студије, укључујући и етнологију и друштвену антропологију, студије хумане и социјалне географије и сл. Област новинарства и информисања односи се на уређивање, извештавање, писање коментара и извештаја од јавног интереса и др., на библиотекарство, информисање и архивске студије које се односе на селектовање, усвајање, организовање и чување информација (библиотекарске студије, музеологија и сл.).

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Јелена Андрић – за све области рада сектора, осим права;

(2) Урош Новаковић – за област права.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Удружење новинара Србије:

– Драгана Бјелица;

(2) Независно удружење новинара Србије:

– Татјана Јакоби.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Јелена Стојановић.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Дарко Надић – КОНУС;

(2) проф. др Марта Дедај, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Светлана Ускоковић Богосављевић.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – проф. др Татјана Цветковски;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Данијела Рајковић;

(3) Министарства културе и информисања – Маја Зaрић;

(4) Министарства правде – Рада Костић;

(5) Министарства финансија – Ана Панчић;

(6) Министарства омладине и спорта – Марија Петронијевић.

7) на предлог заједница стручних школа:

(1) Томислав Бартолић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије;

(2) Маријан Мишић, Заједница гимназија.

8) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије:

– Гордана Ненадић;

(2) Синдикат радника „Електропривреда Србије”:

– Маја Јовановић и Ђина Тришковић;

9) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања:

(1) Елеонора Влаховић, за област друштвених наука;

(2) Дејана Милијић Субић, за област новинарства и информисања.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 5) и тачка 6) подтач. (1), (2) и (6) ове тачке учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2), 4), 7) и 8), равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторских већа из става 1. тач. 1), 6) подтач. (3)–(5) и тачке 9), учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12724/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.