Zakon

На основу члана 21. став 8. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад чланова секторских већа

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад чланова секторских већа које оснива Влада.

2. Председнику секторског већа утврђује се накнада за рад у износу од 25.000 динара нето месечно, а члановима секторског већа накнада за рад у износу од 20.000 динара нето месечно.

3. Накнада из става 2. ове одлуке исплаћује се председнику и члану уколико је учествовао у раду најмање на једној седници секторског већа у месецу.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 114-12727/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.