Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за cектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 17 од 28. фебруара 2020.

1. Оснива се Секторско веће за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на производњу биља и узгој домаћих животиња укључујући и вођење и одржавање фарми и производњу непрерађених производа од биљака и животиња (нпр. сточарство, ратарство, воћарство), затим на област хортикултуре (нпр. цвећарство, управљање расадницима), шумарства (нпр. чување шума), рибарства и ветерине, затим на област производње хране, обраду и паковање хране и пића, као и опрему и процедуре примењиване у производњи и дистрибуцији хране.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Горан Јаковљевић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Јово Ћато.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа – проф. др Весна Родић.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Вања Златковић.

5) на предлог министарстава:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – проф. др Виктор Недовић.

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Биљана Зекавица.

(3) Министарства омладине и спорта – Мирјана Аксентијевић.

(4) Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде:

– Мирјана Бојчевски, Сектор за пољопривредну политику;

– Маја Андријашевић, Одељење за добробит животиња и ветеринарске услуге у Управи за ветерину;

– Владе Ђоковић, Одсек за семе и садни материјал у Управи за заштиту биља;

– Љиљана Совиљ, Управа за шуме;

– Предраг Вукчевић, Сектор пољопривредне инспекције.

6) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Грански синдикат прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде и дуванске индустрије независност:

– Милојица Живковић;

(2) Самостални синдикат шумарства и прераде дрвета Србије:

– Предраг Главоњић.

7) на предлог заједница стручних школа:

(1) Зоран Радосављевић, Удружење средњих школа за подручјe рада пољопривреда, производња и прерада хране;

(2) Анкица Ковачевић, Струковно удружење – заједница средњих школа подручја рада шумарство и обрада дрвета.

8) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања:

(1) Радиша Микарић, за област производње биља, узгој домаћих животиња, производњу непрерађених производа од биљака и животиња, хортикултуре, ветерине и производње, обраде и паковања хране и пића;

(2) Даница Софренић, за област шумарства и рибарства.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 2), 3), 4) и тачка 5) подтач. (1), (2) и (3) ове тачке учествују у раду Секторског Већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 5) подтачка (4), тач. 6), 7) и 8) ове тачке учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 17/2020

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12706/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.