Zakon

На основу члана 21. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ‒ УС, 72/12, 7/14 – УС , 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом

"Службени гласник РС", број 45 од 13. јуна 2018.

1. Овом одлуком одређује се на које ће регионалне санитарне депоније јединице локалне самоуправе да одлажу отпад, у случају да нису споразумом заједнички обезбедиле и организовале спровођење управљања отпадом, и то:

1) јединице локалне самоуправе које отпад директно одвозе и одлажу на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Кикинда” у Кикинди су: општина Ада, општина Нова Црња и општина Нови Бечеј;

2) јединице локалне самоуправе које отпад директно одвозе и одлажу на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Врбак” у Лапову су: општина Рача, општина Свилајнац, град Крагујевац и општина Топола;

3) јединице локалне самоуправе које отпад директно одвозе и одлажу на „Регионалну депонију Панчево” у Панчеву су: општина Опово, општина Ковачица, општина Алибунар и општина Ковин;

4) јединице локалне самоуправе које отпад директно одвозе и одлажу на Регионалну санитарну депонију „Гигош” у Јагодини су: град Параћин, општина Рековац и општина Варварин.

2. Јединица локалне самоуправе која одлаже отпад на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Кикинда” у Кикинди, са претоваром на трансфер станици на својој територији је град Зрењанин.

Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Врбак” у Лапову, са претоваром на трансфер станици на својој територији су: град Пожаревац и општина Петровац на Млави.

Јединица локалне самоуправе која одлаже отпад на „Регионалну санитарну депонију Пирот” у Пироту са претоваром на трансфер станици на својој територији је општина Књажевац.

Јединица локалне самоуправе која одлаже отпад на „Регионалну депонију Панчево” у Панчеву, са претоваром на трансфер станици на својој територији је град Смедерево.

Јединица локалне самоуправе која одлаже отпад на Регионалну санитарну депонију „Дубоко” Ужице, са претоваром на трансфер станици на својој територији, је град Нова Варош.

3. Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Кикинда” у Кикинди, са претоваром на трансфер станици ван своје територије су: општина Житиште и општина Бечеј.

Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „ФЦЦ Врбак” у Лапову, са претоваром на трансфер станици ван своје територије су: општина Мало Црниће, општина Жагубица, општина Кучево, општина Велико Градиште, општина Голубац и општина Аранђеловац.

Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију Пирот, са претоваром на трансфер станици ван своје територије су: општина Сврљиг и општина Соко Бања.

Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „Дубоко” Ужице, са претоваром на трансфер станици ван своје територије су: општина Пријепоље, општина Сјеница и општина Прибој.

Јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „Гигош” у Јагодини, са претоваром на трансфер станици ван своје територије су: општина Ћићевац и општина Ражањ.

4. Међусобна права и обавезе у заједничком обезбеђивању и организовању управљања отпадом, начин доношења одлука, као и друга питања везана за наведене делатности, уређују се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе, односно комуналних предузећа.

5. Реализацију споразума из тачке 4. ове одлуке прати министарство надлежно за послове заштите животне средине.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 353-5076/2018

У Београду, 7. јуна 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.