Zakon

На основу члана 40. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/07) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања

"Службени гласник РС", број 5 од 19. јануара 2018.

1. Образује се Комисија за развој и спровођење дуалног образовања (у даљем тексту: Комисија), ради спровођења и унапређивања дуалног образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата.

2. Задаци Комисије су:

1) координација активности у спровођењу дуалног образовања на основу захтева тржишта рада на националном нивоу;

2) надзор над квалитетом реализације средњег стручног образовања које се обавља по моделу дуалног образовања, са циљем трогодишњег вредновања остварених резултата;

3) координација активности домаћих и међународних пројеката који за циљ имају развој и унапређивање дуалног и предузетничког образовања;

4) подношење извештаја Влади једном годишње по правилу у првом тромесечју текуће године за претходни извештајни период, који ће садржати податке о могућностима и изазовима у процесу имплементације Закона о дуалном образовању и мишљења свих релевантних учесника у реализацији дуалног образовања.

3. У Комисију се именују:

– за председника:

др Габријела Грујић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја;

– за потпредседника:

мр Мирјана Ковачевић, директорка Сектора за едукацију у Привредној комори Србије;

– за чланове:

1) Вукашин Гроздић, Кабинет председника Владе;

2) др Урсула Ренолд, шеф Одељења за истраживање образовних система Швајцарског економског института (КОФ) при Федералном институту за технологију у Цириху – експертска подршка;

3) Александар Марковић, шеф Одсека за правне послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;

4) Станка Пејановић, генерална директорка „Горења”;

5) Драган Туцаковић, директор „Техничке школе”, Ужице;

6) др Горан Цвијовић, директор „Ваздухопловне академије”, Београд;

7) Никола Матковић, директор „Хемијско-технолошке школе”, Суботица;

8) Слађана Грујић, секретар Сталне конференције градова и општина.

4. Чланови Комисије за развој и спровођење дуалног образовања немају право на новчану накнаду за рад у Комисији.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-239/2018-1

У Београду, 18. јануара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.