Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 70. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16 /11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма

"Службени гласник РС", бр. 54 од 13. јула 2018, 84 од 29. новембра 2019, 6 од 29. јануара 2021.

1. Образује се Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, у циљу остваривања ефикасне сарадње и координације послова надлежних органа у овој области (у даљем тексту: Координационо тело).

2. У Координационо тело именују се:

– за председника:

Синиша Мали, министар финансија;

– за чланове:

1) Данијела Вазура, Министарство финансија;

2) Бранко Илић, Министарство правде;

3) Владимир Винш, Министарство правде;

4) Владимир Ћеклић, Министарство правде;

5) Жељко Радовановић, Управа за спречавање прања новца;

6) Јелена Пантелић, Управа за спречавање прања новца;

7) Данијела Танић Зафировић, Управа за спречавање прања новца;

8) Небојша Адамовић, Министарство унутрашњих послова;

9) Ненад Антонијевић, Министарство унутрашњих послова;

10) Веско Крстајић, Врховни касациони суд;

11) Владимир Стевановић, Тужилаштво за организовани криминал;

12) Јасмина Милановић Ганић, Тужилаштво за организовани криминал;

13) Миљко Радисављевић, Републичко јавно тужилаштво;

14) Мане Гајић, Безбедносно-информативна агенција;

15) Драгана Видаковић, Безбедносно-информативна агенција;

16) Владислав Станковић, Комисија за хартије од вредности;

17) Предраг Николић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

18) Дејан Девић, Народна банка Србије;

19) Марко Маринковић, Народна банка Србије;

20) Небојша Анђелковић, Управа царина;

21) Дејан Симић, Пореска управа;

22) Наталија Аџић, Јавнобележничка комора Србије;

23) Рајко Марић, Адвокатска комора Србије;

24) Дејан Станојевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције;

25) Марија Вучинић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај;

26) Дијана Иванчић, Министарство спољних послова;

27) Жарко Степановић, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

28) Душан Вучковић, Министарство привреде;

29) Марија Пајић, Агенција за привредне регистре – Регистар привредних субјеката;

30) Биљана Мурганић, Управа за игре на срећу.

– за техничке секретаре:

1) Мирослав Старовлах, Управа за спречавање прања новца;

2) Мирко Шуковић, Министарство унутрашњих послова.

*Службени гласник РС, број 6/2021

3. Задаци Координационог тела су:

1) анализа најзначајнијих питања за функционисање система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, координирање и предлагање мера надлежним органима за унапређење тог система;

2) утврђивање методологије и спровођење националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма и да у примереној форми доставља делове националне процене ризика свим учесницима у систему;

3) старање о томе да резултати националне процене ризика буду узети у обзир приликом израде или ажурирања применом Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма и пратећег акционог плана (у даљем тексту: „Национална стратегија”) и да циљеви и политике органа појединачно буду у складу са националним политикама и ризицима;

4) праћење примене Националне стратегије и координирање спровођења мера предвиђених Националном стратегијом;

5) редовно преиспитивање делотворности механизама међусобне и међународне сарадње и размене информација и давање предлога за унапређење стања у тој области;

6) праћење и координирање коришћења програма техничке помоћи и обуке у вези са борбом против прања новца, финансирања тероризма, финансирања ширења оружја за масовно уништење и других релевантних области и обезбеђивање да се ти програми активно, делотворно и ефикасно користе;

7) обављање и других послова од значаја за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

4. Ради извршавања задатака из тачке 3. ове одлуке, Координационо тело може образовати стручне тимове и ангажовати представнике других државних органа и стручњаке из појединих области.

5. Координационо тело подноси следеће извештаје Влади:

1) извештај о раду;

2) извештај о спровођењу активности утврђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

3) извештај о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4) друге извештаје у вези са задацима Координационог тела.

6. Координационо тело донеће пословник о свом раду у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог тела обављају Министарство финансија и стручни секретаријат који образује Координационо тело у складу са својим пословником.

*Службени гласник РС, број 84/2019

8. Председник, чланови и технички секретари Координационог тела, као ни ангажовани стручњаци, немају право на накнаду за рад у Координационом телу.

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 37/15 и 90/17).

10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-6755/2018

У Београду, 12. јула 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.