Zakon

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 44. став 2. Закона о евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ”, број 46/96, „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

"Службени гласник РС", број 56 од 18. јула 2018.

1. Овом одлуком прописује се Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (у даљем тексту: Јединствени кодекс шифара).

2. Јединствени кодекс шифара садржи шифре за следећа обележја:

1) занимање;

2) врсту и ниво квалификације;

3) држава;

4) општина;

5) насеље (место).

3. Јединствени кодекс шифара садржи следеће шифарнике:

1) шифарник занимања;

2) шифарник нивоа квалификација;

3) шифарник држава;

4) шифарник општина у Републици Србији;

5) шифарник насеља у Републици Србији.

4. Шифре утврђене у Јединственом кодексу шифара уписују се у прописане обрасце пријава и извештаја за вођење евиденција у области рада.

5. Шифарници из тачке 3. ове одлуке (Прилог) одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни део.

6. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 1) ове одлуке подноси Национална служба за запошљавање на основу анализе тржишта рада, а највише једанпут годишње, министарству надлежном за послове запошљавања.

7. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 2) ове одлуке подноси орган државне управе надлежан за послове образовања министарству надлежном за послове запошљавања.

8. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтач. 3)–5) ове одлуке подноси орган надлежан за послове статистике, а највише једанпут годишње, министарству надлежном за послове запошљавања.

9. Изрази који се користе у овој одлуци, а имају родно значење, односе се једнако на мушки и женски род.

10. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ”, бр. 97/98 и 25/00 и „Службени гласник РС”, број 15/10 – др. правилник), осим у делу који се односи на шифарник занимања и стручне спреме и шифарник школа, који ће се примењивати до утврђивања система према коме се квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Србије, за вођење евиденција о занимању стеченом школовањем.

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

05 број 110-5612/2018-3

У Београду, 17. јула 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

 

Прилог

1. ШИФАРНИК ЗАНИМАЊА

Шифра

Назив занимања

1

РУКОВОДИОЦИ

11

Законодавци, високи званичници и извршни директори

111

Законодавци и високи званичници

1111

Законодавци

1111.01

Градоначелник (Председник градског већа)

1111.02

Градски секретар (Члан градског већа)

1111.03

Министар у Влади

1111.04

Народни посланик

1111.05

Одборник скупштине града

1111.06

Одборник скупштине општине

1111.07

Покрајински секретар

1111.08

Посланик покрајинске скупштине

1111.09

Председник Владе

1111.10

Председник Народне скупштине

1111.11

Председник општине (Председник општинског већа)

1111.12

Председник покрајинске владе

1111.13

Председник покрајинске скупштине

1111.14

Председник Републике

1111.15

Председник скупштине града

1111.16

Председник скупштине општине

1111.17

Члан општинског већа

1112

Високи државни званичници

1112.01

Амбасадор

1112.02

Вицегувернер

1112.03

Генерални конзул

1112.04

Генерални секретар Владе

1112.05

Генерални секретар министарства

1112.06

Генерални секретар Скупштине

1112.07

Гувернер Народне банке

1112.08

Директор посебне организације/органа у саставу/службе владе

1112.09

Директор међународне организације

1112.10

Директор полиције

1112.11

Државни правобранилац

1112.12

Државни ревизор

1112.13

Државни секретар

1112.14

Заштитник грађана

1112.15

Конзул

1112.16

Начелник градске управе

1112.17

Начелник општинске управе

1112.18

Начелник управног округа

1112.19

Повереник за заштиту равноправности

1112.20

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

1112.21

Политички директор министарства

1112.22

Помоћник градоначелника

1112.23

Помоћник директора посебне организације/органа у саставу/службе владе

1112.24

Помоћник министра

1112.25

Председник Врховног касационог суда

1112.26

Председник Уставног суда

1112.27

Републички јавни тужилац

1112.28

Секретар Народне скупштине

1112.29

Шеф сталне дипломатске мисије

1113

Руководиоци локалне самоуправе

1113.01

Шеф месне канцеларије

1114

Високи званичници организација од посебног интереса

1114.01

Генерални секретар синдиката

1114.02

Генерални секретар спортског савеза

1114.03

Директор политичке партије

1114.04

Директор хуманитарне организације

1114.05

Председник гранског синдиката

1114.06

Председник политичке партије

1114.07

Председник привредне коморе

1114.08

Председник синдиката

1114.09

Председник удружења

1114.10

Председник удружења послодаваца

1114.11

Секретар политичке партије

112

Генерални и извршни директори

1120

Генерални и извршни директори

1120.01

Директор јавне службе/организације у јавном сектору

1120.02

Генерални директор у грађевинарству

1120.03

Генерални директор у индустрији

1120.04

Генерални директор у пољопривреди

1120.05

Генерални директор у услужном сектору

1120.06

Извршни директор у грађевинарству

1120.07

Извршни директор у индустрији

1120.08

Извршни директор у пољопривреди

1120.09

Извршни директор у услужном сектору

1120.10

Помоћник директора јавне службе/организације у јавном сектору

1120.11

Председник управног/извршног одбора

1120.12

Регионални директор

12

Административни и комерцијални руководиоци

121

Руководиоци пословних и административних јединица

1211

Финансијски руководиоци

1211.01

Руководилац за рачуноводство и ревизију

1211.02

Руководилац за управљање финансијама

1211.03

Финансијски директор

1212

Руководиоци за људске ресурсе

1212.01

Директор за људске ресурсе

1212.02

Руководилац за планирање и развој људских ресурса

1212.03

Руководилац за радне односе

1212.04

Руководилац за селекцију људских ресурса

1213

Руководиоци за стратешко планирање и политику

1213.01

Директор за стратешко планирање и пословну политику

1213.02

Руководилац за корпоративно планирање

1213.03

Руководилац за пословну политику

1213.04

Руководилац за стратешко планирање

1219

Руководиоци за правне послове, секретари и други руководиоци у пословним услугама, администрацији и општим пословима

1219.01

Директор за правне послове

1219.02

Јавни тужилац

1219.03

Правобранилац

1219.04

Председник суда опште надлежности

1219.05

Председник суда посебне надлежности

1219.06

Пројект менаџер

1219.07

Руководилац за административне услуге

1219.08

Руководилац за безбедност и здрављe на раду

1219.09

Руководилац за инспекцијске послове

1219.10

Руководилац за комуналне послове

1219.11

Руководилац за личне услуге

1219.12

Руководилац за опште послове

1219.13

Руководилац за управљање квалитетом

1219.14

Руководилац обезбеђења

1219.15

Руководилац пословних услуга

1219.16

Руководилац правних послова

1219.17

Секретар јавне службе/организације у јавном сектору

1219.18

Секретар министарства/државног органа

1219.19

Секретар пословног система

1219.20

Секретар предшколске установе/школе

1219.21

Секретар суда/тужилаштва/правобранилаштва

1219.22

Секретар факултета/института

1219.23

Секретар школе/предшколске установе

1219.24

Тужилац за организовани криминал

1219.25

Тужилац за ратне злочине

1219.26

Шеф кабинета

122

Руководиоци продаје, маркетинга и развоја

1221

Руководиоци продаје и маркетинга

1221.01

Директор маркетинга

1221.02

Комерцијални директор

1221.03

Регионални менаџер продаје

1221.04

Руководилац продаје

1222

Руководиоци за односе с јавношћу и пропаганду

1222.01

Руководилац за издаваштво

1222.02

Руководилац за информисање

1222.03

Руководилац за односе с јавношћу

1222.04

Руководилац за рекламирање и оглашавање

1223

Руководиоци за истраживање и развој

1223.01

Руководилац научних истраживања и развоја

1223.02

Руководилац за истраживање и развој

1223.03

Руководилац за развој пословних процеса

1223.04

Руководилац за развој производа

13

Руководиоци производње и специјализованих услуга

131

Руководиоци производње у пољопривреди, шумарству и рибарству

1311

Руководиоци производње у пољопривреди и шумарству

1311.01

Руководилац за пројектовање, подизање и одржавање зеленила

1311.02

Руководилац на великим фармама

1311.03

Руководилац на плантажама

1311.04

Руководилац у пољопривреди

1311.05

Руководилац у шумарству

1312

Руководиоци производње у рибарству

1312.01

Директор рибњака

1312.02

Руководилац производње аквакултура

1312.03

Руководилац у рибарству

132

Руководиоци прерађивачке индустрије, рударства, грађевинарства и дистрибуције

1321

Руководиоци у прерађивачкој индустрији

1321.01

Директор предузећа у прерађивачкој индустрији

1321.02

Руководилац производње у прерађивачкој индустрији

1321.03

Технички директор у прерађивачкој индустрији

1322

Руководиоци у рударству

1322.01

Директор рудника

1322.02

Руководилац експлоатације нафте и гаса

1322.03

Руководилац одржавања рударске опреме и постројења

1322.04

Руководилац производње у каменоломима

1322.05

Руководилац производње у руднику

1322.06

Технички директор у рударству

1322.07

Управник рудника

1323

Руководиоци у грађевинарству

1323.01

Грађевински предузимач

1323.02

Директор градње

1323.03

Директор грађевинског предузећа

1323.04

Пројект менаџер за изградњу

1323.05

Пројект менаџер у грађевинарству

1323.06

Шеф градилишта

1324

Руководиоци набавке и дистрибуције

1324.01

Директор аеродрома

1324.02

Директор луке

1324.03

Руководилац за ланац снабдевања

1324.04

Руководилац за логистичку подршку

1324.05

Руководилац за систем урбаног транзита

1324.06

Руководилац за снабдевање и дистрибуцију

1324.07

Руководилац набавке

1324.08

Руководилац поштанских услуга

1324.09

Руководилац складиштења

1324.10

Руководилац транспорта

1324.11

Руководилац цевоводног транспорта

1324.12

Руководилац шпедиције

1324.13

Технички директор транспорта

1324.14

Управник аутобуске станице

1324.15

Управник железничке станице

1324.16

Управник поште

133

Руководиоци информационо-комуникационих технологија

1330

Руководиоци информационо-комуникационих технологија

1330.01

Директор за информациони инжењеринг

1330.02

Директор информационих система

1330.03

Директор телекомуникација

1330.04

Руководилац за ИКТ мреже

1330.05

Руководилац за интернет услуге

1330.06

Руководилац за обраду података

1330.07

Руководилац за развој апликација

1330.08

Руководилац за развој информационо-комуникационих технологија

1330.09

Руководилац телекомуникационих услуга

134

Руководиоци услуга у здравству, социјалној заштити, образовању, финансијама, осигурању, научноистраживачкој делатности и култури

1341

Руководиоци стручних служби за бригу о деци

1341.01

Руководилац дома за децу без родитељског старања

1341.02

Руководилац центра за дечју заштиту

1342

Руководиоци стручних служби у здравству

1342.01

Директор болнице

1342.02

Директор дома здравља

1342.03

Директор клинике

1342.04

Директор установе здравствене заштите

1342.05

Помоћник директора установе здравствене заштите

1342.06

Руководилац организационе јединице установе здравствене заштите

1343

Руководиоци стручних служби за бригу о одраслим и старим лицима

1343.01

Директор геронтолошког центра

1343.02

Директор дома за стара лица

1343.03

Директор установе за бригу о одраслим лицима

1343.04

Помоћник директора установе за бригу о одраслим лицима

1343.05

Руководилац геронтолошког центра/дома за стара лица

1343.06

Руководилац службе за кућну негу

1343.07

Руководилац службе за негу старих

1344

Руководиоци стручних служби за социјалну заштиту и ресоцијализацију

1344.01

Директор дома за малолетне делинквенте

1344.02

Директор казнено-поправне установе

1344.03

Директор установе социјалне заштите

1344.04

Помоћник директора установе социјалне заштите

1344.05

Руководилац прихватилишта за стара и одрасла лица

1344.06

Руководилац центра за социјални рад

1345

Руководиоци у образовању

1345.01

Декан факултета

1345.02

Директор високе школе/високе школе струковних студија

1345.03

Директор основне школе

1345.04

Директор предшколске установе

1345.05

Директор средње школе

1345.06

Помоћник директора образовне установе

1345.07

Председник академије струковних студија

1345.08

Продекан факултета

1345.09

Проректор универзитета

1345.10

Ректор универзитета

1345.11

Шеф катедре

1346

Руководиоци стручних служби у области финансија и осигурања

1346.01

Директор банке

1346.02

Директор за управљање ризицима у банкарству

1346.03

Директор завода/фонда за осигурање

1346.04

Директор осигуравајућег друштва

1346.05

Директор филијале за осигурање имовине и лица

1346.06

Руководилац агенције за осигурање

1346.07

Руководилац експозитуре банке

1346.08

Руководилац за банкарско извештавање, анализу и моделирање

1346.09

Руководилац за контролу пословања усклађености банке

1346.10

Руководилац за кредитни портфолио

1346.11

Руководилац за наплату потраживања

1346.12

Руководилац за реструктурирање и специјализовану подршку клијентима

1349

Руководиоци истраживачких организација, установа културе и други

1349.01

Директор музеја

1349.02

Директор научног института

1349.03

Директор позоришта

1349.04

Директор студентског културног центра

1349.05

Директор установе културе

1349.06

Директор филмске продукције

1349.07

Помоћник директора установе културе

1349.08

Руководилац архиве

1349.09

Руководилац уметничке галерије

1349.10

Руководилац установе културе

1349.11

Управник студентског/ученичког дома

14

Руководиоци у туризму, угоститељству, трговини и сродним услугама

141

Руководиоци хотела и ресторана

1411

Руководиоци хотела

1411.01

Менаџер мотела

1411.02

Менаџер хостела

1411.03

Менаџер хотела

1412

Руководиоци ресторана

1412.01

Менаџер за послуживање хране и пића – кетеринг

1412.02

Менаџер кафића/клуба

1412.03

Менаџер ресторана

1412.04

Руководилац угоститељског објекта

142

Руководиоци у трговини на велико и мало

1420

Руководиоци у трговини на велико и мало

1420.01

Менаџер продавнице

1420.02

Менаџер супермаркета

1420.03

Менаџер у велепродаји

1420.04

Менаџер у малопродаји

1420.05

Руководилац за спољну трговину

1420.06

Управник апотеке

143

Руководиоци у осталим услужним делатностима

1431

Руководиоци спортских, рекреативних и културних центара

1431.01

Директор спортског центра

1431.02

Директор установе за спорт и физичку културу

1431.03

Менаџер биоскопа

1431.04

Менаџер забавног парка

1431.05

Менаџер казина

1431.06

Менаџер рекреативног центра

1431.07

Менаџер у спорту

1431.08

Помоћник директора установе за спорт и физичку културу

1431.09

Руководилац спортске организације

1431.10

Руководилац у спорту и рекреацији

1439

Руководиоци у осталим услужним делатностима, неразврстани на другом месту

1439.01

Директор марине

1439.02

Менаџер козметичког салона

1439.03

Менаџер ауто-кампа

1439.04

Менаџер контакт центра

1439.05

Менаџер конференцијског центра

1439.06

Менаџер туристичке агенције

1439.07

Менаџер у тржном центру

1439.08

Менаџер центра за камповање

2

СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ

21

Стручњаци основних и примењених наука

211

Стручњаци физичких и гео-наука

2111

Физичари и астрономи

2111.01

Аеро-динамичар

2111.02

Астроном

2111.03

Астрофизичар

2111.04

Балистичар

2111.05

Истраживач у области физике

2111.06

Медицински физичар

2111.07

Метролог

2111.08

Молекуларни физичар

2111.09

Нуклеарни физичар

2111.10

Реолог

2111.11

Стручњак за енергију из обновљивих извора

2111.12

Стручњак механике

2111.13

Термодинамичар

2111.14

Физичар

2111.15

Физичар акустичар

2111.16

Физичар за електрицитет и магнетизам

2111.17

Физичар за електронику

2111.18

Физичар за оптичку/светлосну физику

2111.19

Физичар хидродинамичар

2112

Метеоролози

2112.01

Агрометеоролог

2112.02

Климатолог

2112.03

Метеоролог

2112.04

Синоптичар

2112.05

Хидрометеоролог

2113

Хемичари и физикохемичари

2113.01

Истраживач у области физикохемије

2113.02

Истраживач у области хемије

2113.03

Кристалографиста

2113.04

Нуклеарни хемичар

2113.05

Физикохемичар

2113.06

Хемичар

2113.07

Хемичар аналитичар

2114

Геолози и геофизичари

2114.01

Геолог геотехнике

2114.02

Геолог минералних сировина

2114.03

Геолог регионалне геологије

2114.04

Геомагнетичар

2114.05

Геоморфолог

2114.06

Геофизичар

2114.07

Истраживач у области геологије

2114.08

Палеонтолог

2114.09

Петролог

2114.10

Седиментолог

2114.11

Сеизмолог

2114.12

Спелеолог

2114.13

Хидрогеолог

212

Математичари, актуари (стручњаци осигурања) и статистичари

2120

Математичари, актуари (стручњаци осигурања) и статистичари

2120.01

Актуар

2120.02

Аналитичар оперативних истраживања

2120.03

Аналитичар осигурања

2120.04

Демограф

2120.05

Истраживач у области математике

2120.06

Ликвидатор штета

2120.07

Математичар

2120.08

Статистичар

2120.09

Статистичар биометричар

2120.10

Статистичар истраживач

213

Стручњаци биолошких наука

2131

Биолози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

2131.01

Анатом

2131.02

Бактериолог

2131.03

Биокибернетичар

2131.04

Биолог

2131.05

Биомедицински истраживач

2131.06

Биометричар

2131.07

Биотехнолог

2131.08

Биофизичар

2131.09

Биохемичар

2131.10

Ботаничар

2131.11

Генетичар

2131.12

Ембриолог

2131.13

Ентомолог

2131.14

Зоо бактериолог

2131.15

Зоолог

2131.16

Истраживач у области биологије

2131.17

Ихтиолог

2131.18

Кинолог

2131.19

Медицински биохемичар

2131.20

Микробиолог

2131.21

Молекуларни биолог

2131.22

Молекуларни генетичар

2131.23

Орнитолог

2131.24

Патолог за биљке

2131.25

Таксоном за животиње/биљке

2131.26

Токсиколог

2131.27

Фармаколог

2131.28

Физиолог за животиње/биљке

2131.29

Хидробиолог

2131.30

Хистолог за животиње/биљке

2131.31

Цитолог за животиње/биљке

2132

Стручњаци и саветници у области пољопривреде, шумарства и рибарства

2132.01

Агроном

2132.02

Инжењер за шумско подручје

2132.03

Истраживач у области пољопривреде

2132.04

Пројектант за израду планских докумената за газдовање шумама /ловиштем

2132.05

Пројектант за шумске саобраћајнице

2132.06

Пројектант озелењавања

2132.07

Саветник за воћарство и виноградарство

2132.08

Саветник за ловну привреду

2132.09

Саветник за ратарство и повртарство

2132.10

Саветник за рибарство

2132.11

Саветник за сточарство и пчеларство

2132.12

Саветник за цвећарство

2132.13

Саветник за шумарство

2132.14

Светник за заштиту биља

2132.15

Стручњак за гајење дивљачи

2132.16

Стручњак за гајење и заштиту шума

2132.17

Стручњак за генофонд и расадничку производњу

2132.18

Стручњак за коришћење шума и шумских ресурса

2132.19

Стручњак за рибарско подручје

2132.20

Технолог за виноградарство

2132.21

Технолог за воћарство

2132.22

Технолог за исхрану животиња

2132.23

Технолог за повртарство

2132.24

Технолог за ратарство

2132.25

Технолог за селекцију у ратарству и повртарству

2132.26

Технолог за селекцију у сточарству

2132.27

Технолог за сточарство

2132.28

Технолог за цвећарство

2132.29

Технолог заштите биља

2132.30

Технолог заштите шума од ерозије

2132.31

Технолог пољопривредне механизације

2132.32

Технолог пољопривредних мелиорација

2132.33

Технолог припреме производње у шумарству

2133

Стручњаци за заштиту животне средине

2133.01

Аналитичар економије животне средине

2133.02

Аналитичар заштите животне средине

2133.03

Аналитичар квалитета ваздуха

2133.04

Аналитичар квалитета воде

2133.05

Ботанички еколог

2133.06

Еколог

2133.07

Проверивач заштите животне средине

2133.08

Саветник за заштиту животну средину

2133.09

Санитарни еколог

2133.10

Стручњак за заштиту животне средине

214

Инжењери (осим електротехничких)

2141

Индустријски и процесни инжењери

2141.01

Индустријски инжењер

2141.02

Инжењер за индустријска постројења

2141.03

Инжењер за индустријску ефикасност

2141.04

Инжењер организације рада

2141.05

Инжењер производње

2141.06

Инжењер студије рада – планер

2142

Грађевински инжењери

2142.01

Грађевински аналитичар

2142.02

Грађевински инжењер

2142.03

Грађевински инжењер конструктор

2142.04

Грађевински инжењер конструкција мостоградње

2142.05

Грађевински инжењер статичар

2142.06

Грађевински инспектор

2142.07

Грађевински пројектант високоградње

2142.08

Грађевински пројектант нискоградње

2142.09

Грађевински пројектант путева

2142.10

Грађевински пројектант хидроенергетских објеката

2142.11

Грађевински пројектант хидротехничке инфраструктуре

2142.12

Инжењер високоградње

2142.13

Инжењер нискоградње

2142.14

Истраживач у области грађевинарства

2143

Инжењери за заштиту животне средине

2143.01

Еколошки инжењер

2143.02

Инжењер за управљање загађењем ваздуха

2143.03

Инжењер заштите животне средине

2143.04

Процесни инжењер за отпадне воде

2143.05

Специјалиста за очување животне средине

2143.06

Стручњак за енергетску ефикасност

2144

Машински инжењери

2144.01

Авио-инжењер за контролу исправности ваздухоплова

2144.02

Инжењер аеро-наутике

2144.03

Инжењер бродоградње

2144.04

Инжењер за одржавање друмских возила

2144.05

Инжењер контроле квалитета обраде метала

2144.06

Инжењер обраде метала

2144.07

Инжењер производње и одржавања алатних машина

2144.08

Инжењер производње и одржавања машина и уређаја прецизне технике

2144.09

Инжењер производње и одржавања механизације

2144.10

Инжењер производње и одржавања процесних машина и постројења

2144.11

Инжењер производње и одржавања термотехничких машина и постројења

2144.12

Истраживач пројектовања саобраћајних средстава

2144.13

Истраживач у области машинства

2144.14

Конструктор ваздухоплова

2144.15

Конструктор мотора са унутрашњим сагоревањем

2144.16

Конструктор процесних машина и постројења

2144.17

Конструктор термоенергетских постројења

2144.18

Конструктор уређаја хидраулике и пнеуматике

2144.19

Конструктор хидроенергетских постројења

2144.20

Машински инжењер

2144.21

Машински инжењер аутомеханике

2144.22

Машински инжењер за нуклеарну енергију

2144.23

Пројектант за индустријску механизацију, лифтове и жичаре

2144.24

Пројектант машинског инжењеринга

2144.25

Пројектант металних конструкција

2144.26

Пројектант термотехничких уређаја

2144.27

Пројектант хидроенергетских постројења

2145

Хемијски инжењери и прехрамбени технолози

2145.01

Гумарско-пластичарски технолог

2145.02

Истраживач у области прехрамбене технологије

2145.03

Истраживач у области хемијске технологије

2145.04

Петрохемијски технолог

2145.05

Пројектант хемијских процеса

2145.06

Технолог графичарства

2145.07

Технолог за прераду воде

2145.08

Технолог за производњу боја и лакова

2145.09

Технолог кондиторске производње

2145.10

Технолог прераде воћа и поврћа

2145.11

Технолог прераде дувана

2145.12

Технолог прераде жита

2145.13

Технолог прераде меса и рибе

2145.14

Технолог прераде млека

2145.15

Технолог производње алкохола, квасца и киселина

2145.16

Технолог производње готових јела

2145.17

Технолог производње и прераде анималних производа

2145.18

Технолог производње и прераде биљних производа

2145.19

Технолог производње концентроване сточне хране

2145.20

Технолог производње пића

2145.21

Технолог производње хлеба, пецива и тестенина

2145.22

Технолог текстилне конфекције

2145.23

Хемијски аналитичар

2145.24

Хемијски технолог за неметале

2145.25

Хемијски технолог примене производа

2146

Инжењери рударства, металургије и сродни стручњаци

2146.01

Инжењер галванизације

2146.02

Инжењер обраде челичних производа

2146.03

Инжењер припреме и оплемењивања минералних сировина

2146.04

Инжењер производње каблова и проводника

2146.05

Истраживач у области рударства и металургије

2146.06

Металуршки инжењер

2146.07

Рударски инжењер

2146.08

Рударски инжењер површинске експлоатације

2146.09

Рударски инжењер подземне експлоатације

2149

Стручњаци техничких наука (осим електротехничких), неразврстани на другом месту

2149.01

Биомедицински инжењер

2149.02

Енергетски ревизор

2149.03

Инжењер за експлозивна убојна средства

2149.04

Инжењер за материјале

2149.05

Инжењер за оптику

2149.06

Инжењер безбедности и здравља на раду

2149.07

Инжењер заштите од пожара

2149.08

Инжењер контроле квалитета

215

Стручњаци електротехничких наука

2151

Инжењери електротехнике и електроенергетике

2151.01

Електроинжењер

2151.02

Инжењер експлоатације електричних машина за уређаје и постројења

2151.03

Инжењер експлоатације опреме железничке вуче и возила

2151.04

Инжењер електроенергетике

2151.05

Инжењер електромеханике

2151.06

Инжењер електроснабдевања

2151.07

Инжењер производње електротехничких производа

2151.08

Истраживач у области електротехнике

2151.09

Конструктор електричних производа

2151.10

Пројектант електричних апарата за домаћинство

2151.11

Пројектант за електроенергетику

2152

Инжењери електронике

2152.01

Инжењер електроничар

2152.02

Инжењер електроничар за инструменте

2152.03

Инжењер електроничар за информациони инжењеринг

2152.04

Инжењер електроничар за полупроводнике

2152.05

Инжењер за рачунарски хардвер

2152.06

Инжењер медицинске електронике

2152.07

Инжењер мехатронике

2152.08

Инжењер одржавања рачунарске опреме

2152.09

Инжењер производње рачунарске опреме

2153

Инжењери телекомуникација и птт саобраћаја

2153.01

Инжењер за емисиону технику

2153.02

Инжењер за телекомуникационе мреже

2153.03

Инжењер ПТТ саобраћаја

2153.04

Инжењер телекомуникација

2153.05

Инспектор за телекомуникације

2153.06

Истраживач у области телекомуникација

216

Архитекте, урбанисти, геодети и дизајнери

2161

Архитекте

2161.01

Архитекта

2161.02

Архитекта за просторно планирање

2161.03

Архитектонски пројектант

2161.04

Архитектонски пројектант ентеријера и дизајна

2161.05

Архитектонски технолог конзервације и ревитализације објекта

2162

Архитекте за пејзажну архитектуру

2162.01

Архитекта за пејзажну архитектуру

2162.02

Инжењер за пејзажну архитектуру

2163

Дизајнери производа и одевних предмета

2163.01

Дизајнер

2163.02

Дизајнер амбалаже

2163.03

Дизајнер индустријских производа

2163.04

Дизајнер накита

2163.05

Дизајнер обуће

2163.06

Дизајнер текстила

2163.07

Дизајнер техничких производа

2163.08

Костимограф

2163.09

Модни дизајнер

2163.10

Модни креатор

2163.11

Уметнички пројектант ентеријера и дизајна

2164

Урбанисти, саобраћајни инжењери и пројектанти

2164.01

Инжењер друмског саобраћаја

2164.02

Инжењер друмског саобраћаја за међународни транспорт и шпедицију

2164.03

Инжењер железничког саобраћаја

2164.04

Инспектор за друмски и јавни саобраћај

2164.05

Инспектор за железнички саобраћај

2164.06

Инспектор за јавне путеве

2164.07

Инспектор за просторно планирање

2164.08

Инспектор за унутрашњу пловидбу

2164.09

Истраживач у области саобраћаја

2164.10

Истраживач у области урбанизма

2164.11

Просторни планер

2164.12

Саобраћајни инжењер

2164.13

Саобраћајни инспектор

2164.14

Саобраћајни планер

2164.15

Урбаниста

2164.16

Урбанистички инспектор

2164.17

Урбанистички планер

2164.18

Урбанистички пројектант

2165

Картографи и геодети

2165.01

Геодета

2165.02

Геодета примењене геодезије

2165.03

Геодета специјалиста за аероснимање

2165.04

Геодета специјалиста за хидрографију

2165.05

Геодета у рударству

2165.06

Геодетски аналитичар

2165.07

Инжењер геодезије

2165.08

Картограф

2165.09

Катастарски геодета

2165.10

Фото-граметар

2166

Графички и мултимедијски дизајнери

2166.01

Веб-дизајнер

2166.02

Графички дизајнер

2166.03

Графички уредник часописа и новина

2166.04

Дигитални уметник

2166.05

Дизајнер звука

2166.06

Дизајнер компјутерских игара

2166.07

Дизајнер мултимедија

2166.08

Дизајнер публикација

2166.09

Илустратор књига

2166.10

Илустратор постера/паноа

2166.11

Ликовни графичар

22

Здравствени стручњаци

221

Доктори медицине

2211

Доктори опште медицине

2211.01

Лекар

2211.02

Лекар у служби хитне медицинске помоћи

2212

Доктори медицине – специјалисти

2212.01

Акушер

2212.02

Алерголог

2212.03

Анестезиолог

2212.04

Вариколог

2212.05

Вирусолог

2212.06

Гастроентеролог

2212.07

Геронтолог

2212.08

Гинеколог

2212.09

Дерматовенеролог

2212.10

Дерматолог

2212.11

Дијабетолог

2212.12

Ендокринолог

2212.13

Епидемиолог

2212.14

Имунолог

2212.15

Интерниста

2212.16

Инфектолог

2212.17

Кардиоваскуларни хирург

2212.18

Кардиолог

2212.19

Клинички патолог

2212.20

Медицински бактериолог

2212.21

Медицински патолог

2212.22

Миколог

2212.23

Неонатолог

2212.24

Неуролог

2212.25

Неуропатолог

2212.26

Неуропедијатар

2212.27

Неуропсихијатар

2212.28

Неурохирург

2212.29

Нефролог

2212.30

Онколог

2212.31

Ортопед

2212.32

Оториноларинголог

2212.33

Офталмолог

2212.34

Паразитолог

2212.35

Патолог

2212.36

Патолог судске медицине/хистопатологије/неуропатологије/у хирургији

2212.37

Педијатар

2212.38

Перинатолог

2212.39

Пнеумолог

2212.40

Психијатар

2212.41

Пулмолог

2212.42

Радијациони онколог

2212.43

Радиолог

2212.44

Реуматолог

2212.45

Специјалиста медицине рада

2212.46

Специјалиста нуклеарне медицине

2212.47

Специјалиста социјалне медицине

2212.48

Специјалиста спортске медицине

2212.49

Специјалиста ургентне медицине

2212.50

Трансфузиолог

2212.51

Трауматолог

2212.52

Уролог

2212.53

Физијатар

2212.54

Физиолог

2212.55

Физиолог ендокринолог

2212.56

Физиолог епидемиолог

2212.57

Физиолог неуролог

2212.58

Фонијатар

2212.59

Хематолог

2212.60

Хирург

2212.61

Хистопатолог

222

Више медицинске и акушерске сестре

2221

Више медицинске сестре

2221.01

Виша анестезиолошка медицинска сестра

2221.02

Виша медицинска сестра

2221.03

Виша педијатријска медицинска сестра

2221.04

Виша психијатријска медицинска сестра

2221.05

Главна медицинска сестра

2222

Више акушерске сестре

2222.01

Виша гинеколошко-акушерска сестра

223

Стручњаци традиционалне и алтернативне медицине

2230

Стручњаци традиционалне и алтернативне медицине

2230.01

Акупунктуролог

2230.02

Хомеопат

224

Парамедицинско особље

2240

Парамедицинско особље

225

Доктори ветеринарске медицине

2250

Доктори ветеринарске медицине

2250.01

Ветеринар

2250.02

Ветеринар епидемиолог

2250.03

Ветеринар патолог

2250.04

Ветеринар репродукције и вештачког осемењавања

2250.05

Ветеринар специјалиста епизоотиологије заразних и паразитских болести

2250.06

Ветеринар хирург

2250.07

Ветеринарски инспектор

2250.08

Истраживач у области ветеринарства

226

Остали здравствени стручњаци

2261

Стоматолози

2261.01

Максилофацијални хирург

2261.02

Орални хирург

2261.03

Ортодонт

2261.04

Пародонтолог

2261.05

Педонтолог

2261.06

Специјалиста денталне и оралне патологије с пародонтологијом

2261.07

Специјалиста дечије и превентивне стоматологије

2261.08

Специјалиста ендодонције

2261.09

Специјалиста оралне хирургије

2261.10

Стоматолог

2261.11

Стоматолог протетичар

2262

Фармацеути

2262.01

Апотекарски фармацеут

2262.02

Индустријски фармацеут

2262.03

Истраживач у области фармација

2262.04

Организатор клиничких испитивања

2262.05

Радио-фармацеут

2262.06

Специјалиста контроле квалитета фармацеутских производа

2262.07

Фармацеут

2262.08

Фармацеут козметолог

2262.09

Фармацеут снабдевања, промета и набавке лекова

2262.10

Фармацеут специјалиста за лековито биље

2262.11

Фармацеут специјалиста за фармацеутску технологију

2262.12

Фармацеут специјалиста клиничке фармакологије

2262.13

Фармацеут у болници

2263

Стручњаци за здравље на раду

2263.01

Стручњак за безбедност и здравље на раду

2263.02

Стручњак за заштиту од радијације

2263.03

Стручњак за санитарну безбедност и здравље на раду

2264

Физиотерапеути

2264.01

Спортски физиотерапеут

2264.02

Физиотерапеут

2264.03

Физиотерапеут за терапију ласером

2264.04

Физиотерапеут специјалиста за геријатрију

2264.05

Физиотерапеут специјалиста за ортопедију

2264.06

Физиотерапеут специјалиста за педијатрију

2265

Дијететичари – нутриционисти

2265.01

Медицински дијететичар

2265.02

Нутрициониста дијетететичар

2265.03

Спортски нутрициониста

2266

Аудиолози и логопеди

2266.01

Аудиолог

2266.02

Логопед

2266.03

Ортофоничар

2266.04

Фонопед

2267

Оптометричари и сродни

2267.01

Оптометричар

2267.02

Ортоптичар

2269

Здравствени стручњаци, неразврстани на другом месту

2269.01

Киропрактичар

2269.02

Мртвозорник

2269.03

Остеопат

2269.04

Радни терапеут

2269.05

Рекреативни терапеут

2269.06

Специјалиста за дерматокозметику

2269.07

Специјалиста за медицинску естетику

2269.08

Специјалиста за терапију бојом – хромотерапију

2269.09

Специјалиста за терапију музиком – музикотерапију

2269.10

Терапеут специјалиста за игру и покрет

23

Стручњаци за образовање и васпитање

231

Наставно особље на високошколским установама

2310

Наставници и сарадници

2310.01

Наставник у области архитектуре

2310.02

Наставник у области библиотекарства, архиварства и музеологије

2310.03

Наставник у области биолошких наука

2310.04

Наставник у области биотехничких наука

2310.05

Наставник у области ветеринарских наука

2310.06

Наставник у области геодетског инжењерства

2310.07

Наставник у области геонаука

2310.08

Наставник у области грађевинског инжењерства

2310.09

Наставник у области драмских и аудио-визуелних уметности

2310.10

Наставник у области економских наука

2310.11

Наставник у области електротехничког и рачунарског инжењерства

2310.12

Наставник у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента

2310.13

Наставник у области инжењерства заштите животне средине

2310.14

Наставник у области историјских и археолошких наука

2310.15

Наставник у области културолошке науке и комуникологије

2310.16

Наставник у области ликовних уметности

2310.17

Наставник у области математичких наука

2310.18

Наставник у области машинског инжењерства

2310.19

Наставник у области медицинских наука

2310.20

Наставник у области менаџмента и бизниса

2310.21

Наставник у области металуршког инжењерства

2310.22

Наставник у области музике и извођачких уметности

2310.23

Наставник у области наука о заштити животне средине и заштите на раду

2310.24

Наставник у области наука о уметностима

2310.25

Наставник у области организационих наука

2310.26

Наставник у области педагошких наука

2310.27

Наставник у области политичких наука

2310.28

Наставник у области правних наука

2310.29

Наставник у области примењених уметности и дизајна

2310.30

Наставник у области психолошких наука

2310.31

Наставник у области рачунарских наука

2310.32

Наставник у области рехабилитације

2310.33

Наставник у области рударског инжењерства

2310.34

Наставник у области саобраћајног инжењерства

2310.35

Наставник у области социолошких наука

2310.36

Наставник у области специјалне едукације и рехабилитације

2310.37

Наставник у области стоматолошких наука

2310.38

Наставник у области теологије

2310.39

Наставник у области технолошког инжењерства

2310.40

Наставник у области фармацеутских наука

2310.41

Наставник у области физичких наука

2310.42

Наставник у области физичког васпитања и спорта

2310.43

Наставник у области физичко-хемијских наука

2310.44

Наставник у области филозофије

2310.45

Наставник у области филолошких наука

2310.46

Сарадник у области архитектуре

2310.47

Сарадник у области библиотекарства, архиварства и музеологије

2310.48

Сарадник у области биолошких наука

2310.49

Сарадник у области биотехничких наука

2310.50

Сарадник у области ветеринарских наука

2310.51

Сарадник у области геонаука

2310.52

Сарадник у области геодетског инжењерства

2310.53

Сарадник у области грађевинског инжењерства

2310.54

Сарадник у области драмских и аудио-визуелних уметности

2310.55

Сарадник у области економских наука

2310.56

Сарадник у области електротехничког и рачунарског инжењерства

2310.57

Сарадник у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента

2310.58

Сарадник у области инжењерства заштите животне средине

2310.59

Сарадник у области историјских и археолошких наука

2310.60

Сарадник у области културолошке науке и комуникологије

2310.61

Сарадник у области ликовних уметности

2310.62

Сарадник у области математичких наука

2310.63

Сарадник у области машинског инжењерства

2310.64

Сарадник у области медицинских наука

2310.65

Сарадник у области менаџмента и бизниса

2310.66

Сарадник у области металуршког инжењерства

2310.67

Сарадник у области музике и извођачких уметности

2310.68

Сарадник у области наука о заштити животне средине и заштите на раду

2310.69

Сарадник у области наука о уметностима

2310.70

Сарадник у области организационих наука

2310.71

Сарадник у области педагошких наука

2310.72

Сарадник у области политичких наука

2310.73

Сарадник у области правних наука

2310.74

Сарадник у области примењених уметности и дизајна

2310.75

Сарадник у области психолошких наука

2310.76

Сарадник у области рачунарских наука

2310.77

Сарадник у области рехабилитације

2310.78

Сарадник у области рударског инжењерства

2310.79

Сарадник у области саобраћајног инжењерства

2310.80

Сарадник у области социолошких наука

2310.81

Сарадник у области специјалне едукације и рехабилитације

2310.82

Сарадник у области стоматолошких наука

2310.83

Сарадник у области теологије

2310.84

Сарадник у области технолошког инжењерства

2310.85

Сарадник у области фармацеутских наука

2310.86

Сарадник у области физичких наука

2310.87

Сарадник у области физичког васпитања и спорта

2310.88

Сарадник у области физичко-хемијских наука

2310.89

Сарадник у области филозофије

2310.90

Сарадник у области филолошких наука

232

Наставници средњег стручног образовања

2320

Наставници стручних предмета и практичне наставе у средњем стручном образовању

2320.01

Наставник архитектонске групе предмета

2320.02

Наставник астрономије

2320.03

Наставник биротехничке групе предмета

2320.04

Наставник бродограђевинске групе предмета

2320.05

Наставник ветеринарске групе предмета

2320.06

Наставник воћарске и виноградарске групе предмета

2320.07

Наставник геодетске групе предмета

2320.08

Наставник геологије

2320.09

Наставник геофизике

2320.10

Наставник грађевинске групе предмета

2320.11

Наставник графичарско-технолошке групе предмета

2320.12

Наставник групе предмета безбедности и здравља на раду

2320.13

Наставник групе предмета друмског саобраћаја

2320.14

Наставник групе предмета за безбедност и унутрашње послове

2320.15

Наставник групе предмета кондиторства

2320.16

Наставник групе предмета кулинарства

2320.17

Наставник групе предмета основних и социјалних медицинских наука

2320.18

Наставник групе предмета пољопривредне механизације

2320.19

Наставник групе предмета противпожарне заштите

2320.20

Наставник групе предмета технологије дрвета

2320.21

Наставник екологије и заштите животне средине

2320.22

Наставник економске групе предмета

2320.23

Наставник електронске групе предмета

2320.24

Наставник електротехничке групе предмета

2320.25

Наставник кожарско-крзнарске технолошке групе предмета

2320.26

Наставник конфекцијско-технолошке групе предмета

2320.27

Наставник машинске групе предмета

2320.28

Наставник медицинско-биохемијске групе предмета

2320.29

Наставник месарско-прерађивачке групе предмета

2320.30

Наставник металуршке групе предмета

2320.31

Наставник механичке групе предмета

2320.32

Наставник млинарско-пекарске групе предмета

2320.33

Наставник обућарске и кожно-галантеријске технолошке групе предмета

2320.34

Наставник педагогије

2320.35

Наставник правне групе предмета

2320.36

Наставник практичне наставе високоградње

2320.37

Наставник практичне наставе воћарства и виноградарства

2320.38

Наставник практичне наставе гинеколошко-опстетричке неге

2320.39

Наставник практичне наставе електроенергетике

2320.40

Наставник практичне наставе електромеханике

2320.41

Наставник практичне наставе електронике

2320.42

Наставник практичне наставе завршних грађевинских радова

2320.43

Наставник практичне наставе здравствене лабораторијске технике

2320.44

Наставник практичне наставе зубне технике – протетике

2320.45

Наставник практичне наставе класичног балета

2320.46

Наставник практичне наставе козметологије

2320.47

Наставник практичне наставе кулинарства

2320.48

Наставник практичне наставе машинске обраде метала

2320.49

Наставник практичне наставе монтаже машина

2320.50

Наставник практичне наставе нискоградње

2320.51

Наставник практичне наставе опште и специјалне неге болесника

2320.52

Наставник практичне наставе посластичарства

2320.53

Наставник практичне наставе прехрамбене технологије

2320.54

Наставник практичне наставе производње и одржавања рачунарске технике

2320.55

Наставник практичне наставе производње обуће и кожне галантерије

2320.56

Наставник практичне наставе ратарства и повртарства

2320.57

Наставник практичне наставе текстилне технологије

2320.58

Наставник практичне наставе угоститељског послуживања

2320.59

Наставник практичне наставе хемијске технологије

2320.60

Наставник ратарско повртарске групе предмета

2320.61

Наставник рачунарске групе предмета

2320.62

Наставник рударске групе предмета

2320.63

Наставник стоматолошке групе предмета

2320.64

Наставник сточарске групе предмета

2320.65

Наставник текстилно-технолошке групе предмета

2320.66

Наставник фармацеутске групе предмета

2320.67

Наставник хемијско-технолошке групе предмета

2320.68

Наставник шумарске групе предмета

233

Наставници средњег општег и уметничког образовања

2330

Наставници средњег општег и уметничког образовања

2330.01

Наставник балета и плеса

2330.02

Наставник биологије

2330.03

Наставник бугарског језика

2330.04

Наставник географије

2330.05

Наставник енглеског језика

2330.06

Наставник историје

2330.07

Наставник историје књижевности

2330.08

Наставник италијанског језика

2330.09

Наставник јапанског језика

2330.10

Наставник кинеског језика

2330.11

Наставник културолошке групе предмета

2330.12

Наставник латинског језика

2330.13

Наставник ликовне групе предмета

2330.14

Наставник ликовне културе

2330.15

Наставник мађарског језика

2330.16

Наставник математике

2330.17

Наставник музичке групе предмета

2330.18

Наставник музичке културе

2330.19

Наставник немачког језика

2330.20

Наставник опште и теорије књижевности

2330.21

Наставник психологије

2330.22

Наставник рачунарства и информатике

2330.23

Наставник ромског језика

2330.24

Наставник румунског језика

2330.25

Наставник русинског језика

2330.26

Наставник руског језика

2330.27

Наставник словачког језика

2330.28

Наставник социологије

2330.29

Наставник српског језика

2330.30

Наставник старословенског језика и књижевности

2330.31

Наставник физике

2330.32

Наставник физичке културе

2330.33

Наставник филозофије и логике

2330.34

Наставник филолошке групе предмета

2330.35

Наставник француског језика

2330.36

Наставник хемије

2330.37

Наставник шпанског језика

234

Наставници у основном и предшколском образовању

2341

Наставници у основном образовању

2341.01

Наставник предметне наставе у основном образовању

2341.02

Наставник разредне наставе

2342

Васпитачи у предшколском васпитању и образовању

2342.01

Васпитaч предшколске деце

2342.02

Логопед – васпитач

2342.03

Медицинска сестра – васпитач

235

Остали стручњаци за образовање

2351

Андрагози, педагози и стручњаци за системска питања образовања и васпитања

2351.01

Андрагог

2351.02

Истраживач у области андрагогије

2351.03

Истраживач у области педагогије

2351.04

Педагог

2351.05

Просветни инспектор

2351.06

Стручњак за вредновање у образовању и васпитању

2351.07

Стручњак за методе образовања

2351.08

Стручњак за образовне политике

2351.09

Стручњак за развој наставног плана и програма (курикулума)

2352

Стручњаци и наставници за особе са сметњама у развоју

2352.01

Дефектолог

2352.02

Логопедагог

2352.03

Наставник за особе са менталним поремећајем

2352.04

Наставник за особе са оштећењима вида

2352.05

Наставник за особе са оштећењима слуха

2352.06

Наставник за особе са поремећајем гласа и говора

2352.07

Наставник за особе са поремећајима у понашању

2352.08

Сурдопедагог

2352.09

Тифлопедагог

2353

Наставници језика неразврстани на другом месту

2353.01

Наставник у школи страних језика

2354

Наставници музике неразврстани на другом месту

2354.01

Наставник у школи музике и певања

2355

Наставници уметности неразврстани на другом месту

2355.01

Наставник у школи балета и плеса

2355.02

Наставник у школи ликовне и примењене уметности

2356

Инструктори информационих технологија

2356.01

Наставник у школи рачунара

2359

Стручњаци за образовање и васпитање, неразврстани на другом месту

2359.01

Васпитач у дому ученика

2359.02

Просветни саветник

2359.03

Саветник у спорту

2359.04

Специјални педагог

24

Стручњаци пословних услуга и администрације

241

Финансијски стручњаци

2411

Рачуноводствени стручњаци

2411.01

Аналитичар платног промета

2411.02

Банкарски инспектор

2411.03

Буџетски инспектор

2411.04

Девизни инспектор

2411.05

Интерни ревизор

2411.06

Рачуноводствени планер – аналитичар

2411.07

Рачуновођа

2411.08

Рачуновођа за порезе

2411.09

Рачунополагач

2411.10

Финансијски контролор

2411.11

Финансијски ревизор

2412

Финансијски и инвестициони саветници

2412.01

Порески саветник

2412.02

Саветник за инвестиције

2412.03

Саветник за клијенте у банкарству

2412.04

Стручњак за инвестиције и развој

2412.05

Стручњак за кастоди послове

2412.06

Финансијски и инвестициони саветник

2412.07

Финансијски саветник

2413

Финансијски аналитичари и сродни

2413.01

Аналитичар за инвестиције

2413.02

Аналитичар за обвезнице

2413.03

Аналитичар финансијског пословања

2413.04

Аналитичар ценовне и комерцијалне политике

2413.05

Консултант за хартије од вредности

2413.06

Контролор у банкарству

2413.07

Менаџер за ризик пословања са корпоративним клијентима

2413.08

Менаџер за ризик пословања са малим и средњим предузећима и предузетницима

2413.09

Менаџер за ризик пословања са становништвом

2413.10

Менаџер за унапређење ефикасности управљања ризицима

2413.11

Специјалиста за документацију у банкарству

2413.12

Специјалиста за електронско банкарство

2413.13

Специјалиста за наплату спорних потраживања у банкарству

2413.14

Специјалиста за платне картице

2413.15

Специјалиста за реструктурирање и подршку клијентима

2413.16

Специјалиста за управљање ризицима у банкарству

2413.17

Специјалиста за усклађеност банкарског пословања

2413.18

Специјалиста за факторинг

2413.19

Стручњак за извештавање, анализу и моделирање у банкарству

2413.20

Стручњак за кредитни портфолио

2413.21

Стручњак за наплату потраживања од правних лица

2413.22

Стручњак за наплату потраживања од физичких лица

2413.23

Стручњак за супервизију средстава обезбеђења

2413.24

Стручњак за управљање кредитним ризиком

2413.25

Стручњак за управљање тржишним ризиком

242

Стручњаци административног пословања

2421

Аналитичари организације и управљања

2421.01

Аналитичар за методе и организацију рада

2421.02

Аналитичар пословних процеса

2421.03

Консултант за управљање пословним процесима

2421.04

Организатор протокола

2421.05

Пословни консултант

2421.06

Специјалиста за стандарде и техничке нормативе

2421.07

Стручњак за ефикасност пословања

2421.08

Стручњак за организацију рада

2421.09

Стручњак за управљање квалитетом

2422

Стручњаци за јавну политику

2422.01

Аналитичар јавних политика

2422.02

Дипломата

2422.03

Саветник за јавне политике

2423

Стручњаци за кадрове и каријерни развој

2423.01

Аналитичар занимања

2423.02

Аналитичар политике запошљавања

2423.03

Каријерни саветник

2423.04

Организатор кадровских процеса

2423.05

Саветник за запошљавање

2423.06

Специјалиста за кадрове

2423.07

Стручњак за каријерно вођење и саветовање

2423.08

Стручњак за развој људских ресурса

2423.09

Стручњак за селекцију кадрова

2424

Стручњаци за обуку и професионални развој

2424.01

Организатор образовања одраслих

2424.02

Стручњак за обуку и професионални развој кадрова

2424.03

Стручњак за развој радне снаге

243

Стручњаци за продају, маркетинг и односе с јавношћу

2431

Стручњаци за маркетинг и оглашавање

2431.01

Аналитичар тржишта

2431.02

Бренд менаџер

2431.03

Менаџер категорије производа

2431.04

Менаџер производа

2431.05

Стручњак за маркетинг

2431.06

Стручњак за оглашавање

2432

Стручњаци за односе с јавношћу

2432.01

Менаџер за односе с јавношћу

2432.02

Менаџер масовних медија

2432.03

Писац рекламних текстова

2432.04

Рекламни агент

2432.05

Стручњак за односе с јавношћу

2433

Стручњаци за продају техничких и медицинских производа (осим ИКТ)

2433.01

Заступник продаје индустријских производа

2433.02

Заступник продаје медицинских и фармацеутских производа

2433.03

Заступник продаје техничких производа

2434

Стручњаци за продају информационо-комуникационе технологије (ИКТ)

2434.01

Заступник продаје информационо комуникационих технологија

2434.02

Заступник продаје рачунара и рачунарске опреме

25

Стручњаци за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)

251

Аналитичари и стручњаци за развој софтвера и апликација

2511

Систем-аналитичари

2511.01

Аналитичар информационог система

2511.02

Аналитичар пословног система (ИТ)

2511.03

Дизајнер ИТ система

2511.04

Консултант за ИКТ системе

2511.05

Систем инжењер (ИКТ)

2511.06

Систем интегратор (ИКТ)

2512

Стручњаци за развој софтвера

2512.01

Појектант инфраструктуре за ИКТ

2512.02

Програмер

2512.03

Програмер аналитичар

2512.04

Програмер кодер

2512.05

Пројектант информационог система

2512.06

Пројектант софтвера

2512.07

Стручњак за архитектуру информационог система

2512.08

Стручњак за развој софтвера

2513

Стручњаци за развој интернетских апликација и мултимедијалних садржаја

2513.01

Дизајнер корисничког интерфејса

2513.02

Организатор учења на даљину

2513.03

Програмер анимација

2513.04

Програмер компјутерских игара

2513.05

Програмер мултимедија

2513.06

Пројектант веб-сајта

2513.07

Стручњак за архитектуру веб-сајта

2513.08

Стручњак за развој веб-сајта

2513.09

Стручњак за развој интернета

2514

Програмери апликација

2514.01

Инжењер за инфраструктуру рачунарства у облаку (Cloud Computing Engineer)

2514.02

Програмер апликација

2514.03

Програмер апликација у Андроид окружењу

2514.04

Програмер апликација у IOS окружењу

2519

Стручњаци за развој софтвера и апликација и аналитичари, неразврстани на другом месту

2519.01

Аналитичар за осигурање квалитета у ИКТ

2519.02

Истраживач у области информационих наука

2519.03

Стручњак за електронско банкарство

2519.04

Стручњак за тестирање система (ИКТ)

2519.05

Стручњак за тестирање софтвера

252

Стручњаци за базе података и мреже

2521

Дизајнери и администратори база података

2521.01

Администратор базе података

2521.02

Администратор података

2521.03

Аналитичар базе података

2521.04

Пројектант базе података

2521.05

Стручњак за архитектуру базе података

2522

Систем-администратори

2522.01

Администратор мрежа (ИКТ)

2522.02

Систем администратор (ИКТ)

2523

Стручњаци за рачунарске мреже

2523.01

Аналитичар мрежа (ИКТ)

2523.02

Аналитичар рачунарских комуникација

2523.03

Инжењер мрежа и телекомуникација

2523.04

Стручњак за развој рачунарске мреже

2529

Стручњаци за базе података и мреже, неразврстани на другом месту

2529.01

Библиотечки информатичар

2529.02

Информатичар

2529.03

Кибернетичар

2529.04

Ревизор за информационо-комуникационе технологије

2529.05

Специјалиста за подршку у раду са апликацијама

2529.06

Специјалиста за сигурносне системе (ИКТ)

2529.07

Стручњак за безбедност информација (ИТ)

2529.08

Стручњак за дигиталну форензику

26

Стручњаци за право, друштвене науке и културу

261

Правници

2611

Заступници

2611.01

Адвокат

2611.02

Правни заступник

2611.03

Заменик јавног тужиоца

2611.04

Заменик правобраниоца

2612

Судије

2612.01

Судија Врховног касационог суда

2612.02

Судија Уставног суда

2612.03

Судија суда опште надлежности

2612.04

Судија суда посебне надлежности

2619

Правници, неразврстани на другом месту

2619.01

Арбитар

2619.02

Јавни бележник/нотар

2619.03

Јавни извршитељ

2619.04

Јавнобележнички помоћник

2619.05

Јавнобележнички сарадник

2619.06

Посредник

2619.07

Правни аналитичар

2619.08

Правни саветник

2619.09

Правник

2619.10

Правобранилачки помоћник

2619.11

Саветник за мирно решавање спорова

2619.12

Судијски помоћник

2619.13

Судски вештак

2619.14

Тужилачки помоћник

262

Библиотекари, архивисти и кустоси

2621

Архивисти и кустоси

2621.01

Археограф

2621.02

Архивар специјалиста

2621.03

Библиотечко-архивски конзерватор

2621.04

Историчар уметности

2621.05

Конзерватор – рестауратор културних добара

2621.06

Конзерватор културних добара

2621.07

Конзерватор одеће

2621.08

Кустос галерије

2621.09

Кустос музеја

2621.10

Музејски аранжер – декоратер

2621.11

Музејски архивиста

2621.12

Музејски педагог

2621.13

Нумизматичар

2621.14

Рестауратор културних добара

2621.15

Филателист

2622

Библиотекари, документалисти и сродни

2622.01

Библиограф

2622.02

Библиотекар

2622.03

Библиотекар каталогизатор

2622.04

Библиотекар класификатор

2622.05

Библиотекар конзерватор

2622.06

Библиотекар рестауратор

2622.07

Библиотечки инструктор

2622.08

Документалиста

2622.09

Документалиста у спорту

263

Стручњаци друштвених наука, верски стручњаци и великодостојници

2631

Стручњаци економије

2631.01

Агроекономиста

2631.02

Економетричар

2631.03

Економиста

2631.04

Економиста рада

2631.05

Економски аналитичар

2631.06

Економски саветник

2631.07

Истраживач у области економије

2631.08

Саветник за економска питања

2631.09

Стручњак за послове унутрашње трговине

2631.10

Стручњак за спољнотрговинско пословање

2632

Социолози, археолози, антрополози, географи и сродни стручњаци

2632.01

Антрополог

2632.02

Археолог

2632.03

Географ

2632.04

Етногеограф

2632.05

Етнограф

2632.06

Етнолог

2632.07

Истраживач у области географије

2632.08

Истраживач у области социологије

2632.09

Криминолог

2632.10

Пенолог

2632.11

Социјални патолог

2632.12

Социолог

2632.13

Туризмолог

2633

Филозофи, историчари и политиколози

2633.01

Генеалог

2633.02

Историчар

2633.03

Политиколог

2633.04

Филозоф

2634

Психолози

2634.01

Индустријски психолог

2634.02

Истраживач у области психологије

2634.03

Клинички психолог

2634.04

Психолог

2634.05

Психометричар

2634.06

Психотерапеут

2634.07

Социјални психолог

2634.08

Спортски психолог

2634.09

Школски психолог

2635

Стручњаци за социјални рад и саветовање

2635.01

Водитељ случаја

2635.02

Саветник за болести зависности

2635.03

Саветник за брак

2635.04

Саветник за децу и омладину

2635.05

Саветник за жртве породичног насиља

2635.06

Саветник за жртве сексуалног насиља

2635.07

Саветник за породицу

2635.08

Социјални радник

2635.09

Супервизор за социјални рад

2636

Верски стручњаци, великодостојници и теолози

2636.01

Архиђакон

2636.02

Архиепископ

2636.03

Бискуп

2636.04

Владика

2636.05

Ђакон

2636.06

Епископ

2636.07

Жупник

2636.08

Игуман

2636.09

Имам

2636.10

Јерођакон

2636.11

Јеромонах

2636.12

Митрополит

2636.13

Муфтија

2636.14

Надбискуп

2636.15

Пастор

2636.16

Патријарх

2636.17

Рабин

2636.18

Свештеник

2636.19

Теолог

2636.20

Хоџа

264

Књижевници, новинари и лингвисти

2641

Књижевници и сродни

2641.01

Биограф

2641.02

Драматург

2641.03

Есејиста

2641.04

Књижевни критичар

2641.05

Књижевник

2641.06

Критичар ликовних уметности

2641.07

Критичар музичких уметности

2641.08

Критичар позоришних уметности

2641.09

Песник

2641.10

Писац говора

2641.11

Писац за интерактивне медије

2641.12

Романописац

2641.13

Сатиричар

2641.14

Сценариста

2641.15

Филмски критичар

2641.16

Хроничар

2642

Новинари и уредници

2642.01

Аналитичар масовних медија

2642.02

Главни и одговорни уредник новина/часописа/радио/ТВ

2642.03

Енигмата

2642.04

Издавач

2642.05

Коментатор

2642.06

Координатор деска

2642.07

Музички уредник

2642.08

Новинар

2642.09

Новинар – дописник

2642.10

Новинарски репортер

2642.11

Продуцент вести (радио/телевизија)

2642.12

Редактор

2642.13

Спортски новинар

2642.14

Уредник књижевних издања

2642.15

Уредник комуникација на друштвеним мрежама

2642.16

Уредник новина

2642.17

Уредник редакције

2642.18

Уредник рубрике

2642.19

Уредник ТВ програма

2642.20

Уредник у издавачкој делатности

2643

Преводиоци, тумачи и остали лингвисти

2643.01

Графолог

2643.02

Етимолог

2643.03

Инокореспондент

2643.04

Криптолог

2643.05

Лексикограф

2643.06

Лексиколог

2643.07

Лектор

2643.08

Морфолог

2643.09

Преводилац

2643.10

Семантичар/семасиолог

2643.11

Симултани/консекутивни преводилац

2643.12

Судски тумач

2643.13

Тумач знаковног језика

2643.14

Филолог

2643.15

Фонолог

265

Уметници – ствараоци и извођачи

2651

Визуелни уметници

2651.01

Вајар

2651.02

Вајар примењених уметности

2651.03

Иконописац

2651.04

Илустратор

2651.05

Истраживач у области ликовних уметности

2651.06

Карикатуриста

2651.07

Колорист

2651.08

Ликовни уметник

2651.09

Ликовни уредник

2651.10

Рестауратор слика

2651.11

Сликар

2651.12

Сликар примењених уметности

2651.13

Уметник на керамици

2651.14

Фрескописац

2651.15

Цртач анимираних филмова

2652

Музичари – инструменталисти, певачи и композитори

2652.01

Бубњар

2652.02

Вибрафониста

2652.03

Виолиниста

2652.04

Виолиста

2652.05

Виолончелиста

2652.06

Вокални солиста

2652.07

Гитариста

2652.08

Диригент оркестра

2652.09

Диригент хора

2652.10

Етномузиколог

2652.11

Кларинетиста

2652.12

Композитор

2652.13

Контрабасиста

2652.14

Концерт мајстор

2652.15

Музиколог

2652.16

Музичар инструменталиста

2652.17

Музичар у ноћном клубу

2652.18

Музички аранжер

2652.19

Музички корепетитор

2652.20

Музички репетитор

2652.21

Обоиста

2652.22

Оперски певач

2652.23

Органиста

2652.24

Оргуљаш

2652.25

Певач у ноћном клубу

2652.26

Пијаниста

2652.27

Позауниста

2652.28

Првак опере

2652.29

Саксофониста

2652.30

Тимпаниста

2652.31

Тромбониста

2652.32

Тромпетиста

2652.33

Трубач

2652.34

Тубиста

2652.35

Фаготиста

2652.36

Флаутиста

2652.37

Фрулаш

2652.38

Харфиста

2652.39

Хорниста

2652.40

Хорски певач

2652.41

Челиста

2652.42

Чембалиста

2653

Плесачи и кореографи

2653.01

Балетски играч

2653.02

Балетски кореограф

2653.03

Балетски корепетитор

2653.04

Балетски репетитор

2653.05

Играч модерних игара

2653.06

Кореограф

2653.07

Плесни асистент

2653.08

Помоћник кореографа

2653.09

Првак балета

2653.10

Фолклорни играч

2653.11

Фолклорни кореограф

2654

Филмски и позоришни режисери, продуценти и сродни

2654.01

Асистент режије

2654.02

Водитељ књиге снимања

2654.03

Дизајнер светла

2654.04

Директор документарног програма

2654.05

Директор сцене

2654.06

Директор филма

2654.07

Директор фотографије

2654.08

Мајстор луткар

2654.09

Мајстор сцене

2654.10

Музички продуцент

2654.11

Организатор програма/емисије

2654.12

Позоришни продуцент

2654.13

Позоришни редитељ

2654.14

Помоћник сценографа

2654.15

Продуцент аудио видео издања

2654.16

Продуцент радија/телевизије

2654.17

Реализатор програма радија и телевизије

2654.18

Редитељ опере

2654.19

Редитељ радио-емисија

2654.20

Редитељ фотографије

2654.21

Сценограф

2654.22

Сценограф луткар

2654.23

Технички директор за радио или телевизију

2654.24

Филмски и телевизијски монтажер

2654.25

Филмски и телевизијски редитељ

2654.26

Филмски продуцент

2655

Глумци

2655.01

Глумац

2655.02

Глумац имитатор

2655.03

Глумац комичар

2655.04

Глумац приповедач – наратор

2656

Спикери на радију, телевизији и другим медијима

2656.01

Водитељ естрадног програма

2656.02

Водитељ јавних манифестација

2656.03

Водитељ радио и ТВ емисија

2656.04

Најављивач програма/конферансије

2656.05

Репортер за временску прогнозу

2656.06

Спикер

2656.07

Спикер на радију

2656.08

Спикер на телевизији

2656.09

Спортски репортер

2659

Уметници и извођачи неразврстани на другом месту

2659.01

Акробата

2659.02

Артиста на трапезу/жици

2659.03

Вентрилоквиста/трбухозборац

2659.04

Вођа/члан музичке групе

2659.05

Диск џокеј

2659.06

Естрадни имитатор

2659.07

Естрадни музичар

2659.08

Жонглер

2659.09

Играч у ноћном клубу

2659.10

Илузиониста

2659.11

Капелник

2659.12

Кловн

2659.13

Луткар

2659.14

Мађионичар

2659.15

Пантомимичар

2659.16

Пародичар

2659.17

Стенд ап комичар

2659.18

Степ играч

2659.19

Улични певач

2659.20

Улични свирач

2659.21

Хипнотизер

2659.22

Циркуски дресер дивљих животиња

3

ТЕХНИЧАРИ И САРАДНИЦИ СТРУЧЊАКА

31

Сарадници и техничари у области природних и техничких наука

311

Сарадници и техничари у области физике, хемије и техничких наука

3111

Сарадници и техничари у области физике и хемије

3111.01

Астрономски техничар

3111.02

Геолошки техничар

3111.03

Геофизички техничар

3111.04

Метеоролошки техничар

3111.05

Оператер геотехничких и хидрогеолошких истраживања

3111.06

Прехрамбени физичко-хемијски лаборант

3111.07

Физички техничар

3111.08

Хемијски техничар

3111.09

Хемијско технолошки техничар

3112

Сарадници и техничари у грађевинарству, архитектури, урбанизму и геодезији

3112.01

Архитектонски техничар

3112.02

Геодетски техничар

3112.03

Геометар

3112.04

Грађевински калкулант

3112.05

Грађевински техничар

3112.06

Грађевински техничар за механику тла

3112.07

Грађевински техничар за прорачуне и планове

3112.08

Техничар високоградње

3112.09

Техничар грађевинских основних радова

3112.10

Техничар за просторно планирање

3112.11

Техничар нискоградње

3112.12

Техничар хидроградње

3112.13

Урбанистички техничар

3112.14

Фотограметријски техничар

3113

Сарадници и техничари у електротехници

3113.01

Електроенергетичар

3113.02

Електроенергетски аеродромски техничар експлоатације и одржавања

3113.03

Електроенергетски техничар експлоатације и одржавања

3113.04

Електромонтерски оператер инсталације и опреме

3113.05

Електромонтерски техничар електричних мрежа

3113.06

Електромонтерски техничар специјалиста електричних постројења

3113.07

Електротехничар

3113.08

Електротехничар за енергетску расвету

3113.09

Електротехничар конструисања електричних делова

3113.10

Електротехничар одржавања апарата за домаћинство

3113.11

Електротехничар одржавања мерних инструмената и склопова

3113.12

Електротехничар одржавања опреме грађевинских, индустријских и лучких дизалица

3113.13

Електротехничар одржавања опреме друмских возила и покретних машина

3113.14

Електротехничар одржавања опреме железничке вуче и возила

3113.15

Електротехничар одржавања опреме лифтова, жичара и елеватора

3113.16

Електротехничар одржавања опреме пловила

3113.17

Електротехничар одржавања опреме производних машина и погона

3113.18

Електротехничар производње машина и опреме

3113.19

Електротехничар производње уређаја за домаћинство

3113.20

Оператер експлоатације и одржавања железничке електроенергетске опреме

3113.21

Техничар преноса електричне енергије

3114

Сарадници и техничари у електроници

3114.01

Оператер одржавања електронских сигнално-сигурносних уређаја

3114.02

Оператер одржавања фоно-уређаја и видео студија

3114.03

Оперативни конструктор енергетско-електронских уређаја

3114.04

Техничар електронике

3114.05

Техничар електронике за мерне инструменте и склопове

3114.06

Техничар електронике за полупроводнике

3114.07

Техничар електронике за прорачуне

3114.08

Техничар електронике за рачунарски хардвер

3114.09

Техничар мехатронике

3114.10

Техничар одржавања рачунарске опреме

3115

Сарадници и техничари у машинству

3115.01

Машински техничар

3115.02

Машински техничар бродоградње

3115.03

Машински техничар за одржавање ваздухоплова

3115.04

Планер обраде метала

3115.05

Техничар аеронаутике

3115.06

Техничар градње пловила

3115.07

Техничар за гасне инсталације

3115.08

Техничар заваривања

3115.09

Техничар конструисања алата и прибора

3115.10

Техничар конструисања машинских елемената

3115.11

Техничар конструисања металних конструкција

3115.12

Техничар конструктор металних производа широке потрошње

3115.13

Техничар контролоре квалитета машинских материјала

3115.14

Техничар лабораторијског испитивања и мерењa металних материјала

3115.15

Техничар обраде метала деформисањем и одвајањем

3115.16

Техничар обраде метала резањем

3115.17

Техничар пољопривредне механизације

3115.18

Техничар производње и одржавања алатних машина

3115.19

Техничар производње и одржавања енергетских машина и постројења

3115.20

Техничар производње и одржавања машина и уређаја прецизне технике

3115.21

Техничар производње и одржавања машинске механизације

3115.22

Техничар производње и одржавања расхладних уређаја

3115.23

Техничар производње и одржавања термотехничких машина и постројења

3115.24

Техничар производње и одржавања уређаја хидраулике и пнеуматике

3116

Сарадници и техничари хемијских технологија (осим процесних техничара)

3116.01

Графички лаборант

3116.02

Графички техничар

3116.03

Гумарски техничар

3116.04

Дрвноиндустријски техничар

3116.05

Кожарски техничар

3116.06

Лаборант за испитивање грађевинског материјала

3116.07

Лаборант у прехрамбеној производњи

3116.08

Прехрамбени техничар

3116.09

Сладар

3116.10

Текстилски техничар

3116.11

Техничар производње грађевинског материјала

3116.12

Хемијскo-технолошки лаборант

3116.13

Хемијски лаборант

3117

Сарадници и техничари у рударству и металургији

3117.01

Металуршки лаборант

3117.02

Металуршки техничар

3117.03

Металуршки техничар аналитичар

3117.04

Металуршки техничар експлоатације

3117.05

Металуршки техничар за одливке

3117.06

Металуршки техничар за радиоактивне минерале

3117.07

Рударски диспечер

3117.08

Рударски инспектор

3117.09

Рударски техничар

3117.10

Рударски техничар површинске експлоатације

3117.11

Рударски техничар подземне експлоатације

3117.12

Рударски техничар припреме и оплемењивања минералних сировина

3117.13

Техничар истраживања минералних сировина

3117.14

Техничар постројења за истраживање и производњу нафте и земног гаса

3117.15

Техничар производње племенитих метала

3118

Технички цртачи

3118.01

Електротехнички цртач

3118.02

Картографски цртач

3118.03

Машински технички цртач

3118.04

Технички илустратор

3118.05

Технички цртач

3118.06

Технички цртач у грађевинарству

3119

Сарадници и техничари у копненом саобраћају и техничким наукама неразврстани на другом месту

3119.01

Ватрогасни инспектор

3119.02

Ватрогасни истражитељ

3119.03

Инспектор заштите од пожара

3119.04

Лаборант форензичар

3119.05

Специјалиста за превенцију од пожара

3119.06

Техничар друмског саобраћаја

3119.07

Техничар железничког саобраћаја

3119.08

Техничар за индустријске пројекте

3119.09

Техничар безбедности и здравља на раду

3119.10

Техничар роботике

3119.11

Техничар утрошка материјала

312

Надзорници у рударству, прерађивачкој индустрији и грађевинарству

3121

Надзорници рудника

3121.01

Надзорник у каменолому

3121.02

Надзорник у руднику

3121.03

Рударски надзорник површинске експлоатације

3121.04

Рударски надзорник подземне експлоатације

3121.05

Рударски надзорник прераде минералне сировине

3122

Надзорници производње у прерађивачкој индустрији

3122.01

Надзорник за фину обраду производа

3122.02

Надзорник производне линије

3123

Грађевински надзорници

3123.01

Надзорник за грађевинску механизацију

3123.02

Надзорник инсталатерских и завршних грађевинских радова

3123.03

Надзорник у високоградњи

3123.04

Надзорник у грађевинарству

3123.05

Надзорник у нискоградњи

313

Техничари контроле процеса – процесни техничари

3131

Оператери постројења за производњу енергије

3131.01

Диспечер електроенергетске станице

3131.02

Електроенергетски оператер

3131.03

Електроенергетски оператер експлоатације и одржавања

3131.04

Машиниста термоцентрале

3131.05

Оператер агрегата

3131.06

Оператер генераторске станице

3131.07

Оператер за трафостанице

3131.08

Оператер постројења за дистрибуцију енергије

3131.09

Оператер постројења за соларну енергију

3131.10

Оператер производње електричне енергије из природног гаса

3131.11

Оператер станице за производњу енергије

3131.12

Оператер термоенергетских постројења

3131.13

Оператер турбине за производњу електричне енергије

3131.14

Оператер хидроенергетских постројења

3131.15

Погонски енергетичар

3131.16

Турбомашиниста

3132

Оператери пећи за спаљивање отпада и оператери прераде воде

3132.01

Машиниста рени бунара

3132.02

Машиниста хидрауличних постројења

3132.03

Оператер базена за пречишћавање воде

3132.04

Оператер канализационог постројења

3132.05

Оператер пећи за спаљивање отпада

3132.06

Оператер прераде отпадних вода

3132.07

Оператер резервоара за воду

3132.08

Оператер у хидростаници

3132.09

Оператер уређаја за пречишћавање отпадних вода

3132.10

Оператер уређаја за пречишћавање воде

3132.11

Оператер уређаја за филтрирање воде

3132.12

Оператер хидрофора

3132.13

Оператер црпне станице

3133

Контролори хемијских постројења и процеса

3133.01

Контролор завршних производа у наменској индустрији

3133.02

Контролор операције делова у наменској индустрији

3133.03

Контролор процеса полимеризације

3133.04

Контролор процеса производње жестоких пића

3133.05

Контролор процеса производње минералних вода

3133.06

Контролор процеса стерилизације у хемијској производњи

3133.07

Контролор процеса у производњи кокса

3133.08

Контролор у производњи грађевинског материјала

3133.09

Контролор хемијских процеса

3133.10

Оператер за хемијско филтрирање и одвајање

3133.11

Оператер обраде радиоактивног отпада

3133.12

Оператер постројења за третман хемијском топлотом

3133.13

Оператер производње безалкохолних пића

3133.14

Оператер производње вина

3133.15

Оператер производње и прераде адитива, зачина, чаја, кафе и кавовина

3133.16

Оператер у цементари

3133.17

Техничар кондиторске производње

3133.18

Техничар млевења житарица

3133.19

Техничар прераде воћа и поврћа

3133.20

Техничар прераде дувана

3133.21

Техничар прераде меса и рибе

3133.22

Техничар прераде млека

3133.23

Техничар производње и прераде скроба

3133.24

Техничар производње пива

3133.25

Техничар производње уља и биљних масти

3133.26

Техничар производње хлеба, пецива и тестенина

3133.27

Техничар производње шећера

3134

Оператери постројења за рафинисање нафте и природног гаса

3134.01

Дестилатер нафте и природног гаса

3134.02

Оператер блендера за прераду нафте и природног гаса

3134.03

Оператер гасних постројења

3134.04

Оператер парафинских постројења

3134.05

Оператер петролеумских постројења

3134.06

Петрохемијски оператер

3134.07

Процесни техничар у рафинерији нафте

3135

Контролори металуршких процеса

3135.01

Оператер станице за централну контролу металуршких процеса

3135.02

Оператери високих пећи

3135.03

Техничар галванизације

3135.04

Техничар производње каблова и проводника

3135.05

Техничар производње одливака

3135.06

Техничар производње челика

3135.07

Техничар термичке обраде метала

3139

Контролори процеса, неразврстани на другом месту

3139.01

Контролор индустријских робота

3139.02

Металофарбарски контролор

3139.03

Оператер за производњу целулозе и папира

3139.04

Оператер на линијама за аутоматску производњу

3139.05

Техничар дрвопрерађивачке технологије

3139.06

Техничар машинске роботике и флексибилне аутоматике

314

Сарадници и техничари у биолошким наукама и сродна занимања (осим медицинских)

3141

Сарадници и техничари у биолошким наукама (осим медицинских)

3141.01

Бактериолошки техничар

3141.02

Биолошки техничар

3141.03

Биофизички техничар

3141.04

Биохемијски техничар

3141.05

Ботанички техничар

3141.06

Генетички техничар

3141.07

Еколошки техничар

3141.08

Лаборант биологије

3141.09

Прехрамбени микробиолошки лаборант

3141.10

Техничар за културу ткива

3141.11

Техничар за микробиологију

3141.12

Техничар зоологије

3141.13

Фармаколошки техничар

3142

Сарадници и техничари у пољопривреди

3142.01

Агрономски техничар

3142.02

Воћарско – виноградарски лаборант

3142.03

Техничар за воћарство – виноградарство

3142.04

Техничар за живинарство

3142.05

Техничар за ратарство – повртарство

3142.06

Техничар за цвећарство – вртларство

3142.07

Техничар заштите биља

3142.08

Техничар млекарства

3142.09

Техничар пољопривредних мелиорација

3142.10

Техничар сточарства

3142.11

Техничар хортикултуре

3143

Сарадници и техничари у шумарству

3143.01

Техничар арборикултуре

3143.02

Техничар озелењавања насеља и уређења предела

3143.03

Техничар узгоја шума

3143.04

Чувар шума

3143.05

Шумарски техничар

315

Контролори и техничари бродског и авио саобраћаја

3151

Бродски техничари

3151.01

Бродомашински техничар

3151.02

Бродски механичар – моториста

3151.04

Машиниста пловидбе

3151.05

Управник унутрашње пловидбе

3152

Бродски официри палубе и навигатори

3152.01

Заповедник брода

3152.02

Заповедник брода унутрашње пловидбе

3152.03

Капетан брода

3152.04

Капетан бродске преводнице

3152.05

Капетан јахте

3152.06

Кормилар

3152.07

Лучки капетан

3152.08

Лучки техничар

3152.09

Наутичар

3152.10

Наутичар унутрашње пловидбе

3152.11

Наутички техничар

3152.12

Официр бродске машине

3152.13

Официр бродске палубе

3152.14

Пилот глисера

3152.15

Подофицир бродске машине

3152.16

Подофицир бродске палубе

3153

Пилоти авиона и сродна занимања

3153.01

Инжењер лета

3153.02

Инспектор летачке оперативе и летачког особља

3153.03

Инструктор летења

3153.04

Капетан авиона

3153.05

Навигатор летења

3153.06

Организатор летачке оперативе

3153.07

Пилот авиона – копилот

3153.08

Пилот привредне авијације

3153.09

Пилот хеликоптера

3153.10

Пробни пилот

3154

Контролори летења

3154.01

Контролор ваздушног саобраћаја

3155

Техничари електронике за безбедност авио-саобраћаја

3155.01

Оператер опреме за скенирање пртљага

3155.02

Техничар безбедности авио саобраћаја

32

Медицинске сестре и здравствени техничари

321

Медицински и фармацеутски техничари

3211

Техничари за терапеутску опрему и медицинска снимања

3211.01

Рендгенски техничар

3211.02

Терапеут за медицинска зрачења

3211.03

Техничар за магнетну резонанцу

3211.04

Техничар нуклеарне медицине

3211.05

Техничар радиографије

3211.06

Техничар сонографије

3212

Техничари медицинске лабораторије

3212.01

Биохемијско-здравствени аналитичар

3212.02

Биохемијско-здравствени лаборант

3212.03

Лабораторијски техничар за патологију

3212.04

Медицинско-лабораторијски техничар

3212.05

Микробиолошки лаборант

3212.06

Техничар за банку крви

3212.07

Техничар серологије

3212.08

Физиолошки техничар

3212.09

Хематолошки техничар

3212.10

Цитолошки техничар

3213

Фармацеутски техничари

3213.01

Техничар фармацеутске производње

3213.02

Фармацеутски лаборант

3213.03

Фармацеутски техничар

3213.04

Фармацеутски техничар обраде података о лековима

3213.05

Фармацеутски техничар промета робе

3214

Медицински и зубни протетичари

3214.01

Зубни техничар

3214.02

Зубни техничар специјалиста фиксне протетике

3214.03

Медицински протетичар

3214.04

Оператер израде ортопедских помагала

3214.05

Ортодонтист

3214.06

Протетичар за горње екстремитете

322

Медицинске сестре и бабице

3221

Медицинске сестре

3221.01

Дерматолошка сестра

3221.02

Медицинска сестра

3221.03

Медицинска сестра за кућну помоћ и негу

3221.04

Медицинска сестра инструментарка

3221.05

Медицинска сестра примарне здравствене заштите

3221.06

Медицинска сестра стационарне здравствене заштите

3221.07

Медицинска сестра у кардиоваскуларно-пулмолошкој дијагностици

3221.08

Медицинска сестра у трансфузиологији

3221.09

Медицинско-педагошка сестра

3221.10

Педијатријска медицинска сестра

3221.11

Психијатријска медицинска сестра

3222

Бабице

3222.01

Акушерска медицинска сестра

323

Техничари традиционалне и алтернативне медицине

3230

Техничари традиционалне и алтернативне медицине

3230.01

Биоенергетичар

3230.02

Видар/исцелитељ

3230.03

Јога терапеут

3230.04

Натуропат

3230.05

Техничар за акунпуктуру

3230.06

Техничар специјалиста хомеопатије

3230.07

Травар

324

Ветеринарски техничари и помоћници

3240

Ветеринарски техничари и помоћници

3240.01

Ветеринарски техничар

3240.02

Ветеринарски техничар за вакцинацију

3240.03

Ветеринарски техничар за вештачко осемењивање

325

Остали здравствени техничари

3251

Стоматолошке сестре – техничари

3251.01

Зубарски техничар – профилактичар

3251.02

Зубни терапеут

3251.03

Зубни техничар – лаборант

3251.04

Зубни хигијеничар

3251.05

Стоматолошка сестра

3252

Медицински техничари за здравствене информације и картотеку

3252.01

Медицински картотекар

3253

Патронажне сестре – техничари

3253.01

Здравствени медијатор

3253.02

Патронажна бабица

3253.03

Патронажна сестра – техничар

3254

Оптичари

3254.01

Оператер за оптичке елементе

3254.02

Оптичар

3254.03

Оптичар за контактна сочива

3254.04

Техничар обраде оптичких елемената

3255

Физиотерапеутски техничари и сарадници

3255.01

Балнеотерапеут

3255.02

Електротерапеут

3255.03

Масер

3255.04

Спортски масер

3255.05

Техничар акупресуре

3255.06

Техничар физикалне рехабилитације

3255.07

Физиотерапеутска сестра – техничар

3255.08

Хидротерапеут

3256

Медицински помоћници

3257

Инспектори и сарадници за заштиту животне средине и здравље на раду

3257.01

Инспектор за безбедност и здравље на раду

3257.02

Инспектор за безбедност производа

3257.03

Инспектор за безбедност хране

3257.04

Инспектор за контролу загађења животне средине

3257.05

Санитарни инспектор

3257.06

Санитарни техничар

3257.07

Техничар за заштиту животне средине

3258

Техничари у хитној помоћи и сродни радници

3258.01

Медицинска сестра – техничар у хитној помоћи

3259

Здравствени техничари и сарадници неразврстани на другом месту

3259.01

Анестезиолошки техничар

3259.02

Козметички техничар

3259.03

Медицински гипсар

3259.04

Оператер аудиометријске опреме

3259.05

Оператер електроенцефалографске опреме

3259.06

Оператер електрокардиографске опреме

3259.07

Техничар за респираторну терапију

33

Сарадници пословних услуга и администрације

331

Сарадници у области финансија и математике

3311

Финансијски дилери и брокери

3311.01

Брокер за акције

3311.02

Брокер за стране валуте

3311.03

Брокер за хартије од вредности

3311.04

Дилер за стране валуте

3311.05

Референт кастоди послова

3311.06

Финансијски референт

3312

Сарадници за кредитне послове и зајмове

3312.01

Кредитни службеник

3312.02

Референт штедње и кредитирања

3312.03

Службеник за хипотекарне кредите

3313

Сарадници рачуноводства и књиговодства

3313.01

Књиговодствени референт

3313.02

Књиговођа

3313.03

Књиговођа аналитичар

3313.04

Књиговођа билансиста

3313.05

Књиговођа главне књиге

3313.06

Књиговођа контиста

3313.07

Књиговођа ликвидатор

3313.08

Контиста

3313.09

Обрачунски референт

3313.10

Преузимач ризика осигурања

3313.11

Рачуноводствени референт

3314

Сарадници у статистици, математици и актуарству

3315

Проценитељи вредности и проценитељи штете

3315.01

Контролор потраживања

3315.02

Проценитељ вредности

3315.03

Проценитељ вредности некретнина

3315.04

Проценитељ осигурања

3315.05

Проценитељ потраживања

3315.06

Проценитељ штете

3315.07

Референт потраживања

332

Посредници у трговини и осигурању

3321

Заступници осигурања

3321.01

Агент осигурања

3322

Комерцијални и трговински заступници

3322.01

Агент комерцијалне продаје

3322.02

Комерцијалиста

3322.03

Референт продаје

3322.04

Саветник за услуге сервиса након продаје

3322.05

Трговински заступник

3322.06

Трговински представник

3323

Набављачи

3323.01

Економ

3323.02

Набављач на велико/мало

3323.03

Референт набавке

3323.04

Референт снабдевања

3323.05

Снабдевач робом на велико/мало

3324

Трговински посредници

3324.01

Посредник за трговину робом

3324.02

Посредник за шпедитерску трговину

333

Агенти пословних услуга

3331

Шпедитери и агенти за клиринг

3331.01

Агент за клиринг

3331.02

Агент за шпедицију

3331.03

Царински агент

3332

Организатори конференција и догађаја

3332.01

Организатор венчања

3332.02

Организатор догађаја (event planner)

3332.03

Организатор конференција

3333

Посредници у запошљавању

3333.01

Посредник у запошљавању

3334

Агенти за некретнине

3334.01

Агент за некретнине

3339

Агенти пословних услуга, неразврстани на другом месту

3339.01

Агент за естрадне уметнике

3339.02

Агент за патенте и стандарде

3339.03

Агент продаје пропагандног простора – реклама

3339.04

Водитељ аукције

3339.05

Позоришни посредник – агент

3339.06

Спортски агент

334

Административни и специјализовани секретари

3341

Шефови административних послова

3341.01

Контролор уноса података

3341.02

Шеф административног особља

3341.04

Шеф службеника за унос и обраду података

3342

Секретари за правне послове

3342.01

Управни техничар

3343

Административни и извршни секретари

3343.01

Административни секретар

3343.02

Асистент за коресподенцију

3343.03

Записничар

3343.04

Пословни секретар

3343.05

Пројектни асистент

3343.06

Технички секретар

3344

Секретари за медицинске послове

335

Царински, порески инспектори и сродни референти

3351

Цариници и погранични инспектори

3351.01

Погранични инспектор

3351.02

Референт за контролу пасоша

3351.03

Службеник за имиграциона питања

3351.04

Цариник

3351.05

Царински инспектор

3351.06

Царински референт

3352

Службеници за порезе и акцизе

3352.01

Порески извршитељ

3352.02

Порески инспектор

3352.03

Порески контролор

3352.04

Порески службеник

3352.05

Референт за акцизе

3353

Референти социјалног осигурања

3353.01

Референт за социјално осигурање

3354

Референти за издавање дозвола и исправа

3354.01

Катастарски референт

3354.02

Матичар

3354.03

Референт за издавање грађевинских дозвола

3354.04

Референт за издавање лиценци

3354.05

Референт за издавање пасоша

3354.06

Референт за издавање пословних дозвола

3354.07

Референт за патенте и стандарде

3354.08

Референт за регистрацију возила

3355

Полицијски инспектори и детективи

3355.01

Детектив

3355.02

Иследник у полицији

3355.03

Криминалистички инспектор

3355.04

Полицијски инспектор

3355.05

Полицијски истражитељ

3359

Царински, порески и сродни службеници неразврстани на другом месту

3359.01

Дипломатски курир

3359.02

Инспектор за контролу зарада

3359.03

Инспектор за контролу тежине и мере

3359.04

Инспектор за контролу цена

3359.05

Инспектор за рибарство

3359.06

Инспектор за шумарство

3359.07

Комунални инспектор

3359.08

Ловни инспектор

3359.09

Отправник послова у амбасади

3359.10

Пољопривредни инспектор

3359.11

Референт за евиденцију војних обвезника

3359.12

Референт за таксе

3359.13

Тржишни инспектор

3359.14

Троговински контролор

3359.15

Туристички инспектор

34

Сарадници у области права, социјалног рада, спорта, културе и вера

341

Сарадници у области права, социјалног рада и вера

3411

Сарадници у области права и сродни

3411.01

Помоћник јавног извршитеља

3411.02

Референт за нормативно-правне послове

3411.03

Референт за пренос власништва

3411.04

Судски референт

3412

Сарадници у области социјалног рада

3412.01

Инструктор за животне вештине

3412.02

Координатор сигурне женске куће

3412.03

Омладински радник

3412.04

Персонални асистент за особе са инвалидитетом

3413

Богослови и сродни

3413.01

Богослов

3413.02

Калуђер

3413.03

Монах

3413.04

Проповедник

3413.05

Редовник

3413.06

Фратар

3413.07

Часна сестра

342

Спортски и фитнес радници

3421

Спортисти

3421.01

Атлетичар

3421.02

Бициклиста

3421.03

Боксер

3421.04

Ваздухопловни спортиста

3421.05

Ватерполиста

3421.06

Веслач

3421.07

Гимнастичар

3421.08

Кајакаш – Кануиста

3421.09

Каратиста

3421.10

Кик-боксер

3421.11

Кошаркаш

3421.12

Куглаш

3421.13

Одбојкаш

3421.14

Планинар

3421.15

Пливач

3421.16

Професионални спортиста

3421.17

Рвач

3421.18

Рукометаш

3421.19

Стонотенисер

3421.20

Стрелац

3421.21

Теквондиста

3421.22

Тенисер

3421.23

Фудбалер

3421.24

Џудиста

3421.25

Шахиста

3422

Спортски тренери, инструктори, судије и сродни

3422.01

Инструктор у спорту

3422.02

Организатор спортског пословања

3422.03

Сарадник новинара у спорту

3422.04

Спортски посредник

3422.05

Спортски пропагандиста

3422.06

Судија у спорту

3422.07

Тренер за атлетику

3422.08

Тренер за ватерполо

3422.09

Тренер за веслање

3422.10

Тренер за кајак – кану

3422.11

Тренер за кошарку

3422.12

Тренер за одбојку

3422.13

Тренер за пливање

3422.14

Тренер за рвање

3422.15

Тренер за рукомет

3422.16

Тренер за стрељаштво

3422.17

Тренер за теквондо

3422.18

Тренер за тенис

3422.19

Тренер за фудбал

3422.20

Тренер рекреативаца

3422.21

Тренер у спорту

3423

Инструктори фитнеса и рекреације и водитељи спортских активности

3423.01

Алпинистички спортски водич

3423.02

Инструктор аеробика

3423.03

Инструктор алпинизма

3423.04

Инструктор јахања

3423.05

Инструктор једрења

3423.06

Инструктор једриличарства

3423.07

Инструктор јоге

3423.08

Инструктор клизања

3423.09

Инструктор лова

3423.10

Инструктор маунтибајкинга

3423.11

Инструктор оријентиринга

3423.12

Инструктор падобранства

3423.13

Инструктор параглајдинга

3423.14

Инструктор плеса

3423.15

Инструктор пливања

3423.16

Инструктор рафтинга

3423.17

Инструктор рекреације

3423.18

Инструктор риболова

3423.19

Инструктор роњења

3423.20

Инструктор скијања

3423.21

Инструктор слободног падања

3423.22

Инструктор спелеологије

3423.23

Организатор рекреације у спорту

3423.24

Планинарски спортски водич

3423.25

Рекреативни спортски водич

3423.26

Спортски спасилац

3423.27

Тренер рекреативаца

3423.28

Фитнес инструктор

343

Сарадници у области уметности, културе и кулинарства

3431

Фотографи

3431.01

Аеро-фотограф

3431.02

Индустријски фотограф

3431.03

Комерцијални фотограф

3431.04

Микрофотограф

3431.05

Репрофотограф

3431.06

Фотограф

3431.07

Фотограф за научне часописе и истраживања

3431.08

Фотограф илустратор

3431.09

Фото-репортер

3432

Дизајнери ентеријера и декоратери

3432.01

Декоратер ентеријера

3432.02

Декоратер излога

3432.03

Декоратер – аранжер

3432.04

Сценски декоратер

3432.05

Технички дизајнер амбалаже

3432.06

Технички дизајнер графике

3432.07

Технички дизајнер ентеријера

3432.08

Технички дизајнер индустријских производа

3432.09

Технички дизајнер текстила

3432.10

Трговински аранжер

3432.11

Филмски декоратер

3433

Галеријски, библиотечки, архивски и музејски техничари

3433.01

Архиварски техничар

3433.02

Библиотекарски техничар

3433.03

Галеријски техничар

3433.04

Књижничар

3433.05

Музејски техничар

3433.06

Препаратор животиња

3433.07

Препаратор културних добара

3433.08

Репаратор

3434

Главни кувари

3434.01

Главни кувар

3434.02

Главни кувар за припрему колача и слатких пецива

3434.03

Главни кувар за припрему сосева

3434.04

Шеф кухиње

3435

Сценски сарадници, извођачи и остали неразврстани на другом месту

3435.01

Инспицијент позорнице

3435.02

Каскадер/дублер

3435.03

Координатор радио-телевизијског програма

3435.04

Мајстор за тетовирање

3435.05

Менаџер радиодифузне продукције

3435.06

Моделар сценских костима

3435.07

Моделар сценских обуће

3435.08

Пикер

3435.09

Позоришни костимограф

3435.10

Позоришни техничар

3435.11

Позоришни шаптач – суфлер

3435.12

Реквизитер

3435.13

Руковалац уређајима покретне позорнице

3435.14

Статиста

3435.15

Студијски маскер

3435.16

Сценски маскер – власуљар

3435.17

Сценски расветљивач

3435.18

Техничар за специјалне ефекте

3435.19

Техничар расвете

3435.20

Технички организатор оркестра

3435.21

Технички помоћник мајстора светла

3435.22

Технички помоћник режисера

3435.23

Технички помоћник сценографа

3435.24

Технички продуцент естрадно ревијалног програма

3435.25

Технички продуцент преноса и снимања јавних концерата

3435.26

Технички сценариста опере и балета

3435.27

Шминкер позоришни/сценски

35

Техничари за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и корисничку подршку

351

Техничари за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)

3511

Оператери ИКТ

3511.01

Инсталатер софтвера

3511.02

Оператер периферне рачунарске опреме

3511.03

Оператер принтера

3511.04

Рачунарски оператер

3512

Техничари ИКТ за корисничку подршку

3512.01

Асистент за анализу рачунарског система

3512.02

Асистент за комуникационе системе

3512.03

Асистент за корисничку подршку

3512.04

Асистент за рачунарске базе података

3512.05

Асистент за рачунарско програмирање

3512.06

Продукциони техничар ИТ система

3512.07

Техничар за одржавање софтвера

3512.08

Техничар за програмирање

3512.09

Хелп деск техничар

3513

Техничари за рачунарске мреже и системе

3513.01

Техничар за рачунарске комуникације

3513.02

Техничар за рачунарске мреже

3514

Веб-техничари

3514.01

Администратор сајта

3514.02

Веб-техничар

3514.03

Веб-мастер

352

Техничари телекомуникација и емитовања

3521

Техничари емитовања и аудио-визуелне технике

3521.01

Аудиовизуелни оператер

3521.02

Камерман

3521.03

Оператер теренске радио-емисионе опреме

3521.04

Помоћник медијске продукције

3521.05

Приказивач филмова/кинооператер

3521.06

Радио-монтажер

3521.07

Радио-оператер

3521.08

ТВ монтажер

3521.09

Техничар емитовања РТВ програма

3521.10

Техничар за звучне ефекте

3521.11

Технички помоћник сниматеља радио-емисија

3521.12

Технички помоћник сниматеља тона

3521.13

Технички помоћник филмског и телевизијског монтажера

3521.14

Технички помоћник филмског и телевизијског сниматеља

3521.15

Технички реализатор музичког програма

3521.16

Тонски сниматељ

3521.17

Тонски техничар – микроман

3521.18

Трик сниматељ

3521.19

Филмски камерман

3522

Техничари за телекомуникације

3522.01

Оператер бродских телекомуникација

3522.02

Оператер ваздухопловних телекомуникација

3522.03

Оператер железничких телекомуникација

3522.04

Оператер радарске опреме

3522.05

Оператер радиогониометриста

3522.06

Техничар за информациони инжењеринг

3522.07

Техничар за софтвер мобилних телефона

3522.08

Техничар монтаже телекомуникационих мрежа

3522.09

Техничар одржавања телекомуникационе опреме

3522.10

Техничар телекомуникација

4

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

41

Службеници за опште административне послове и оператери на тастатури

411

Службеници за опште административне послове

4110

Службеници за опште административне послове

4110.01

Административни оператер

4110.02

Административни службеник

4110.03

Администратор писарнице

4110.04

Биротехничар

4110.05

Деловодничар

4110.06

Службеник регистра

412

Секретари за опште административне послове

4120

Секретари за опште административне послове

4120.01

Секретарица

413

Оператери на тастатури

4131

Дактилографи и оператери за обраду текста

4131.01

Аудиодактилограф

4131.02

Дактилограф

4131.03

Дебатни стенограф

4131.04

Инодактилограф

4131.05

Оператер за обраду текста

4131.06

Оператер на биротехничким машинама

4131.07

Стенодактилограф

4131.08

Судски записничар

4131.09

Телеграфиста

4131.10

Титлер

4132

Службеници за унос података

4132.01

Оператер машином за фактурисање/обрачунавање

4132.02

Оператер на оптичком читачу

4132.03

Оператер уноса података

4132.04

Руковалац рачунском машином

42

Службеници за рад са странкама

421

Благајници, инкасанти и сродни

4211

Банкарски и сродни шалтерски службеници

4211.01

Банкарски службеник

4211.02

Благајник

4211.03

Мењач новца

4212

Кладионичари, крупијеи и сродни

4212.01

Кладионичар

4212.02

Крупије

4213

Залагаоничари

4213.01

Залагаоничар

4214

Наплаћивачи дугова и сродни

4214.01

Инкасант

4214.02

Инкасант добровољних прилога

422

Службеници на информисању странака и сродни

4221

Службеници туристичких агенција и сродни

4221.01

Агент за продају авионских карата

4221.02

Организатор путовања

4221.03

Представник туристичке агенције

4221.04

Службеник за продају путних карата

4221.05

Службеник за продају туристичких аранжмана

4221.06

Службеник на инфо пулту

4221.07

Службеник у туристичкој агенцији

4221.08

Туристички саветник

4222

Службеници у информативним центрима

4222.01

Службеник у позивном центру

4223

Телефонисти

4223.01

Телефониста

4224

Хотелски рецепционери

4224.01

Хотелски рецепционер

4225

Службеници за захтеве и рекламације

4225.01

Службеник за пријем захтева

4225.02

Службеник за рекламације

4226

Рецепционери на пријавницама

4226.01

Медицински рецепционер

4226.02

Рецепционер/службеник на пријавници

4227

Анкетари

4227.01

Анкетар

4227.02

Анкетар истраживач

4229

Службеници на информисању странака и сродни, неразврстани на другом месту

4229.01

Службеник за проверу документације

43

Службеници за евидентирање и обраду нумеричких података

431

Књиговодствени, финансијски, статистички и обрачунски службеници

4311

Рачуноводствени и књиговодствени службеници

4311.01

Књиговодствени службеник

4311.02

Рачуноводствени службеник

4311.03

Фактуриста

4312

Статистички, финансијски и службеници осигурања

4312.01

Брокерски службеник

4312.02

Калкулант

4312.03

Службеник за актуарске услуге

4312.04

Службеник за статистичку обраду података

4312.05

Службеник за хипотеке

4312.06

Службеник осигурања

4312.07

Службеник средстава обезбеђења

4312.08

Финансијски службеник

4313

Службеници за обрачун зарада

4313.01

Службеник за обрачун зарада

432

Службеници за евидентирање производње, складиштења и транспорта

4321

Складиштари

4321.01

Издавалац алата и опреме

4321.02

Инвентариста

4321.03

Магационер

4321.04

Складиштар

4321.05

Службеник за мерење робе

4321.06

Службеник за отпрему робе

4322

Службеници за планирање и евидентирање у производњи и сродни

4322.01

Дистрибутер материјала

4322.02

Евидентичар набавке

4322.03

Евидентичар пријема и отпреме робе

4322.04

Евидентичар производње

4322.05

Евидентичар утрошака

4322.06

Мерилац времена (нормирац)

4322.07

Службеник за план требовања материјала

4323

Службеници координирања и евидентирања транспорта

4323.01

Диспечер саобраћаја

4323.02

Контролор саобраћаја

4323.03

Надзорник дока (лучки диспонент)

4323.04

Надзорник у саобраћају

4323.05

Отправник возова

4323.06

Службеник контроле транспорта

4323.07

Управник саобраћајног терминала

4323.08

Шеф аутобуске станице

4323.09

Шеф железничке станице

44

Остали административни службеници

441

Остали административни службеници

4411

Библиотечки службеници

4411.01

Библиотекарски архивар

4411.02

Библиотекарски службеник

4411.03

Датотекар

4411.04

Кинотекар

4411.05

Микротекар

4411.06

Нотни архивар

4411.07

Филмотекар/видеотекар

4411.08

Фонотекар

4412

Поштари – службеници на обављању поштанских услуга

4412.01

Картиста ПТТ-а

4412.02

Контролор поштанских услуга

4412.03

Оператер за отпрему поште

4412.04

Оператер за сортирање/разврставање поште

4412.05

Поштански службеник

4412.06

Поштар

4413

Шифранти, коректори и сродни

4413.01

Коректор

4413.02

Службеник за рецензију

4413.03

Службеник за шифрирање

4413.04

Статистички шифрант

4414

Писари и сродни

4415

Службеници за разврставање, архивирање и копирање докумената

4415.01

Архивар

4415.02

Службеник за копирање докумената

4415.03

Службеник за разврставање докумената

4416

Службеници за кадровске послове

4416.01

Службеник за кадровске послове

4416.02

Службеник за радне односе

4419

Административни службеници, неразврстани на другом месту

4419.01

Оператер на машини за адресирање

4419.02

Оператер на франкир машини

4419.03

Службеник за издавање новина

4419.04

Службеник за издавање публикација

4419.05

Службеник за кореспонденцију

4419.06

Службеник за прес-клипинг

4419.07

Службеник за рекламе

5

УСЛУЖНА И ТРГОВАЧКА ЗАНИМАЊА

51

Занимања личних услуга

511

Туристички пратиоци и водичи, стјуарди и кондуктери

5111

Земаљски, авио и бродски стјуарди

5111.01

Авио-стјуард

5111.02

Бродски стјуард

5111.03

Земаљски стјуард

5111.04

Стјуард у возу

5112

Кондуктери и контролори возних исправа

5112.01

Кондуктер у друмском саобраћају

5112.02

Кондуктер у железничком саобраћају

5112.03

Контролор карата у јавном саобраћају

5113

Туристички водичи и пратиоци на путовањима

5113.01

Водич у културној и уметничкој установи

5113.02

Туристички аниматор

5113.03

Туристички водич

512

Кувари

5120

Кувари

5120.01

Бродски кувар

5120.02

Дијететски кувар

5120.03

Кувар

5120.04

Кувар посластица

5120.05

Кувар сосова и зачина за конзервирање

5120.06

Кувар специјалних јела

5120.07

Помоћник кувара

5120.08

Роштиљ-мајстор

5120.09

Хотелски посластичар

513

Конобари и бармени

5131

Конобари

5131.01

Главни конобар

5131.02

Конобар

5131.03

Послужитељ у кантини

5131.04

Сервир

5131.05

Сомелиер

5131.06

Шеф сале

5132

Бармени

5132.01

Бариста

5132.02

Бармен

514

Занимања за негу лепоте

5141

Фризери и сродни

5141.01

Берберин

5141.02

Фризер

5141.03

Фризер специјалиста за негу косе

5141.04

Фризер стилист

5142

Козметичари и сродни

5142.01

Козметичар

5142.02

Мајстор тетоваже

5142.03

Мајстор трајне шминке

5142.04

Маникир

5142.05

Маникир–педикир

5142.06

Педикир

5142.07

Пирсинг мајстор

5142.08

Шминкер

515

Кућепазитељи и надзорници

5151

Надзорници одржавања чистоће у пословним просторима

5151.01

Надзорник одржавања чистоће

5151.02

Надзорник одржавања чистоће у кампу

5151.03

Надзорник одржавања чистоће у пословном простору

5151.04

Надзорник одржавања чистоће у хотелу

5152

Кућепазитељи у домаћинствима

5152.01

Батлер

5152.02

Домаћин зграде

5152.03

Кућепазитељ у домаћинствима за смештај гостију

5152.04

Кућепазитељ у домаћинству

5152.05

Шеф послуге у домаћинству

5153

Кућепазитељи у стамбеним и пословним зградама

5153.01

Домар

5153.02

Кућепазитељ у верским објектима

5153.03

Кућепазитељ у стамбеним и пословним зградама

5153.04

Управник зграде

516

Остала занимања личних услуга

5161

Астролози и сродни

5161.01

Астролог

5161.02

Нумеролог

5161.03

Хиромант

5162

Лични пратиоци и лични собари

5162.01

Лични собар

5162.02

Пратилац/телохранитељ

5163

Погребници и сродни

5163.01

Балсамер

5163.02

Организатор погреба

5163.03

Погребни аранжер

5163.04

Погребник

5163.05

Радник на кремирању

5164

Занимања за негу и чување животиња

5164.01

Ветеринарски помоћник за негу животиња

5164.02

Дресер коња

5164.03

Дресер паса

5164.04

Кротитељ коња

5164.05

Фризер за псе (groomer)

5164.06

Чувар животиња у ЗОО врту

5165

Инструктори вожње друмских моторних возила

5165.01

Инструктор вожње

5169

Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту

5169.01

Домаћин клуба

5169.02

Хостеса

52

Трговачка и сродна занимања

521

Улични и пијачни продавци

5211

Продавци на тезгама и пијацама

5211.01

Продавац на пијаци/вашару

5211.02

Продавац на тезги

5211.03

Продавац у киоску

5212

Продавци хране на улици и другим јавним местима

5212.01

Пиљар

5212.02

Продавац брзе хране

5212.03

Продавац освежавајућих пића на јавном месту

5212.04

Улични продавац хране/пића

522

Продавци и трговци у продавницама

5221

Продавци у киоску и трговци на мало

5221.01

Продавац у киоску

5221.02

Продавац у трговинској радњи

5222

Пословође продавница

5222.01

Надзорник у супермаркету

5222.02

Пословођа продавнице

5223

Продавци у продавницама

5223.01

Продавац мешовите робе

5223.02

Продавац спортске опреме, оружја и муниције

5223.03

Продавац у велепродаји

5223.04

Продавац у малопродаји

5223.05

Продавац у малопродаји аутоделова

5223.06

Продавац у малопродаји боја, лакова и хемикалија

5223.07

Продавац у малопродаји гвожђарске, металне и техничке робе

5223.08

Продавац у малопродаји грађевинског и огревног материјала

5223.09

Продавац у малопродаји књижарско-канцеларијске робе

5223.10

Продавац у малопродаји коже, гуме и обуће

5223.11

Продавац у малопродаји металне и електротехничке робе

5223.12

Продавац у малопродаји мешовите робе

5223.13

Продавац у малопродаји музичких инструмената

5223.14

Продавац у малопродаји намештаја

5223.15

Продавац у малопродаји парфимерије, бижутерије и играчака

5223.16

Продавац у малопродаји прехрамбене робе

5223.17

Продавац у малопродаји семенске робе, садног материјала и опреме за пољопривреду (осим хемикалија)

5223.18

Продавац у малопродаји спортске опреме и оружја

5223.19

Продавац у малопродаји текстила

5223.20

Продавац у малопродаји фото и оптичке опреме

5223.21

Продавац у малопродаји хемијских средстава за пољопривреду

5223.22

Продавац фото и оптичке опреме

5223.23

Продавац школског и канцеларијског материјала, прибора и књига

5223.24

Трговачки помоћник

523

Касири и билетари

5230

Касири и билетари

5230.01

Билетар

5230.02

Благајник на бензинској пумпи

5230.03

Благајник у продавници

5230.04

Касир

5230.05

Касир у трговинском/угоститељском објекту

5230.06

Наплаћивач путарине

524

Остала трговачка и сродна занимања

5241

Манекени и модели

5241.01

Манекен

5241.02

Рекламни модел

5241.03

Уметнички модел

5241.04

Фото-модел

5242

Демонстратори производа

5242.01

Демонстратор производа

5243

Трговачки путници

5243.01

Аквизитер

5243.02

Продавац – од врата до врата

5243.03

Трговачки путник

5244

Продавци каталошке продаје

5244.01

Интернет продавац

5244.02

Продавац каталошке продаје

5244.03

Продавац у позивном центру

5245

Точиоци горива

5245.01

Точилац горива на бензинској пумпи

5245.02

Точилац горива у марини

5246

Послужитељи хране у кафетеријама и сродни

5246.01

Послужитељ брзе хране

5246.02

Послужитељ хране у кафетеријама

5246.03

Послужитељ хране у салата бару

5249

Трговачка и сродна занимања, неразврстана на другом месту

5249.01

Изнајмљивач бицикала и ролера

5249.02

Изнајмљивач моторних возила

5249.03

Изнајмљивач опреме за зимске спортове

5249.04

Изнајмљивач реквизита на плажи

5249.05

Трговац отпадом

53

Занимања за личну негу и помоћ

531

Занимања за негу и чување деце и педагошки асистенти

5311

Занимања за негу и чување деце

5311.01

Дадиља/бебиситер

5312

Педагошки асистенти

5312.01

Андрагошки асистент

5312.02

Педагошки асистент

5312.03

Школски демонстратор

532

Занимања за личну здравствену негу и помоћ

5321

Занимања за личну здравствену негу и помоћ у здравственим и сродним установама

5321.01

Болничар – неговатељ

5321.02

Масер – купељар

5322

Занимања за личну здравствену негу и помоћ у кући

5322.01

Геронтодомаћица

5322.02

Кућна неговатељица

5322.03

Персонални асистент

5322.04

Релаксациони масер

5329

Занимања за личну здравствену негу и помоћ, неразврстана на другом месту

54

Занимања обезбеђења и заштите

541

Занимања обезбеђења и заштите

5411

Ватрогасци

5411.01

Ватрогасац

5411.02

Ватрогасац – спасилац

5411.03

Радник противпожарне заштите

5411.04

Шумски ватрогасац

5412

Полицајци

5412.01

Полицајац

5412.02

Саобраћајни полицајац

5413

Стражари

5413.01

Затворски стражар

5413.02

Правосудни стражар

5414

Радници физичко-техничког обезбеђења

5414.01

Портир

5414.02

Радник обезбеђења

5414.03

Редар

5414.04

Телохранитељ

5414.05

Чувар

5419

Занимања обезбеђења и заштите, неразврстана на другом месту

5419.01

Горски спасилац

5419.02

Комунални полицајац

5419.03

Ловочувар

5419.04

Рибочувар

5419.05

Спасилац на плажи

5419.06

Чувар заштићеног привредног добра

5419.07

Чувар плаже

5419.08

Чувар рибњака

5419.09

Чувар у марини

6

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ШУМАРИ, РИБАРИ И СРОДНИ

61

Тржишно оријентисани пољопривредници

611

Тржишно оријентисани земљорадници

6111

Узгајивачи ратарских култура и поврћа

6111.01

Повртар

6111.02

Ратар

6111.03

Узгајивач гљива

6111.04

Узгајивач дувана

6111.05

Узгајивач житарица

6111.06

Узгајивач конопље/лана/памука

6111.07

Узгајивач кромпира

6111.08

Узгајивач купуса

6111.09

Узгајивач соје

6111.10

Узгајивач хмеља

6111.11

Узгајивач чаја

6111.12

Узгајивач шећерне репе

6112

Воћари, виноградари и сродни

6112.01

Виноградар

6112.02

Воћар

6112.03

Калемар воћа

6112.04

Поткресивач воћака

6112.05

Узгајивач бобичастог воћа

6112.06

Узгајивач малина

6113

Баштовани, расадничари и занимања хортикултуре

6113.01

Баштован

6113.02

Радник у стакленику/пластенику

6113.03

Радник хортикултуре

6113.04

Расадничар

6113.05

Узгајивач дрвећа

6113.06

Узгајивач жбунастих култура

6113.07

Узгајивач зачина у расаднику

6113.08

Цвећар

6114

Узгајивачи мешовитих биљних култура

6114.01

Пољопривредни радник за мешовите културе

612

Тржишно оријентисани узгајивачи животиња и сродни

6121

Узгајивачи стоке и произвођачи млека

6121.01

Млекар

6121.02

Пастир

6121.03

Сточар

6121.04

Стрижач стоке

6121.05

Товилац стоке

6121.06

Трговац стоком

6121.07

Узајивач паса

6121.08

Узгајивач говеда

6121.09

Узгајивач дивљачи у ловишту

6121.10

Узгајивач коза

6121.11

Узгајивач коња

6121.12

Узгајивач оваца

6121.13

Узгајивач свиња

6122

Узгајивачи живине

6122.01

Живинар – руковалац инкубаторима

6122.02

Произвођач јаја

6122.03

Узгајивач живине

6123

Узгајивачи пчела и свилених буба

6123.01

Пчелар

6123.02

Узгајивач свилене бубе

6129

Тржишно оријентисани узгајивачи животиња, неразврстани на другом месту

6129.01

Узгајивач крзнаша

6129.02

Узгајивач малих и егзотичних животиња

6129.03

Узгајивач птица

6129.04

Узгајивач пужева

613

Тржишно оријентисани ратарско-сточарски произвођачи

6130

Тржишно оријентисани ратарско-сточарски произвођачи

6130.01

Пољопривредни произвођач

62

Тржишно оријентисана шумарска и рибарска занимања, ловци и риболовци

621

Шумари и сродни

6210

Шумари и сродни

6210.01

Катранџија

6210.02

Кречар

6210.03

Мерач трупаца

6210.04

Обележавач стабала/дрвене грађе

6210.05

Пошумљивач

6210.06

Произвођач дрвеног угља

6210.07

Смолар

6210.08

Трговац шумском грађом

6210.09

Шумар

6210.10

Шумски поткресивач

6210.11

Шумски секач

622

Узгајивачи риба, риболовци, ловци и замкари

6221

Узгајивачи риба и водених култура

6221.01

Узгајивач риба

6222

Рибари на рекама и језерима

6222.01

Алас/рибар

6222.02

Рибар на језерима

6223

Рибари на мору

6224

Ловци и замкари

6224.01

Ловац

6224.02

Хајкач

63

Пољопривредна и рибарска занимања за сопствене потребе

631

Земљорадници за сопствене потребе

6310

Земљорадници за сопствене потребе

6310.01

Узгајивач повртларских култура

6310.02

Узгајивач ратарских култура

632

Узгајивачи стоке за сопствене потребе

6320

Узгајивачи стоке за сопствене потребе

6320.01

Узгајивач стоке

633

Ратарско-сточарски произвођачи за сопствене потребе

6330

Ратарско-сточарски произвођачи за сопствене потребе

6330.01

Ратарско-сточарски пољопривредни произвођач за сопствене потребе

634

Рибари, ловци, замкари и сакупљачи шумских плодова за сопствене потребе

6340

Рибари, ловци, замкари и сакупљачи шумских плодова за сопствене потребе

7

ЗАНАТЛИЈЕ И СРОДНИ

71

Грађевинска и сродна занатска занимања (осим електричара)

711

Извођачи основних грађевинских радова

7111

Градитељи мањих и монтажних објеката

7111.01

Градитељ кућа

7111.02

Монтажер – утезач

7111.03

Монтажер грађевинских префабрикованих конструкција

7111.04

Монтажер куће

7112

Зидари

7112.01

Ватростални зидар

7112.02

Зидар

7112.03

Зидар ингот плочама

7112.04

Зидар каменом

7112.05

Зидар специјалиста за димњаке

7112.06

Зидар циглом/опеком

7112.07

Помоћник зидара

7113

Обрађивачи камена и каменоресци

7113.01

Брусач камена

7113.02

Бушач камена

7113.03

Гатериста камена

7113.04

Каменописац

7113.05

Каменорезац

7113.06

Обрађивач гранита

7113.07

Полирер камена/шкриљаца/гранита/мермера

7113.08

Помоћник каменоресца

7114

Армирачи, бетонирци и финишери бетона

7114.01

Армирач

7114.02

Асфалтер

7114.03

Бетонирац

7114.04

Бетонирац – финишер бетона

7114.05

Помоћник армирача

7114.06

Помоћник бетонирца

7114.07

Терацер

7115

Тесари и грађевински столари

7115.01

Бродоградитељ дрвене конструкције

7115.02

Бродски тесар

7115.03

Грађевински столар

7115.04

Грађевински тесар

7115.05

Изграђивач дрвених чамаца/дереглија/јарбола/греда

7115.06

Позоришни тесар

7115.07

Помоћник тесара

7115.08

Столар специјалиста за завршну обраду

7115.09

Тесар

7115.10

Тесар калупар

7119

Извођачи основних грађевинских радова, неразврстани на другом месту

7119.01

Монтер скела

7119.02

Помоћник хидрограђевинара

7119.03

Радник на рушењу зграда

7119.04

Хидрограђевинар

712

Извођачи завршних грађевинских радова

7121

Кровопокривачи

7121.01

Кровопокривач

7121.02

Кровопокривач специјалиста за кровове од дрвета

7121.03

Кровопокривач специјалиста за кровове од лима

7121.04

Кровопокривач специјалиста за кровове од црепа

7121.05

Помоћник кровопокривача

7122

Подополагачи и керамичари

7122.01

Керамичар

7122.02

Керамичар специјалиста за мермер

7122.03

Паркетар

7122.04

Подополагач

7122.05

Помоћник керамичара

7122.06

Помоћник подополагача

7123

Гипсари и фасадери

7123.01

Гипсар

7123.02

Гипсар израђивач орнамената

7123.03

Помоћник гипсара

7123.04

Помоћник фасадера

7123.05

Фасадер

7123.06

Фасадер специјалиста за украсне фасаде

7124

Изолатери

7124.01

Бродоизолатер

7124.02

Изолатер

7124.03

Изолатер специјалиста за звучну изолацију

7124.04

Изолатер специјалиста за климатизацију

7124.05

Изолатер специјалиста за котлове и цеви

7124.06

Помоћник изолатера

7124.07

Термоизолатер

7124.08

Хидроизолатер

7125

Стаклар

7125.01

Стаклар

7125.02

Стаклар специјалиста за аутостакла

7126

Водоинсталатери и монтери цевовода

7126.01

Водоинсталатер

7126.02

Инсталатер грејања

7126.03

Инсталатер грејања специјалиста за гасне инсталације

7126.04

Монтер вентилационих цеви

7126.05

Монтер гасоенергетских и пнеумоенергетских постројења

7126.06

Монтер термоенергетских постројења

7126.07

Монтер цевовода

7126.08

Помоћник водоинсталатера

7126.09

Помоћник инсталатера грејања

7126.10

Помоћник монтера цевовода

7127

Инсталатери и механичари система за климатизацију

7127.01

Инсталатер климатизације

7127.02

Механичар за расхладне уређаје

713

Извођачи завршних занатских радова у грађевинарству и сродни

7131

Молери и сродни

7131.01

Молер

7131.02

Молер – фарбар

7131.03

Помоћник молера – фарбара

7132

Фарбари и лакирери

7132.01

Авио-фарбар

7132.02

Ауто-лакирер

7132.03

Бродофарбар

7132.04

Грађевински фарбар

7132.05

Извођач површинске заштите метала/дрвета

7132.06

Лакирер дрвета

7132.07

Лакирер индустријских производа

7132.08

Металофарбар–лакирер

7132.09

Помоћник металофарбара–лакирера

7132.10

Фарбар

7132.11

Фарбар индустријских производа

7133

Чистачи фасада и димовода

7133.01

Димничар

7133.02

Помоћник димничара

7133.03

Чистач индустријских димњака

7133.04

Чистач фасада пескарењем

72

Металска, машинска и сродна занатска занимања

721

Калупари, ливци, заваривачи, лимари, монтери металних конструкција и сродни

7211

Калупари, језграри и ливци

7211.01

Ливац

7211.02

Ливац лаких и обојених метала

7211.03

Ливац прецизног лива

7211.04

Ливачки језграр – калупар

7212

Заваривачи и резачи пламеном

7212.01

Електрозаваривач

7212.02

Заваривач–бравар

7212.03

Заваривач–резач гасом

7212.04

Лемилац

7212.05

Помоћник заваривача

7212.06

Универзални заваривач

7213

Лимари

7213.01

Авио-лимар

7213.02

Ауто-лимар

7213.03

Бродолимар

7213.04

Индустријски лимар

7213.05

Котлар–казанџија

7213.06

Лимар

7213.07

Помоћник лимара

7214

Монтери металних конструкција

7214.01

Бродомонтер

7214.02

Бродоцевар

7214.03

Закивач металних конструкција

7214.04

Закивач пнеуматиком

7214.05

Израђивач металних конструкција

7214.06

Израђивач металних конструкција бродова/авиона/мостова

7214.07

Монтер металних/челичних конструкција

7214.08

Монтер рекламних паноа

7214.09

Помоћник бродомонтера

7214.10

Помоћник монтера металних/челичних конструкција

7214.11

Савијач металних плоча

7215

Монтери челичне ужади и каблова

7215.01

Монтер железничких каблова

7215.02

Монтер каблова на бушотинама нафте и плина

7215.03

Монтер каблова на дизалицама

7215.04

Монтер каблова на мостовима

7215.05

Монтер лифтова и жичара

722

Ковачи, алатничари и сродни

7221

Ковачи и пресери метала

7221.01

Ковач

7221.02

Ковач – извлачилац жице

7221.03

Ковач – поткивач

7221.04

Ковач – пресер метала

7221.05

Металопресер

7221.06

Помоћник ковача

7221.07

Помоћник металопресера

7222

Алатничари и сродни

7222.01

Алатничар

7222.02

Алатничар дијамантског алата

7222.03

Алатничар за алате у обради деформисањем, одвајањем и ливењем

7222.04

Алатничар за израду шаблона

7222.05

Алатничар за резне алате

7222.06

Бравар

7222.07

Бродобравар

7222.08

Израђивач мерних алата

7222.09

Машинбравар

7222.10

Моделар

7222.11

Оружар

7222.12

Помоћник бравара/машинбравара

7222.13

Стрелац ватреним оружјем

7222.14

Стрелац на испитивању отпорности оружја

7223

Подешавачи и управљачи алатним машинама

7223.01

Израђивач жичаних мрежа и тканина

7223.02

Израђивач металних занатских производа

7223.03

Израђивач ситне металне галантерије

7223.04

Металобушач

7223.05

Металоглодач

7223.06

Металостругар

7223.07

Оператер обраде метала на машинама са нумеричким управљањем

7223.08

Подешавач машина за обраду метала деформисањем и одвајањем

7223.09

Подешавач машина за обраду метала резањем

7223.10

Послужилац подешених брусилица/бушилица/глодалица/стругова

7223.11

Руковалац алатним машинама

7223.12

Руковалац електричним маказама за метал

7223.13

Руковалац машина за заваривање

7223.14

Руковалац машина за израду резног алата

7223.15

Руковалац машином за бушење метала

7223.16

Руковалац машином за гравирање метала

7223.17

Руковалац машином за ецовање метала

7223.18

Руковалац машином за закивање

7223.19

Руковалац машином за израду арматура

7223.20

Руковалац машином за израду металних производа

7223.21

Руковалац машином за израду спортске опреме од метала

7223.22

Руковалац машином за ковање метала

7223.23

Руковалац машином за млевење метала

7223.24

Руковалац машином за моделирање метала

7223.25

Руковалац машином за предење метала

7223.26

Руковалац машином за савијање метала

7223.27

Руковалац машином за сечење метала

7223.28

Руковалац машином за штанцовање метала

7223.29

Руковалац постројења за ковање и пресовање челика

7223.30

Руковалац стругом за метал

7224

Брусачи, полирери и оштрачи алата

7224.01

Металобрусач

7224.02

Оштрач алата

7224.03

Полирер метала

723

Механичари машина и сервисери

7231

Ауто-механичари

7231.01

Ауто-механичар

7231.02

Ауто-механичар специјалиста за привредна возила

7231.03

Ауто-механичар специјалиста за путничка возила

7231.04

Механичар за моторе шинских возила

7231.05

Механичар за мотоцикле

7231.06

Механичар за хидраулику на возилима

7231.07

Механичар за штеловање мотора

7231.08

Помоћник аутомеханичара

7232

Авио-механичари

7232.01

Авио-механичар

7232.02

Ваздухопловни механичар за електросистеме

7232.03

Ваздухопловни механичар за моторне системе

7232.04

Ваздухопловни механичар за систем конструкције

7232.05

Ваздухопловни механичар за хидраулични систем

7232.06

Надзорник одржавања ваздухоплова

7233

Механичари пољопривредних и индустријских машина

7233.01

Бродомеханичар

7233.02

Машински механичар

7233.03

Механичар за алатне машине

7233.04

Механичар за грађевинске машине

7233.05

Механичар за графичке машине

7233.06

Механичар за гумарске и пластичарске машине

7233.07

Механичар за дрвопрерађивачке машине

7233.08

Механичар за кожарске и обућарске машине

7233.09

Механичар за ложишне и димоводне уређаје

7233.10

Механичар за лучку и претоварну механизацију

7233.11

Механичар за машине дуванске производње

7233.12

Механичар за машине за шивење

7233.13

Механичар за машине прехрамбене производње

7233.14

Механичар за машинске уређаје нуклеарних постројења

7233.15

Механичар за металуршка постројења

7233.16

Механичар за пољопривредне машине

7233.17

Механичар за рударске машине

7233.18

Механичар за текстилне машине

7233.19

Механичар за уређаје на шинским возилима

7233.20

Механичар за уређаје хидраулике и пнеуматике

7233.21

Механичар за штампарске машине

7233.22

Механичар индустријских машина

7233.23

Механичар процесних машина и постројења

7234

Механичари за поправку бицикала и сродни

7234.01

Механичар за бицикле и мотоцикле

7234.02

Сервисер дечијих колица

7234.03

Сервисер инвалидских колица

73

Уметничке занатлије ручним алатима и штампари

731

Уметничкe занатлије ручним алатима

7311

Израђивачи прецизних инструмената и сервисери

7311.01

Балансер вага

7311.02

Израђивач метеоролошких инструмената

7311.03

Израђивач хируршких инструмената

7311.04

Калибратор прецизних инструмената

7311.05

Механичар за уређаје за мерење и регулацију

7311.06

Прецизни механичар

7311.07

Прецизни механичар за бироопрему

7311.08

Прецизни механичар за индустријску опрему

7311.09

Прецизни механичар за медицинске инструменте и апарате

7311.10

Прецизни механичар за оптичке инструменте

7311.11

Прецизни механичар за ортопедска помагала

7311.12

Прецизни механичар за стоматолошке инструменте и опрему

7311.13

Сервисер фотографске опреме

7311.14

Часовничар

7312

Израђивачи и штимери музичких инструмената

7312.01

Израђивач гудачких музичких инструмената

7312.02

Израђивач дувачких музичких инструмената

7312.03

Израђивач жичаних музичких инструмената

7312.04

Израђивач музичких инструмената удараљки

7312.05

Израђивач музичких клавирских инструмената

7312.06

Клавирштимер

7312.07

Мајстор за поправку жичаних музичких инструмената

7312.08

Мајстор за поправку музичких инструмената удараљки

7312.09

Мајстор за поправку музичких клавирских инструмената

7312.10

Сервисер лимених дувачких инструмената

7312.11

Штимер музичких инструмената

7313

Јувелири и израђивачи накита

7313.01

Бижутер

7313.02

Брусач драгог камена

7313.03

Брусач племенитих метала

7313.04

Глачалац накита

7313.05

Гравер драгуљар

7313.06

Златар

7313.07

Златар – драгуљар

7313.08

Израђивач накита

7313.09

Кујунџија

7313.10

Ливац калупа за накит

7313.11

Плетач племенитих метала

7313.12

Помоћник златара

7313.13

Поправљач накита

7313.14

Резач драгог камења и накита

7313.15

Сребрнар

7313.16

Филиграниста

7314

Грнчари и сродни

7314.01

Брусач грнчарије

7314.02

Гипсомоделар

7314.03

Глачалац керамике

7314.04

Грнчар

7314.05

Израђивач калупа за грнчарију и порцелан

7314.06

Израђивач санитарне керамике

7314.07

Ливац грнчарије и порцелана

7314.08

Моделар грнчарије и порцелана

7314.09

Моделар керамике

7314.10

Пресер глине/грнчарије/порцелана

7315

Израђивачи и обрађивачи стакла

7315.01

Бушач стакла

7315.02

Мешач стаклене масе

7315.03

Обрађивач стакла

7315.04

Полирер стакла

7315.05

Припремач – млинар стаклене масе

7315.06

Савијач стакла

7315.07

Стаклар за оптичка стакла

7315.08

Стаклобрусач

7315.09

Стаклодувач

7315.10

Стаклоливац

7315.11

Стаклорезац

7316

Фирмописци, декоратери и гравери

7316.01

Бакројеткач

7316.02

Бакрорезац

7316.03

Бојадисер декоративног стакла

7316.04

Бојадисер керамике/грнчарије

7316.05

Гравер

7316.06

Гравер клишеа

7316.07

Декоратер

7316.08

Декоратер керамике/грнчарије

7316.09

Јеткач стакла/ецер

7316.10

Калиграф

7316.11

Коректор фото-гравире

7316.12

Литограф

7316.13

Матирер–пескирер стакла

7316.14

Металограф

7316.15

Монтер у фото-гравири

7316.16

Печаторезац

7316.17

Посребривач стакла/огледала

7316.18

Ретушер керамике

7316.19

Стаклогравер

7316.20

Фирмописац

7316.21

Фото-гравер

7316.22

Фотолитографски цртач

7316.23

Хемиграф

7316.24

Цинкограф

7316.25

Цинкојеткач

7317

Израђивачи предмета од дрвета и других природних материјала ручним алатом

7317.01

Занатлија за израду предмета од дрвета

7317.02

Занатлија за израду предмета од камена

7317.03

Занатлија за израду предмета од папира

7317.04

Занатлија за израду предмета од плуте

7317.05

Израђивач дрвене обуће

7317.06

Израђивач дрвених играчака

7317.07

Израђивач корпи од прућа

7317.08

Израђивач намештаја од прућа/трске

7317.09

Ролетнар

7317.10

Четкар – метлар

7318

Израђивачи и обрађивачи текстила, коже и сродних материјала ручним алатом

7318.01

Бојаџија

7318.02

Вуновлачар

7318.03

Импрегнатор текстила

7318.04

Ручни израђивач предмета од коже

7318.05

Ручни израђивач предмета од текстила

7318.06

Ручни плетач

7318.07

Сарач/седлар

7318.08

Ткач на разбоју – израда тепиха

7318.09

Ткач на разбоју – израда тканина

7318.10

Ткач предмета од вуне или свиле (ручно)

7318.11

Ткач тепиха (ручно)

7318.12

Уметнички штопер текстила

7318.13

Чипкар

7319

Уметничке занатлије ручним алатом, неразврстане на другом месту

7319.01

Израђивач металних играчака

7319.02

Ручни израђивач предмета од камена

7319.03

Свећар – воскар

732

Штампари и сродни

7321

Занимања припреме за штампу

7321.01

Графички монтажер

7321.02

Графичко-технички уредник

7321.03

Радник на електронској припреми за штампу

7321.04

Фото-литограф

7321.05

Фото-слагач

7321.06

Штампарски монтер – кописта

7322

Штампари

7322.01

Машиниста равне штампе

7322.02

Пословођа у штампарији

7322.03

Послужилац графичких машина

7322.04

Ситоштампар

7322.05

Штампар високе штампе

7322.06

Штампар дубоке штампе

7322.07

Штампар пропусне штампе

7322.08

Штампар равне штампе – офсет

7323

Дорађивачи штампе и књиговесци

7323.01

Бигер

7323.02

Графички радник за дораду и прераду

7323.03

Књиговезац

7323.04

Књиговезац декоратер корица

7323.05

Књиговезац прошивач

7323.06

Помоћник књиговесца

7323.07

Помоћник машинисте графичке обраде и прераде

7323.08

Радник на изради адинг и термо ролне

7323.09

Радник на изради регистратора

7323.10

Радник на коричењу књига

7323.11

Радник на спиралном повезу

7323.12

Резач папира

74

Електричари и електроничари

741

Инсталатери и сервисери електричне опреме

7411

Електричари и електроинсталатери у пословним објектима

7411.01

Грађевински електроинсталатер

7411.02

Електричар

7411.03

Електроинсталатер

7412

Електромеханичари и електромонтери

7412.01

Ауто-електричар

7412.02

Бродоелектричар

7412.03

Електричар у производном погону

7412.04

Електромеханичар

7412.05

Електромеханичар за разводне уређаје

7412.06

Електромеханичар за хлађење и климатизацију

7412.07

Електромеханичар лифтова

7412.08

Електромеханичар погона

7412.09

Електромеханичар–оружар

7412.10

Електромонтер енергетских машина и уређаја

7412.11

Железнички електроенергетичар

7412.12

Механичар електричне сигналне опреме/електричних трансформатора/електроинструмената

7412.13

Механичар електромотора/генератора

7412.14

Механичар за ремонт енергетских постројења

7412.15

Механичар шинских возила

7412.16

Монтер електрогенератора

7412.17

Помоћник електромонтера енергетских машина и уређаја

7412.18

Пословођа сервиса апарата за домаћинство

7412.19

Сервисер електричних лифтова и сродне опреме

7412.20

Сервисер електроопреме

7412.21

Сервисер опреме производних машина и погона

7413

Инсталатери и сервисери електричних инсталација и мрежа

7413.01

Електромонтер инсталација и мрежа

7413.02

Помоћник електромонтера инсталација и мрежа

7413.03

Радник на далеководима

7413.04

Сервисер електромреже

742

Инсталатери и сервисери електронских и телекомуникационих инсталација и уређаја

7421

Механичари и сервисери електронских машина, инструмената и опреме

7421.01

Авио-електроничар

7421.02

Механичар електронске индустријске опреме

7421.03

Механичар електронске метеоролошке опреме

7421.04

Механичар електронских сигналних система (радија и радара)

7421.05

Механичар за банкомате

7421.06

Механичар за биротехничке машине

7421.07

Механичар за медицинску и лабораторијску опрему

7421.08

Сервисер гасних пећи

7421.09

Сервисер електронске опреме

7422

Инсталатери и сервисери информационо-комуникационих уређаја

7422.01

Инсталатер рачунарске опреме

7422.02

Инсталатер хардвера

7422.03

Монтер телекомуникационих каблова

7422.04

Сервисер аудио и видео технике

7422.05

Сервисер мобилних телефона

7422.06

Сервисер рачунара и рачунарске опреме

7422.07

Сервисер сигурносних уређаја

75

Прерађивачи прехрамбених производа, дрвета, текстила и друга занатска занимања

751

Прерађивачи прехрамбених производа и сродни

7511

Месари и сродни

7511.01

Дерач коже ручним алатима

7511.02

Кланичар

7511.03

Класер меса

7511.04

Кобасичар

7511.05

Месар

7511.06

Радник на маринирању меса/рибе

7511.07

Радник на преради изнутрица

7511.08

Саламурер меса/рибе

7511.09

Секач меса/рибе

7511.10

Сушилац меса/рибе

7511.11

Чистач рибе

7512

Пекари, посластичари и сродни

7512.01

Бомбонџија

7512.02

Бурегџија

7512.03

Израђивач бисквита/колача

7512.04

Израђивач кора

7512.05

Израђивач сладоледа

7512.06

Израђивач чоколаде

7512.07

Пекар

7512.08

Пица мајстор

7512.09

Помоћник посластичара

7512.10

Посластичар

7512.11

Пресер тестенина

7512.12

Пресер чоколаде

7512.13

Тестенинар

7513

Произвођачи млечних производа

7513.01

Проивођач сира

7513.02

Произвођач маслаца

7513.03

Произвођач млечних производа

7514

Прерађивачи воћа и поврћа и сродни

7514.01

Пасирер воћа/поврћа

7514.02

Припремач воћа/поврћа за конзервирање

7514.03

Произвођач ајвара

7514.04

Произвођач алкохолних пића традиционалним методама

7514.05

Произвођач воћних сокова традиционалним методама

7514.06

Произвођач маслиновог уља

7514.07

Произвођач туршије

7514.08

Произвођач џема

7514.09

Сортирер воћа/поврћа

7515

Дегустатори и оцењивачи хране и пића

7515.01

Дегустатор вина

7515.02

Дегустатор пива

7515.03

Дегустатор пића

7515.04

Дегустатор хране

7516

Прерађивачи дувана и произвођачи дуванских производа

7516.01

Оцењивач дувана

7516.02

Резач дувана

7516.03

Сортирер дувана

7516.04

Сушилац дувана

752

Обрађивачи дрвета, столари и сродни

7521

Занимања примарне обраде дрвета

7521.01

Гатериста дрвета

7521.02

Импрегнатор дрвета

7521.03

Параличар дрвета

7521.04

Хидротермичар дрвета

7522

Столари и сродни

7522.01

Бачвар

7522.02

Бродостолар

7522.03

Градитељ дрвених шасија/рамова возила

7522.04

Дрвомоделар

7522.05

Дрворезбар

7522.06

Израђивач дрвене галантерије

7522.07

Израђивач дрвених музичких инструмената

7522.08

Израђивач елемената монтажних кућа

7522.09

Израђивач спортске опреме од дрвета

7522.10

Интарзиста

7522.11

Колар

7522.12

Ливачки дрвомоделар

7522.13

Помоћник столара

7522.14

Савијач дрвета

7522.15

Столар

7522.16

Столар за декор и уметничке предмете од дрвета

7522.17

Столар за израду намештаја

7522.18

Столар за израду шаблона и прототипова

7522.19

Столар за монтажу, оправке и одржавање

7522.20

Финализер дрвеног намештаја

7522.21

Фурнирач

7523

Оператери и подешавачи машина за обраду дрвета

7523.01

Дрвобрусач

7523.02

Оператер на машини за површинску обраду дрвета

7523.03

Оператер на машини за прецизну обраду дрвета

7523.04

Оператер на машини за резбарење дрвета

7523.05

Руковалац машином за глачање дрвета

7523.06

Руковалац машином за савијање дрвета

7523.07

Руковалац рендетом за дрво

7523.08

Руковалац тестером/циркуларом за дрво

753

Произвођачи одеће и сродни

7531

Кројачи, крзнари и шеширџије

7531.01

Власуљар

7531.02

Израђивач народне ношње

7531.03

Израђивач одеће

7531.04

Израђивач позоришних костима

7531.05

Израђивач рубља/корсета

7531.06

Крзнар

7531.07

Крзнарски помоћник

7531.08

Кројач

7531.09

Кројач крзна

7531.10

Кројач по мери

7531.11

Кројач поправљач

7531.12

Помоћни кројач

7531.13

Ћурчија

7531.14

Шеширџија

7532

Моделари, шаблонери и резачи одеће и сродни

7532.01

Моделар одеће

7532.02

Моделар производа од крзна

7532.03

Резач крзна

7532.04

Резач производа од текстила/коже

7532.05

Тапетарски шаблонер

7532.06

Текстилски цртач

7532.07

Шаблонер текстила/коже

7533

Шивачи, везиље и сродни

7533.01

Везиља

7533.02

Израђивач кишобрана

7533.03

Израђивач меких (пуњених) играчака

7533.04

Тапетарски шивач

7533.05

Шивач

7533.06

Шивач коже/крзна

7533.07

Шивач одеће

7533.08

Шивач шатора/једара/постељине

7534

Тапетари и сродни

7534.01

Израђивач душека

7534.02

Помоћник тапетара

7534.03

Тапетар

7534.04

Тапетар – декоратер

7534.05

Тапетар за возила

7534.06

Тапетар за намештај

7534.07

Тапетар ортопедских помагала

7535

Штављачи и обрађивачи коже и крзна

7535.01

Белилац коже

7535.02

Бојилац коже/крзна

7535.03

Импрегнатор коже

7535.04

Класер коже

7535.05

Кожар

7535.06

Полирер коже

7535.07

Прерађивач коже/крзна

7535.08

Равнач крзна

7535.09

Растезач коже

7535.10

Шишач крзна

7535.11

Штавилац коже

7536

Обућари, кожни галантеристи и сродни

7536.01

Израђивач амова/бичева/коњских оглава

7536.02

Израђивач кожне галантерије

7536.03

Калупар обуће

7536.04

Кожарски галантериста

7536.05

Кројач делова обуће

7536.06

Лепилац делова обуће

7536.07

Моделар кожне галантерије

7536.08

Моделар обуће

7536.09

Обућар

7536.10

Обућар – израђивач обуће по мери

7536.11

Обућар за ортопедску обућу

7536.12

Обућар за поправке

7536.13

Обућар за спортску обућу

7536.14

Опанчар

7536.15

Помоћник израђивача кожне галантерије

7536.16

Помоћник обућара

7536.17

Пресер/заобљивач ђонова

7536.18

Ременар

7536.19

Рукавичар

7536.20

Ташнер

7536.21

Шаблонер обуће

7536.22

Шивач делова обуће

754

Занимања сродна занатским

7541

Рониоци

7541.01

Кесонац

7541.02

Монтер ронилац

7541.03

Ронилац

7541.04

Ронилац – спасилац

7542

Минери

7542.01

Грађевински минер

7542.02

Минер

7542.03

Помоћник минера

7542.04

Рударски минер

7543

Испитивачи квалитета и оцењивачи производа, осим хране и пића

7543.01

Инспектор за контролу квалитета производа

7543.02

Класер вуне

7543.03

Класер коже/крзна

7543.04

Класер обуће

7543.05

Класер текстилних влакана

7543.06

Контролор квалитета непрехрамбених производа

7543.07

Оцењивач крзна

7543.08

Оцењивач производа

7543.09

Сортирер обуће

7544

Запрашивачи и сузбијачи штеточина и корова

7544.01

Дезинсектор

7544.02

Дезинфектор

7544.03

Дератизер

7544.04

Запрашивач корова

7544.05

Сузбијач штеточина

7549

Занимања сродна занатским, неразврстана на другом месту

7549.01

Аранжер цвећа

7549.02

Израђивач мрежа (рибарских/заштитних и сл.)

7549.03

Израђивач трака

7549.04

Калупар оптичких сочива

7549.05

Кукичар

7549.06

Оптички моделар

8

РУКОВАОЦИ МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА, МОНТЕРИ И ВОЗАЧИ

81

Руковаоци стабилним машинама и постројењима

811

Руковаоци рударским и постројењима за прераду минерала

8111

Рудари и руковаоци постројењима у рудницима и каменоломима

8111.01

Бушач на површинском копу

8111.02

Јамски бушач

8111.03

Јамски копач

8111.04

Јамски подграђивач

8111.05

Подграђивач у каменолому

8111.06

Помоћник рудара у површинској експлоатацији

8111.07

Помоћник рудара у подземној експлоатацији

8111.08

Послужилац постројења површинске експлоатације

8111.09

Послужилац постројења подземне експлоатације

8111.10

Припремач узорака руда и концентрата

8111.11

Радник у каменолому

8111.12

Рудар површинске експлоатације

8111.13

Рудар подземне експлоатације

8111.14

Руковалац багера цикличног деловања

8111.15

Руковалац грејдером

8111.16

Руковалац јамске утоварне механизације

8111.17

Руковалац једноставне рударске механизације

8111.18

Руковалац одлагачем

8111.19

Руковалац постројења у каменолому

8111.20

Руковалац рударским конвејером

8111.21

Руковалац рударских транспортних постројења

8111.22

Руковалац рударском пумпном станицом

8111.23

Трасант

8112

Руковаоци постројењима за прераду минерала и камена

8112.01

Послужилац тријажера руде

8112.02

Пржионичар руде

8112.03

Руковалац машинама за производњу грађевинског материјала

8112.04

Руковалац машином за испирање злата

8112.05

Руковалац машином за испирање угља

8112.06

Руковалац машином за прераду неметала

8112.07

Руковалац машином за уситњавање минералних сировина

8112.08

Руковалац уређаја за припрему и оплемењивање минералних сировина

8112.09

Сепаратер руде/сребра/злата

8112.10

Сушионичар руде

8112.11

Флотер руде

8113

Руковаоци опремом за дубинско бушење и сродни

8113.01

Геобушач

8113.02

Оператер геобушења

8113.03

Помоћник геобушача

8113.04

Руковалац гарнитуром за бушење бунара

8113.05

Руковалац опреме за дубинско бушење (нафте и гаса)

8113.06

Руковалац опреме за експлоатационо бушење на површинским коповима и јами

8114

Руковаоци машинама у производњи и обради цемента, камена и других неметала

8114.01

Пекач клинкера

8114.02

Послужилац постројења за производњу неметалних минерала

8114.03

Руковалац машином за обликовање камена

8114.04

Руковалац машином за обраду бетона

8114.05

Руковалац машином за полирање камена

8114.06

Руковалац машином за производњу бетона

8114.07

Руковалац машином за производњу бетонских префабриката

8114.08

Руковалац машином за производњу грађевинских елемената

812

Руковаоци металуршким пећима и машинама и уређајима за дораду метала

8121

Руковаоци металуршким пећима и сродни

8121.01

Калионичар

8121.02

Ливац алуминијумског лива

8121.03

Ливац сивог лива

8121.04

Ливац челичног лива

8121.05

Машински калупар

8121.06

Послужилац машином за обраду метала пескирањем

8121.07

Послужилац постројења за калуповање

8121.08

Послужилац постројења за кокилни и калупни лив

8121.09

Послужилац постројења за ливење обојених метала

8121.10

Послужилац постројења за ливење прецизног лива

8121.11

Послужилац постројења за обраду одливака

8121.12

Послужилац постројења за прераду олова

8121.13

Послужилац постројења за термичку обраду метала

8121.14

Послужилац постројења за топљење сивог и челичног лива

8121.15

Послужилац постројења за центрифугални лив

8121.16

Пресер метала на екструдеру

8121.17

Припремач металуршких узорака

8121.18

Рафинер метала

8121.19

Руковалац постројења за прераду бакра и алуминијума ваљањем и ковањем

8121.20

Руковалац постројења за прераду бакра и алуминијума пресовањем и извлачењем

8121.21

Руковалац постројења за прераду бакра и алуминијума топљењем и ливењем

8121.22

Руковалац постројења за производњу челика

8121.23

Руковалац постројења за производњу челичних цеви

8121.24

Руковалац постројења за топло ваљање челика

8121.25

Руковалац постројења за хладно ваљање и вучење челика

8121.26

Термообрађивач метала

8121.27

Топионичар за сиви лив

8121.28

Топионичар за челични лив

8122

Руковаоци машинама и уређајима за дораду метала

8122.01

Галванизер

8122.02

Електролизер – анодаш

8122.03

Емајлирац

8122.04

Израђивач акумулатора

8122.05

Израђивач батерија

8122.06

Израђивач кабловског прибора и прикључака

8122.07

Метализер

8122.08

Оператер – чистилац металне опреме пешчаним млазом

8122.09

Помоћник галванизера

8122.10

Поцинковач – шерардирер

8122.11

Руковалац машином за завршну обраду метала

8122.12

Руковалац машином за облагање метала/жице

8122.13

Руковалац машином за одмашћивање метала

8122.14

Руковалац машином за полирање метала

8122.15

Руковалац машином за премазивање метала

8122.16

Руковалац машином за распрскивање метала

8122.17

Руковалац постројења за дораду челичних производа

8122.18

Руковалац постројења за електролизу бакра

8122.19

Руковалац постројења за производњу каблова и проводника

813

Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа и фотоматеријала

8131

Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа

8131.01

Оператер гранулације фармацеутских тоалетних производа

8131.02

Оператер дестилације парфема

8131.03

Оператер електролитским ћелијама у производњи хемикалија

8131.04

Оператер на просејавању хемикалија

8131.05

Оператер уређаја за дестилацију

8131.06

Пиротехничар

8131.07

Руковалац аутоклавом у хемијској производњи

8131.08

Руковалац вакуум лонцима у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)

8131.09

Руковалац дехидратором у хемијској производњи

8131.10

Руковалац екстрактором у хемијској производњи

8131.11

Руковалац калцинатором у хемијској производњи

8131.12

Руковалац конвертором у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)

8131.13

Руковалац котловима/казанима у хемијској производњи

8131.14

Руковалац машина и уређаја за производњу шибица

8131.15

Руковалац машином за брушење стакала

8131.16

Руковалац машином за гравирање стакла

8131.17

Руковалац машином за израду експлозива

8131.18

Руковалац машином за израду муниције

8131.19

Руковалац машином за мешање хемикалија

8131.20

Руковалац машином за производњу детерџената

8131.21

Руковалац машином за производњу линолеума и сличних материјала

8131.22

Руковалац машином за производњу оловака

8131.23

Руковалац машином за производњу синтетичких влакана

8131.24

Руковалац машином за производњу средстава за хигијену

8131.25

Руковалац машином за производњу тоалетних/козметичких производа

8131.26

Руковалац машином за производњу фармацеутских производа

8131.27

Руковалац машином за производњу халоген/хидроген/хлорног гаса

8131.28

Руковалац машином за производњу хемикалија за хигијену

8131.29

Руковалац машином за синтезу хемикалија

8131.30

Руковалац машином за уситњавање/дробљење/млевење/пулверзацију хемикалија

8131.31

Руковалац машином у производњи ћумура

8131.32

Руковалац машином у хемијској производњи

8131.33

Руковалац отпаривачем у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)

8131.34

Руковалац пећи у производњи кокса

8131.35

Руковалац реактором у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)

8131.36

Руковалац ретортом за добијање угљеног гаса

8131.37

Руковалац ретортом у хемијској производњи

8131.38

Руковалац сепаратором у хемијској производњи

8131.39

Руковалац филтер пресом у хемијској производњи

8131.40

Руковалац машином за производњу свећа

8132

Руковаоци машинама и уређајима за производњу фотоматеријала и израду фотографија

8132.01

Развијач фотографских филмова

8132.02

Руковалац машином за израду фотографија

8132.03

Руковалац машином за производњу фотографских плоча

8132.04

Руковалац машином за производњу фото-филмова

8132.05

Руковалац машином за увећање фотографија

8132.06

Руковалац машином за штампање фотографија

8132.07

Руковалац машином производњу фотографског папира

8132.08

Фото-лаборант

814

Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме, пластике и папира

8141

Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме

8141.01

Вулканизер

8141.02

Гумарски моделар

8141.03

Конфекционар гумарских производа

8141.04

Оператер – гумар каландриста

8141.05

Помоћник вулканизера

8141.06

Припремач гумарских полупроизвода и производа

8141.07

Руковалац глодалице за гуму

8141.08

Руковалац машином за истискивање гуме

8141.09

Руковалац машином за облагање гумом

8141.10

Руковалац машином за пресовање гуме

8141.11

Руковалац машином за производњу гуме

8141.12

Руковалац машином за производњу гумених каблова

8141.13

Руковалац машином за производњу печата од гуме

8141.14

Руковалац машином за производњу пнеуматика

8141.15

Руковалац машином за рељефирање гуме

8142

Руковаоци машинама за производњу и прераду пластике

8142.01

Израђивач пластичних чамаца

8142.02

Моделар пластике

8142.03

Оператер на машини за надувавање пластичних боца

8142.04

Руковалац машином за бушење пластике

8142.05

Руковалац машином за ваљање пластике

8142.06

Руковалац машином за ецовање пластике

8142.07

Руковалац машином за истискивање пластике

8142.08

Руковалац машином за калупљење пластике

8142.09

Руковалац машином за ливење пластичних маса бризгањем

8142.10

Руковалац машином за млевење пластике

8142.11

Руковалац машином за облагање пластиком

8142.12

Руковалац машином за прераду полимера

8142.13

Руковалац машином за производњу пластике

8142.14

Руковалац машином за сабијање/пресовање пластичних маса

8142.15

Руковалац машином за сечење пластике

8142.16

Руковалац машином за финално обликовање пластике

8142.17

Руковалац машином и уређајем за производњу оптичких влакана

8142.18

Руковалац пресе за пластични ламинат

8143

Руковаоци машинама за производњу предмета од папира

8143.01

Картонажер

8143.02

Моделар предмета од папирне каше

8143.03

Оператер машином за лепљење у производњи папира

8143.04

Оператер машином за рељефно украшавање папира

8143.05

Оператер машином за савијање папирних производа

8143.06

Оператер машином за сечење папирних производа

8143.07

Помоћник картонажера

8143.08

Руковалац машином за производе од папира

8143.09

Руковалац машином за производњу папирних коверата и кеса

8143.10

Руковалац машином за производњу папирних кутија

815

Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродни

8151

Руковаоци машинама за припрему влакана, предење и намотавање

8151.01

Машински прелац

8151.02

Оператер машином за мешање текстилних влакана

8151.03

Оператер машином за обраду синтетичких влакана

8151.04

Оператер машином за сортирање текстилних влакана

8151.05

Оператер машином за удвајање текстилних предива

8151.06

Оператер машином за чешљање текстилних влакана

8151.07

Руковалац машином за намотавање влакана

8151.08

Руковалац машином за предење влакана

8151.09

Руковалац машином за припрему влакана

8151.10

Скидач ткачког калема

8152

Руковаоци индустријских машина за ткање и плетење

8152.01

Бушач жакард картица

8152.02

Оператер плетења

8152.03

Оператер ткања

8152.04

Помоћник руковаоца индустријских машина за ткање и плетење

8152.05

Послужилац разбоја

8152.06

Руковалац жакард разбојем

8152.07

Руковалац машином за везење

8152.08

Руковалац машином за кукичање

8152.09

Руковалац машином за мотање предива са калема

8152.10

Руковалац машином за плетење чарапа/одеће

8152.11

Руковалац машином за производњу мрежа

8152.12

Руковалац машином за ткање тепиха

8152.13

Руковалац машином за ткање чипке

8152.14

Сновач

8152.15

Ужар

8153

Руковаоци машинама за шивење у индустрији

8153.01

Руковалац машином за производњу шешира и капа

8153.02

Руковалац машином за шивење мебла

8153.03

Шивач кожне одеће (индустријски)

8153.04

Шивач конфекције

8153.05

Шивач текстила

8154

Руковаоци машинама за дораду предива и текстила

8154.01

Бојадисер текстила

8154.02

Оплемењивач текстила

8154.03

Помоћник руковаоца машина за дораду предива и текстила

8154.04

Руковалац ваљком за текстил

8154.05

Руковалац машина за декатирање тканина

8154.06

Руковалац машином за бељење текстила

8154.07

Руковалац машином за ваљање текстила

8154.08

Руковалац машином за дегумирање свиле

8154.09

Руковалац машином за импрегнирање текстила

8154.10

Руковалац машином за оплемењивање свиле

8155

Руковаоци машинама за припрему и обраду коже и крзна

8155.01

Руковалац машином за бојење коже

8155.02

Руковалац машином за дораду коже/крзна

8155.03

Руковалац машином за извлачење крзна

8155.04

Руковалац машином за прераду коже/крзна

8155.05

Руковалац машином за производњу филца

8155.06

Руковалац машином за сечење коже

8155.07

Руковалац машином за штављење коже

8156

Руковаоци машинама за производњу обуће и кожне галантерије

8156.01

Израђивач горњих делова обуће

8156.02

Израђивач доњих делова обуће

8156.03

Оператер за компјутерско кројење обуће

8156.04

Руковалац машином за кројење обуће

8156.05

Руковалац машином за производњу обуће

8156.06

Руковалац машином за производњу ортопедске обуће

8156.07

Руковалац машином за производњу спортске обуће

8156.08

Руковалац машином за шивење обуће

8156.09

Руковалац машином за производњу кожне галантерије

8157

Руковаоци машинама за услужно прање и пеглање веша

8157.01

Пеглер

8157.02

Руковалац машином за прање и хемијско чишћење

8157.03

Руковалац машином за хемијско чишћење

8159

Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродна занимања, неразврстанa на другом месту

8159.01

Конфекцијски кројач

8159.02

Конфекционар кожне и крзнене одеће

8159.03

Конфекционар текстила

8159.04

Моделар конфекције

8159.05

Помоћник конфекционара

8159.06

Руковалац машином за израду цртежа и шаблона за текстил/кожу/крзно

8159.07