Zakon

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др закон) и члана 25. ст. 1. и 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за унапређење и развој Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”

"Службени гласник РС", број 69 од 14. септембра 2018.

1. Овом одлуком образује се Координационо тело за унапређење и развој Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Задатак Координационог тела је:

– предлагање најповољнијих стратешких решења за унапређење и развој производње и промета на велико лекова и медицинских средстава од стране Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

3. У Координационо тело именују се:

1) за председника:

– Ана Брнабић, председник Владе;

2) за чланове:

– асс др Златибор Лончар, министар здравља;

– Синиша Мали, министар финансија;

– Данило Цицмил, саветник председника Владе;

– Милун Тривунац, државни секретар у Министарству привреде;

– проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање;

– др Вера Стоиљковић, в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”;

– спец. др мед. Саша Јаћовић, директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије.”

4. Координационо тело подноси Влади извештај о спровођењу задатка из тачке 2. ове одлуке.

5. Стручну и административно-техничку подршку Координационом телу пружа Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању координационог тела за вођење преговора и предлагање мера за унапређење производње и дистрибуције имунолошких лекова у институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 97/13).

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-8651/2018

У Београду, 14. септембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.