Zakon

На основу члана 14. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању

"Службени гласник РС", број 9 од 2. фебруара 2018.

1. Образује се Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (у даљем тексту: Национално акредитационо тело), са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 2.

Национално акредитационо тело има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар.

2. Национално акредитационо тело обавља послове акредитације и провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.

3. Органи Националног акредитационог тела су: Управни одбор, директор, Комисија за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија за акредитацију) и стручне службе које обављају административно-техничке послове.

4. Управни одбор има седам чланова које именује Влада, водећи рачуна о заступљености припадника оба пола, и то: једног члана на предлог Конференције универзитета из реда редовних професора универзитета, једног члана на предлог Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија, два члана на предлог Привредне коморе Србије и три члана на предлог министарства надлежног за високо образовање.

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, са могућношћу још једног избора.

Члан управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Националног савета, Комисије за акредитацију или лице које је запослено у Националном акредитационом телу.

Члан Управног одбора има право на накнаду коју утврди Влада.

Чланови Управног одбора између себе бирају председника Управног одбора.

Начин рада управног одбора ближе се уређује статутом и пословником о раду.

Управни одбор:

1) бира и разрешава директора Националног акредатиционог тела;

2) бира и разрешава чланове Комисије за акредитацију;

3) усваја годишњи програм рада и финансијски план, уз сагласност Владе;

4) доноси статут и опште акте;

5) усмерава и надзире рад директора;

6) доноси етички кодекс и правила понашања лица запослених у Националном акредитационом телу, чланова Комисије за акредитацију и рецензената;

7) утврђује висину накнаде за акредитацију уз сагласност Владе;

8) врши и друге послове у складу са законом, статутом и актом о оснивању Националног акредитационог тела.

5. Директора бира и разрешава Управни одбор у складу са законом, на основу јавног конкурса, из реда редовних професора универзитета који имају искуство у пословођењу и обезбеђивању квалитета у високом образовању.

Директор се бира на период од пет година, са могућношћу још једног избора.

Директор:

1) заступа и представља Национално акредитационо тело;

2) руководи радом и пословањем Националног акредатиционог тела;

3) руководи радом стручних служби Националног акредатиционог тела;

4) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Националном акредитационом телу;

5) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;

6) спроводи одлуке управног одбора;

7) именује рецензенте са листа које утврђује Национални савет за високо образовање на предлог Комисије за акредитацију;

8) врши друге послове у складу са законом, статутом и актом о оснивању Националног акредитационог тела.

6. Комисија за акредитацију има 17 чланова које бира Управни одбор на предлог Националног савета за високо образовање, водећи рачуна о заступљености припадника оба пола, као и о заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља.

Чланови Комисије за акредитацију бирају се на пет година.

Чланови Комисије за акредитацију имају право на накнаду за рад у висини коју утврђује Управни одбор Националног акредитационог тела, уз сагласност Владе.

Комисија за акредитацију бира председника из реда својих чланова.

Комисија за акредитацију доноси пословник о раду.

Комисија за акредитацију:

1) одлучује о захтеву за акредитацију и спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог образовања;

2) сачињава извештај о почетној акредитацији у поступку издавања дозволе за рад;

3) спроводи поступак спољашње провере квалитета;

4) стара се о хармонизацији примене стандарда и процедура у области акредитације, у оквиру европског простора високог образовања;

5) обавља и друге послове у складу са статутом Националног акредитационог тела.

7. Средства за почетак рада Националног акредитационог тела обезбеђује оснивач.

Средства за рад Националног акредитационог тела обезбеђују се из прихода од накнада за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању и из других прихода у складу са законом.

8. Просторије за рад Националног акредитационог тела обезбеђује оснивач, у складу са законом.

9. До избора директора у складу са тачком 5. ове одлуке његове послове обављаће вршилац дужности директора.

За вршиоца дужности директора именује се др Јелена Кочовић.

10. Упис Националног акредитационог тела у судски регистар спровешће вршилац дужности директора у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

11. Влада ће именовати Управни одбор у року од 15 дана од дана уписа Националног акредитационог тела у судски регистар.

12. Управни одбор ће одржати конститутивну седницу ради усвајања статута најкасније у року од 30 дана од дана именовања чланова управног одбора.

13. Управни одбор ће покренути процедуру за избор директора Националног акредитационог тела у року од 30 дана од дана именовања Управног одбора.

14. Управни одбор ће покренути процедуру избора чланова Комисије за акредитацију у складу са законом у року од 45 дана од дана именовања чланова управног одбора.

15. До избора чланова Комисије за акредитацију у складу са законом, Комисија за акредитацију изабрана у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. закон), обављаће само техничке послове.

16. Даном почетка рада Национално акредитационо тело преузима права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архивску грађу Комисије за акредитацију и проверу квалитета изабране у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. закон).

17. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-371/2018-1

У Београду, 31. јануара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.