Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

"Службени гласник РС", бр. 18 од 15. марта 2019, 25 од 3. априла 2019 - исправка, 36 од 24. маја 2019, 54 од 26. јула 2019, 69 од 27. септембра 2019, 11 од 7. фебруара 2020, 98 од 10. јула 2020, 113 од 3. септембра 2020, 122 од 9. октобра 2020.

 

1. Овом одлуком утврђују се највише цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт.

2. Списак цена лекова одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт из тачке 1. ове одлуке утврђене су без пореза на додату вредност (ПДВ).

4. Правна лица која се баве прометом лекова на велико и апотеке као здравствене установе, односно апотеке као други облици здравствене службе, које се баве прометом лекова на мало, дужни су да ускладе цене лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт који су затечени на залихама на дан ступања на снагу ове одлуке, са ценама лекова утврђеним у овој одлуци.

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник РС”, бр. 14/18, 18/18, 31/18, 48/18 и 70/18).

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 338-2275/2019

У Београду, 14. марта 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 36/2019) измењен је Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 36/2019-71).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 54/2019) измењен је и допуњен Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 36/2019-71).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 69/2019) измењен је и допуњен Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 69/2019-25).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 98/2020) измењен је и допуњен Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 98/2020-8).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 113/2020) измењен је и допуњен Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 113/2020-12).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 122/2020) измењен је и допуњен Списак цена лекова (види тачку 1. Одлуке - 122/2020-5).

 

Листа највишиx цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт