Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу

„Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019, 29 oд 19. априла 2019, 94 од 27. децембра 2019, 156 од 25. децембра 2020, 86 од 3. септембра 2021, 132 од 30. децембра 2021, 9 од 21. јануара 2022, 141 од 23. децембра 2022.

1. Овом одлуком прописују се услови за смањење царинских дажбина на увоз живих говеда из тарифне ознаке 0102 29 49 00 Царинске тарифе и живих свиња из тарифне ознаке 0103 91 10 00 Царинске тарифе   , пореклом из земаља чланица Европске уније.

*Службени гласник РС, број 156/2020

**Службени гласник РС, број 132/2021

***Службени гласник РС, број 9/2022

2. Царинске дажбине на робу из тарифне ознаке 0102 29 49 00 износе 0% и на робу из тарифне ознаке 0103 91 10 00 износе 0%, у периоду до 31. децембра 2023. године.

*Службени гласник РС, број 132/2021

**Службени гласник РС, број 9/2022

***Службени гласник РС, број 141/2022

3. Брисана је (види тачку 3. Одлуке - 94/2019-75)

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС”, бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 и 104/18).

*Службени гласник РС, број 29/2019

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 17. јуна 2019. године.

05 број 483-3613/2019

У Београду, 11. априла 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ОДЛУКЕ

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС”, број 94/2019-75

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2020. године.

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС”, број 132/2021-66

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Одлука о допунама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС”, број 9/2022-67

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу: „Службени гласник РС”, број 141/2022-175

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.