Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РСˮ, бр. 81/17 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), а у вези са Националном стратегијом за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. године,

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма

"Службени гласник РС", бр. 29 од 19. априла 2019, 38 од 31. маја 2019, 41 од 11. јуна 2019, 81 од 15. новембра 2019, 74 од 23. јула 2021.

1. Образује се Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национално координационо тело) у следећем саставу:

– Владимир Ребић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Национални координатор за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национални координатор);

– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, први заменик Националног координатора;

– др Горан Матић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, заменик Националног координатора;

– Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција, заменик Националног координатора;

– Александар Јовановић – Министарство унутрашњих послова, Кабинет министра, члан;

– Данијела Василијевић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, члан;

– Милош Анђић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, заменик члана;

– Младен Вуковић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;

– Катарина Димитријевић – Безбедносно-информативна агенцја, члан;

– Тамара Зиуковски – Безбедносно-информативна агенција, заменик члана;

– Јовица Јовановић – Тужилаштво за организовани криминал, члан;

– Саша Дрецун – Тужилаштво за организовани криминал, заменик члана;

– Тамара Мировић – Републичко јавно тужилаштво, члан;

– Зорица Стојшић – Републичко јавно тужилаштво, заменик члана;

– Бранислав Кушљић – Војнобезбедносна агенција, члан;

–Љубиша Марковић – Војнобезбедносна агенција, заменик члана;

– Мирослав Николић – Војнообавештајна агенција, члан;

– Ивана Ристов – Војнообавештајна агенција, заменик члана;

– Дијана Иванчић – Министарство спољних послова, члан;

– Игор Кужелка – Министарство спољних послова, заменик члана;

– Жељко Радовановић – Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца, члан;

– Ана Радевић – Министарство финансија, члан;

– Милорад Радишић – Министарство финансија, Управа царина, заменик члана;

– Вања Мандић – Министарство финансија, Управа царина, заменик члана;

– Сања Дашић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, члан и секретар;

– Предраг Николић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, заменик члана.

*Службени гласник РС, број 74/2021

2. Одређује се и именује за Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма, Владимир Ребић – Министарство унутрашњих послова.

Брисан је ранији став 1. (види тачку 1. Одлуке - 38/2019-66)

За првог заменика Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма одређује се и именује:

– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова;

За заменике Националног координатора одређују се и именују:

– др Горан Матић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

– Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција.

*Службени гласник РС, број 41/2019

*Службени гласник РС, број 81/2019

2а Заменик члана Националног координационог тела именован овом одлуком присуствује седницама у одсуству члана чији је заменик и има сва права и обавезе утврђене овом одлуком – као и члан Националног координационог тела.

*Службени гласник РС, број 81/2019

3. Задатак Националног координационог тела је да:

1) координира активности на превенцији и борби против тероризма, радикализма и насилног екстремизма који води у тероризам на националном нивоу,

2) осигура ефикасно спровођење, праћење, оцењивање и извештавање о спровођењу Националне стратегије за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. година (у даљем тексту: Национална стратегија), као и успостављање јасне и конзистентне политике у овој области.

4. Ради извршавања задатака из тачке 3. ове одлуке, Национално координационо тело може образовати сталне и повремене стручне тимове, као и ангажовати представнике других државних органа и стручњака из појединих области.

5. Национално координационо тело подноси следеће извештаје Влади:

1) извештај о раду – квартално;

2) обједињени извештај на годишњем нивоу о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана за спровођење ове стратегије;

3) друге извештаје у вези са задацима Националног координационог тела – по потреби.

6. Административно-техничке послове за потребе Националног координационог тела обавља Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, уз стручну помоћ Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране.

*Службени гласник РС, број 81/2019

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 02-3158/2019-1

У Београду, 18. априла 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.