Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РСˮ, бр. 81/17 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), а у вези са Националном стратегијом за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. године,

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма

"Службени гласник РС", бр. 29 од 19. априла 2019, 38 од 31. маја 2019, 41 од 11. јуна 2019, 81 од 15. новембра 2019, 74 од 23. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.

1. Образује се Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национално координационо тело) у следећем саставу:

− Александар Вулин – министар унутрашњих послова, Национални координатор за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национални координатор);

− Бојан Јоцић – Министарство унутрашњих послова, државни секретар, заменик Националног координатора;

− Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистачке полиције, помоћник Националног координатора;

− Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција, помоћник Националног координатора;

− Александар Јовановић – Министарство унутрашњих послова, Кабинет министра, члан;

− Маја Јестровић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, члан;

− Милош Анђић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, заменик члана;

− Никола Мијић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;

− Младен Вуковић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;

− Катарина Димитријевић – Безбедносно-информативна агенција, члан;

− Тамара Зиуковски – Безбедносно-информативна агенција, заменик члана;

− Јовица Јовановић – Тужилаштво за организовани криминал, члан;

− Саша Радуловић – Тужилаштво за организовани криминал, заменик члана;

− Бранислав Кушљић – Војнобезбедносна агенција, члан;

− Љубиша Марковић – Војнобезбедносна агенција, заменик члана;

− Мирослав Николић – Војнообавештајна агенција, члан;

− Ивана Ристов – Војнообавештајна агенција, заменик члана;

− Дијана Иванчић – Министарство спољних послова, члан;

− Игор Кужелка – Министарство спољних послова, заменик члана;

− Жељко Радовановић – Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца, члан;

− Ана Радевић – Министарство финансија, заменик члана;

− Сања Дашић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, члан и секретар;

− Предраг Николић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, заменик члана и секретара;

– Тамара Мировић – Републичко јавно тужилаштво, члан;

– Зорица Стојшић – Републичко јавно тужилаштво, заменик члана.

*Службени гласник РС, број 132/2021

**Службени гласник РС, број 104/2022

2. Одређује се и именује за Националног координатора Александар Вулин – Министарство унутрашњих послова.

За заменика Националног координатора одређује се и именује:

– Бојан Јоцић – Министарство унутрашњих послова;

За помоћнике Националног координатора одређују се и именују:

– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова;

– Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција.

*Службени гласник РС, број 132/2021

2а Заменик члана Националног координационог тела именован овом одлуком присуствује седницама у одсуству члана чији је заменик и има сва права и обавезе утврђене овом одлуком – као и члан Националног координационог тела.

*Службени гласник РС, број 81/2019

3. Задатак Националног координационог тела је да:

1) координира активности на превенцији и борби против тероризма, радикализма и насилног екстремизма који води у тероризам на националном нивоу;

2) осигура ефикасно спровођење, праћење, оцењивање и извештавање о спровођењу стратешких докумената у области спречавања и борбе против тероризма, као и успостављање јасне и конзистентне политике у овој области.

*Службени гласник РС, број 132/2021

4. Ради извршавања задатака из тачке 3. ове одлуке, Национално координационо тело може образовати сталне и повремене стручне тимове, као и ангажовати представнике других државних органа и стручњака из појединих области.

5. Национално координационо тело подноси следеће извештаје Влади:

1) извештај о раду – квартално;

2) обједињени извештај на годишњем нивоу о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана за спровођење ове стратегије;

3) друге извештаје у вези са задацима Националног координационог тела – по потреби.

6. Административно-техничке послове за потребе Националног координационог тела обавља Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, уз стручну помоћ Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране.

*Службени гласник РС, број 81/2019

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 02-3158/2019-1

У Београду, 18. априла 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.