Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РСˮ, бр. 81/17 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), а у вези са Националном стратегијом за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. године,

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма

"Службени гласник РС", бр. 29 од 19. априла 2019, 38 од 31. маја 2019, 41 од 11. јуна 2019.

1. Образује се Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национално координационо тело), у следећем саставу:

– Владимир Ребић – Министарство унутрашњих послова, председник;

– брисана је ранија алинеја прва (види тачку 1. Одлуке - 38/2019-66)

– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, заменик председника;

– Бојан Димић – Безбедносно–информативна агенција, заменик председника;

– Горан Матић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, заменик председника;

– Зоран Лазаров – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, члан;

– Александар Јовановић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Служба за борбу против тероризма, члан;

– Младен Вуковић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Служба за борбу против тероризма, члан;

– Миљан Станојевић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, члан;

– Дејан Миленковић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;

– Катарина Димитријевић – Безбедносно–информативна агенција, члан;

– Дејан Игов – Војнобезбедносна агенција, члан;

– Бранислав Кушљић – Војнобезбедносна агенција, члан;

– Драгомир Јагодић – Војнобезбедносна агенција, члан;

– Александар Миленковић – Војнообавештајна агенција, члан;

– Марко Савић – Војнообавештајна агенција, члан;

– Гордана Јанићијевић – Републичко јавно тужилаштво, члан;

– Јовица Јовановић – Тужилаштво за организовани криминал, члан;

– Ана Радевић – Министарство финансија, члан;

– Жељко Радовановић – Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца, члан;

– Бранимир Филиповић – Министарство спољних послова, члан;

– Милан Мићин – Управа царина, члан;

– Сања Дашић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, секретар.

*Службени гласник РС, број 41/2019

2. Одређује се и именује за Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма, Владимир Ребић – Министарство унутрашњих послова.

Брисан је ранији став 1. (види тачку 1. Одлуке - 38/2019-66)

За заменике Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма одређују се и именују:

– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова,

– Бојан Димић – Безбедносно–информативна агенција и

– Горан Матић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

*Службени гласник РС, број 41/2019

3. Задатак Националног координационог тела је да:

1) координира активности на превенцији и борби против тероризма, радикализма и насилног екстремизма који води у тероризам на националном нивоу,

2) осигура ефикасно спровођење, праћење, оцењивање и извештавање о спровођењу Националне стратегије за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. година (у даљем тексту: Национална стратегија), као и успостављање јасне и конзистентне политике у овој области.

4. Ради извршавања задатака из тачке 3. ове одлуке, Национално координационо тело може образовати сталне и повремене стручне тимове, као и ангажовати представнике других државних органа и стручњака из појединих области.

5. Национално координационо тело подноси следеће извештаје Влади:

1) извештај о раду – квартално;

2) обједињени извештај на годишњем нивоу о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана за спровођење ове стратегије;

3) друге извештаје у вези са задацима Националног координационог тела – по потреби.

6. Административно-техничке послове за потребе Националног координационог тела обавља Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Безбедносно–информативном агенцијом.

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 02-3158/2019-1

У Београду, 18. априла 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.