Zakon

На основу члана 16. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау


"Службени гласник РС", број 3 од 18. јануара 2019.

1. Држављани Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау, носиоци свих пасоша, могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Републике Србије до деведесет (90) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од сто осамдесет (180) дана, уколико не постоје сметње из члана 15. Закона о странцима.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 27-427/2019

У Београду, 18. јануара 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.