Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године

“Службени гласник РС”, број 73 од 11. октобра 2019.

1. Образује се Радна група за израду Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је да изради Нацрт стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, која ће обухватити приоритетне политике са акцентом на развој вештачке интелигенције у образовању, истраживању, иновацијама, државној управи и привреди.

3. У Радну групу се именују:

– за руководиоца:

Филип Пањевић, директор за развој технологија, Ydrive;

– за заменика руководиоца:

Стефан Баџа, саветник у Кабинету председника Владе;

– за чланове:

1) Владимир Поповић, државни секретар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

2) Михаило Јовановић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу,

3) Марта Арсовска Томовска, саветник у Кабинету председника Владе,

4) Ненад Пауновић, саветник у Кабинету председника Владе,

5) Бојана Вишекруна, саветник у Кабинету председника Владе,

6) Виктор Недовић, в.д. помоћника министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

7) Саша Лазовић, в.д. помоћника министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

8) Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра, Министарство привреде,

9) Ирини Рељин, в.д. помоћника министра, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

10) Биљана Марић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

11) Тамара Корсић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

12) Огњен Поповић, Министарство финансија,

13) Милица Ђурић Јовичић, директорка Фонда за науку,

14) Гордана Грковић Даниловић, директорка Научно-тенхолошког парка Београд,

15) представник Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој,

16) Андреја Илић, Microsoft Development Center Serbia,

17) Ђорђе Нијемчевић, Microsoft Development Center Serbia,

18) Teo Шаркић, Microsoft Development Center Serbia,

19) Младен Николић, Microsoft Development Center Serbia,

20) Иван Јавковљевић, регионални директор за нова тржишта, Блиски Исток и Северна Африка, Google,

21) Милош Миловановић, Nutanix,

22) Милош Милошевић, Nordeus,

23) Небојша Бјелотомић, директор SAGA,

24) Sase Cioringe, директор Continental,

25) Никола Мркшић, директор PolyAI,

26) Милан Зеловић, директор EverSeen,

27) Петар Величковић, DeepMind,

28) Милан Бјелица, РТ-РК,

29) Јован Стојановић, CityAI,

30) Небојша Васиљевић, Фондација Петља,

31) Предраг Николић, директор центра за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије,

32) Милан Шолаја, Војвођански ИКТ Кластер,

33) Маја Анђелковић, Светска банка,

34) Жељко Ђуровић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,

35) Бошко Николић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,

36) Горан Квачев, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,

37) Зоран Миљковић, Машински факултет, Универзитет у Београду,

38) Душан Старчевић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,

39) Леонид Стоименов, Електорнски факултет, Универзитет у Нишу,

40) Сања Вранеш, дитеркторка Института Михајло Пупин, Универзитет у Београду,

41) Вишња Симић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу,

42) Александар Купусинац, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,

43) Милан Рапаић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,

44) Драгомир Мандић, декан Учитељског факултета, Универзитет у Београду;

– за секретарa:

Светлана Селаковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

4. Рок за окончање задатака из тачке 2. ове одлуке је три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

5. Радна група може ангажовати друга стручна лица за обављање одређених послова из оквира задатака Радне групе.

6. За свој рад председник и чланови Радне групе и друга ангажована лица немају право на накнаду.

7. Радна група доставља извештај о раду надлежном одбору сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

8. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе у изради Нацрта стратегије обавља Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-10244/2019

У Београду, 10. октобра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.