Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са тачком 2. став 2. Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20 и 100/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Спортска хала (Плава хала), Атеница у Чачку

"Службени гласник РС", број 102 од 24. јула 2020.

1. За време трајања епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а ради ефикасног спречавања и сузбијања епидемије и лечења оболелих у Републици Србији, oтвара се привремени објекат за смештај и лечење оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ‒ Спортска хала (Плава хала), Атеница у Чачку (у даљем тексту: привремена болница).

2. За потребе привремене болнице ангажују се здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама, државним органима и правним лицима основаним средствима у јавној својини за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности ‒ који су решењем свог руководиоца, у складу са одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, упућени у привремену болницу.

3. Лекове, медицинска средства, санитетски материјал и другу неопходну медицинску опрему и заштитна средства привременој болници обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање.

4. Оболеле од заразне болести COVID-19 и инфициране вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: пацијенти) на лечење у привремену болницу упућује здравствена установа одређена актима надлежних органа за пријем и збрињавање тих лица, чији су пацијенти били до упућивања, а превоз од здравствене установе до привремене болнице врши се посебним санитетским возилом под условима и на начин којим се спречава преношење заразних болести, по стручно-методолошком упутству Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

5. Пријем, потребна тестирања и отпуст пацијената из привремене болнице врши се по стручно-методолошком упутству Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

6. Исхрану пацијената у привременој болници обезбеђује град Чачак.

7. Дезинфекцију привремене болнице и редовно одржавање хигијене објекта обезбеђује град Чачак.

8. Одлагање медицинског отпада, одношење смећа и друге комуналне услуге обезбеђује град Чачак.

9. Координатора – руководиоца привремене болнице одређује министар здравља.

10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5934/2020

У Београду, 23. јула 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.