Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 17. став 1. Закона о граничној контроли („Службени гласник РС”, број 24/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 2. ст. 3. и 4. Уредбе о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе („Службени гласник РС”, број 98/18),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о затварању граничних прелаза

"Службени гласник РС", бр. 25 од 12. марта 2020, 27 од 13. марта 2020, 35 од 18. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 66 од 7. маја 2020.

1. Затварају се гранични прелази за међународни друмски, железнички и речни саобраћај, као и погранични саобраћај према Мађарској, Румунији, Републици Бугарској, Републици Северној Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Републици Хрватској, наведени у Прилогу који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

2. Привремено обустављање саобраћаја преко граничних прелаза из тачке 1. ове одлуке спроводи се у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19 изазване вирусом SARS-Co V-2.

3. Привремена обустава саобраћаја преко граничних прелаза из тачке 1. ове одлуке почиње од 12. марта 2020. године од 7.00 часова.

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 015-2406/2020

У Београду, 12. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

   

Одлука о измени Одлуке о затварању граничних прелаза: „Службени гласник РС“, број 27/2020-14

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Одлука о измени и допуни Одлуке о затварању граничних прелаза: „Службени гласник РС“, број 35/2020-18

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Одлука о измени Одлуке о затварању граничних прелаза: „Службени гласник РС“, број 47/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о затварању граничних прелаза: „Службени гласник РС“, број 66/2020-10

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА МАЂАРСКОЈ

Р.Б.

ГП

Врста

Вид

1.

Растина

Међународни

Друмски

2.

Бајмок

Међународни

Друмски

3.

Бачки Виногради

Међудржавни

Друмски

4.

Хоргош 2

Међународни

Друмски

5.

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 35/2020-18)

6.

Ђала

Међудржавни

Друмски

7.

Рабе

Међународни

Друмски

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА РУМУНИЈИ

8.

Врбица

Међународни

Друмски

9.

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 27/2020-14)

10.

Наково

Међународни

Друмски

11.

Јаша Томић

Међународни

Друмски

12.

Калуђерово

Међународни

Друмски

13.

Голубац

Међународни

Речни

14.

Доњи Милановац

Међународни

Речни

15.

Текија

Међународни

Речни

16.

Кладово

Међународни

Речни

17.

Ђердап 2

Међународни

Друмски

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ

18.

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 47/2020-3)

19.

Стрезимировци

Међународни

Друмски

20.

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 66/2020-10)

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ

СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

21.

Прохор Пчињски

Међународни

Друмски

22.

Голеш – Голема Црцорија

Погранични

Друмски

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА ЦРНОЈ ГОРИ

23.

Годово

Међународни

Друмски

24.

Врбница

Погранични

Друмски

25.

Јабука

Међународни

Друмски

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА БиХ

26.

Прибој

Погранични

Друмски

27.

Царево поље

Погранични

Друмски

28.

Мокра Гора

Међународни

Железнички

29.

Сремска Рача

Међународни

Железнички

30.

Перућац

Међународни

Речни

31.

Мали Зворник

Погранични

Друмски-стари мост

32.

Јамена

Погранични

Друмско-скелски

 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

33.

Сот

Међународни

Друмски

34.

Љуба

Међународни

Друмски

35.

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 27/2020-14)

36.

Богојево

Међународни

Железнички

37.

Апатин

Међународни

Речни

38.

Бездан

Међународни

Друмски

39.

Нови Сад

Међународни

Речни

40.

Беркасово

Погранични

Друмски

41.

Вајска

Погранични

Скелски

УНУТРАШЊИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ

42.

Београд

Међународни

Речни

43.

Морава

Међународни

Ваздушни

44.

Вршац

Међународни

Ваздушни

45.

Ниш

Међународни

Ваздушни

*Службеник гласник РС, број 35/2020