Zakon

На основу члана 56. став 1. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 88/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 6/20 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину

"Службени гласник РС", број 26 од 13. марта 2020.

1. Овом одлуком утврђује се Годишњи план образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину.

2. Годишњи план образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 615-1826/2020

У Београду, 5. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ