Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

"Службени гласник РС", бр. 28 од 14. марта 2020, 33 од 17. марта 2020, 37 од 19. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 41 од 24. марта 2020, 43 од 27. марта 2020.

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем вируса SARS-Cov-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

Тарифна ознака

Наименовање

1101 00 11 00

1101 00 15 00

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 37/2020-3)

1206 00 99 00

Семе сунцокрета, у љусци

1512 11 91 00

Уље сунцокретово, сирово

1512 19 90 00

Уље сунцокретово

1703 90 00 00

Меласа од шећерне репе

2102 10 10 00

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 43/2020-4)

2102 10 31 00

Квасац за мешење (пекарски), суви

2102 10 39 00

Квасац за мешење (пекарски), остали

2102 10 90 00

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 43/2020-4)

1701 99 10 00

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 39/2020-5)

3401 11 00 00

3401 20 90 00

3401 30 00 00

Сапуни

Ex – осим влажних марамица за бебе из тарифне ознаке 3401 11 00 00

3402 90 90 00

Детерџенти

Ex – осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање судова

3926 20 00 00

Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса

9619 00 81 00

9619 00 89 10

Пелене за децу и одрасле

4818 20 10 00

Марамице

4818 20 91 00

4818 20 99 00

Убруси (у ролни и на комад)

6307 90 98 00

Маске, пластичне са текстилним филтером

6307 90 92 00

Прекривке, текстилне за хируршку употребу

4818 50 00 00

Одело хируршко од папира

4818 90 10 00

4818 90 90 00

Маске папирне

4015 90 00 00

Одело заштитно, гумено

4015 11 00 00

4015 19 00 00

Рукавице, гумене, хируршке и остале

6210 10 92 00

Одело хируршко текстилно

2828 90 00 00

3808 94 10 00

3808 94 20 00

3808 94 90 00

3402 12 00 00

Варикина и остали дезинфектанти

Асепсол

2207 10 00 00

2207 20 00 00

2208 90 91 00

2208 90 99 00

Алкохол

9004 90 10 00

Наочаре, заштитне

*Службени гласник РС, број 33/2020

**Службени гласник РС, број 39/2020

***Службени гласник РС, број 41/2020

****Службени гласник РС, број 43/2020

1a Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

*Службени гласник РС, број 33/2020

1б Изузетно, извоз производа са листе из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

*Службени гласник РС, број 41/2020

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 335-2485/2020

У Београду, 14. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

   

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Службени гласник РС“, број 37/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу 21. марта 2020. године.

Одлука о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: "Службени гласник РС", број 41/2020-4

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим тачке 2. ове одлуке, која ступа на снагу даном објављивања.

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: "Службени гласник РС", број 43/2020-4

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.