Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме

"Службени гласник РС", број 30 од 15. марта 2020.

1. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се цене у трговини на велико и мало основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење цена из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 30 дана за следећу робу:

1) Брашно од пшенице;

2) Хлеб;

3) Јестиво уље сунцокретово;

4) Бели шећер;

5) Со;

6) Вода;

7) Поврће и воће;

8) Тестенине;

9) Свеже месо;

10) Месне прерађевине;

11) Риба;

12) Термички обрађено кравље млеко (пастеризовано и стерилизовано);

13) Млеко у праху;

14) Јогурт;

15) Кокошија јаја;

16) Дечија храна;

17) Сапун;

18) Шампон;

19) Паста за зубе;

20) Детерџенти;

21) Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса;

22) Пелене за децу и одрасле;

23) Марамице;

24) Убруси (у ролни и на комад);

25) Тоалет папир;

26) Маске, пластичне са текстилним филтером;

27) Прекривке, текстилне за хируршку употребу;

28) Одело хируршко од папира;

29) Маске папирне;

30) Одело заштитно, гумено;

31) Рукавице, гумене, хируршке и остале;

32) Одело хируршко текстилно;

33) Варикина и остали дезинфектанти;

34) Асепсол;

35) Алкохол;

36) Наочаре, заштитне.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 338-2493/2020

У Београду, 15. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.