Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и тачке 4. став 2. подтачка 5) Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20 и 28/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 30 од 15. марта 2020.

1. Образује се Комисија за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19 (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да даје дозволе за улазак на територију Републике Србије и боравак или транзит кроз Републику Србију страним држављанима и одређује услове и ограничења транзита односно боравка за време трајања заштитних мера од болести COVID-19.

3. У Комисију се именују:

– за руководиоца:

Никола Пандрц, шеф кабинета министра здравља;

– за заменика руководиоца – члана:

Вељко Одаловић, генерални секретар Министарства спољних послова;

– за чланове и заменике чланова:

1. Саша Стојановић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, члан,

2. Вељко Ковачевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заменик члана,

3. Раде Стефановић, Министарство спољних послова, заменик члана,

4. Горан Стаменковић, Министарство здравља, члан,

5. Мира Вељковић, Министарство здравља, заменик члана,

6. Иван Ристић, Министарство унутрашњих послова, члан,

7. Миљан Станојевић, Министарство унутрашњих послова, заменик члана,

– за секретара:

Данијел Николић, Генерални секретаријат Владе,

– за заменика секретара:

Томана Граховац, Генерални секретаријат Владе.

4. Комисија може образовати подгрупе из реда својих чланова и заменика чланова и може ангажовати друга стручна лица ради ефикаснијег и делотворнијег остваривања својих задатака.

5. Лица из тачке 3. ове одлуке не примају накнаду за свој рад у Комисији.

6. Комисија је дужна да о свом раду Влади подноси извештај сваких седам дана.

7. Стручну и административно-техничку потпору Комисији пружа Генерални секретаријат Владе.

8. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2495/2020

У Београду, 15. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.