Zakon

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РСˮ, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији

"Службени гласник РС", број 32 од 16. марта 2020.

1. Ради заштите од ширења заразних болести на територији Републике Србије, спречавања неконтролисаног кретања лица која могу бити носиоци вируса и самовољног напуштања центара за азил и прихватних центара, привремено се ограничава кретање тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центре за азил и прихватне центре у Републици Србији и успоставља се појачан надзор и обезбеђење ових објеката.

2. Тражиоцима азила и ирегуларним мигрантима, изузетно и у оправданим случајевима (одлазак код лекара или из других оправданих разлога), биће омогућено напуштање објеката из тачке 1. ове одлуке, уз посебну дозволу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, која ће бити временски ограничена, у складу са разлогом због кога се издаје.

3. Oва одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 019-2536/2020

У Београду, 16. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.