Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 32 од 16. марта 2020.

1. Сва лична документа држављана Републике Србије (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, саобраћајна дозвола и оружни лист) којима је истекао или истекне рок важења сматраће се важећим за време док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20).

2. Министарство унутрашњих послова издаваће саобраћајне дозволе искључиво за поднете захтеве код првог уписа возила у јединствени регистар и промене власника возила.

3. Регистрационе налепнице за возила уписана у јединствени регистар издаваће се искључиво на техничком прегледу возила.

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 205-2537/2020

У Београду, 16. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.