Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија

"Службени гласник РС", број 32 од 16. марта 2020.

1. Одређује се мера обуставе рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

2. Установе из става 1. ове одлуке дужне су да обавесте родитеље о обустави рада и обавези преузимања ученика док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

3. Запослени у установама из тачке 1. ове одлуке настављају са радним активностима, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати и усмерава активности управљања људским ресурсима у установама из тачке 1. ове одлуке и поштовања општих упутстава и препорука тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, ради умањења могућности преноса заразе међу запосленима и заштите оних који су изложени већем ризику од штетних здравствених компликација.

4. Директор установе у обавези је да изради План рада установе за време трајања обуставе рада, који треба да обезбеди одвијање неопходних процеса рада у установи (обезбеђење установе, обрачун зарада запосленима, достава података Министарству просвете, науке и технолошког развоја и другим надлежним органима и обављање других послова неопходних за рад установе у ванредном стању), али тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће.

5. Странцима (студентима, лекторима и др.), који бораве у установама ученичког и студентског стандарда на основу међудржавних споразума и пројеката, а који немају могућности да се врате својим кућама, потребно је обезбедити наставак коришћења услуга смештаја и исхране у установи.

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2538/2020

У Београду, 16. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.